Община братя даскалови п к 6250 с. Братя Даскалови тел: 04134 / 22-60страница1/2
Дата28.10.2018
Размер0.54 Mb.
#103628
  1   2


ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
п.к 6250 с. Братя Даскалови тел: 04134 / 22-60

ул. “ Септемврийци “ № 55 факс: 04134 / 22-71

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com
ОДОБРЯВАМ:……………………

ИВАН СТОЯНОВ ТАНЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2015/2016 година от община Братя Даскалови съгласно утвърдени маршрути”

1. Предмет на поръчката, местонахождение:

Община Братя Даскалови ще възложи поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2015/2016 година от община Братя Даскалови съгласно утвърдени маршрути ”


Място за изпълнение на поръчката – територията на община Братя Даскалови, съгласно маршрутните разписания, предмет на поръчката.

2. Описание на обекта

Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана обхваща организиране на специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2015/2016г. по определени маршрути и разписания. Специализираният превоз ще се осъществява с автобусен транспорт по маршрутно разписание, както следва:


Маршрутно разписание № 1 / Обособена позиция № 1 / :

Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение по маршрут:


1.1. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село - Малко Дряново – Найденово – Голям дол – Братя Даскалови - 52 км., превоз на 32 деца, час на тръгване: 06:20 часа;
1.2. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Малко Дряново - Долно ново село – Найденово – Голям дол – Братя Даскалови - 44 км., превоз на 7 деца, час на тръгване: 13.30 часа;
1.3. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Малко Дряново - Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово – Голям дол – Братя Даскалови - 52 км, превоз на 25 деца, час на тръгване: 17:00 часа.
Превоз на 32 деца

Обща дължина на маршрута: 148 км.

За изпълнение на поръчката са необходими минимум два автомобила над 22 места

Маршрутно разписание № 2 /Обособена позиция № 2 /:

Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение по маршрут:

2.1. Оризово – Плодовитово – Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., превоз на 42 деца, час на тръгване 06:50 часа;
2.2. Оризово – Плодовитово – Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., превоз на 26 деца, час на тръгване 13.20 часа;
2.3. Оризово – Плодовитово – Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., превоз на 16 деца, час на тръгване 17:00 часа
Превоз на 42 деца.

Обща дължина на маршрута: 54 км.

За изпълнение на поръчката са необходими минимум два автомобила над 22 места.

Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по упоменатите по – горе маршрутни разписания / обособени позиции / и в съответствие с утвърденото от страните часово разписание.

Изпълнителят на обществената поръчка сe ангажира да осъществява специализиран автобусен превоз по ред и при условията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 33/1999 година на Министерството на транспорта, на деца от пет до шестгодишна възраст и ученици до шестнадесетгодини по горепосочените маршрути съгласно договорен от страните график за всеки ден от срока на договора.

3. Срок за изпълнение на поръчката – една учебна година – от 15.09.2015г. до 15.06.2016г.


4. Приложими изисквания и стандарти за изпълнение
При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка изпълнителят, трябва да:

4.1. Притежава лиценз и други документи за обществен превоз на пътници, които се изискват от Закона за автомобилните превози и Наредба № 33 от 3.11.1999 година на Министерството на транспорта на територията на Република България;

4.2 Притежава технически възможности и персонал за изпълнение на поръчката, в т.ч. собствен или нает автопарк;

4.3 Извършва специализирани превози на пътници само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност и за които има:

– издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;

– издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;

– издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици - когато с превозното средство се извършва превоз на деца и ученици.

4.4.Разполага с водачи на автобус, които имат професионален опит като такива с най-малко 2 години професионален опит и са на възраст не по-малка от 25 години, съгласно чл. 62а, ал. 2 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за извършване на превози на деца и/или ученици;

4.5. Да организира труда на водачите на автобусите при спазване на нормативно установената максимална продължителност на работния ден, междудневната и междуседмична почивка и прекъсванията в периодите на управление, в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози;

4.6. Да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;

4.7. Да организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, да води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, номер, дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи;

4.8 Да осигурява в часовете по разписание, необходимия брой изправни превозни средства и водачи, и да спазва маршрутните разписания за дадената обособена позиция, които са неразделна част от настоящата процедура и договора с изпълнителя.

4.9 Да издава карта /по образец/ на всеки пътник/дете, ученик и учител/, удостоверяваща правото му да пътува и да води отчет за броя на предоставените на клиентите карти, техните серия и номер.

4.10. Да предприема мерки за осигуряване на безопасното качване и слизане на децата и учениците от превозното средство.

4.11. Да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движението и охраната на труда.

4.12 Изпълнителят на обществената поръчка трябва да извършва специализирания превоз по правилата, предвидени в Закона за автомобилните превози и Наредба № 33/03.11.1999г.

4.13. По време на работа автомобилите се обозначават с табели с надпис "Специализиран превоз”.

4.14. При поискване да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка и контрол необходимите документи, свързани с дейността, предмет на настоящия поръчка.


5 .Финансиране

Финансирането на поръчката се осигурява със средства от Републиканския бюджет и Бюджета на Община Братя Даскалови, въз основа на представена информация, в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.6. Прогнозна стойност на обществената поръчка - 66 000 лева / шестдесет и шест хиляди лева / без включен ДДС

7.Условия и начин на плащане

7.1 Плащането ще се осъществява в срок до 7 /седем/ дни след превеждане на средствата от Министерство на финансите и представяне на оформена фактура за извършена услуга, придружена със справка по образец, съгласувана от директора на училището.


7.2. Изплащането ще се извършва от Възложителя по банков път, чрез банков превод по банкова сметка на изпълнителя.
Данните в Ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника.
8. Начин на образуване цената на услугата:

При подаване на офертите за всяка една обособена позиция, участниците трябва да предложат крайна цена за 1 (един) километър общ пробег по маршрута без включен ДДС за съответното маршрутно разписание, включено в предмета на поръчката.

Участниците при образуване на крайната цена за 1 (един) километър общ пробег по маршрута без включен ДДС за дадено маршрутно разписание следва да се съобразят с максимално допустимия разход за услугата за нейното финансиране, както по отношение на единичната цена, така и по отношение на прогнозната стойност като цяло.
Предложената от участниците цена за 1 (един) километър общ пробег за маршрута без вкл. ДДС за всяко отделно маршрутно разписание е крайна и не подлежи на промяна за срока на договора.


9. Приложими изисквания и стандарти за изпълнение
При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка изпълнителят, трябва да:

9.1. Притежава лиценз и други документи за обществен превоз на пътници, които се изискват от Закона за автомобилните превози и Наредба № 33 от 3.11.1999 година на Министерството на транспорта на територията на Република България;

9.2 Притежава технически възможности и персонал за изпълнение на поръчката, в т.ч. собствен или нает автопарк;

9.3 Извършва специализирани превози на пътници само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност и за които има:

– издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;

– издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;

– издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици - когато с превозното средство се извършва превоз на деца и ученици.

9.4.Разполага с водачи на автобус, които имат професионален опит като такива с най-малко 2 години професионален опит и са на възраст не по-малка от 25 години, съгласно чл. 62а, ал. 2 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за извършване на превози на деца и/или ученици;

9.5. Да организира труда на водачите на автобусите при спазване на нормативно установената максимална продължителност на работния ден, междудневната и междуседмична почивка и прекъсванията в периодите на управление, в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози;

9.6. Да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;

9.7. Да организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, да води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, номер, дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи;

9.8 Да осигурява в часовете по разписание, необходимия брой изправни превозни средства и водачи, и да спазва маршрутните разписания за дадената обособена позиция, които са неразделна част от настоящата процедура и договора с изпълнителя.

9.9 Да издава карта /по образец/ на всеки пътник/дете, ученик и учител/, удостоверяваща правото му да пътува и да води отчет за броя на предоставените на клиентите карти.

9.10. Да предприема мерки за осигуряване на безопасното качване и слизане на децата и учениците от превозното средство.

9.11. Да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движението и охраната на труда.

9.12 Изпълнителят на обществената поръчка трябва да извършва специализирания превоз по правилата, предвидени в Закона за автомобилните превози и Наредба № 33/03.11.1999г.

9.13. По време на работа автомобилите се обозначават с табели с надпис "Специализиран превоз”.

9.14. При поискване да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка и контрол необходимите документи, свързани с дейността, предмет на настоящия поръчка.Документация за участие и за подаване на офертите
Документацията за участие в настоящата процедура може да бъде намерена на Профила на купувача на Община Братя Даскалови: http://info-m.eu/profil/

Офертите на участниците се приемат в Центъра за услуги и нформация община Братя Даскалови всеки работен ден до 16:00 часа на 01.09.2015г.

Офертите трябва да бъдат получени от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана и настоящата документация. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение/ Промяна на оферта, към вх. №…..............…”/.

За неуредените положения в настоящата документация се прилага Закона за обществените поръчки, Прaвилника за прилагането на Закона за обществените поръчки и действащото в Република България законодателство.
Изисквания и указания за участие в процедурата и подготовка на офертата
І. Условия за участие
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП).
1. Изисквания към офертата

За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.

Офертата се изготвя по приложения в документацията образец. Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника (при наличие на такъв).

Участниците могат да подават оферта за участие за всеки един отдлен маршрут, обособен в отделна позиция в процедурата, съотвенто Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, в която да оферират целия обем от дейности, предмет на настоящата процедура. Един участник може да подаде само една оферта за всяка обособена позиция. Не се допуска представянето на различни варианти на оферта от участника.

Поставянето от страна на участника на изисквания и условия, които не отговарят на обявените в документацията на настоящата обществена поръчка, води до отстраняването му от участие в процедурата.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т.4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл.56, ал.1, т.4 и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП, декларация по чл.56 ал.1, т.11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, пряко свързани с услугата.

Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 90 /деветдесет/ календарни дни, от крайния срок за подаване на офертите, посочен в документацията. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата.


2. Общи изисквания към участниците

2.1. В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат или участник, който отговаря на предварително обявените условия.

2.2. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който:

а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

  • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

  • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

  • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

  • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б/ е обявен в несъстоятелност;

в/ е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

2.3. Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник:

а/ който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

б/ който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

в/ който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

г/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

2.4. Изискванията на т.2.2 и 2.3 от общите изисквания за участие, се прилагат, както следва:

а/ при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б/ при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в/ при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г/ при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

д/ при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

е/ при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

ж/ във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

з/ в случаите по т. 4 букви „а” – „ж” и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България,

2.5. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници:

а/ при които лицата по т. 4 са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

в/ За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.

2.6. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т.2.2 и т.2.3 с една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя.

2.7. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т.2.2 и т.2.3, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.
3. Общи изисквания при участие като обединение/консорциум

В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват споразумение с нотариална заверка на подписите и съдържанието. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че :  • представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

  • членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията;

  • всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора,

както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на чл. 25, ал. 8 от ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението.

Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница