Община белослав – варненска областДата05.12.2017
Размер54.63 Kb.
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ


гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон Велики 23

тел. код – 05112

централа – 25-80

кмет – 25-54

факс – 22-14, 33-03

зам. кмет – 25-62

секретар – 20-68

зам. кмет – 49-00

e-mail: Obstinabeloslav@abv.bg

web: www.beloslav.com


До


Общински съвет на Община Белослав

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

От Емил Величков Дичев – кмет на Община Белослав


ОТНОСНО: Отказ от събиране на такса за ползване на м/ф ”Белослав” и на м/к ”Белла” и за дофинансиране издръжката на плавателните средства

Уважаеми общински съветници,

С уникалното си разположение на двата бряга на плавателния канал № 2 и Белославското езеро, Белослав е единствената община в България, в която вътрешната връзка между отделните части на града и общината се осъществява с фериботен транспорт. Общинският ферибот „Белослав” и моторен кораб „Белла” са единствената възможна директна транспортна връзка, която свързва двата бряга на Белославското езеро и осигурява безплатен превоз и нормално придвижване на хора и автомобили между намиращия се северно от канала квартал „Акации” и останалата част на общинския център. Поради тази причина транспортната линия е от изключително значение за цялата община и нейните жители с ключови социално-икономически функции за развитието на общината. Фериботът се използва от много хора, като 95 процента от пътниците са местни жители, отиващи на работа. Голям брой деца преминават с него канала на път за училище и обратно. Фериботът се ползва и в извънредни и спешни случаи от базираните от южната страна на града екипи на Спешна помощ и полицията, за да преминат канала и обслужат населението в кв.„Акации” и селата Страшимирово и Езерово. Връзката е важна и в икономическо отношение като съкращава разстоянието и времето без да се налага 35 километрова обиколка през съседните градове - Варна или Девня.

Доказателство за ефективността на фериботния вътрешен превоз е фактът, че почти всички над 100 курса на ден се осъществяват при почти пълен капацитет на натоварване на плавателните съдове. Ежедневно се превозват около 4000 - 5000 души и между 1600 и 1800 автомобила, а на година се реализират около 36 800 курса между двата бряга.От 2006 г. фериботната линия е делегирана държавна дейност, с което държавата пое ангажимент за цялата издръжка на съоръженията и носи пълната отговорност за добросъвестното изпълнение на собствените си задължения по финансиране на фериботната връзка. От Централния бюджет обаче се предоставят по-малко от необходимите средства, което поставя под риск функционирането на транспортната линия. Отпусканите от държавата средства за издръжка се изчисляват на база на стандарт, който на практика не отговаря на реалната стойност. В резултат на това финансирането е недостатъчно и годишно се натрупва сериозен недостиг на средства, който държавата в лицето на Министерството на финансите отказва да финансира, въпреки многократните писма и искания от страна на общината през последните години. Две години (2006 и 2007 г.) стандартът беше в размер на 29,91лв. /курс. Актуализиран беше едва през 2008 година на 32лв./курс. Вследствие на решение на Министерски съвет за 2009 година се определи нов размер 38,75 лв./курс, от които по силата на разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 г. 10 % се задържат в Централния бюджет и стандартът за миналата година реално е 34,87лв/курс, което не съответства на промените в основните макроикономически показатели като инфлация, основен лихвен процент, минимална работна заплата за страната. Недостигът и по-ниската стойност на курс, определен със стандарт, са констатирани и от Агенция за Държавна финансова инспекция след извършена финансова инспекция.

Последното предложението на Министерство на финансите за въвеждане на такса от 0,30лв. за преминаване с цел да се покрият допълнително необходимите разходи за издръжка не е съотносимо с поетите ангажименти от страна на държавата по цялостна издръжка на ферибота, нито с реалните условия и възможностите на населението в нашата община. Подобна промяна би означавала прехвърляне на задължение от държавата към общината и опит да се накара населението да дофинансира делегирана държавна дейност, като отговорността за това се вмени на общинския съвет и общинска администрация.

Въвеждането на платен превоз би имало неблагоприятни икономически последствия за гражданите и бизнеса в Белослав, които в сегашната ситуация на криза допълнително ще бъдат затруднени. От своя страна това би довело до засилване на социалното напрежение в града и увеличаване на икономическата тежест върху жителите и икономическите субекти в общината. В същото време предвид намаляването на държавната субсидия за общините, община Белослав е изправена през невъзможността да отделя от и без това рестриктивния си бюджет за тази година средства, за да покрива разходи за делегирани от държавата дейности. Със свое Решение 463/05.07.2010г. Министерски съвет определи нов размер на стандарта за издръжка на ферибота – 32,10лв./курс, с което стандарта е намален с 8%. Поради намаления стандарт ще се увеличи и недостигът за издръжката на ферибота, който по данни на „Белфери”ЕООД към 30.06.2010г. е 249 019,56лв. и ще достигне 351 000 лв. към 31.12.2010г.

Фериботната връзка се отъждествява от страна на министерството с градския транспорт, което е недопустимо. При градския транспорт пътникът има алтернатива – да измине разстоянието пеш, със собствен или нает транспорт. При нас алтернатива няма.

Във времето на финансова криза, която оказва силно негативно влияние върху общинските бюджети, Община Белослав заплаща разходи за лихви за кредит от фонд „ФЛАГ”, които по силата на действащата нормативна уредба би трябвало държавата частично /50%/ финансово да компенсира. От ноември 2009 година Община Белослав сама плаща на 100% дължимите лихви и до момента възстановяване на 50% от направените разходи за лихви от страна на държавата не е направено. Поради забавения процес на верификация на разходите и превеждане на средства от страна на Министерството на околната среда и водите Община Белослав заплаща лихви по кредита, които при по-ускорени процеси на верифициране и превеждане на средствата не би плащала.

Поради намаляване на бюджетните взаимотношения на Община Белослав с ЦБ ще намалеят разходите не само за делегираните от държавата дейности, но и за местни дейности. Липсата на достатъчно собствен финансов ресурс и намалението на бюджетните взаимоотношения ще принуди общинското ръководство да намали обема на предоставяните услуги и да лиши местното население и гостите на общината от нормални условия в обкръжаващата среда – улично осветление, чисти и ремонтирани улици.

Държавата трябва да носи отговорност за своите решения и да ги изпълнява. Издръжката на ферибота е определена като делегирана от държавата дейност от Министерски съвет. Решението е взето на централно ниво. Спазването на законите, изпълнението на задълженията и поемането на отговорност за действията си е ангажимент на всеки в Република България.

Във връзка с гореизложеното, приложените към настоящата докладна записка писмо изх.№08-00-857/06.07.2010г. на Министъра на финансите и докладна записка изх.№63/08.07.2010г. на управителя на „Белфери”ЕООД и на основание на чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам на Общински съмет Белослав да вземе следните решения:  1. Общински съвет на Община Белослав не приема да се заплаща такса от ползвателите на м/ф”Белослав” и на м/к”Белла”.

  2. Общински съвет на Община Белослав не приема издръжката на м/ф”Белослав” и на м/к”Белла” да се дофинансира със средства от собствените приходи и общата изравнителна субсидия от бюджета на Община Белослав.

  3. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав и Председателя на Общински съвет Белослав да уведомят Министър – председателя на Република България, Министъра на финансите и Областния управител на област с административен център Варна за настоящото решение на Общински съвет Белослав.

  4. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав и Председателя на Общински съвет Белослав да предприемат действия за осигуряване на финансови средства от Централния бюджет и покриване на недостига на средства за издръжка на ферибота в размер на 351 000лв.

Емил Дичев

Кмет на Община Белослав
Каталог: compass -> docs -> 2010 -> 072010 -> images
2010 -> Предложения на brass за интегрирана морска политика в Черноморския басейн
2010 -> Оценка на разработката на кин в “оуп на Созополска община”
2010 -> Програма на седмия международен фестивал на православната музика „СВ. Богородица достойно есть (9 13 юни 2010 г.) 9 Юни сряда
2010 -> Проф д. и н. Иван Карайотов – почетен гражданин на Бургас, за календара “българските черноморски фарове”
images -> Национална седмица на морето поморие п р о г р а м а 1 август (неделя)
2010 -> О б щ и н а б а л ч и к международен търговски и културен център •геопан•
2010 -> Програма на Община Поморие по случай настъпването на Коледните и Новогодишни празници На 14. 12. 2010


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница