Обща оценка: тенденции в търговиятаДата29.07.2017
Размер206.45 Kb.
#26782
ТипАнализ
 1. Въведение

На 26 юни 2012 г. ЕС подписа Споразумение за търговия (наричано по-долу „споразумението“) с Колумбия и Перу. Споразумението се прилага временно от 1 март 2013 г. за Перу и от 1 август 2013 г. за Колумбия1.
От самото начало на прилагането на споразумението Комисията предоставя информация на Парламента и на Съвета относно неговото изпълнение, по-специално по време на заседанията на специалната надзорна група, сформирана от Комисията по международна търговия на Европейския парламент. В съответствие с Регламент (ЕС) № 19/20132 Комисията пое задължение да представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно прилагането, изпълнението и спазването на задълженията съгласно споразумението и регламента.
Това е първият подобен доклад. Той е структуриран в три части в съответствие с член 13, параграф 1 от регламента:

 • обща оценка на търговските потоци,

 • информация относно дейността на различните органи, които изпълняват споразумението,

 • информация относно надзорните дейности, посочени в регламента.
 1. ОБЩА ОЦЕНКА: ТЕНДЕНЦИИ В ТЪРГОВИЯТА

2.1. Методика

Анализът на двустранните търговски потоци се базира на данни за първата година на изпълнение на споразумението. Що се отнася до Перу, използваните данни са за календарната 2013 г., докато данните за Колумбия се отнасят за първите пет месеца от временното изпълнение на споразумението (август 2013 г. — декември 2013 г.). И в двата случая периодът беше съпоставен със същия период на предходната година.


Фактът, че изпълнението на споразумението все още е на ранен етап и че някои данни и цифри липсват, ограничава възможността да се правят заключения за въздействието на споразумението. Всъщност може да е необходимо известно време, докато икономическите оператори успеят да се приспособят и да се възползват в пълна степен от допълнителните възможности за търговия, които споразумението предлага. Освен това е трудно промените в търговските потоци да бъдат обяснени единствено със споразумението, тъй като тези цифри се влияят и от други фактори, като колебанията в търсенето и глобалните цени на стоките, които представляват важна част от перуанския и от колумбийския износ.
В търговията на определени стоки като цяло е наблюдавана възходяща тенденция. Това донякъде компенсира общия спад в търговските потоци, предизвикан от отрицателните глобални тенденции в цените на стоките и търсенето от ЕС. Макар че е твърде рано изцяло да се екстраполират заключения, цифрите подсказват, че предприятията в определени сектори все по-често се възползват от споразумението.
2.2. Тенденции в търговските потоци с Перу

В сравнение с годината, предшестваща сключването на споразумението, през 2013 г. стойността на вноса в ЕС на стоки от Перу намаля с 15,9 % (995 млн. EUR), главно поради понижаването на цените на стоките в международен план.


Стойността на вноса в ЕС от Перу през 2012 г. беше 6,3 млрд. EUR (17,5 % от перуанския износ). През 2013 г. цифрата е 5,3 млрд. EUR (16,5 % от перуанския износ), което отразява горепосочената тенденция.
ЕС внася най-вече суровини (количествата мед и цинк представляват повече от 29,9 % от целия внос), чиято стойност претърпя значително понижение в сравнение с 2012 г. (- 5,7 %). Втората група продукти (храни и живи животни, представляваща 36,8 % от целия внос от Перу) претърпя намаление на стойността в размер на 10,4 % в сравнение с предходната година. При някои от нетрадиционните продукти обаче (главно в хранително-вкусовия сектор и такива с по-висока добавена стойност) износът от Перу се увеличи с почти 6 %. Значителни повишения бяха отчетени също така при химичните вещества и рибните продукти (съответно 24,9 % и 4 %).
Стойността на износа от ЕС остана непроменена (като се увеличи с 0,16 % или 5,7 млн. EUR). За Перу ЕС представлява третият по големина източник на внос (като възлиза на около 13 % от целия внос през 2013 г.).
Основните изнасяни от ЕС продукти бяха машини и транспортно оборудване (55,5 % от общия размер). Износът на тези продукти се запази на относително стабилно равнище (увеличение от 0,16 %).
През 2013 г. дефицитът в търговския баланс на ЕС с Перу достигна 1 778 млн. EUR (през 2012 г. дефицитът беше 2 779 млн. EUR). Понижението съответства на тенденцията през периода 2009—2013 г., като средният годишен темп на растеж беше 13,5 % за вноса в ЕС и 23,7 % за износа от ЕС.
2.3. Тенденции в търговските потоци с Колумбия

Анализът на търговските потоци с Колумбия е повлиян от факта, че споразумението се прилага едва от 1 август 2013 г. В сравнение с периода преди временното прилагане на споразумението (август — декември 2012 г.) общата стойност на търговските потоци е запазена на сходни равнища.


От гледна точка на стойността на търговията, Колумбия продължава да бъде първият партньор на ЕС в Андската общност и петият в Латинска Америка.
Стойността на вноса в ЕС се увеличи с 4,2 % в сравнение с предходния период, като общата стойност достигна 3 596 млн. EUR. През 2012 г. общата стойност на изнасяните за ЕС колумбийски стоки представляваше 15,2 % от колумбийския износ (7 098,8 млн. EUR от общо 46 720,1 млн. EUR). През 2013 г. тази цифра достигна 7 223,2 млн. EUR (15,8 % от общия износ на Колумбия).
Колумбийският износ остава формиран предимно от суровини и земеделски продукти. Четири вида продукти съставляват 87,2 % от общия износ за ЕС (нефтени масла, въглища, банани и кафе).
Стойността на износа от ЕС намаля с 4 % в сравнение със същия период на предходната година, като достигна общ размер от 2 328 млн. EUR.
През 2012 г. ЕС беше третият по големина партньор на Колумбия от гледна точка на вноса (с 12,6 % от всички стоки, внесени през 2012 г., или 5 657,9 млн. EUR от общо 45 025,8 млн. EUR). През 2013 г. тази цифра се увеличи до 6 171,8 млн. EUR (13,4 % от общия внос на Колумбия).
Износът от ЕС се характеризира с голямо разнообразие на готови изделия, състоящи се главно от машини и механични уреди (19 % от целия износ — спад с 4,1 %), фармацевтични продукти (11,5 % — повишение с 8,5 %), въздухоплавателни средства и части (11,8 % — повишение с 33,2 %), електрически машини и апарати (7,4 % — повишение с 9,8 %), превозни средства (7,6 % — повишение с 9,8 %), както и оптични, фотографски, технически и медицински апарати (5,8 % — повишение с 10,6 %).
През 2013 г. дефицитът по търговския баланс с Колумбия достигна 1 782 млн. EUR (през 2012 г. дефицитът беше 3 064 млн. EUR). Този факт трябва да се разглежда на фона на средния годишен темп на растеж през периода 2009—2013 г. в размер на 17,8 % за вноса в ЕС и 15,4 % за износа от ЕС. От друга страна, вносът в ЕС намаля с 11,2 % през 2013 г. в сравнение с 2012 г., докато износът от ЕС се увеличи с 5,7 %.
2.4. Тенденции в търговията със специфични стоки

По-задълбоченият преглед на тенденциите в търговските потоци със специфични стоки между ЕС и двете андски държави предполага, че някои сектори са започнали да печелят от споразумението.


Що се отнася до Перу, между 2012 г. и 2013 г. бяха отчетени големи промени при:


 • пресни банани: общият внос се повиши от 61 млн. EUR на 85 млн. EUR (+39,3 %),

 • плодове, годни за консумация: 408 млн. EUR на 527 млн. EUR (+29,2 %),

 • захар и захарни изделия: 0,8 млн. EUR на 2,3 млн. EUR (+187,5 %),

 • безалкохолни и алкохолни напитки: 44 млн. EUR на 71 млн. EUR (+61,4 %).

Обратно, големи промени в износа от ЕС бяха отчетени за:
 • житни растения: 0,1 млн. EUR на 12,6 млн. EUR,

 • превозни средства за транспорт на хора и стоки: 308 млн. EUR на 351 млн. EUR (+14 %),

 • фармацевтични продукти: 104 млн. EUR на 140 млн. EUR (+34,6 %).

Тъй като споразумението с Колумбия не се прилага от толкова дълго време, колкото с Перу, на разположение има по-малко данни. Следният анализ е базиран на данни за периода август — декември 2013 г. (в сравнение със същия период на 2012 г.).


От гледна точка на вноса в ЕС през 2013 г. бяха отчетени големи разлики при:


 • захар от захарна тръстика: вносът се повиши от 1,4 млн. EUR на 3,4 млн. EUR (+147,5 %),

 • тютюн: 4,6 млн. EUR на 15,4 млн. EUR (+247,6 %),

 • приготвени храни или консерви от тон: 2,5 млн. EUR на 2,8 млн. EUR (+9,2 %),

 • цветя: 5,1 млн. EUR на 5,4 млн. EUR (+4,4 %).

Обратно, големи разлики в износа от ЕС бяха отчетени при:
 • млечни продукти: износът се увеличи от 0,7 млн. EUR на 1,7 млн. EUR (+136,5 %),

 • шасита за превозни средства, оборудвани с техния двигател: 0,8 млн. EUR на 4,5 млн. EUR (+467,4 %),

 • превозни средства с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, превишаващ 1 500 cm3, но непревишаващ 2 500 cm3: 2,6 млн. EUR на 4,3 млн. EUR (+64,7 %).

2.5. Използване на тарифни квоти (TRQ)

В споразумението са предвидени различни TRQ за двете страни. Предварителният анализ на използването на квотите предполага, че все още има значителни възможности за увеличаване на износа от ЕС при тези изгодни TRQ.


Събраните от перуанските органи митнически данни показват, че през 2013 г. само два класа продукти, които са обект на TRQ, са отчели значителни търговски потоци (сладоледови продукти и продукти с високо съдържание на захар), макар че са останали значително под определените TRQ.
Подобни заключения могат да се направят и за Колумбия, където, по данни за периода януари — юни 2014 г., само за две групи продукти е отчетен някакъв по-значителен износ от ЕС (зеленчуци и плодове и екстракти от малц). И в този случай използването на TRQ е било значително под определения тонаж. При групите продукти като суроватка и млечни продукти и захарни продукти са отчетени минимални търговски потоци, а при други (например захар, мляко и сметана, мътеница и сладоледови продукти) е отчетено пренебрежимо малко или никакво използване на наличните TRQ.
От друга страна, ЕС откри редица важни за Перу и Колумбия TRQ. Основните TRQ за Перу са разпределени между следните групи продукти: сладка царевица, царевица, захар от захарна тръстика, продукти с високо съдържание на захар, какао на прах, ром, ориз и месо от животни от рода на едрия рогат добитък, наред с други.
Според митническите данни на ЕС от 2013 г., през периода март 2013 г. — февруари 2014 г. е налице използване на TRQ единствено за: захар от захарна тръстика (пълно изчерпване на правата по квотата — 18 334 тона3), продукти с високо съдържание на захар (2 от 10 000 тона на разположение) и за царевица (58 от 8 334 тона на разположение). Данните за периода март — май 2014 г. показват, че са използвани TRQ за четири групи (царевица, сладка царевица, захар от захарна тръстика и продукти с високо съдържание на захар). От тях квотата за захар от захарна тръстика (22 660 тона) вече беше изчерпана от Перу към 6 май 2014 г. Всички останали продукти обаче отчетоха минимални търговски потоци (1 тон за TRQ за продукти с високо съдържание на захар).
Що се отнася до Колумбия, ЕС откри редица TRQ за продукти като сладка царевица, царевица, захар от захарна тръстика, кисело мляко, ром, мляко и сметана, както и продукти с високо съдържание на захар.
Според митническите данни на ЕС през 2013 г. не са използвани TRQ. Данните за 2014 г. сочат, че TRQ са използвани за две широки категории (захар от захарна тръстика и захарни изделия). От определените общо 63 860 тона за продукти от захарна тръстика, до 8 юли 2014 г. са внесени 23 383 тона. Що се отнася до захарните изделия, от общо 20 600 тона до 8 юли 2014 г. са внесени едва 105 тона.
Като цяло може да се каже, че умереното използване на TRQ показва, че е малка вероятността вследствие на споразумението да настъпят сътресения на съответните вътрешни пазари на въпросните чувствителни продукти.
2.6. Услуги

Търговските данни за услугите се съставят с много голямо забавяне във времето и се представят в обобщен вид, което не дава възможност да се направи същия частичен анализ като за търговията със стоки. Следователно този аспект ще бъде засегнат в годишния доклад за изпълнението, когато на разположение има достатъчно данни.3. Дейности на изпълнителните органи

В институционалните разпоредби на споразумението е предвидено създаването на Комитет по търговията и осем специализирани органа. Ежегодният Комитет по търговията между ЕС и Колумбия/Перу на министерско равнище изпълнява надзорни функции и гарантира правилното функциониране на споразумението. Първото заседание на тези органи беше проведено през 2014 г. в Лима, Перу (вж. по-долу).


Подкомитет по селското стопанство — 5 февруари
Участниците обсъдиха тенденциите в търговията и използването на TRQ (именно аспекти, свързани с вътрешни процедури). Обсъден беше също така механизмът за стабилизиране по отношение на бананите поради увеличението на перуанския износ. Сред другите теми бяха данъчното облагане на алкохолните напитки (Перу и Колумбия) и споразумение за сътрудничество за млечни продукти (Колумбия).
Подкомитет по технически пречки пред търговията 5 февруари
Страните обмениха информация относно своите системи за качествена инфраструктура. ЕС представи пред Колумбия редица поводи за загриженост (технически разпоредби за автомобилния сектор, процедури за оценка на съответствието, етикетирането на текстилни изделия, технически разпоредби за алкохолни напитки и политика в областта на биогоривата) и пред Перу (Закон за насърчаване на здравословното хранене, забавяния при регистрирането на фармацевтични продукти и хранителни добавки). Колумбия и Перу изразиха загриженост по отношение на изискването на ЕС за сертификати за произход за изнасяните количества риба и ограничението за използване на палмово масло в някои държави членки.
Подкомитет по търговията и устойчивото развитие — 6 февруари
Страните постигнаха съгласие по списъка с експерти, които могат да бъдат свикани с цел разглеждането на въпроси, нерешени по задоволителен начин чрез правителствени консултации, и споделиха своя опит по отношение на националните механизми за насърчаване на участието на гражданското общество и групи, ангажирани с изпълнението на разпоредбите от споразумението, касаещи търговията и устойчивото развитие (вж. също така точка 4 по-долу).
Подкомитет по интелектуалната собственост — 11 февруари
На заседанието бяха обсъдени географските указания (ГУ), като ЕС изрази своя интерес от приемането на опростени процедури за признаване. Колумбия представи пълен набор от сертификати за защита на ГУ на ЕС в съответствие със споразумението и предаде списък с 18 нови ГУ, девет от които касаещи селскостопански продукти, които ЕС ще оцени в съответствие със споразумението. Що се отнася до останалите неселскостопански ГУ, ЕС разясни как може да бъде постигната тяхната защита.
Перу представи списък с четири нови ГУ за селскостопански продукти. Сред останалите теми бяха съответните системи за правоприлагане на страните, отговорността на междинните доставчици на услуги, системата по параграф 64 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумението ТРИПС), присъединяването на Перу и Колумбия към Мадридския протокол5, закрила за изпълнителите и патенти във фармацевтичния сектор (Колумбия).
Подкомитет по държавните поръчки — 31 март 
Страните обсъдиха двустранни въпроси, като Перу и Колумбия предоставиха на ЕС актуален списък на държавните ведомства. Страните се договориха да обменят информация относно участието на МСП на чуждестранни пазари на обществени поръчки.
Подкомитет по санитарните и фитосанитарните мерки — 1 април
Сред обсъжданите теми бяха изискванията за внос, проверките, мерките, свързани със здравето на животните и растенията, равностойността и техническата помощ.
Подкомитет по митниците, улесняването на търговията и правилата за произход — 28—29 април
Страните представиха последните промени в своето митническо законодателство. От страна на ЕС беше подчертана важността на създаването на безкнижна среда в митниците. Страните обмениха опита си във връзка с одобрените икономически оператори6 и споразуменията за взаимно признаване. Що се отнася до правилата за произход, Страните разгледаха сертифицирането и проверките на преференциалния произход и въпроса с директното транспортиране.
Подкомитет за достъпа до пазара — 15 май 
Страните обмениха информация относно тенденциите в търговските потоци, като отбелязаха липсата на надеждни статистически данни за продължителен период от време. Страните обсъдиха двустранни въпроси като ОСП+ (Перу), както и националните политики в областта на биогоривата и бракуването на камиони (с Колумбия и по двата въпроса).
Комитет по търговията — 16 май 
Комитетът направи преглед на дейностите на специализираните органи и обсъди въпроси, свързани с търговията с услуги. ЕС изрази загриженост по отношение на сроковете за издаване на работни визи в Перу, което може да се отрази неблагоприятно върху ангажиментите на Перу по частта от споразумението, посветена на търговията с услуги. Страните обсъдиха така също теми, свързани със СТО и със Споразумението за улесняване на търговията, като обмениха информация по съответните преговори с други държави или региони, които те понастоящем провеждат.

4. Изпълнение на задължения в областта на търговията и устойчивото развитие

Подкомитет по търговията и устойчивото развитие

Първото заседание на подкомитета беше проведено на 7 февруари като последователно мероприятие с откритата сесия с гражданското общество, на която присъстваха главно дейци на перуанското гражданско общество и вътрешната консултативна група на ЕС. Обсъдени бяха теми, свързани с трудови аспекти и околната среда, които са от значение за изпълнението на дял IX от споразумението, като бяха разгледани потенциалните области за последващи действия.

Страните изразиха своята решимост за ефективното осъществяване на дял IX от споразумението. Колумбия и Перу докладваха относно приложимите организационни аспекти на своите министерства на труда и на околната среда, както и за постигнатия напредък във връзка със свободата на сдружаване, правата на колективно договаряне и премахването на принудителния труд, което беше свързано също така с различните мерки, включени от Колумбия и Перу в техните пътни карти, представени на Европейския парламент през 2012 г.

Страните обсъдиха следните въпроси.4.1. Изпълнение на разпоредби, свързани с труда

ЕС докладва относно политиката и предприетите мерки на равнище ЕС за насърчаване на свободата на сдружаване, правото на колективно договаряне и за закрила на правата на децата (в това число премахване на детския труд). ЕС предостави информация също така по отношение на постигнатия от държавите членки напредък по ратифицирането на конвенциите на Международната организация на труда (МОТ), по-специално Морската трудова конвенция. Оповестени бяха също така решенията на Съвета на ЕС от 28 януари 2014 г. за упълномощаване на държавите членки да ратифицират конвенциите на МОТ за химикалите и за домашните работници.


Перу докладва относно изпълнението на своите задължения по дял IX от споразумението и представи актуална информация в следните области:

 1. утвърждаване на системата на колективни отношения, включително засилване на системата за инспекции, създаването на Национално управление за трудова инспекция, както и увеличаването на размера на прилаганите глоби;

 2. утвърждаване на основните права, установени от МОТ, посредством специални разпоредби за регистрирането на синдикалните организации в сектора на строителството, наредба за факултативния арбитраж, планове за действие и стратегии срещу детския и принудителния труд и приемане на наредби за равните възможности на лица с увреждания;

 3. действия и засилен контрол за защита на трудовите права; както и

 4. ратификация на конвенциите на МОТ.

Колумбия предостави информация относно изпълнението на дял IX от споразумението, като акцентът беше поставен върху следните области: 1. новата структура на Министерство на труда и неговите постижения;

 2. съществуващите канали и механизми за социален диалог;

 3. прилагането на практика на принципа за свобода на сдружаване;

 4. силните страни на съществуващите надзорни системи;

 5. приетото законодателство за противодействие на незаконното посредничество;

 6. положението по отношение на изпълнението на конвенциите на МОТ.

Страните се договориха да съдействат за изпълнението на свързаните с труда разпоредби по дял IX, в това число ратификацията и изпълнението на конвенциите на МОТ (т.е. Конвенцията за домашните работници от 2011 г., по-късно ратифицирана от Колумбия на 9 май 2014 г.). Страните се договориха да продължат да обменят информация, по-специално по отношение на мерките срещу детския и принудителния труд и насърчаването на свободата на сдружаване и на правото на колективно договаряне.


В хода на заседанието беше осигурена възможност за среща с представители на регионалната служба на МОТ и за обсъждане на въпроси като договарянето и изпълнението на споразуменията за търговия на ЕС като цяло.

4.2. Изпълнение на разпоредби, свързани с околната среда

Страните докладваха за напредъка по изпълнението на разпоредбите на дял IX, свързани с околната среда. Перу докладва за Правна и политическа рамка за въпроси по околната среда, Стратегическа ос за управление на околната среда в Перу, Национална програма, както и Национална система за действия в областта на околната среда. Перу докладва също така относно Националната система за оценка на въздействието върху околната среда и Националната служба за сертифициране за устойчиви инвестиции (SENACE).


Колумбия докладва за Национална система за околната среда, основните постижения и политики на Министерството на околната среда и устойчивото развитие и за изпълнението на многостранни споразумения в областта на околната среда като Базелската конвенция, Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), Монреалския протокол, Конвенцията за биологичното разнообразие, Протоколът от Картахена, както и Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК).
ЕС засегна въпроса за либерализацията на екологичните стоки, като изрично подчерта инициативата за екологосъобразни стоки, чрез която ЕС и още 13 други членки на СТО се ангажираха да работят за либерализиране на търговията с екологосъобразни стоки. ЕС насърчи Колумбия и Перу да се присъединят към инициативата, по-специално в контекста на предстоящото домакинство на Перу на Конференцията на страните по РКООНИК в Лима през месец ноември 2014 г., като отбеляза, че по този начин би могло да се осигури по-добър и по-евтин достъп до стоки и технологии, които опазват околната среда.
ЕС очерта своята пътна карта за ефективно използване на ресурсите и методи за определяне на отпечатъка върху околната среда, като обясни, че са подбрани 17 продукта за пилотно изпитване от месец ноември 2013 г. Всички заинтересовани страни, в това число предприятия от Колумбия и Перу, могат да се включват в проследяването и да допринасят към тези пилотни продукти. Вероятно дружествата, които изнасят за ЕС, ще сметнат участието в този проект за полезно.

4.3. Вътрешно консултиране и заседания на подкомитетите с гражданското общество

В хода на заседанието на подкомитета страните обсъдиха член 281 (Вътрешни механизми) и неговото изпълнение. ЕС посочи, че механизмът на неговата вътрешна консултативна група ще бъде сходен с тези по други споразумения на ЕС, а Перу и Колумбия заявиха, че те ще използват съществуващи вътрешни консултативни органи. Страните приеха насоки за откритите заседания, които ще се провеждат с гражданското общество.

В откритото заседание с гражданското общество членовете на вътрешната консултативна група на ЕС, заедно с дейци на перуанското гражданско общество, подчертаха важността на институционализираните структури на гражданското общество според споразумението. Участниците подчертаха така също необходимостта дейците на гражданското общество да могат да работят със съответните експерти между заседанията с оглед на по-продуктивните дискусии на откритите заседания.

4.4. Потенциални области за допълнителна работа

Страните се договориха да продължат активно да изпълняват свързаните с труда разпоредби по дял IX, в това число ратификацията и изпълнението на конвенциите на МОТ. Страните се съгласиха също така да продължат да обменят информация, по-специално за мерките срещу детския и принудителния труд и насърчаването на свободата на сдружаване и на правото на колективно договаряне.


Що се отнася до биологичното разнообразие, подкомитетът обсъди разпоредбите на дял IX и бъдещата работа. Подчертано беше, че инициативите за противодействие на незаконния дърводобив и свързаната търговия, като скорошният Регламент на ЕС за дървения материал7, могат евентуално да дадат по-големи възможности за търговия с устойчив дървен материал и изделия от дървен материал.
Колумбия подчерта колко важно е да бъдат разгледани социалните и екологичните механизми на пазара на злато, по-специално в борбата срещу незаконния добив. Като потенциални области за бъдещо обсъждане бяха очертани така също някои хоризонтални въпроси като оценки на въздействието и корпоративна социална отговорност.
5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 19/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДВУСТРАННАТА ЗАЩИТНА КЛАУЗА И МЕХАНИЗМА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БАНАНИТЕ
В регламента е предвидена възможността за започване на разследване във връзка със защитната клауза или за въвеждане на мерки за предварително наблюдение при определени условия, които са посочени в регламента. В съответствие с членове 3 и 13 от регламента Комисията извършва мониторинг на тенденциите във вноса на банани от Колумбия и Перу. През първата година от изпълнението на споразумението Комисията нито е започвала, нито е получавала искания за започване на разследване във връзка със защитната клауза или за въвеждане на мерки за предварително наблюдение.
5.1. Тенденции в износа на банани от Колумбия и Перу

По-долу са обобщени резултатите от мониторинга през първата година на изпълнение на споразумението.


През 2013 г. стойността на вноса на банани от Перу се увеличи с 39,3 % спрямо 2012 г. (от 61 млн. EUR на 85 млн. EUR). Що се отнася до количеството, увеличението беше 39,7 % (от 80 696 тона през 2012 г. на 112 750 тона през 2013 г.). Това увеличение беше най-голямо през ноември и декември 2013 г., като през следващите месеци (януари — април 2014 г.) количеството спадна отново до обичайните нива на търговията.

През 2013 г. стойността на вноса на банани от Колумбия се понижи с 0,6 % спрямо 2012 г. (от 759 млн. EUR през 2012 г. на 754 млн. EUR през 2013 г.). Общото внесено количество се увеличи с 2,1 % (от 1 134 567 тона през 2012 г. на 1 158 755 тона през 2013 г.). През първите месеци на 2014 г. нивата на търговията останаха относително постоянни (от гледна точка на стойност и на количества).

Що се отнася до Перу, вносът на банани достигна праговото равнище от 78 750 тона през месец ноември 2013 г. Според разпоредбите на механизма за стабилизиране по отношение на бананите (по-специално член 15, параграфи 2 и 3 от регламента) Комисията разгледа въздействието на този внос върху състоянието на пазара на банани в ЕС. Вносът от Перу представляваше едва 1,8 % от общия внос на пресни банани в ЕС, а вносът от други големи износители на банани към ЕС остана в рамките на очакваните тенденции. Освен това общото равнище на търговията на едро с пресни банани на пазара на ЕС не отчете големи изменения и нямаше признаци, че стабилността или състоянието на производителите от ЕС са били засегнати от споменатото увеличение на перуанския износ. На база на този преглед Комисията стигна до заключението, че спирането на прилагането на преференциалните мита върху вноса на банани с произход от Перу е нецелесъобразно.6. Заключение

След около една година изпълнение все още е рано да се правят някакви окончателни оценки на отражението на споразумението върху търговията и инвестиционните потоци. Макар че общото ниво на търговията изглежда понижено по отношение на Перу, все пак се наблюдаваха някои случаи на забележителни увеличения при нетрадиционната търговия. Понижаването на стойността на търговията вероятно се дължи на причини, които не са пряко свързани със самото споразумение, а по-скоро с понижаването на световните цени на стоките през 2013 г. В същото време в някои конкретни сектори, като вино, превозни средства, тютюн и изделия от захар от захарна тръстика, беше отчетено значително повишение. От друга страна, няколкото месеца, за които има на разположение данни за Колумбия, показват слабо изменение в търговските потоци с някои забележителни положителни изключения, които са описани в доклада. По-пълното използване на наличните TRQ представлява важна неизползвана възможност, която разглежданото споразумение предоставя.


Що се отнася до бананите, вносът от андските държави остана като цяло стабилен, вследствие на което не е необходимо спиране на прилагането на преференциалните мита.
Следователно акцентът продължава да бъде върху осигуряването на надлежното изпълнение на споразумението, за да може бизнесът да се възползва от възможностите за търговия, които то предоставя. Остават нерешени обаче някои проблеми с изпълнението, по специално в областта на здравето на животните и растенията и хигиенните (СФС) мерки. Обсъждането на тези въпроси ще продължи в контекста на заседанията на различните подкомитети и последващите действия, за да бъдат намерени взаимно приемливи и осъществими решения. Именно в този контекст през първата година на изпълнението като цяло беше постигнато задоволително ниво на създаване и функциониране на институционалната рамка на споразумението.


1Споразумението се прилага временно в ЕС, докато всички държави членки го ратифицират. Информация за статуса на ратификацията е публикувана на уебсайта на Съвета: http://www.consilium.europa.eu/policies/agreements/search-the-agreements-database?command=details&lang=en&aid=2011057&doclang=EN.

2Регламент (ЕС) № 19/2013 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 15 януари 2013 г. за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна.

3Обща годишна квота, коригирана пропорционално за 10-месечния период на прилагане на споразумението през 2013 г.

4След като две трети от членовете на СТО го приемат, този параграф ще измени Споразумението ТРИПС, за да даде възможност на членовете на СТО, които имат достатъчно голям капацитет във фармацевтичния сектор по отношение на въпросния продукт, да внасят патентовани лекарствени продукти при задължително лицензиране. http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_e.htm

5Международна система за едновременно регистриране на търговски марки в много държави: http://www.wipo.int/madrid/en/.

6Одобрените икономически оператори са икономически оператори, които са били одобрени от или от името на митнически органи като отговарящи на определен набор от изисквания (например съответствие, платежоспособност, сигурност и др.) и по тази причина се възползват от различни опростявания и/или улеснения, които изрично са предвидени в съответното митническо законодателство на ЕС, Перу и Колумбия.

7Регламент (ЕС) № 995/2010.

BG  BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница