Обществен посредник на община кърджали о т ч е т е н д о к л а д януари 2013 декември 2013 гДата31.03.2018
Размер194.17 Kb.
#64480
ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д

ЯНУАРИ 2013 - ДЕКЕМВРИ 2013 г.

Правото на добро управление и на добро административно обслужване - основно право на гражданите ”
УВОД
Изминалата 2013г. бе продължение на първия мандат на обществения посредник на община Кърджали.Тя бе белязана от усилия за утвърждаване и съхраняване на авторитета на институцията.За пет години тя придоби популярност в цялата област и в офиса на обществения посредник постъпват жалби и от съседни общини.Причината за това, са както решените индивидуални проблеми на гражданите, така и инициативите за поставяне на колективни искания пред държавните органи на управление. Популярността се дължи и на откритостта и публичността в работата на институцията. Всяка година публикуваме доклад за нейната дейност, който е достъпен за общинските съветници и гражданите.Приемали сме с особено внимание дебатите в Общинския съвет, заради възможността да се чуят конкретни предложения и препоръки за работата на обществения посредник.От голямо значение за нас са и препоръките на гражданите. До сега всички годишни доклади са се приемали единодушно от общинските съветници и с категорично одобрение.

През отчетната година Институцията обществен посредник работи в необичайна обстановка.Конкурсът за местен Омбудсман в началото на 2013г.завърши без избор на нов обществен посредник.Това наложи досегашният Омбудсман да продължи работата си до нов избор.Подобна е практиката в други общини на страната. Институцията Обществен посредник на Община Кърджали е създадена в съответствие с чл. 21 а от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Тя е призвана да посредничи между гражданите и Общината, да хармонизира техните отношения, за да възпира злоупотребата с власт, корупцията и произвола, накърняващи правата на човека.

Настоящият Обществен посредник на община Кърджали е избран с Решение

№ 150 от 24.09.2008 г. на Общинския съвет в гр. Кърджали и функционира от същата дата.

Този доклад се изготвя в съответствие с чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник, който регламентира ежегоден отчет пред местния парламент.

Отчетът на обществения посредник има за цел да представи основните акценти в работата ми с гражданите и да анализира конфликтните точки между жителите на общината и институциите.Вниманието е съсредоточено върху дейността на общинска администрация и общинския съвет,както го изисква законът.

През 2013г.Институцията Обществен посредник запази своя авторитет, независимо от несъстоялия се избор на титуляр. Това се дължи на опита в посредническата функция на обществения посредник при решаване на спорове и конфликти на гражданите с администрацията и институциите, които предоставят обществени услуги. Както и в предходните години институцията обществен посредник през 2013г. работи за подобряване на административното обслужване и достъпа до информация на гражданите от публичните институции.

През 2013 година като Обществения посредник,се сблъсках с ново явление-групови жалби на граждани срещу група институции.Недоволни от кореспонденцията си с Община, Областна администрация и дори съдебната система ,граждани депозираха жалби с искане за съдействие до висши институции ,дори до Президента и министър-председателя .Те смятаха, че колективно могат да намерят подкрепа. Формираха и гражданско сдружение. Гражданите в многобройните си срещи с обществения посредник изразяваха мнение, че са жертва на общ заговор.

Нашата Институция направи всичко ,произтичащо от закона, за да им съдейства за по добрия диалог с общинска администрация, областна администрация, общински съвет, прокуратура и др. местни и централни държавни органи и структури ,но все още не са получили положителни отговори на поставените проблеми .

Тази нова практика в дейността на обществения посредник в Кърджали, показа острата необходимост от тази институция в условията на демократично развитие. За гражданите нашата институция,бе единствената, която ги приемаше и изслушваше с най-голямо внимание и се опитваше да съдейства за решаването на проблемите им. Това налага Институцията Обществен посредник да продължи да съществува в Кърджали?

Изразявали сме го и преди,ще го повторим отново.В район засегнат от тежките последици на т.нар.Възродителен процес конфликтните точки са много.Затова е болезнена необходимостта от равноправно третиране на всички граждани, независимо от етническа, религиозна или политическа принадлежност. Заради последиците от т. нар. Възродителен процес сред много от гражданите съществува предубеждение по отношение на местната власт и държавните институции.Те се отнасят изключително критично към тяхната работа,когато жалбите им не са удовлетворени.Желанието им е на всяка цена да получат исканото от тях решение.Проблемът става сериозен,ако не получат качествено обслужване от общински или държавни служители.Със своя авторитет институцията обществен посредник често улеснява комуникацията между граждани и чиновници.Това е част от усилията й за утвърждаване на гражданското общество и демократичните ценности у нас.Желанието ни е гражданите да приемат администрацията,като част от управлението ,за което те плащат данъци.Не случайно институцията обществен посредник е призвана да работи за по добро управление в услуга на гражданите.

Институцията Обществен посредник се заражда, като Обществен трибун, отстояващ интересите на гражданите пред централната власт. Тя е уважавана и от администрациите и от гражданите, защото намира правилните подходи за посредничество. Институцията разследва сигналите на гражданите и препоръчва на администрацията конкретни мерки. Тя съдейства на властите да реорганизират работата си така, че да бъдат близо до хората.

Общественият посредник на община Кърджали е единствен за областта и един от 24-те в страната от 264 общини. Избран бях с пълно единодушие.Проваленият избор на нов титуляр поставя под угроза самата институция обществен посредник.Представените до сега отчетни доклади ,включително и този имат за цел да обосноват пред народните избраници необходимостта от Омбудсман в Кърджали. Съветниците от предишния местен парламент проявиха прозорливост, създавайки институцията.Тя не трябва да бъде обричана от настоящия общински съвет, защото вече има прецедент в страната, когато паради липса на консенсус в местния парламент се затруднява избора на нов обществен посредник. Мисля,че хармоничната работа през изтеклата година между местния Омбудсман и Общинския съвет ще бъде добра предпоставка за запазване на институцията и откриването на нова процедура по избор на обществен посредник ,даже и пример за другите общини ,чийто проблеми нарастват . Дейността на Обществения посредник през изтеклата 2013 г. бе изцяло деполитизирана. Категорично мога да отбележа,че не съм допускал вмешателство на политическите сили в работата на институцията. Нямаше дискриминиране на жалбоподатели на основата на политическа, етническа или религиозна принадлежност.

Изминалата година се характеризира и с увеличаване броят на жалбите на гражданите,по които институцията не можеше да вземе отношение.Това наложи да популяризираме пред жалбоподателите законовите параметри на нашата дейност.Правата и отговорностите на местния Омбудсман бяха представени и на срещи с млади хора,които желаеха да вникнат в дейността на институцията.

В нашата работа се ръководихме и от съображения за конфеденциалност. Много от гражданите подаваха устни жалби в желанието си да не се разгласява техния проблем. Независимо дали сигналите бяха писмени или устни полагахме еднакво усилие в тяхното решаване.
ОСНОВНИ НАСОКИ В РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ

ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
През изтеклата година дейността на институцията Обществен посредник бе подчинена на регламентираната от Закона ,а именно да бъда посредник между гражданите и местната власт за извънсъдебно решаване на техни спорове.Работих за по добра чуваемост на общинската администрация и общинския съвет по отношение на жалбите на гражданите.

Законодателят е заложил необходимостта от прозрачност, демократично сътрудничество и справедливост в местното самоуправление и ние се съобразявахме с буквата на закона..

При осъществяването на своите основни функции съм се подчинявал само на Конституцията и законите на страната. Стриктно спазвам приетия от Общинския съвет правилник за дейността на институцията и се ръководя от собствената си съвест и морал.

Дейността ни през 2013 г. бе в условия на остра политическа поляризация на обществото и тежка икономическа криза.Това се отрази на претенциите на жалбоподателите.Често те бяха насочени към цялата политическа система.

В условията на криза Община Кърджали ограничава бюджетните разходи. Това неминуемо се отразява на качественото обслужване на гражданите. Институцията Обществен посредник е призвана да съдейства за зачитане на правата на гражданите на общината, да се търси баланс между икономии и добро обслужване.

Проверките ми на място и издаването на становища по определени жалби целят да се обезпечат в най-висока степен правата и законните интереси на гражданите. Целта ми бе икономическите трудности да не прераснат в социална криза, която да се отрази на административното обслужване.Ще припомня основните принципи към, които се придържам.Те са регламентирани в чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник.


В ежедневната си дейност съм се старал да се ръководя и спазвам принципите:

-Законност;

-Обективност;

-Безпристрастност;

-Справедливост;

- Политически неутралитет;

- Прозрачност и публичност;

- Хуманност и толерантност;


Гражданите са напълно равнопоставени пред Институцията.Нито един жалбоподател не е върнат,въпреки,че има такива,които идват всеки ден с някакво прошение.Осигурявам равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, политически пристрастия, религиозни вярвания. Не само, че не допускам дискриминация, но както в предишните години работя в тясно сътрудничество с офиса на Комисията по защита от дискриминацията в Кърджали.
Политическото противопоставяне на национално ниво рефлектира в нашия регион.Има случаи,когато трудово-правни отношения се представят като плод на етническа дискриминация.Тези случаи са редки,но бележат тенденция,която е обезпокоителна.В такива ситуации е нужна изключителна дипломатичност и точно прилагане на закона .Дейността ми е публична. Правя анализи на жалбите за всяка година от мандата и ги представям пред Общинския съвет с нарочен доклад.

Основните направления ,в които работя са регламентирани от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за дейността на обществения посредник,приет от Общинския съвет.Те са жалони,които остават непроменени всяка година от дейността на местния Омбудсман.Бих искал да ги припомня на общинските съветници,за да очертая важността на институцията и необходимост от повече решителност за запазването й. 
1. Изпълнявам стриктно функциите на Обществен посредник, като в зависимост от постъпилите жалби и запитвания прилагам различни форми на посредничество в полза на гражданите. Предоставям информация за структурите на Общинските служби и услугите, които се предоставят, помагаме при формулиране на жалбата или сигнала до Общинските и регионални държавни структури,съдействам за получаване на обратна информация от Общинската администрация и за конкретен резултат, съдействам чрез Общинската администрация за решаване на даден въпрос в срок. В съответствие с чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник считам ,че помагам на Общинската администрация да повиши своята ефективност и прозрачността в дейността си ;

2. В съответствие с чл. 22, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник приемам жалби на физически и юридически лица, във връзка с действията или бездействията на органите на местното самоуправление и местната администрация. Както повелява чл. 22, ал. 2 извършвам проверки по сигналите на гражданите;

3. Работя по проекти, насърчаващи отварянето на Общинската администрация и Общинския съвет за проблемите на гражданите;
4. Посреднича и съдействам по проблеми, свързани с институции на местно ниво като Общинска служба по земеделие и гори, Дирекция ” Социално подпомагане ” , Бюро по труда, НОИ, РПУ – Кърджали и др. институции;

5. Партнирам си с Областна администрация, в случаи на нарушаване на правата на гражданите от органите на местното самоуправление;

6. Сътруднича си с неправителствените организации в Община Кърджали и тези на национално ниво, които работят по проблемите на местната власт. От особено значение е привличането на млади хора, като доброволци.

7. Развивам сътрудничеството с Омбудсмана на Република България г-н Константин Пенчев, като се опирам на досегашния си опит и чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник. В офиса на Обществения посредник в гр. Кърджали се обработват жалби на граждани до Националния омбудсман за случаите, които излизат от нашата компетенция;

8. Работим с Институцията на Европейския омбудсман. Помагаме на граждани да подават жалби;

9. Задълбочаваме сътрудничеството с Детския и младежки парламент и провеждам срещи с ученици в училищата на Общината за популяризиране на дейността на Обществения посредник, разясняване принципите на хармонизиране на дейността ни с местната власт и защита интересите на гражданите;

10. Работя в тясно сътрудничество с медиите. Огласявам случаите на неправомерни действия на администрацията, когато гражданите и обществения интерес го изискват. Съдействам на администрацията за прозрачност и публичност на нейната работа с гражданите;

11. В съответствие с чл. 25, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Oбществения посредник се въздържам от разгласяване на обстоятелства, станали ми известни при изпълнение на моите функции, които са държавна, служебна или търговска тайна или са от личен характер.  Приемам и решавам устни жалби, заради желанието на гражданите за конфединциалност;

12. В съответствие с чл. 7, ал. 2 участвам в Управителния съвет на Националното сдружението на обществените посредници в Република България. Предлагал съм няколко предложения за законодателни промени, защитаващи обществения интерес;

13. Въз основа на постъпили от гражданите подписки или жалби правя предложения за законодателни инициативи и пред народните представители от Кърджалийския многомандатен избирателен район.Такава практика имам от предходните години.


ОБЩА СТАТИСТИКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЖАЛБИ
В периода януари 2013 - декември 2013 г. в офиса на Oбществения посредник са приети, изслушани и консултирани 374 граждани за решаване на лични и обществени проблеми, породени от действия или бездействия на общински или държавни организации и институции.

Постъпили са 141 писмени жалби и сигнали и са проведени срещи –разговори и са консултирани устно 233 души с проблеми и оплаквания. По всеки един от казусите е извършена проверка и със съдействието на Общинска администрация са дадени отговори, препоръки и консултации на гражданите. Моето съдействието са потърсили и съм изслушал повече от 10 жители на други общини.От община Ардино са депозирани 3 жалби,от община Момчилград-2 жалби и от община Крумовград-една,от общ.Черноочене еднаи др. .Оказал съм съдействие и помощ чрез личния си авторитет и познанства с кметове и служители от общинските администрации по места за решаване на поставените проблеми.

Поставените от гражданите въпроси се разпределят в 5 направления:
1. Проблеми със собствеността на гражданите;
2.Административното обслужване на гражданите;
3.Обществения ред и сигурност;
4. Социалните проблеми на гражданите;
5. Образование, култура и други обществени услуги.
С намесата на обществения посредник по подадените от гражданите жалби се цели да се избегне съдебна процедура,като жалбоподател и администрация сближат позициите си и постигнат компромис.

Най-много жалби са постъпили с нерешени проблеми в образование,култура и други обществени услуги.Те са 56 или 39,71% от писмените сигнали.От тях положително решени са 34,а на 3 е даден отрицателен отговор.Към други институции са насочени 8 жалби.В процес на проверка и изпълнение са 6. Неоснователни са 5.

Най-голямо недоволство предизвикват услугите на мобилните оператори. Срещу тях са подадени 9 жалби. Срещу EVN има 4 подадени сигнала. От „В и К” са недоволни 3 граждани.

Поради това, че много от жалбите свързани с предоставени услуги, излизат от компетенцията на обществения посредник, те са препратени до Омбудсмана на

Р. България и президентската институция.

По проблеми със собствеността на гражданите са постъпили 28 жалби или 19,85% от писмените сигнали. Най-много от тях са свързани с незаконно строителство и за затваряне на подходи към домове на граждани-7. Положително решен е един сигнал. На друг е даден отрицателен отговор. Трима са насочени към други институции. Като цяло при жалбите свързани със собствеността на гражданите трудно се намира положително решение, защото са от компетенциите на съдебната власт.Това се отразява и на общия брой на жалбите получили отрицателен отговор-6, при положително решени 3.

На трето място по брой са сигналите по социални проблеми на гражданите. Общият брой на подадените писмени жалби е 27, което прави 19,16%. Положително решени са 12,а 3 са с отрицателен отговор.Към други институции са насочени 2. В процес на проверка и изпълнение са 9. При подадените сигнали гражданите са търсели преди всичко социално подпомагане съдействие за намиране на работа . Осем от сигналите са с такава насоченост.

Административното обслужване е предизвикало недоволството на 22 души или 15,60% от подадените жалби. Положително решени са 8 сигнала, а на 5 е даден отрицателен отговор. Петима са насочени към други институции. 4 жалби са в процес на проверка и изпълнение. Най голямо недоволство е предизвикало обслужването от общинска администрация, срещу която има 7 жалби. След нея се нарежда областна администрация с 5 сигнала/ отказ или липсващи документи от минали години ,отказ на ефективна стачка пред общината ,нежелание да бъдат изслушани от конкретни ръководители, поради обществената им ангажираност,.повторни жалби , по които веднъж е отговорено ,но отговорът не удовлетворява жалбоподателите,оплакване от отношението на някои служители към тях и др./

Най-малко са подадените жалби свързани с обществения ред и сигурността на гражданите. Те са едва 8 или 5,68%. Положително решени са 4, а 2 са в процес на проверка. Шест от сигналите визират нарушаване на Наредба №1 за обществения ред на община Кърджали.
ПРИМЕРИ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНО РЕШЕНИ ЖАЛБИ,СИГНАЛИ, И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ
1. С активната помощ и намеса на институцията бяха ускорени разглеждането и получаването на решения на ТЕЛК на Лютвие Ахмед Хасан , Реджеб Сюлейман ,Милен Борисов Арсов , Мария Стоянова Русинова и Райна Ракшиева Стоянова от Кърджали , на Байрям Юсуф Юсуф от с.Чилик ,на Джеврие Байрям Ахмед и Фатме Сюлейман Ахмед от с.Седловина ,на Илмие Мюмюн от с.Звезделина и на Димитър Павлов Георгиев от с.Стражец общ.Крумовград ..

Голяма част от жалбоподателите бяха подали документи от 2010 и 2011 година.Те са в тежко здравословно състояние и са изпаднали във финансова невъзможност за закупуване на лекарства и лечение .2. С парични помощи и социално бяха подпомогнати жителка на с. Костино с тежко онкологично заболяване, Мариана Альошева Атанасова от Кърджали за лечение на дъщеря й ,Рая Йорданова Асенова и Галя Миленова Ташева ,а гражданката Ташева бе включена в списъка на подпомаганите нуждаещи се с хранителни продукти от БЧК ,с 280 лева бе подпомогната Севинч Апти Аптула от с.Широко поле ,която поради липса на средства и здравни осигуровки не можеше да й бъде оказана здравна помощ и настаняване в лечебно заведение .

3. С наша намеса поради невъзможност да си плаща наема бе сменено с по-малко общинско жилище на трайно безработна гражданка Галя Миленова Ташева от Кърджали .

4. Намерена бе работа по програмата за временната заетост на 4 жалбоподатели ,останали трайно без доходи и невъзможност да се пенсионират ..

5. След направено запитване до Министерството на труда и социалната политика бе отменен наложения запор от Частен съдебен изпълнител върху детските надбавки на Мелекбер Джафет Бейсим от Кърджали ,която е защитена от закона и има изрична забрана за запорирането им .Тя вече ги получава по банков път след нашата намеса .

6. С наше съдействие на Зехрия Мюмюн Ахмед от кв.”Гледка”бяха дадени преписи от заповеди и копия на актове за общинска собственост ,многократно отказвани от администрациите .


ЖАЛБИ , ИЗСЛУШАНИ И КОНСУЛТИРАНИ ОТ ОБЩ. ПОСРЕДНИК

И ИЗПРАТЕНИ ДО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
1. До ръководството на EVN в Пловдив бяха изпратени жалбите на Зехрия Мюмюн Ахмед от Кърджали за разкриване на отделна закрита партида ,и на Стела Петрова Братанова за подменен електромер без нейно присъствие .

2. През годината се получиха редица жалби и оплаквания срещу мобилните оператори :

- До Виваком София бяха изпратени по компетентност жалбите на Атанас Стойчев Гарипов и Атанас Тодоров Митков от Крджали -за не спазен договор с клиента и на Шакир Ариосман Мюмюн от с.Глухар – за променен тарифен план и подновен договор с него без негово съгласие.

- За отказан достъп до кабелния телевизионен оператор Близу изпратихме жалбата на Пламен Венков Георгиев от Кърджали , който получи положителен отговор .- Чрез препращане на 4 жалби до централния офис на М-тел ,бяха удовлетворени молбите на 2 от тях ,а другите две нямаха законово основание за исканията им .

3. До Нотариалната камара на Р.България препратихме жалбата на Бонка Петрова Пенева от Кърджали за нарушения и неспазване на закони при издаване на нотариален акт на друг наследник с 1/3 право над имота, без нейното уведомяване ,като наследница на половината от наследствената й къща .

4. До Омбудсмана на Р.България изпратихме редица жалби ,постъпили при нас ,които не са в компетенциите на нашата институция :проблемите на Златка Йорданова Маринова от Кърджали и на повече от 10 граждани от другите общини от Кърджалийска област .През годината бяхме затрупани с много жалби на едни и същи жалбоподатели ,които накрая се обединиха в една колективната жалба от гражданите : Айдън Алиосман Юсеин ,Милена Асенова Ананиева ,Наджие Кадир,Верка Киркова .Милушева ,Зехрия Мюмюн Ахмед ,Севим Осман Юмер с искане да среща и изслушване на проблемите им и от Президента ,Премиера ,Главния прокурор и Министъра на вътрешните работи ,който са недоволни от действията и бездействието на редица държавни институции ,като с това считат ,че им са отнети човешките права и частната собственост ,а държавните институции в Кърджали от години им създават бюрократични спънки и неуредици

5. До ВСС изпратихме жалбата на Асен Митев Моллов за загубени и унищожени документи ,които не позволяват разглеждане и разрешаване на проблемите му, във връзка с Закона за гражданска реабилитация на репресираните лица .

6. Сезирали сме МРРБ и РДНСК и общината по повод жалбата на живущите в блок 1 на ул.”Омуртаг” в Кърджали за затворения проход на живущите до блока от разширен магазин в под блоковото пространство ,който е частна собственост .

7. Уведомили сме и сме препратели жалбата на г-жа Велика Петрова Драгнева от Кърджали ,за неспазен договор от 2009 година на община Баните ,обл.Смолян ,за закупен наследствен имот, частна собственост за общински нужди .

8. Търсим възможност и почти сме осигурили настаняването в началото на 2014 г. на болна гражданка от Кърджали в Дома за възрастни хора с психични разстройства в с.Ровино ,общ.Смолян .

9. Направили сме предложение до КАТ ,във връзка с жалбата на живущите на ул.”8-ми март” и ул.”Добруджа „ за ограничаване и пренасочване на движението на тежкотоварни МПС към други улици ,поради получени напуквания и разрушаване на къщите им .

10. Изпратихме писмо с предложение до ПГ по енергетика при НС и до ДКЕВР за законодателни промени за намаляване на такса мощност и такса достъп до енергия за малките и средни фирми , които реално работят не през цялата година и имат големи финансови затруднения и заплаха от закриване на бизнеса им .

11 .Изпращали сме много писма до Министерство на земеделието и Разплащателна агенция за орязани или отказани субсидии на земеделски производители ,които смятат действията за незаконосъобразни ,но според държавните органи имат пропуски и грешки ,които е следвало да отстранят в определени срокове .На една част от тях проблемът беше преразгледан и решен положително .

12. Търсили сме съдействие от Министерството на отбраната за проблемите на двама бивши военнослужещи , на които не им се разрешава да закупят ведомствените жилища ,в които живеят от много години .Отказът е мотивиран с това ,че са излезли от системата на въоръжените сили и не работят там , поради пенсиониране .

ПРИМЕРИ ЗА НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНИТЕ


  1. От години се жалва Верка Киркова Милушева от град Кърджали за неполучено равностойно обезщетение с жилище на отчужден наследствен имот в централната част на града ,която е обезщетена с жилище в кв.”Възрожденци „ ,но живее в порутената стара къща на Пазара .По случая също има съдебни решения ,но жалбоподателката търси помощта и на нашата институция, без да можем да й помогнем ,защото проблемът е извън нашите компетенции .

  2. Емил Зидаров от Кърджали за задължения към Виваком е даден на съд без да бъде уведомен предварително .

  3. Поради неточен адрес и невъзможност да бъдат анкетирани не са отпуснати социални помощи на нуждаещи се ,трайно безработни Ася Юсеин Хасан и Милен Йосифов Анчев от кв „Възрожденци”в Кърджали

  4. От EVN е отказан и не получава отговор г-жа Ахмед за номера на старата партида на баща й на наследствената им къща в кв.”Гледка”,която е закрита през 1985 година и й се изисква голяма сума пари за откриване на нова партида на нейно име , която не е в състояние да заплати поради безработица и др. .


ЖАЛБОПОДАТЕЛИ,КОИТО СИСТЕМНО СЕ ОПЛАКВАТ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ
1 .Редовен жалбоподател е Айдън Юсеин от с.Петлино ,който е автор на повече от 10 жалби през годината : възразява срещу получени или липса на отговори от община Кърджали на негови жалби ,оспорва проведен търг за общинска земя, която е ползвал от много години за отглеждане на животни в с.Петлино , срещу отказа за стачка пред общината ,оспорва актове на КАТ и заповеди и актове за нарушения на Наредба № 1на общината , определя действията на служители от общината и МВР по събаряне на сградата за животни без негово присъствие като незаконосъобразни и не хуманни ,спрямо отглежданите от него животни и др.

2. Многократно са подавани жалби от група граждани от Кърджали : Айдън Юсеин ,Милена .Ананиева ,Наджие .Кадир,Верка Милушева ,Зехрия Ахмед ,Севим Юмер за отказ на отговори на техни жалби от Областна и Общинска администрация , за създадени, според тях ,бюрократични спънки от държавни служители , издаване на документи с невярно съдържание , отказ да бъдат издадени копия от стари регулационни планове и скици , прехвърляне на проблемите от служител на служител ,считат ,че са нарушени човешките им права и имат готовност и са изпратили жалбите си до Европейският съд за правата на човека и Европейският омбудсман .По всички техни жалби има съдебни решения и институцията няма право да ги разглежда.

3. Зехрия Мюмюн Ахмед се жалва срещу отказа на Областна администрация да й издаде препис от разписен лист и заповед от 1965 година за наследствен имот в кв.”Гледка „,а на Али Еминов Мюмюнов от Кърджали , бивш изселник е получил отказ да бъде изяснен статута на имот в регулацията на Кърджали ,за който е частично обезщетен преди години и в момента местото е свободно ,без да е построена сграда с обществен характер ..

ИНИЦИАТИВИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК
Общественият посредник на Община Кърджали продължи кампанията си,насърчаваща Обществената активност на младите хора. Проведох поредица от срещи в ученици от училища на община Кърджали и извън нея.- в СОУ”Н.Й.Вапцаров „ Момчилград . Младите хора задаваха много въпроси за дейността на Омбудсмана ,постарах се да ги запозная с задачите на държавните институции, които са отговорни за спазването правата на детето, и посредническата роля на институцията Омбудсман ,за да не стигат хората до съда и др.За мен тези срещи бяха ползотворни ,защото изслушах и се запознах с проблемите , които вълнуват младите хора .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изминалата година от дейността на институцията обществен посредник показа необходимостта от съществуването й.Гражданите не снеха доверието си от институцията .За много от тях тя се оказа последна възможност да се преборят с бюрократични пречки от различно естество.

Институцията стриктно спазваше принципите на равнопоставеност и политическа безпристрастност. Нито един гражданин не бе върнат.Всеки бе изслушван внимателно.На тези които бе възможно проблемите се решаваха,останалите бяха консултирани.

Тази година сме свидетели за обединяване на гражданите в общи действия срещу местната и държавна власт,което сочи срив в доверието в институциите.Бюрокрацията отблъсква кърджалийци. Много от тях се въртят в порочен кръг в желанието да намерят справедливост.

Търсили сме законосъобразни и справедливи решения по конкретните жалби, в защита правата на отделните граждани и обществени интереси.

Както и преди публикуваме основните документи за нашата работа в страницата на Община Кърджали и в Интернет в съответствие на политиката на публичност, която води институцията Обществен посредник в Кърджали.

10.01.2014 г. Хакиф Емин Обществен посредник на

Община Кърджали

гр. КърджалиДокладът е приет с Протокол № 1 / 23.01.2014 г. с Решение № 4 на Общински съвет –Кърджали


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница