Обща микробиологияДата14.01.2017
Размер74.56 Kb.
ТипКонспект


КОНСПЕКТ

ПО МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ

ЗА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА

 1. ОБЩА МИКРОБИОЛОГИЯ

 1. Предмет и задачи на микробиологията. Основни етапи в нейното развитие.

 2. Таксономия на бактериите.

 3. Класификация и номенклатура на вирусите.

 4. Морфология на бактериите-форма, големина, съществени и несъществени клетъчни органели, основни различия между прокариотни и еукариотни клетки. Методи за изследване на морфологията на бактериите.

 5. Структура на бактериите - ресни и аксиални филаменти, пили (фимбрии).

 6. Структура на бактериите - капсула, гликокаликс.

 7. Структура на бактериите - клетъчна стена при Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии. Бактерии с дефектни клетъчни стени.

 8. Структура на бактериите – цитоплазма, цитоплазмени структури, цитоплазмена мембрана.

 9. Структура на бактериите - бактериално ядро /нуклеоид/.

 10. Структура на бактериите - спори.

 11. Морфология и структура на гъбите.

 12. Бактериофаги.

 13. Физиология на микроорганизмите - химичен състав, култивиране на бактериите.

 14. Физиология на микроорганизмите - хранене на бактериите, постъпване на хранителните вещества в клетката. Растежни фактори.

 15. Физиология на микроорганизмите - метаболизъм на бактериите. Катаболитни и анаболитни процеси.

 16. Физиология на микроорганизмите - растежни фактори. Бактериални ензими.

 17. Физиология на микроорганизмите - растеж и размножаване на бактериите. Производителност на микроорганизмите.

 18. Действие на химичните фактори върху микроорганизмите. Дезинфекция.

 19. Влияние и ме­ха­ни­зъм на дейс­т­вие на раз­лич­ни­те фи­зич­ни фак­то­ри вър­ху микроорганизмите. Стерилизация.

 20. Действие на биологичните фактори върху микроорганизмите.

 21. Бактериална генетика. Носители на генетична информация при бактериите.

 22. Изменчивост при бактериите. Мутации.

 23. Изменчивост при бактериите. Обмен на генетична информация между бактериите. Бактериофаги

 24. Генна инженерия: ДНК клониране, ДНК хибридизация, PCR – обща характеристика и приложение.

 25. Антимикробна химиотерапия - принципи. Антибиотици и химиотерапевтици. Изисквания към антимикробните химиотерапевтични средства.

 26. Антимикробна химиотерапия. Антибактериални препарати - механизми на действие. Характеристика на основните групи антибактериални препарати.

 27. Антимикробна химиотерапия. Противотуберкулозни препарати. Противогъбни и противовирусни химиотерапевтични средства, механизми на действие.

 28. Резистентност на микроорганизмите към антимикробни средства – генетични и биохимични механизми на резистентността.
 1. ИНФЕКЦИЯ И ИМУНИТЕТ
 1. Инфекция. Взаимоотношения между микроорганизмите и макроорганизма. Инфекциозен процес, инфекциозна болест.

 2. Роля на микроорганизмите в инфекциозния процес. Свойства на инфекциозните причинители - инфекциозност, патогенност, вирулентност, контагиозност.

 3. Инфекция. Фактори на патогенността и вирулентността на микроорганизмите.

 4. Инфекция. Роля на макроорганизма, околната среда и социалните условия за възникването и развитието на инфекциозния процес.

 5. Инфекция. Патогенеза на инфекциозния процес - критична доза и входна врата на инфекцията, разпространение и локализация на микроорганизмите в макроорганизма. Форми на инфекция.

 6. Инфекция. Резервоари на причинителите на инфекция, източници на заразата и механизми на предаване на инфекциозните причинители.

 7. Имунитет - определение, обща характеристика, видове имунитет.

 8. Естествена резистентност на организма към инфекция. Защитна функция на кожата, лигавиците и нормалната микробна флора на организма.

 9. Естествена резистентност на организма към инфекция. Хуморални фактори.

 10. Естествена резистентност на организма към инфекция. Клетъчни фактори. Защитна роля на възпаланието.

 11. Придобит имунитет. Видове и форми на придобития имунитет.

 12. Антигени - определение и обща характеристика. Антигеген строеж на бактериите.

 13. Антитела (имуноглобулини) - структура на имуноглобулините. Биосинтез на антителата.

 14. Биологични свойства на имуноглобулините. Моноклонални антитела.

 15. Имунна система - структура и функции.

 16. Имунен отговор - обща характеристика, хуморален и клетъчно-медииран имунен отговор, динамика на имунния отговор.

 17. Защитни механизми при бактериалните, вирусните и гъбните инфекции.

 18. Реакция антиген-антитяло  обща характеристика, значение за микробиологичната диагностика. Видове антиген-антитяло реакции прилагани в диагностичната практика.

 19. Имунопатология. Реакции на свръхчувствителност (алергия).

 20. Имунопатология. Автоимунни заболявания. Вродени и придобити имунодефицитни състояния.

 21. Имунопрофилактика и имунотерапия. Ваксини.

 22. Имунопрофилактика и имунотерапия. Имунни серуми и други антитяло съдържащи препарати. Имуномодулатори. 1. СПЕЦИАЛНА МИКРОБИОЛОГИЯ

 1. Стафилококи (Род Staphylococcus).

 2. Стрептококи (Род Streptococcus). Стрептококи от група А (Streptococcus pyogenes).

 3. Пневмококи (Streptococcus pneumoniae).

 4. Стрептококи - нормални обитатели на човешкия организъм. Ентерококи (Род Enterococcus ).

 5. Менингококи (Neisseria meningitidis).

 6. Гонококи (Neisseria gonorrhoeae).

 7. Семейство Enterobacteriaceae. Коли бактерии (Род Escherichia) E. coli .

 8. Салмонели (Род Salmonella ).

 9. Дизентерийни бактерии (Род Shigella).

 10. Протеи (Родове Proteus, Providencia, Morganella).

 11. Клебсиела, Ентеробактер, Серация (Група K-E-S).

 12. Йерсинии (Род Yersinia). Y. pestis. Y. enterocolitica.

 13. Холерни вибриони (Vibrio cholerae).

 14. Инфлуенчен бактерий (Haemophilus influenzae).

 15. Коклюшен бактерии (Bordetella pertussis).

 16. Псевдомонади (Род Pseudomonas).

 17. Коринебактерии (Род Corynebacterium). Причинител на дифтерията (C. diphteriae).

 18. Листерии (Род Listeria). L. monocytogenes.

 19. Микобактерии (Род Mycobacterium). M. tuberculosis.

 20. Бруцели (Род Brucella ).

 21. Анаеробни неспорообразуващи бактерии.

 22. Актиномицети (Род Actinomyces).

 23. Аеробни спорообразуващи бактерии (Род Bacillus). B. anthracis.

 24. Анаеробни спорообразуващи бактерии (Род Clostridium).Причинител на тетануса (C. tetani).

 25. Анаеробни спорообразуващи бактерии. Клостридии, причиняващи газова гангрена.

 26. Анаеробни спорообразуващи бактерии. Причинител на ботулизма (Clostridium botulinum). Clostridium difficile .

 27. Сем. Spirochaetaceae. Род Treponema. Причинител на сифилиса (Treponema pallidum).

 28. Борелии (Род Borrelia). Причинители на Лаймска болест (Borrelia burgdorfer и др.).

 29. Лептоспири (Род Leptospira).

 30. Кампилобактер (Род). Хеликобактер (Род)

 31. Микоплазми (Род Mycoplasma). M. pneumoniae. M.hominis, U.urealyticum.

 32. Хламидии (Род Chlamydia). C. trachomatis. C. psittaci. C. pneumomiae.

 33. Рикетсии (Род Rickettsia). Причинител на епидемичния петнист тиф. Причинител на марсилската треска.

 34. Рикетсии (Род Coxiella). Причинител на Q-треската.

 35. Патогенни гъби.

 36. Вируси - природа и свойства. Приони. Вироиди. Вирусоиди. Методи за диагностика на вирусните инфекции.

 37. Пикорна вируси (Сем. Picornaviridae). Вируси на полиомиелита (Human polioviruses). Коксаки и ЕСНО - вируси.

 38. Ортомиксовируси (Сем. Ortomyxoviridae). Вирус на грипа (Influenza virus).

 39. Парамиксовируси (Сем. Paramyxoviridae). Парагрипни вируси (Parainfluenza viruses). Вирус на епидемичния паротит (Virus parotitidis).

 40. Парамиксовируси (Сем. Paramyxoviridae). Вирус на дребната шарка (Morbillivirus morbillorum). Pneumovirus (RSV).

 41. Реовируси (Сем. Reoviridae). Ротавируси (Род Rotavirus).

 42. Семейство Papillomaviridae.

 43. Семейство Polyomaviridae.

 44. Семейство Togaviridae. Вирус на рубеолата (Rubella virus).

 45. Рабдовируси (Сем. Rhabdoviridae). Вирус на беса (Rabies virus).

 46. Ретровируси (Сем. Retroviridae). Вируси на СПИН (HIV-1 и HIV-2). Онковируси.

 47. Семейство Adenoviridae.

 48. Херпесни вируси (Сем. Herpesviridae). Вирус на обикновения херпес у човека (Human herpes simplex 1, 2). Вирус на варицела и херпес зостер (Human herpesvirus 3, Varicella zoster virus).

 49. Херпесни вируси (Сем. Herpesviridae). Род Cytomegalovirus (CMV), Род Lymphocryptovirus (Epstein-Barr virus). Други херпесни вируси.

 50. Семейство Poxviridae.

 51. Хепатитни вируси (Human hepatitis А и E viruses).

 52. Хепатитни вируси(Human hepatitis B, C и D viruses).

 53. Микрофлора на човешкото тяло. Физиологична значение. Етиологична роля.

 54. Микрофлора на лекарствени суровини и готови лекарствени форми.

 55. Санитарна микробиология - предмет и задачи, санитарно-микробиологично изследване на питейна вода.


ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ


 1. Микроскопски методи на оцветяване на микроорганизмите - наблюдение и интерпретиране.

 2. Обикновени хранителни среди - видове, състав, приложение. Описание на културелните свойства при растеж на течни и твърди хранителни среди.

 3. Специални хранителни среди - видове, състав, приложение. Описание на културелните свойства при растеж на течни и твърди хранителни среди.

 4. Елективни, селективни и диференциращи среди - видове, състав, приложение. Описание на културелните свойства при растеж на течни и твърди хранителни среди.

 5. Анаеробно култивиране - методи. Култивиране при повишена концентрация на СО2.

 6. Политропна среда на Клиглер - състав, начин на посяване, отчитане, приложение.

 7. Определяне чувствителността на бактериите in vitro към антибиотици и химиотерапевтици чрез метода на серийните разреждания (определяне на минимална инхибираща концентрация).

 8. Определяне чувствителността на бактериите in vitro към антибиотици и химиотерапевтици чрез дифузионния метод на Бауер - Кърби.

 9. Реакция аглутинация тип Грубер - принцип, извършване, отчитане, интерпретиране на резултатите.

 10. Реакция аглутинация тип Видал - принцип, извършване, отчитане, интерпретиране на резултатите.

 11. Коаглутинация, латекс- аглутинация, хемаглутинация - принцип, отчитане и интерпретиране на резултатите.

 12. Пръстенна преципитация по Асколи - принцип, извършване, отчитане и интерпретиране.

 13. Преципитация в агаров гел - принцип, извършване, отчитане и интерпретиране.

 14. АST реакция (определяне на антистрептолизинов титър) - принцип, отчитане и интерпретиране на резултатите.

 15. Реакция свързване на комплемента ( РСК) - принцип, отчитане и интерпретиране на реакцията на Васерман.

 16. Реакция ELISA - принцип, отчитане, интерпретиране. Имунофлуоресценция - пряк и непряк метод, приложение.

 17. Имунни реакции с белязани антигени или антитела.

 18. Реакция вирусна хемаглутинация - принцип, отчитане, интерпретиране на резултатите.

 19. Реакция задръжка на вирусната хемаглутинация - принцип, отчитане, интерпретиране на резултатите.

 20. Вируснеутрализираща реакция - принцип, отчитане, интерпретиране.ЛИТЕРАТУРА:


 1. Учебник по Микробиология, под редакцията на проф. Г. Митов, изд. Медицина и физкултура, София, 1997.

 2. Учебник по Микробиология, под редакцията на проф. Г. Митов и доц. Ю. Дочева, Медицинско издателство “Арсо”, София, 2000.

 3. Ръководство за практически упражнения по Микробиология за студенти по медицина, стоматология и фармация, под редакцията на проф. Г. Капрелян и доц. д-р Ю. Дочева, изд. Медицина и физкултура, София, 2000.

 4. Ръководство за практически упражнения по Микробиология за студенти по медицина, стоматология и фармация, под редакцията на проф. Г. Митов, изд. Медицина и физкултура, София, 1990.

 5. Medical Microbiology, Murray P., M Rosenthal, M Pfaller, Elsevier Mosby, 9th edition, 2007.
 1. Medical Microbiology, Mims C., H. Dockrell, R. Goering et al, Elsevier Mosby, 3rd edition, 2004.

 2. Microbiology and Immunology. Board Rew Series, Williams and Wilkins, 3rd edition.

 3. Microbiology and Infectious Diseases. National Medical Series for Independent Study, Williams and Wilkins, 3rd edition.

 4. Medical Microbiology: Training guide for students in Medical Universities, Stoeva T., Medical University, Varna, 2011.

Ръководител катедра:


Доц. д-р Лилия Иванова, дм

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница