Община Априлци изпълнител: сдружение „инфраперфект-априлци”Дата15.10.2018
Размер89.5 Kb.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Априлци

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СДРУЖЕНИЕ „ИНФРАПЕРФЕКТ-АПРИЛЦИ”

ОБЕКТ:

Извършване на допълнителни СМР на път LOV 1001/Зла река-Видима-ВЕЦ Видима /
ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ

Днес, 07.10.2013 г. /седми октомври две хиляди и тринадесета година/, в град Априлци, между: 1. Община Априлци, със седалище и адрес на управление – град Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, идентификационен код БУЛСТАТ 000291627, представлявана от Кмета й Бенко Симеонов Вълев, наричана по – долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

И

 1. СДРУЖЕНИЕ „ИНФРАПЕРФЕКТ-АПРИЛЦИ” ДЗЗД, ЕИК 176561745 със седалище гр.Плевен, бул.”Георги Ковачев” № 4, ет.3, представлявано съгласно чл.19 на Договор от 13.05.2013 г за създаване на сдружение от инж.Венцислав Дилков – Управител на „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД;

Лице за контакти: инж.Венцислав Дилков

Длъжност: Управител на „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 123692205

адрес град Плевен - 5800, бул.”Георги Ковачев” № 4, ет.3,

тел. 064 / 801 959, факс 064 / 801 460, e-mail: infrastroy@tracebg.com, наричано по – долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор за следното:
 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително – ремонтни работи (наричани по-долу СМР) за Обект: „Извършване на допълнителни СМР на път LOV 1001/Зла река-Видима-ВЕЦ Видима/”, по ценова оферта, неразделна част от настоящия договор.

 1. КАЧЕСТВО

 1. Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изисквания на договора и нормативната уредба.

 1. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

 1. (1) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на стартиране на строителството.

  1. Стартиране на строителството е датата на получаване от Изпълнителят на възлагателно писмо на Възложителят.

 1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. (1) Общата цена за извършване на строително – ремонтните работи е в размер на 50 007 лв. /петдесет хиляди и седем лева/ без ДДС, а с ДДС 60 008,40 лв. /шестдесет хиляди и осем лева 40 стотинки/ крайна цена определена съгласно ценовата оферта на Изпълнителя и в размер на действително извършените работи.

  1. Цената е по ал. 1 е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на увеличение.

  2. В случай, че в хода на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надхвърли договорната стойност ал. 1, разходите за надвишението са за негова сметка.

 2. (1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след подписването на протокол за действително извършените работи, по единични цени, посочени в количествено – стойностната сметка, но не повече от договорената в чл.4, ал.1 сума, и представяне на оригинална данъчна фактура от Изпълнителя.

  1. Срокът за заплащане на извършените и актувани строително ремонтни работи 7 календарни дни от датата на фактуриране.
БАНКОВИ РЕКВИЗИТИ

Търговска банка

МКБ Юнионбанк ЕАД

BIC

CBUN BGSF

IBAN

BG88 CBUN 9195 1000 5010 50

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 1. (1) Изпълнителят е длъжен да извърши строително – ремонтните работи с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности, всички действащи технически нормативни документи, стандарти, спецификации и др.

  1. Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително – ремонтните работи.

  2. Материалите за изпълнение на СМР се предоставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който отговаря за тяхното добро качество.

  3. Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите по безопасни и здравословни условия на труд /БЗУТ/. Да извършва организационни и разяснителни работи сред работещите на обекта по точното спазване на БЗУТ.

 2. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

 3. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строително – ремонтните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

   1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на договора;

   2. да иска уговореното възнаграждение за изпълнение на предмета на договора.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 1. Да осигури свободен достъп на Изпълнителя до обекта .

 2. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възможността за започване на работите.

 3. Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

 4. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

 5. Да приеме в срок изпълнените работи.

 6. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на Изпълнителя.

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 1. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

 2. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

 3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

 4. (1) При спиране на СМР вследствие на непреодолима сила, предвидените в Раздел Трети срокове се увеличават със срока на спирането.

  1. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на не положена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

  2. Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 /тридесет/дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

 1. КОНТРОЛ

 1. (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

  1. Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

 1. НОСЕНЕ НА РИСКА

 1. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР, материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.

  1. Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

 1. VІІ. ГАРАНЦИИ

 1. (1) Гаранционният срок за изпълнените строително-монтажни работи е две години съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. Гаранционните срокове започват да текат от деня приемането на строежа с подписване на Протокол Образец №16 (Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

  1. Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.__В_случай_че_ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ'>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 2. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 3. За проявили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана, в която определя място, дата и час за съставяне на протокол. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице не се яви до 48 часа от получаване на писмена покана или не пристъпи към отстраняване на дефектите и недостатъците ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приложи чл. 26 от настоящия договор.

 1. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

 1. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

 2. (1)При забава за завършване и предаване или непредаване на възложените работи по този договор в срока на договора ИзпълнителяТ дължи и заплаща неустойка в размер на 0,2 % /нула цяло и два процента/ от общата цена по чл. 4, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % /десет процента/ общо от стойността на обекта.

  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи предявената неустойка при окончателното разплащане по договора.

  2. Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок или в един разумен срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Действието на този договор се прекратява:

   1. С изтичане на неговия срок;

   2. С извършване и предаване на договорената работа;

   3. По взаимно съгласие между страните;

   4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

 2. Ако стане явно, че ИзпълнителяТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 15 /петнадесет/ дни или няма да извърши строително – ремонтните работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

 2. (1) Ако при извършване на СМР възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

  1. Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

  2. Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

 3. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

 4. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

 5. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право.

Този договор се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА АПРИЛЦИ СДРУЖЕНИЕ „ИНФРАПЕРФЕКТ-АПРИЛЦИ” ДЗЗД

КМЕТ:………………… УПРАВИТЕЛ: …………………………………….

/Бенко Вълев/ /инж.Венцислав Дилков /
Гл. счетоводител:

………………….
/Татяна Колева/Съгласувал юрист:

…………………
/адв.Северина Лозанова/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница