Общи положениястраница1/3
Дата23.08.2016
Размер334.43 Kb.
#7128
  1   2   3
НАРЕДБА № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г.
Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се регламентират:

1. изискванията, на които отговарят билкозаготвителните пунктове и/или складовете за билки;

2. условията и редът, при които се организира и осъществява дейността по изкупуване, първична обработка и съхранение на билки.

Чл. 2. Наредбата се прилага за помещения, навеси, площадки и всички обекти, които се използват за билкозаготвителни пунктове и/или складове за билки.

Чл. 3. Изкупуване, първична обработка и съхранение на билки се извършват от лица, които са организирали билкозаготвителен пункт и/или склад за билки по реда на тази наредба.

Чл. 4. Лицата по чл. 3 осъществяват дейността си по начин и със средства, които не водят до замърсяване и/или до повреждане на билките.

Чл. 5. Изискванията към устройството и дейността в билкозаготвителните пунктове и/или складове за билки се отнасят до:

1. техническите им характеристики;

2. състоянието и поддръжката на технологичното им оборудване;

3. документацията;

4. първичната обработка;

5. съхранението, опаковката и етикетирането на билките;

6. транспорта;

7. санитарно-хигиенните условия и личната хигиена на лицата, които работят в тях.

Раздел II

Условия и ред за организиране на билкозаготвителен пункт и/или

склад за билки

Чл. 6. (1) Всяко лице, което е организирало билкозаготвителен пункт и/или склад за билки, до започване на дейността му, е длъжно да уведоми съответната регионална инспекция по околната среда и водите чрез уведомление по образец съгласно приложение № 1.

(2) Към уведомлението се прилагат следните документи:

1. удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако лицето е търговец;

2. копие от акта за собственост, от договора за наем или друг документ, от който произтича правото да се ползва обектът, в който е организиран билкозаготвителният пункт и/или складът за билки;

3. копие от документа, с който билкозаготвителят е възложил управлението, организацията и контрола на билкозаготвителния пункт и/или склада за билки на лице, изпълняващо функциите на отговорник.

(3) При всяка промяна на данните, съдържащи се в уведомлението или приложените към него документи, както и при прекратяване на дейността лицето по ал. 1 уведомява съответната регионална инспекция по околната среда и водите в 14-дневен срок от възникване на промените чрез подаване на заявление за промяна в данните и ново уведомление съгласно приложение № 1.

Чл. 7. (1) Всеки билкозаготвителен пункт и/или склад за билки има отговорник, който осъществява управление, организация и контрол на дейността му.

(2) Отговорник на билкозаготвителен пункт и/или склад за билки е лицето, което го е организирало, или друго лице, на което е възложено изпълнението на тези задължения.

Чл. 8. (1) Изкупуването и съхраняването на неподложени на първична обработка билки се извършва и от лица, различни от билкозаготвителите, за нуждите на производства, за които са необходими билки в необработен вид.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да спазват изискванията на раздели II, VI, VII и VIII от наредбата, като уведомят съответната регионална инспекция по околната среда и водите с уведомление по образец съгласно приложение № 2.

(3) Към уведомлението се прилагат следните документи:

1. удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако лицето е търговец;

2. копие от документа, с който е възложено управлението, организацията и контролът на билкозаготвителния пункт и/или склада за билки на лице, изпълняващо функциите на отговорник.

Раздел III

(В сила от 29.09.2005 г.)

Общи изисквания към билкозаготвителен пункт и/или склад за билки

Чл. 9. (1) Билкозаготвителният пункт и/или склад за билки има следните самостоятелни помещения или функционално обособени места за:

1. изкупуване или приемане на билки;

2. обработка на билки;

3. естествено или изкуствено сушене;

4. съхранение на готовата продукция;

5. съхранение на опаковъчни материали.

(2) Помещенията или местата по ал. 1, т. 2 и 3 не са задължителни за складовете.

Чл. 10. Билкозаготвителният пункт и/или складът за билки отговаря на следните изисквания:

1. да е ясно обозначен с указателна табела;

2. да не е разположен в непосредствена близост до места за отглеждане на селскостопански животни;

3. да е отделен от прилежащата територия с ограда, възпрепятстваща проникването на животни и пренасянето на животински отпадъци;

4. да е достъпен с автомобилен транспорт;

5. да е изграден от материали и по начин, осигуряващи цялостното му почистване;

6. да е конструиран по начин, който осигурява защита срещу достъп на вредители, както и да позволява дезинсекция и дератизация;

7. подовете да са с трайно покритие, а стените - с повърхност, позволяващи ефективно почистване;

8. откритите площадки да са покрити с трайна настилка, позволяваща ефективното им почистване, и да са с подходящ наклон или дренаж за оттичане на повърхностните води;

9. да е сух и с естествена вентилация или да е оборудван с вентилационна система;

10. да е с подходящо естествено или изкуствено осветление, отговарящо на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

11. да е с обезопасена електрическа инсталация и електрически уреди;

12. да отговаря на условията за пожарна безопасност;

13. канализацията за отпадните води да е свързана с централната канализация на населеното място или да има локална такава;

14. да има санитарен възел и течаща вода или при липса на централно водоснабдяване да е оборудван с резервоари за вода и походна мивка;

15. да е оборудван със съдове за отпадъци, които:

а) са с плътно затварящи се капаци;

б) се разполагат на специално предназначено за целта място;

16. да е снабден със средства за измерване на теглото съгласно действащата нормативна уредба;

17. да е конструиран така, че да осигурява непрекъснатост на технологичния процес и недопускане на смесване по време и място на билки в различни фази на обработката им;

18. да притежава достатъчно работно пространство, позволяващо извършване на всички дейности в него;

19. в него да не се отглеждат животни.

Раздел IV

Оборудване

Чл. 11. (1) Техническото и технологичното оборудване в билкозаготвителните пунктове и/или складове за билки отговаря на следните изисквания:

1. да е с технически, конструктивни и експлоатационни възможности, които осигуряват протичането на производствения процес по начин, който не води до замърсяване или повреждане на билките;

2. да има конструкция, която позволява ефективното му почистване и дезинфекция;

3. да се поддържа чисто и в техническа изправност;

4. да е инсталирано по начин, който осигурява безопасна експлоатация и осигурява достъп за почистване на пространствата около него и под него;

5. да има гладки повърхности без пукнатини и дефекти.

(2) Всички сушилни за билки се оборудват с контролни термометри.

Раздел V


Документация

Чл. 12. (1) Лицата, организирали билкозаготвителен пункт и/или склад за билки по реда на чл. 6 и 8, водят:

1. книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, регистрирана в съответната регионална инспекция по околната среда и водите;

2. книга за проведените инструктажи в билкозаготвителния пункт или склад.

(2) Документацията по ал. 1 се съхранява най-малко една година от датата на съставяне и се предоставя на контролните органи при поискване.

Чл. 13. (1) Лицата по чл. 12 представят в съответната регионална инспекция по околната среда и водите до 31 януари обобщена информация за предходната година за изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки със справка по образец съгласно приложение № 3.

(2) Копия от подадените справки по ал. 1 се съхраняват в билкозаготвителния пункт и/или склад за билки най-малко три години и се предоставят при поискване от контролните органи.

Чл. 14. В билкозаготвителния пункт и/или склад за билки се съхранява и предоставя при поискване на контролните органи копие от уведомлението по чл. 6, ал. 1.

Чл. 15. Книгата за изкупените, реализираните и наличните количества билки се води по образец съгласно приложение № 4.

Раздел VI

Изисквания към лицата, работещи в билкозаготвителен пункт и/или

склад за билки

Чл. 16. Отговорникът е длъжен лично или чрез друго компетентно лице да провежда периодично инструктажи на работещите в билкозаготвителния пункт и/или склад за билки, като ги запознава със:

1. ботаническата характеристика и морфологичните особености на лечебните растения и билките, които се приемат и обработват, и разликите от близки в морфологично отношение видове, с които могат да бъдат сбъркани;

2. изискванията, на които трябва да отговарят билките при приемането им съгласно разпоредбите на раздел VII;

3. начините, по които може да се констатира наличието на примеси в изкупуваните свежи билки, както и начините за почистването им;

4. техническите характеристики и възможности на оборудването в пункта и/или склада, както и с условията, при които трябва да се извършва обработката на различните видове билки;

5. начините за почистване на сухи билки;

6. начините за опаковане, етикетиране и транспортиране на сухи билки;

7. начините, условията и изискванията за правилно съхранение на сухи билки;

8. хигиенните изисквания;

9. нормативните изисквания за безопасност на труда и пожарна безопасност.

Чл. 17. Проведеният инструктаж се документира в книга, в която се вписват и подписват инструктираните лица, темите, по които е проведен инструктажът, както и лицето, което го е извършило.

Чл. 18. Отговорникът на билкозаготвителен пункт и/или склад за билки:

1. осъществява контрол на всички дейности и процеси, свързани с изкупуване и обработка на билки;

2. не допуска до работа:

а) лица, страдащи от или преносители на остри заразни заболявания, с отворени рани или кожни инфекции;

б) бременни, кърмачки, деца и страдащи от бронхиална астма, задух или алергични към растения при обработка на билки от отровни или алергизиращи лечебни растения, посочени в приложения № 5 и № 6;

3. осигурява на работещите ръкавици и маски за лицето при обработка на билки от отровни или алергизиращи лечебни растения.

Чл. 19. Работещите в билкозаготвителен пункт и/или склад за билки:

1. спазват указанията по проведените с тях инструктажи;

2. спазват хигиенните изисквания за работа в пункта и/или склада за билки;

3. спазват лична хигиена и поддържат чисто работното си облекло;

4. незабавно уведомяват отговорника при възникване на някое от обстоятелствата по чл. 18, т. 2.

Раздел VII

Изисквания, на които трябва да отговарят билките, постъпващи в

билкозаготвителен пункт и/или склад за билки

Чл. 20. В билкозаготвителен пункт и/или склад за билки се приемат и/или изкупуват билки, които:

1. отговарят на морфологичните белези на билката;

2. са запазили своя естествен цвят, миризма и вкус;

3. не съдържат в количество, което влошава качеството:

а) променени по цвят, структура и увредени части от билката;

б) други части от същото растение, които не трябва да се съдържат в билката;

в) части от други растения и органични примеси;

г) минерални и механични примеси;

4. не са замърсени с вредители и продукти от тяхната жизнена дейност;

5. не са замърсени с битови замърсители и замърсители от селскостопански животни.

Раздел VIII

Изкупуване на билки

Чл. 21. (1) В билкозаготвителните пунктове се изкупуват само билки, за които е издадено:

1. позволително по чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения, когато билките са събрани от диворастящи лечебни растения или от лечебни растения, култивирани от общината;

2. удостоверение от общината, когато билките са събрани от лечебни растения, култивирани от собственици или ползватели на земи, гори и водни обекти.

(2) За изкупуване на билки от лечебни растения под специален режим, събрани от естествени находища, се изисква и заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите по чл. 10, ал. 5 от Закона за лечебните растения.

Чл. 22. В билкозаготвителния пункт се изкупуват само билки, които отговарят на изискванията, посочени в раздел VII.

Чл. 23. (1) Изкупуването на билки се извършва в билкозаготвителните пунктове от отговорника на пункта.

(2) Лицата по чл. 6 и 8 могат да организират и временни пунктове за изкупуване на билки, включително и подвижни, при спазване на изискванията, посочени в раздели VI, VII и VIII.

Чл. 24. При изкупуването на билки отговорникът:

1. подготвя място за приемане на билките;

2. осигурява и поддържа средства за измерване съгласно действащата нормативна уредба;

3. контролира изкупуването на билки да се осъществява при спазване изискванията на наредбата;

4. при нужда дава указания на лицата, предаващи билки, за допречистването им съгласно изискванията на раздел VII;

5. претегля билките пред лицата, които ги предават.

Раздел IХ

Първична обработка на билки

Чл. 25. Първичната обработка на билките се извършва в билкозаготвителни пунктове.

Чл. 26. (1) Първичната обработка на билки се извършва по начин, който запазва качеството и биологичноактивните им вещества и не води до създаването на условия за поява на нежелателни органолептични или други изменения, както и до замърсяването им с чужди примеси и микроорганизми.

(2) Когато първичната обработка и временно съхраняване на билките се извършва на места, които са само функционално обособени, местата за временно съхранение трябва да се изолират по начин, осигуряващ предпазване на обработените билки от вторично замърсяване.

(3) Техническите съоръжения и/или оборудване, които се използват при обработка на даден вид билка, задължително се почистват след приключване на процеса.

(4) Когато техническите съоръжения и/или оборудване се използват за обработка само на един вид билка, те се почистват периодично.

Чл. 27. Обработката на билки от отровни и/или алергизиращи лечебни растения се извършва при спазване на следните изисквания:

1. изсушаването се извършва в отделни помещения или на отделни площадки;

2. повърхностите на техническите съоръжения, които влизат в непосредствен контакт с тези билки, се измиват след завършване на обработката;

3. на лицата, които влизат в контакт с тези билки, се осигуряват ръкавици и маски за лицето;

4. предвидените за тях опаковки предварително се проверяват за тяхната здравина и се вземат мерки за предотвратяване на разпиляване и смесване с други билки;

5. преди и след изсушаване тези билки се етикетират и се съхраняват без разпиляване и смесване с други билки;

6. отпадъците от обработката на тези билки се събират и унищожават без замърсяване на околната среда.

Чл. 28. Изкупените свежи билки се подлагат на сушене в срокове, изключващи възможността в тях да настъпят промени, влошаващи:

1. външния им вид;

2. органолептичните им качества;

3. съдържанието на биологичноактивните им вещества.

Чл. 29. Сушенето на билки се извършва при естествени и изкуствени условия.

Чл. 30. За естествено сушене на билки могат да се използват и допълнителни помещения и/или площадки, при условие че са почистени, сухи, проветриви и отговарят на хигиенните изисквания, посочени в чл. 10, т. 2, 3, 7 и 8.

Чл. 31. Сушенето на сянка при естествени условия в билкозаготвителните пунктове по чл. 10 и в помещенията по чл. 30 се извършва чрез:

1. разстилане на пода или върху чисти постелки от материя, пропускаща въздух;

2. разстилане върху рамки с дъно от материя, пропускаща въздух;

3. разстилане върху стелажи;

4. висящо сушене.

Чл. 32. Сушенето на открито при естествени условия в билкозаготвителните пунктове по чл. 10 и площадките по чл. 30 се извършва чрез разстилане върху добре почистената повърхност на площадката или върху чисти постелки от материя, пропускаща въздух.

Чл. 33. (1) Изкуственото сушене се извършва в специално изградени сушилни за билки, съобразени с изискванията за пожарна безопасност и отговарящи на условията в раздел IV.

(2) При изкуствено сушене се допуска използването на технически изправни нагревателни уреди или сушилни, предназначени за други цели, при условие че използването им не влошава качеството на билките.

Чл. 34. При сушене на билки се спазват следните технологични изисквания:

1. билки от ароматни лечебни растения, посочени в приложение № 7, се сушат само на сянка или в сушилня при температура до 40 ˜С;

2. билки от лечебни растения, съдържащи алкалоиди или сърдечнодействащи гликозиди, посочени в приложение № 8, се сушат само на сянка или в сушилня при температура до 60 ˜С.

Чл. 35. Изсушените билки се почистват и обработват преди опаковането им, ако това е необходимо, като се извършва:

1. доизсушаване до необходимото съдържание на влага, в случай че билките преди това са били сушени на друго място или са овлажнени при транспортирането им;

2. почистване от променени по време на сушенето части от билката;

3. почистване от други части на растението;

4. почистване от части на други растения и странични органични примеси, попаднали в процеса на сушене;

5. почистване от минерални и/или механични примеси.

Чл. 36. (1) Обработените билки се оформят на партиди.

(2) Оформената партида се етикетира от отговорника на билкозаготвителния пункт и/или склад за билки с определен партиден номер, позволяващ идентификацията й.

Раздел X


Опаковане и етикетиране на билки

Чл. 37. (1) Билките се опаковат по начин, осигуряващ запазване на качеството им.

(2) За опаковане се използват материали, които са здрави, чисти, химически неактивни и с качество, което не позволява замърсяване, повреждане или разпиляване на билките.

(3) Единичното тегло на отделните опаковки отговаря на нормативните изисквания за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.

Чл. 38. (1) Използването на опаковки за повторна употреба се допуска, при условие че от тях са отстранени всички остатъци от предишно съдържание.

(2) Не се допуска повторна употреба на опаковки, в които са държани билки от отровни или ароматни лечебни растения.

Чл. 39. Всички опаковки и опаковъчни материали се съхраняват в билкозаготвителните пунктове и/или складовете за билки на отделно, чисто и сухо място, без опасност от замърсяване и повреди.

Чл. 40. (1) Всяка транспортна опаковка с билки има етикет със следните данни:

1. наименование на билката на латински;

2. тегло (маса);

3. допълнителна информация при необходимост.

(2) Опаковките с билки от отровни лечебни растения се маркират с червена линия с ширина два сантиметра и символ за отровност.

(3) При етикетиране не се използват токсични мастила, бои или лепила.

(4) Етикетите се поставят по начин, който не позволява лесното им отделяне от опаковката.

Раздел ХI

Съхранение и транспорт на билки

Чл. 41. В складовете за билки се съхраняват билки, които са придружени с документите по чл. 21.

Чл. 42. Билките се приемат в складовете по тегло и в съответствие с изискванията на раздел VII.

Чл. 43. (1) Билките се съхраняват в складовете върху скари, палети, стелажи или рафтове по начин, който изключва тяхното замърсяване, увреждане и/или смесване.

(2) Билки от ароматни лечебни растения се съхраняват в отделно помещение или отделени от останалите чрез постоянни или временни прегради.

(3) Билки от отровни лечебни растения се съхраняват в отделно помещение или отделени от останалите чрез постоянни или временни прегради.

Чл. 44. (1) Билките се подреждат в складовете по партиди и по начин, който дава възможност отделните партиди да бъдат идентифицирани по техните номера.

(2) Всяка партида се обозначава с етикет, на който задължително се отразяват следните данни:

1. номер на партидата;

2. наименование на билката на латински език;

3. при необходимост върху етикета се отразяват и други данни.

Чл. 45. (1) В складовете за билки се извършва постоянен контрол за наличие на вредители. При появата им се провеждат мероприятия за тяхното унищожаване.

(2) Мероприятията по ал. 1 се извършват при недопускане на замърсяване на билките.

(3) Контролът на мероприятията по ал. 2 се осъществява от отговорника.

Чл. 46. В билкозаготвителните пунктове и/или складовете за билки се забранява съхранение на други стоки или продукти, както и извършване на дейности, които не са свързани с обработка и съхранение на билки.

Чл. 47. (1) Транспортирането на билки се извършва с превозни средства, които са чисти, сухи и при нужда покрити с водонепропусклива материя.

(2) Транспортирането на билки става по начин, който изключва възможността за тяхното замърсяване или повреждане.

Чл. 48. Транспортирането на билки съвместно с други стоки се допуска в случай, че са осигурени необходимите условия за предотвратяване на замърсяване и контакт между билките и останалите стоки.

Чл. 49. Билките се придружават от документите по чл. 21 на всеки един етап от тяхното движение.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Алергизиращи лечебни растения" са лечебни растения, предизвикващи алергични реакции, чувствителност към светлина (фоточувствителен ефект) и местно дразнещо действие.

2. "Движение на билки" е всяка операция, свързана с преместването на билки от мястото на производство, първична обработка или съхранение на друго място, независимо с каква цел.

3. "Етикет" е текст и/или обозначение, напечатан или прикрепен върху опаковката на билката.

4. "Партида" е количеството от един и същ вид билка, което е произведено при еднакви условия и е с еднакво качество.

5. "Сушене на билки" е процесът на отстраняване на излишната влага от свежите билки до съдържание 10 - 12 %, при максимално запазване на външния вид и химичния състав.

6. "Транспортна опаковка" е опаковката, в която билката се транспортира за продажба извън билкозаготвителния пункт и/или склад за билки.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните растения.

§ 3. Лицата, организирали билкозаготвителен пункт и/или склад за билки преди влизане в сила на тази наредба, следва да приведат дейността си в съответствие с нейните изисквания не по-късно от 6 месеца от обнародването й в "Държавен вестник".

§ 4. Раздел III от тази наредба влиза в сила 12 месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

§ 5. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на регионалните инспекции по околната среда и водите и органите на държавния санитарен контрол.


Приложение № 1

към чл. 6, ал. 1

Вх. рег. № ................./ До

.......... 200 .. год. РИОСВ

град ..............................
УВЕДОМЛЕНИЕ

за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад

От ................................................... ЕГН ..................

(име, презиме, фамилия)

лична карта №........................., изд. на ........................ год. от ................................. в град ................................. с постоянен адрес в град .................................................... .............................................................................

(физическо лице, собственик, управител, изпълнителен директор)


Каталог: nnps -> files
files -> Република българия министерство на околната среда и водите
files -> Наредба №6 от 23. 10. 2003 г за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини
files -> Закон за лова и опазване на дивеча Обн., Дв, бр. 78 от 26. 09. 2000 г., изм., бр. 26 от 20. 03. 2001 г., бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 79 от 16. 08. 2002 г кн. 10/2000 г., стр. 87; кн. 9/2002 г., ст
files -> Световното наследство днес и утре с младите хора
files -> Програма за опазване на биоразнообразието Министерство на околната среда и водите съдържание резюме на плана за управление 6
files -> План за действие за опазването на сухоземните костенурки в българия
files -> Law for the biological diversity
files -> Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите, обн., Дв, бр. 80 от 18. 09. 2001 г


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница