Обществена норма на дисконт 2. Функция на обществената норма на дисконтДата09.01.2018
Размер43.35 Kb.
#42623
ТипГлава
Глава 8: Обществена норма на дисконт

8.1.

8.2. Функция на обществената норма на дисконт

Обществената борма на дисконт отчита времевите предпочитания в анализа и оценката на публичните проекти и мероприятия.

Обществената норма на дисконт осъществява връзката м/у чистите икономически ползи/загуби от проекта в различни периоди и гарантира тяхната съпоставимост с настоящата стойност на парите във времето. Отклонението от действителното й равнище означава нереалистична оценка на публичния проект и нерационални действия. При равни други условия изборът на по-висока норма на дисконт от действителната води до нереалистично песимистична оценка за качеството на проекта, изборът на норма на дисконт, която е по-ниска е залог за нереалистично оптимистична оценка и може да доведе до започването на неатрактивни публични проекти. Нереалистичната Об НД води до загуби за обществото като цяло.

8.3. Об НД в затворено стопанство без деформации

„Идеален“ капиталов пазар


Фиг. 8-3. Обществената норма на дисконт на

капиталов пазар без деформации
Кривата D представлява недеформираното търсене на капитал за инвестиции в стопанството при всяко равнище на пазарната норма на лихва, кривата S представлява недеформираното предлагане на капитал (спестявания) в стопанството за всяко равнище на пазарната норма на лихва.

В т. На пазарно равновесие Е0 е на лице една равновесна пазарна норма на лихва R0 , която в затворено стопанство без деформации представлява обществена норма на дисконт – SDR.

Пазарно дерерминираната SDR отразява действителната икономическа стойност(алтернативна цена) на капитала за съответното стопанство, като изравнява цената на предлагане на капитала и цената на търсене на капитала – Ps и Pd за равновесно количество капитал Q0.

Ps e пределната обществена норма на времеви предпочитания (SRTP) – норма на възвращаемост, която средно хората в стопанството изискват като компенсация за въздържанието от текущото потребление. Pd се детерминира от пределната производителност на капитала (MPC) – норма на възвращаемост, която може да се получи от последната единица капитал, инвестирана в стопанството.

Следователно в затворено стопанство без деформации пазарната норма на лихва R0 е равна на цената на пределната (последната) единица капитал за спецтители и инвеститори едновременно и изразява нормата на дисконт (SDR) за обществото като цяло.

Свободното взаимодейстиве на недеформираното търсене и предлагане на капитал в стопанството генерира оптимално разпределение на ресурси м/у потребление и инвестиции.8.4. Обществена норма на дисконт в затворена стопанство с деформации
Влияние на деформациите (данък) в-у определянето на обществената норма на дисконт:
  • личен подоходен данък (с който се облага дохода от спестявания) измества кривата на предлагане от S до Sti – хората изискват по-висока норма на лихвата преди данъчното облагане.

  • корпоративен подоходен данък (с който се облага предприемаческата печалба) измества кривата на търсене от D до Dtc – инвеститорите са готови да платят по-ниска норма на лихвата след данъчното облагане. Равновесие в т. E` - реализират се Q` единици капитал при пазарна норма на лихвата R`. След данъчното облагане се спестява и инвестира по-малко, а пазарната норма на лихвата може да бъде по-висока, по-ниска или случайно равна на обществената норма на дисконт на недеформирания капиталов пазар.


Обществена норма на д-т на капиталов пазар с деформации – Метод на претеглената цена на капитала
Стартира проект. Пазарната крива на търсене се измества от Dtc до DtcP. Нарастването на пазарната норма на лихвата (от R` до R``) генерира ръст в спестяванията (от Q` до Qs) и намаляване на потреблението (търсенето) на капитал от съществуващи инвеститори (от Q` до Qd). Капиталовите потребности на публичния проект (QdQs единици) частично срещат ново спестяване (Q`Qs единици) и частично се задоволяват чрез изместване на съществуващи инвеститори (QdQ` единици). Икономическите разходи на оценявания проект имат два компонента – пределни обществени разходи за допълнително спестените Q`Qs единици капитал (GHQsQ`) и „пропуснати” в икономиката ползи, измерени чрез сумата, която инвеститорите са готови да платят за QdQ` единици капиталов ресурс (AFQ`Qd). Съвкупните икономически разходи на публичния проект се представят с площта на фигура AFGHQsQd.
Обществената норма на дисконт (икономическите разходи за 1 единица капиталов ресурс) има следния вид: – обществена норма на дисконт

 – средна цена на предлагане на капиталов ресурс (

– тегло на средната следданъчна обществена норма на времеви предпочитания

- средна цена на търсене на капиталов ресурс (

 – тегло на средната предданъчна пределна производителност на капитала.


8.5. Обществена норма на дисконт в отворено стопанство.
Ако стопанството има свободен достъп до международния капиталов пазар, релевантната крива на предлагането на капитал е международната крива на предлагане Sint (фиг.1). Обществената норма на дисконт (SDR) се представя от международната цена на предлагане на капитал(Rint) – конкретната норма на лихвата, по която страната може да заема капиталов ресурс на международния пазар.
Преди „старта” на публичния проект националните инвеститори „потребяват”(търсят) Q0 единици капиталов ресурс при вътрешна норма на лихвата, равна на международната цена на предлагане Rint. Проектът измества вътрешната крива на търсене от Dt до DtP и националното „потребление”(търсене) на капитал нараства на Q’ единици, както е показано на фиг.1. Капиталовите потребности на оценявания проект (Q0Q’ единици) се задоволяват на международния пазар и обществена норма на дисконт(за това стопанство) е съответната международна норма на лихвата Rint.
Каталог: Music,%20Movies,%20Videos,%20Games%20and%20more... -> Lekcii -> Анализ%20разходи-ползи -> Analiz%20Razhodi-Polzi,%20Rumen%20Brusarski -> Analiz%20Razhodi-Polzi,%20Rumen%20Brusarski -> word%2003
Lekcii -> Глобализация на търговията тенденции и влияние върху българския пазар
Lekcii -> Изложение описание на обекта и предмета
Lekcii -> Т е с т №1 за провеждане на изпит (іv-2005 г. Ббо)
Lekcii -> “top rope”, “all free”, “yo-yo”, “red point”, “flash”, "on sight" и “solo”
Lekcii -> Скалното катерене
Lekcii -> Управление и контрол на качеството в туристическата фирма – общи постановки качеството в туризма като обект на фирмено управление
Lekcii -> Професионална автобиография
Lekcii -> Сигурност във фирма за разработка на
word%2003 -> Концептуални основи на анализа „разходи-ползи Индивидуално благосъстояние


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница