Обща информация за Възложителя Създаване и правомощияДата05.06.2017
Размер286.69 Kb.
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СПEЦИФИКАЦИИ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на ново мрежово оборудване за нуждите на Агенция по вписванията”

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА

 1. Обща информация за Възложителя

  1. Създаване и правомощия


Агенцията по вписванията е създадена на 31 юли 2004 г. с приемането на §27 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр.36 от 30 април 2004 г.) и Устройствения правилник на Агенцията (ДВ, бр.63 от 20 юли 2004 г., в сила от 31 юли, 2004 г.). При създаването на новата институция към нея преминават 112-те Служби по вписванията към Районните съдилища. В настоящия момент Службите са 113. Техните служители обработват всички подлежащи на вписване актове и въз основа на тях се извършват справки, издават се удостоверения и се правят преписи. По този начин се дава публичност и гласност на извършените вписвания, което гарантира сигурност при извършване на сделки с недвижими имоти.

От създаването си Агенцията по вписванията получава правомощия да води имотния регистър. През 2006 г. са положени основите за цялостното му реформиране. Две години по-късно беше изградена и внедрена единна, централизирана и електронна система по проекта „Кадастър и имотен регистър“. По този начин се съкратиха сроковете за въвеждането и издаването на документи. Предимство на системата е, че дава възможност да се осъществява вътрешен и външен мониторинг на извършваните сделки на територията на цялата страна.

От 11 август 2005 г. Агенцията пое още един регистър – БУЛСТАТ. В него се вписват всички юридически лица и клоновете на чуждестранни лица, които не се търговци. На вписване подлежат и лицата със свободни професии, както и тези, които се занимават със занаятчийска дейност. До 1 януари 2008 г. търговците бяха задължени в 7-дневен срок да се регистрират в Булстат, след това тази дейност се пое от търговския регистър.

След реформа в съществуващата търговска регистрация, от фирмените отделения на окръжните съдилища търговският регистър премина в Агенцията по вписванията. Информационната система на търговския регистър е единна, централизирана база данни. Целта е да се улесни започването на бизнес у нас, както и да се ограничат корупционните практики и заради защита на личните данни на търговските дружества. От 01.01.2013 г. АВ осигурява регистриран достъп до долето на търговеца съгласно чл. 11 ал. 2 и 3 от ЗТР.

От 1 октомври 2009 г. влезе в сила новият Семеен кодекс. Това е четвъртият национален електронен регистър, който администрира Агенцията по вписванията. Съгласно Наредба № 11 от 16.09.2009 г., чл. 3. (1) Регистърът на имуществените отношения на съпрузите, наричан по-нататък "регистъра", е единна централизирана електронна база данни, съдържаща информация за брачните договори и за приложимия законов режим на имуществените отношения на съпрузите. (2) В регистъра се вписват и промените на режима на имуществените отношения между съпрузите, както и изменението и прекратяването на брачния договор, отбелязани в акта за сключен граждански брак. Той е публичен, справки и удостоверения се правят за избрания режим на имуществени отношения.
  1. Структура и органи на управление

  1. Нормативна уредба


Закон за кадастъра и имотния регистър

Устройствен правилник на Агенцията по вписванията

Правилник за вписванията

Закон за регистър Булстат

Закон за търговския регистър

Търговски закон

Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Наредба за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър по служебен път

Семеен кодекс

Наредба № 11 от 16 септември 2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите

Образец на уведомление към чл. 10 от НРВСДРИОС

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

Закон за електронния документ и електронния подпис

Закон за електронното управление

Указания за получаването и изпращането на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис от и към АВ.

Наредба №3 от 26 октомври 2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница.

Харта на клиента

Закон за счетоводството

 1. Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали и предложения за корупция, злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние и конфликт на интереси срещу служители на Агенция по вписванията, както и за реда на регистрирането и разглеждането на предложенията и сигналите, подадени до административния орган

 2. 2. Необходимост от възлагане на обществената поръчка

Агенция по вписванията поддържа и развива няколко основни информационни системи от национално значение. По-важните от тях са:

 • Информационна система за Търговския регистър (ТР)

 • Интегрирана информационна kсистема за Кадастър и Имотен регистър, модул Имотен регистър (ИИСКИР)

 • Регистър на имуществените отношение на съпрузите (РИОС)

 • Регистър БУЛСТАТ.

Обществената поръчка е необходима за обезпечаване на нормалната работа на всички електронни регистри поддържани от АВ. Доставката на новото мрежово и комуникационно оборудване ще гарантира на АВ нужното високо качество, работоспособност, капацитет и резервираност на мрежата, което от своя страна ще обезпечи нормалната работоспособност на всички електронни услуги предоставяни от АВ.

 1. 3. Предмет на обществената поръчка

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на ново мрежово оборудване за нуждите на Агенция по вписванията”.


 1. 4. Цел на обществената поръчка

Тази общественна поръчка има за цел доставка на следното мрежово оборудване: 2 бр. „VPN маршрутизатор и VoIP шлюз за регионален офис”; 12 бр. „VPN маршрутизатор и VoIP шлюз за регионален офис” и 12 бр. „Комутатор за регионален офис“

Доставяната техника е предназначена за подмяна на съществуващи маршрутизатори и комутатори в част от регионалните офиси на агенцията. Оборудването в тези офиси не поддържа необходимата VPN производителност и функции за осигуряване на нормалната работа, на потребителите, с информационните системи на агенцията.

Съществуващото оборудване не се произвежда и за него не се предлага хардуерна и софтуерна поддържка от производителите.

Към доставката се включват всички необходими дейности, като транспорт, труд и др. по доставяне на техниката на мястото за изпълнение на поръчката.

Доставената техника трябва да бъде инсталирана, конфигурирана и въведена в експлоатация по заявка на Възложителя за някои от регионалните му офиси.

Доставената техника трябва да бъде с осигурена безплатна гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация и за период не по-къс от посочения в техническите спецификации дадени по-долу.5. Място за изпълнение на доставката

Мястото за изпълнение на поръчката е град София, улица „Елисавета Багряна” № 20.

При необходимост, доставената техника, по заявка на Възложителя ще бъде инсталирана, конфигурирана и въведена в експлоатация в заявени от Възложителя подразделения на Агенция по вписванията.

6. Срок за изпълнение на доставката

Поръчката е за еднократно изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на договора за доставка.

Инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация ще се извърши по заявка от страна на Възложителя за посочени от него териториалните звена на Агенция по вписванията за време на гаранционния срок.

7. Прогнозна стойност на поръчката

Максималната прогнозна стойност на тази общественна поръчка е 140 000 лв. без включено ДДС.8. Изисквания за изпълнение и качество

Съгласно „Техническите спецификации“ на Възложителя, неразделна част от настоящата документация за участие.

Съгласувал: Петя Йончева, директор на дирекция „ИОТ“

Изготвили: Венелин Иванов – гл. експерт в дирекция „ИОТ”Кирил Симеонов – гл. експерт в дирекция „ИОТ“

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

 1. Общи изисквания
  1. Участниците следва да направят предложения по позициите, посочени в „Приложение-1”„Технически спецификации и количества”.

  2. Варианти на горните предложения не се допускат.

  3. Предложената техника трябва напълно да отговаря на изискванията, заложени в техническите спецификации, посочени в „Приложение-1” към Техническите спецификации – „Технически спецификации и количества”.

  4. Доставяната техника трябва да бъде оригинална, т.е. същата следва да бъде продукт на производителя на съответната марка, за което участниците представят доказателства.

  5. Всички предложени устройства трябва да са нови, неупотребявани, в оригинални фабрични опаковки и да фигурират в актуалната продуктова листа на съответния производител – удостоверява се с декларация от участника.

  6. Предложената техника трябва да бъде в съответствие с международните, европейските и на Република България стандарти за радиочестотни смущения, електромагнитна съвместимост, безопасност и нива на шум – удостоверява се с декларация от съответния производител.

  7. Предлаганото оборудване е произведено от производител, който има сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO EN 9001:2008 или еквивалентен еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват производство на мрежово и комуникационно оборудване – удостоверява се с декларация на участника.

  8. Доставеното оборудване, принадлежности и софтуер да отговорят на всички стандарти в Република България и/или ЕС относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа и т.н. Това да бъде доказано чрез представяне на съответните документи.

  9. Ако законовите изисквания налагат дадено устройство/модул/принадлежност/софтуер да има лиценз за ползване издаден от съответните контролни органи в Република България, то тези лицензи да бъдат представени.

  10. Доставяната техника трябва да бъде окомплектована с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната й работа – удостоверява се с декларация от участника.

  11. Захранването, силовите кабели и кабелните накрайници на силовите кабели да са предвидени за експлоатация и да отговарят на стандартите в Република България – удостоверява се с декларация от участника.

  12. Всички предложени устройства да имат осигурена безплатна гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация за период не по-къс от посочения в техническите спецификации – удостоверява се с декларация от участника. Гаранцията трябва да включва всички разходи (за резервни части, аксесоари, материали, труд, транспорт и т.н.) за периода на гаранционния срок - трябва изрично да се декларира от участника. Офертата следва да съдържа информация за условията за гаранционно и след гаранционно поддържане.

  13. Устройствата да имат включена безплатна софтуерна поддръжка на системния софтуер (BIOS, firmware, драйвери и т.н.) за период не по-къс от посочения в техническите спецификации дадени по-долу. Тази поддръжка да е свободно достъпна от Web сайта на производителя. Web сайтът да поддържа версия на български и/или английски език. Тези обстоятелства да се декларират от участника.

  14. Всички предложени устройства да са комплектовани с необходимия хардуер, модули, кабели, софтуер, лицензи и др., така че да са работоспособни и да изпълняват функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че устройство не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на хардуерен модул, софтуер или лиценз, то съответните елементи трябва да бъдат доставени безплатно – да се декларира изрично от участника.

  15. Към доставените устройствата трябва да има комплектована подробна документация на хартиен и/или електронен носител включваща, както описание на хардуерната функционалност, така и документация на софтуера включен към съответното устройство. Съпътстващите техниката документация, ръководства за работа и др., да бъдат предоставени на български и/или английски език. Горните обстоятелства да се декларират от участника.

  16. Към предложението на участника да са представени оригинали/копия от техническите каталози/брошури на производителя на български и/или английски език и при възможност връзки към интернет страници където може да се получи техническа информация за предложените модели. От тези материали трябва да се виждат в явен вид основните технически параметри, по които даденото устройство съответства на заложените технически спецификации.

 1. Изисквания към изпълнението

  1. Срок за изпълнение:

2.1.1. Поръчката е за еднократно изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на договора за доставка.

2.1.2. Инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация от изпълнителя, когато това е условие за гаранция на техниката, ще се извършва по предварителна заявка от страна на Възложителя за заявени териториални звена на Агенция по вписванията, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на заявяване.  1. Мястото за изпълнение на поръчката е град София, улица „Елисавета Багряна” № 20. Мястото на изпълнение за дейностите по т. 2.1.1 са регионалните офиси на Агенция по вписванията.

  2. Изпълнителят трябва да достави техниката, както и всички необходими принадлежности и софтуер, съгласно описанието и детайлните технически спецификации и количества по-долу.

  3. Доставките се извършват в работното за Агенция по вписванията време.

  4. Към доставката се включват всички необходими дейности, като транспорт, труд и др. по доставяне на техниката в местата за изпълнение на поръчката.

  5. Опаковането на доставките трябва да бъде съобразено с международните стандарти за транспортиране и да не допуска повреждане или унищожаване на техниката.

  6. Към доставената техника да има комплектована подробна техническа документация на хартиен и/или електронен носител.

  7. Всички разходи: за опаковка, доставка, транспортни и други разходи, данъци, такси, мита и т.н., са за сметка на Изпълнителя.

  8. Извършената доставка се приема с протокол от упълномощено от Възложителя лице.

  9. Доставената техника трябва да се монтира в стандартни, 19” сървърни шкафове и трябва да се окомплектова с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната й работа.

  10. Всички разходи: за инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация и др. са за сметка на Изпълнителя.

  11. Извършените инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация се приемат с протокол от упълномощено от Възложителя лице.

  12. За доставената техника трябва да е осигурена безплатна гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация за период не по-къс от посочения в техническите спецификации по-долу.

  13. Условията на гаранцията да бъдат подробно обяснени.

  14. Гаранционният срок започва да тече не по рано от датата на подписване на протокола за приемане на доставката, а за оборудването, за което инсталирането е условие за валидност на гаранцията – не по рано от датата на подписване на протокола за приемане на инсталирането, конфигурирането и въвеждането в експлоатация.

 1. Други изисквания

  1. При изготвяне на офертата се изисква да се посочат продуктовите номера на всеки компонент включен в предложението - посредством декларация от производителя или участника. 1. Технически спецификации и количествапозиция

Параметър/

Компонент

Минимално изискване

Предложение на участника

Бележки/ препратки

4.1. VPN маршрутизатор и VoIP шлюз за регионален офис – 2бр.Архитектура

Мултипротоколен, модулен маршутизатор с QoS, VPN, Firewall и VoIP възможности.


Производителност

IMIX производителност с един IPSec/3DES тунел, QoS с traffic shaper и поставяне на трафика в няколко опашки, Firewall, NAT 40Mbps.

Не по-малко от 4GB RAM.

Възможност за поне двойно увеличаване на производителността чрез добавяне на процесорен модул/“отключване“ на процесорни ядра и подобни.


Интерфейси

Вградени поне 2 (два) 10/100/1000 Ethernet порта с възможност за добавяне на 1 (един) SFP порт за директна оптична WAN свързаност

Възможност за добавяне на HDSPA+/LTE модул за резервиране на свързването.

Възможност за добавяне на поне 8 100/1000BASE-T интерфейса.


Телефонни интерфейси

Минимум четири ISDN BRI (2B+D) интерфейс.

Възможност за добавяне на допълнителни телефонни интерфейси:  • ISDN PRI интерфейс или

  • четири аналогови FXS интерфейса или

  • два ISDN BRI интерфейса

Слотове

Поне един свободен слот за интерфейсни WAN, LAN и телефонни модули.


VoIP функции

Работа като VoIP – TDM шлюз с поддръжка на H.323 и SIP

Поддържано кодиране – G.711a/m law, G.729r8, G722, iLBC, AAC-LD, Opus.

Поддържани DTMF методи – H.245, SIP Notify, RFC 2833.

Маршрутизиране на обажданията по A и B номер, домейн, URI, входящ интерфейс.

Манипулиране на A и B номерата, URI адресите и домейните.

Филтриращи листи за обажданията.

Поддръжка на списък с оторизирани за SIP/H.323 сигнализация IP адреси

Поддържка на G.711 и T.38 факс обаждания.

Работа с SIP TLS и SRTP обаждания.

Поддръжка на SIP DO/EO и H.323 SlowStart/Fast Start.

Вграден API за интеграция с външни системи за таксуване, управление и наблюдение на обажданията.

Функция за регистрация на телефоните на съответният обект при отпадане на VPN линията с цел запазване на базова телефонна функционалност.  • Функционалността да бъде оразмерена за 30 телефонни поста

Функция SBC с капацитет не по-малко от 10 едновременни SIP разговора:

  • Работа като B2B SIP агент.

  • Поддръжка на SIP и H.323.

  • Съвместяване H.323 към SIP и обратно.

  • Съвместяване на различни DTMF методи.

  • Съвместяване на шифровани не шифровани обаждания.

  • Скриване на топологията и вътрешните адреси.

  • Манипулиране на SIP съобщенията.

  • Транспаратно прехвърляне не нестандартни SIP съобщения.

  • Поддържане на видео обаждания с H.263/H.264 кодиране.

  • Транскодиране и трансрейтване на обажданията на база политики и зони.

  • Статистика за качеството на всяко обаждане – загуба на пакети, джитер, закъснение.

  • Поддържане на statefull HA SBC с добавяне на втори машрутизатор.
Layer 3 протоколи и услуги

Класифициране на трафичните потоци обособени трафични класове база комбинация от L3/L4 информация.

IPv4 и IPv6 unicast маршрутизиране.

BGP v4 маршрутизиране съгласно следните RFC - 1771, 1966, 1997, 2439, 2547, 2796.

OSPFv2/OSPFv3.

Мултикаст маршрутизиране – поне PIM-SM и PIM-DM.

Маршрутизиране на база политики и трафични класове.

Маршрутизиране на база IP метрики за различни трафични класове(закъснение, загуба на пакети, достъпност до IP хостове).

NAT/PAT с протоколна транслация на SIP и H.323.

Поддръжка на 802.1Q VLAN.

Вграден DHCP сървер с възможност за използване на множество IP мрежи.
Сигурност

RADIUS идентификация.

IPSec VPN тунели с шифроване на трафика DES, 3DES, AES-256.

SSL VPN тунели.

IKEv1/IKEv управление на ключовете и защита с SHA1-256, DH-2048, ECDH/ECDSA с 384 битов модул, поддръжка на Suite-B (RFC4869).

Firewall система базирана на зони за сигурност.

Филтриране на трафика на базата на ACL с използването на L3/L4 информация.
QoS

Класифициране на трафика на базата на ACL с използването на 802.1p, DSCP/DiffServ, L3/L4 информация.

Маркиране и премаркиране на 802.1p и DSCP етикети на база политики.

Управление на трафика на база политики обединяващи различни трафични класове.

Generic Traffic Shaping (GTS).

Traffic Policing.

Weighted Random Early Detection (WRED).

Priority Queue.

Weghted Fair Queue.

Class Based Queueing (CBQ).

Class Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ).

HQoS.

Комбиниране на PQ за RTP трафик със CBWFQ за останалите типове трафик на един порт.Поддръжка на RSVP.


Управление

Управление чрез конзола, HTTP и HTTPS.

Поддръжка на RMON.

IPv4/v6 ping.

DNS.


TFTP.

NTP.


Подръжка на SSHv2 и SNMPv3.

Експортиране на трафична информация чрез IPFIX.

Конфигурация в отделен, конфигурационен, файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново у-во.

Възможност за задаване ниво на достъп до управлението на устройството.
Монтаж

19” шкаф


Гаранция

Минимум 1 година гаранция включваща - предварителна подмяна на повредено устройство/компонент на следващия работен ден след подаване на заявка. Хардуерният сервиз трябва да се извършва директно от производителя или от негов упълномощен партньор. Предлаганите схема и условия на хардуерния сервиз трябва да е одобрен от производителя на оборудването.

Минимум 1 година достъп до софтуерните ъпдейти и ъпгрейди.

Минимум 1 година достъп до центъра за техническа поддръжка на производителя или до упълномощен партньор.
  1. VPN маршрутизатор за регионален офис – 12бр.Архитектура

Мултипротоколен, модулен маршутизатор с QoS, VPN и Firewall възможности.


Производителност

IMIX производителност с един IPSec/3DES тунел, QoS с traffic shaper и поставяне на трафика в няколко опашки, Firewall, NAT 40Mbps.

Не по-малко от 4GB RAM.

Възможност за поне двойно увеличаване на производителността чрез добавяне на процесорен модул/“отключване“ на процесорни ядра и подобни.


Интерфейси

Вградени поне 2 (два) 10/100/1000 Ethernet порта с възможност за добавяне на 1 (един) SFP порт за директна оптична WAN свързаност

Възможност за добавяне на HDSPA+/LTE модул за резервиране на свързването.

Възможност за добавяне на поне 8 100/1000BASE-T интерфейса.


Телефонни интерфейси

Възможност за добавяне на минимум един ISDN PRI (30B+D) интерфейс и 4 аналогови FXS интерфейса.


Слотове

Поне един свободен слот за интерфейсни WAN, LAN и телефонни модули.


VoIP функции

Възможност за добавяне на функция VoIP – TDM шлюз с поддръжка на H.323 и SIP:

 • Поддържано кодиране – G.711a/m law, G.729r8, G722, iLBC, AAC-LD, Opus.

 • Поддържани DTMF методи – H.245, SIP Notify, RFC 2833.

 • Маршрутизиране на обажданията по A и B номер, домейн, URI, входящ интерфейс.

 • Манипулиране на A и B номерата, URI адресите и домейните.

 • Филтриращи листи за обажданията.

 • Поддръжка на списък с оторизирани за SIP/H.323 сигнализация IP адреси

 • Поддържка на G.711 и T.38 факс обаждания.

 • Работа с SIP TLS и SRTP обаждания.

 • Поддръжка на SIP DO/EO и H.323 SlowStart/Fast Start.

 • Вграден API за интеграция с външни системи за таксуване, управление и наблюдение на обажданията.

Възможност за добавяне на функция за регистрация на телефоните на съответният обект при отпадане на VPN линията с цел запазване на базова телефонна функционалност.

Възможност за добавяне на функция SBC с капацитет не по-малко от 10 едновременни SIP разговора: • Работа като B2B SIP агент.

 • Поддръжка на SIP и H.323.

 • Съвместяване H.323 към SIP и обратно.

 • Съвместяване на различни DTMF методи.

 • Съвместяване на шифровани не шифровани обаждания.

 • Скриване на топологията и вътрешните адреси.

 • Манипулиране на SIP съобщенията.

 • Транспаратно прехвърляне не нестандартни SIP съобщения.

 • Поддържане на видео обаждания с H.263/H.264 кодиране.

 • Транскодиране и трансрейтване на обажданията на база политики и зони.

 • Статистика за качеството на всяко обаждане – загуба на пакети, джитер, закъснение.

 • Поддържане на statefull HA SBC с добавяне на втори машрутизатор.

Layer 3 протоколи и услуги

Класифициране на трафичните потоци обособени трафични класове база комбинация от L3/L4 информация.

IPv4 и IPv6 unicast маршрутизиране.

BGP v4 маршрутизиране съгласно следните RFC - 1771, 1966, 1997, 2439, 2547, 2796.

OSPFv2/OSPFv3.

Мултикаст маршрутизиране – поне PIM-SM и PIM-DM.

Маршрутизиране на база политики и трафични класове.

Маршрутизиране на база IP метрики за различни трафични класове(закъснение, загуба на пакети, достъпност до IP хостове).

NAT/PAT с протоколна транслация на SIP и H.323.

Поддръжка на 802.1Q VLAN.

Вграден DHCP сървер с възможност за използване на множество IP мрежи.
Сигурност

RADIUS идентификация.

IPSec VPN тунели с шифроване на трафика DES, 3DES, AES-256.

SSL VPN тунели.

IKEv1/IKEv управление на ключовете и защита с SHA1-256, DH-2048, ECDH/ECDSA с 384 битов модул, поддръжка на Suite-B (RFC4869).

Firewall система базирана на зони за сигурност.

Филтриране на трафика на базата на ACL с използването на L3/L4 информация.
QoS

Класифициране на трафика на базата на ACL с използването на 802.1p, DSCP/DiffServ, L3/L4 информация.

Маркиране и премаркиране на 802.1p и DSCP етикети на база политики.

Управление на трафика на база политики обединяващи различни трафични класове.

Generic Traffic Shaping (GTS).

Traffic Policing.

Weighted Random Early Detection (WRED).

Priority Queue.

Weghted Fair Queue.

Class Based Queueing (CBQ).

Class Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ).

HQoS.

Комбиниране на PQ за RTP трафик със CBWFQ за останалите типове трафик на един порт.Поддръжка на RSVP.


Управление

Управление чрез конзола, HTTP и HTTPS.

Поддръжка на RMON.

IPv4/v6 ping.

DNS.


TFTP.

NTP.


Подръжка на SSHv2 и SNMPv3.

Експортиране на трафична информация чрез IPFIX.

Конфигурация в отделен, конфигурационен, файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново у-во.

Възможност за задаване ниво на достъп до управлението на устройството.
Монтаж

19” шкаф

Гаранция

Минимум 1 година гаранция включваща - предварителна подмяна на повредено устройство/компонент на следващия работен ден след подаване на заявка. Хардуерният сервиз трябва да се извършва директно от производителя или от негов упълномощен партньор. Предлаганите схема и условия на хардуерния сервиз трябва да е одобрен от производителя на оборудването.

Минимум 1 година достъп до софтуерните ъпдейти и ъпгрейди.

Минимум 1 година достъп до центъра за техническа поддръжка на производителя или до упълномощен партньор.
  1. Комутатор за регионален офис – 12 бр.Архитектура

Комутатор с фиксиран брой портове за 19“ монтаж.

Интерфейси

Минимум 24x10/100BaseTX порта и два 1GE порта с възможност за използване на 1000BASE-T и SFP слота.


Производителност

Минимум 6Mpps с 16Gbps комутираща способност Поддръжка на поне 16000 MAC адреса

PoE

Поддръжка на 802.3af за всеки порт с поне 370W PoE бюджет за целия комутатор (по 15.4W PoE за всеки порт едновременно).


L2 протоколи

Минимум 250 802.1Q VLAN

Поддръжка на 9000 байтови JumboFrames

IEEE 802.1s и 802.1w

IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol (LACP)

IEEE 802.1AB – LLDP, LLDP-MED

Органичаване Broadcast и Multicast трафика за всеки порт

Възможност за копиране на трафик към локален порт – Port Mirroring

Възможност за копиране на трафик към друг комутатор – Remote Port Mirroring

Internet Group Management Protocol v1/2/3 (IGMP) Snooping за IPv4 и IPv6 MLD v1/2


Сигурност

IEEE 802.1x идентификация и оторизация със прилагането на динамични VLAN и ACL в зависимост от профила на потребителя.

IEEE 802.1x идентификация и оторизация на устройства по MAC адреси.

Възможност за асоциирането на потребители без 802.1x възможности във предварително определен VLAN

Web автентикация за потребители които не поддържат 802.1x.

Създаване на универсална политика за идентификация за всеки порт с комбиниране на трите метода – 802.1x, MAC адрес и WEB автентикация.

Локална база с потребителски имена и пароли

RADIUS идентификация

RADIUS CoA (RFC 5176)

Листи за филтриране на трафика на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове.

Порт базирани листи за филтриране на трафика на Layer 2 ниво

Подръжка на SSHv2, Kerberos, и SNMPv3

Изолиране на потребителите от един VLAN - Private VLAN

Динамична ARP инспекция.

DHCP snooping за изграждане на релация MAC-IP адресс

IP source guard

MAC Port security

Защита на BPDU

Защита на Spanning-Tree Root

IGMP филтриране


QoS

Поне 4 входящи пакетни опашки на всеки порт с опашка за приоритетен трафик

802.1p CoS и DSCP класификация на трафика с възможност за маркиране и прекласифициране на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове.

Минимум 4 изходящи пакетни опашки на всеки порт.

Поддържани алгоритми за управление на пакетните опашки – поне SRR и PQ

Поддръжка на Weighted tail drop (WTD) алгоритъм за унищожаване на пакети при задръстване на опашките.

Rate limiting на база база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/DP номера на портове.
Управление

Управление чрез конзола, HTTP и HTTPS

Поддръжка на RMON групи history, statistics, alarms, events.

Трасиране на Layer 2

IPv4/v6 ping

DNS

TFTP


NTP

Подръжка на SSHv2 и SNMPv3

Конфигурация в отделен файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново у-во

Възможност за задаване ниво на достъп до системата за управление.
Гаранция

Минимум 1 година гаранция включваща – предварителна подмяна на повредено устройство/компонент с изпращане на оборудването за подмяна в рамките на следващият работен ден, след подаване на заявление за повреда.

Хардуерният сервиз трябва да се извършва директно от производителя или от негов упълномощен партньор. Предлаганите схема и условия на хардуерния сервиз трябва да е одобрен от производителя на оборудването.


  1. Изисквания относно дейности по инсталиране и интегриране


Физически монтаж на устройствата в регионалните офиси, съгласно утвърдените практики на Агенция по вписванията
Свързване, конфигуриране, тестване и верификация на работоспособността на връзката между устройствата и мрежата на Агенция по вписванията
Интегриране на оборудването към съществуващата мрежа на Агенция по вписванията, без функционални прекъсвания на работата. Да се декларира.
Осигуряване на свързаност на посочени от Агенция по вписванията крайни устройства към новото оборудванеИзисквания относно дейности по инсталиране и интегриране.

Физически монтаж на устройствата в регионалните офиси, съгласно утвърдените практики на Агенция по вписванията

Свързване, конфигуриране, тестване и верификация на работоспособността на връзката между устройствата и мрежата на Агенция по вписванията

Интегриране на оборудването към съществуващата мрежа на Агенция по вписванията, без функционални прекъсвания на работата. Да се декларира.

Осигуряване на свързаност на посочени от Агенция по вписванията крайни устройства към новото оборудване


Забележка:

 1. Участникът попълва своето предложение в съответното поле в колона „Предложение на Участника”.

 2. Варианти на предложенията на Участника не се допускат.

 3. Предложението на Участника трябва да покрива минималните изисквания посочени в съответното поле в колоната „Минимално изискване на Възложителя”.

 4. В случай на непопълнени полета с предложения на Участника се приема, че предложението не отговаря на минималните изисквания и предложението се отхвърля.

Каталог: media -> filer public -> 2017
2017 -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията техническо задание
2017 -> Дейности в рамките на обществената поръчка
2017 -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
2017 -> Пълно описание и Технически спецификации за обществена поръчка с предмет „Закупуване на нови лицензи за субд oracle“
2017 -> Утвърдил: венцислав спирдонов изпълнителен директор на Агенция по вписванията
2017 -> Наименование на Участника


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница