Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9Дата22.07.2016
Размер43.44 Kb.
#1299

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 4230, Асеновград

пл. „Акад.Николай Хайтов” № 9

Тел.: 0331/62050, 070010502

Факс: 0331/65156

e-mail–obstina@assenovgrad.com

Asenovgrad MUNICIPALITY

4230, Asenovgrad

Acad.Nikolay Haytov” sq. № 9tel. +359 (0) 331/62050, 070010502

fax + 359 (0) 331/65156

www.assenovgrad.com

Изх.№ 14.00.4951/31.10.2013 год.


ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) - гр,Асеновград”ОТНОСНО: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие.

На основание чл.29 ал.1 от Закона за обществени поръчки, представяме на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:


Въпрос 1:

В текста на тръжната документация относно обхвата на поръчката, както и в техническата спецификация, не се упоменава, че в предмета на поръчката влизат външни връзки за водопровод и телефонна линия, за тях не са дадени изходни данни, респ.тези дейности не са включени в прогнозния бюджет.В приложената таблица с инвестиционните разходи (80/105 – 82/105 от окончателния доклад към идейния проект) като пера за формиране на бюджета по отношение на външните връзки са посочени само т.4.1 „Свързване с външна ел.мрежа“ и т.3.32 „Довеждащ път“.Въз основа на изложеното, моля възложителят отново да провери съответства ли на заданието на тръжната документация написаното във ваше писмо изх. N 14-00-4633/16/10.2013 (отговор на Въпрос 2), а именно, че „Проектирането и изграждането на довеждащ водопровод, телефонна линия, външно електрозахранване и възстановяване на довеждащия път влизат в обхвата на поръчката“, както и да формулирате окончателно становище по отношение обхвата на външните връзки.Отговор:

Потвърждаваме отговора, даден в цитираното писмо:

Проектирането и изграждането на довеждащ водопровод, телефонна линия, външно електро захранване и възстановяване на довеждащият път влизат в обхвата на поръчката. Съответните им дължини, трасета и точки ще бъдат установени при изготвянето на проектите и след съгласуване със съответните дружества.

Местата на присъединяване на временното захранване с ток и вода по време на строителството не са уточнени.
Въпрос 2:

Ако Възложителят потвърждава, че „Проектирането и изграждането на довеждащ водопровод, телефонна линия, външно електро захранване и възстановяване на довеждащия път влизат в обхвата на поръчката“, то считаме, че е редно да се посочат конкретни данни относно външните връзки, с което ще създаде възможност на участниците равнопоставено да дадат своите оферти по предварително зададени от Възложителя параметри. Моля Възложителя да посочи точките на присъединяване, дължините на трасетата и основни технически характеристики на външните водопровод, електрозахранване, телефонна линия и довеждащ път.

Отговор:

Виж отговора на въпрос №1


Въпрос 3:

В тръжната документация установяваме разминавания при формулировките на прогнозната цена и цената, която трябва да се оферира. На стр. 13/179 от документацията, по т. 5 „Финансиране на проекта“ пише: „Финансовият ресурс е общо в размер на 27 323 973,70 лв без ДДС“ и от таблицата се разбира, че в тази сума влизат и непредвидени разходи в размер на 2 423 412,30 лева без ДДС.От друга страна, в образеца за „Ценово предложение“ (Приложение № 18), в дадената таблица по т. 1, трябва да се посочи обща стойност без непредвидени разходи. Това става ясно по т. 2 – „Посочената по т. 1 обща стойност включва всички разходи, без да се включени до 10 %непредвидени разходи върху крайната стойност на СМР общо в размер на …… лева.“ Непредвидените разходи тук се дават отделно и се изчисляват върху по-ниска основа (в сравнение със стр.13/179). Следва пояснение ВАЖНО „Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло и съответно цената по дейности/ бюджетни пера“. Спазвайки методиката за изчисляване по Приложение № 18, то крайната цена за изпълнение на поръчката винаги ще бъде по-малка от финансовия ресурс, предвиден за поръчката, като неусвояването на средства (само поради установените различия във формулировките) може да достигне до 771 770,52 лева. Налице е сериозно противоречие между обявения финансов ресурс и общата стойност на оферираната цена. В тази връзка, моля възложителя еднозначно да определи методиката за изчисление на крайната цена, така че да се осигури усвояването на зададения финансов ресурс, също да посочи съставните дейности/бюджетни пера и лимитните стойности за тях.Отговор:

Няма противоречие между формулировки и/или обявения финансов ресурс и общата стойност на оферираната цена. Възложителят е посочил максимално разполагаем финансов ресурс (като цяло и по отделни пера, едно от които е „непредвидени разходи“) съгласно одобрен за финансиране от УО на ОПОС проект, като респективно е посочил изрично изискване да не се превишава посочения финансов ресурс като цяло и по отделни пера. Същото се налага поради факта, че това е максимално разполагаем финансов ресурс, осигурен съгласно одобрен проект по ОПОС, и надвишаването му ще доведе до невъзможност за Възложителя да финансира изпълнението на поръчката. А съответно всеки от участниците ще отправи оферта съобразно своето виждане за изпълнение на поръчката, включително и в ценово отношение, при което е напълно нормално ценовото предложение да е по-ниско от разполагаемия ресурс и това не означава в никакъв случай „неусвояване“ на средства, а се определя като икономия при изпълнение на проекта.

За целите на процедурата и методиката за оценка на офертите, Възложителят е изискал да се оферират цена общо и по пера за предвидените дейности по проекта и отделно за непредвидени разходи (при спазване на разполагаемия финансов ресурс), при което на оценяване подлежи предложената обща цена на предвидените дейности, тъй като непредвидените разходи е реално да не възникнат и/или бъдат доказани в пълния офериран размер. В тази връзка при изпълнение на проекти по ОПОС се допускат за финансиране реално възникнали, необходими и доказани непредвидени разходи в размер до 10% от стойността на изпълняваните СМР, поради което е изписан и текста „…до 10 % непредвидени разходи върху крайната стойност на СМР…“.


Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ /П/

/Кмет на Община Асеновград/
Изготвил: /п/

/инж. Георги Ангелов –Нач. отдел „ПИДРПП”/
Каталог: userfiles -> file -> docs2 -> OP Obiavlenia
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции
OP Obiavlenia -> Оценъчна карта за техническите предложения на допуснатите участници
OP Obiavlenia -> „Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позиции, във връзка с проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 за гр
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница