Община белене информация за инвестиционно предложение застраница1/13
Дата12.03.2017
Размер0.66 Mb.
#16623
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА

ИНВЕСТИЦИОННО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
Изграждане на заустващ колектор за пречистени отпадъчни води с начало площадката на ПСОВ в имот 03366.128.1 и край – точката на заустване в р. Дунав с координати СШ 43о38’27.9, ИД 25о08’53.1“

юли, 2011 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Увод 1

І. Информация за контакт с Инвеститора 1

1. Име, идентификационен номер на юридическото лице, адрес, седалище. 1ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение 1

1. Резюме на предложението 1

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 2

Съгласно тенденцията на привеждане на инфраструктурата ни към изискванията на европейското законодателство, е задължително пречистване на отпадъчната битова и производствена вода преди заустването им в приемник. Решаването на този проблем е основната задача на интегрирания воден проект за гр.Белене. 2

Цялостното инвестиционно предложение “Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене“ има за цел благоустрояване на населеното място чрез частично изграждане на канализация (по улици, по които не е изградена такава) и включване на част от населението към селищната канализационна мрежа за отвеждане на битови и дъждовни води и пречистването им в ГПСОВ. Това включва и изграждането на колектор, отвеждащ пречистените води от ПСОВ до точката на заустване в р. Дунав. 2

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 3

4. Подробна информация за разглеждани алтернативи 4

5. Местоположение на площадката и колектора за заустване, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството 4

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет 5

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 5

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 5

9. Предлагани методи на строителство 6

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията 7

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране 7

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда 7

13. Други дейности, свързани с инвестиционното намерение 9

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение 9

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 10

16. Риск от инциденти 10

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение 11

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа 11

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи 11

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 12

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа 12

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси 12

5. Наличие на защитени растителни и животински видове от Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие в района на площадката 12

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение 14ІV. Характеристика на потенциалното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение 15

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, и защитени територии на единични групи и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и генетично модифицирани организми 15

Въздействие върху хората и тяхното здраве 15

Атмосферен въздух 15

Води 16


Геоложки условия 18

Земи и почви 19

Ландшафт 20

Растителен и животински свят. Защитени територии. 20

Културно наследство 21

Физични фактори 212. Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение 22

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно, временно, положително и отрицателно). 24

4. Обхват на въздействието (географски район, засегнато население, населени места – наименование, вид, град, село, курортно селище, брой жители и др.) 27

5. Вероятност на поява на въздействието 29

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 29

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда 30

8. Трансграничен характер на въздействията 32

9. Уведомяване на компетентните органи и засегнати юридически лица за предприетото инвестиционното предложение 32Информация
за
преценяване необходимостта

от ОВОС

Увод


Настоящото инвестиционно предложение е изготвено на основание чл.93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002 г., последно изм. и доп. ДВ, бр.103/2009 г.), Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 29/2010 г.) и писмо Изх. №. ОВОС-1437/22.06.2010 г. на компетентния орган Министерство на околната среда и водите (Приложение № 1). Информацията е съобразена с изискванията на Приложение № 2 към чл. 6 на Наредба за ОВОС.


Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница