Община бургасДата25.09.2017
Размер84.07 Kb.
#30997
ОБЩИНА БУРГАС

гр. Бургас, ул. „Александровска" № 26, тел. 056 840915; 840916; 840917; 840918ДОГОВОР

Днес,

2015 год., в гр. Бургас, между:


ОБЩИНА БУРГАС, ЕИК 000056814, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска" № 26, ЕИК 000056814, представлявана от , в качеството му на Заместник кмет, от една страна, наричана по-долу за краткост Възложител


и
АВАТАРИ" ООД, ЕИК200686131, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Одрин" № 50, ет.2, Бизнес център „Аполо", представлявано от Георги Петров Янев, в качеството му на управител, от друга страна като Изпълнител, на основание чл. 41 и чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 2859/02.12.2011 г. на Кмета на Община Бургас се подписа настоящия договор за следното:
1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигури физическа невъоръжена охрана на обекти, собственост на Община Бургас, както и на мероприятия и събития, организирани от Община Бургас съгласно офертата на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

За имуществото, мероприятията и събитията, които следва да бъдат охранявани Възложителят ще уведомява Изпълнителя не по-късно от 24 часа преди настъпване на необходимостта.
П.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Цена на час за дневна охрана 2.68 лв. (два лева и шестдесет и осем ст.) без вкл.


ДДС, съгласно ценова оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

2, -Цена на час за нощна охрана 2.69 лв. (два лева и шестдесет и девет ст.) без вкл.


)Шд&квцтесно ценова оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

\ у\\Общата стойност на настоящия договор е в размер до 190 000 лв. (сто и деветдеЬе!- хиляди лева) без включен ДДС.

Ч.ууматаЧю предходната точка ще се заплаща както следва:


4.1 За обектите подлежащи на постоянна физическа охрана, включени в
Приложение към ценовата оферта, месечната такса ще се заплаща след издаване на
фактура от Изпълнителя, в срок до 30 дни от представянето на фактурата на
Възложителя по цени, съгласно Приложение към ценовата оферта и реално
извършената работа.

4.2 При възникнала необходимост от осигуряване на физическа охрана на движимо


и недвижимо имущество на обекти, собственост на Община Бургас или мероприятия и
събития, организирани от Община Бургас, разплащането ще се извършва след писмено
възлагане от страна на Възложителя, по цени, съгласно офертата на Изпълнителя, в
срок до 30 дни от представянето на фактурата на Възложителя.

5. Възложителят заплаща на Изпълнителя договорената цена, по банкова сметка, както следва:

-IBAN: BG97STSA93000021943236 -BIC: STSABGSF


 1. CPOK НА ДОГОВОРА - Срокът на договора е 1 (една) година, считано от датата на сключването му.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1 .Възложителят има право по всяко време да осъществява контрол по изпълнение на настоящия договор, без с това да възпрепятства работата на Изпълнителя и оперативната му самостоятелност

2.Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя таксата за охрана в размер, срок и при условия, уговорени с настоящия договор. 1. ИРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1 .Изпълнителят има право да получава от Възложителя такса за охрана в размер, срок и при условия, уговорени с настоящия договор. 2.Изпълнителят се задължава:

 1. да осъществява физическа невъоръжена охрана на движимото и недвижимото имущество на обекти, собственост на Община Бургас, както и на мероприятия и събития, организирани от Община Бургас;

 2. да уведоми дежурните органи на полицията веднага след констатиране на неправомерно проникване или опит за проникване в обект на охрана, предмет на настоящия договор;

2.3. при извършено противоправно посегателство върху обекта да оказва
съдействие на компетентните органи, чрез запазване на местопроизшествието,
извършване на оглед, откриване на свидетели и други правомерни действия,
необходими за запазване интересите на Възложителя;

 1. да уведоми незабавно дежурните органи на противопожарната охрана при наличие на пожар или признаци за възникване на пожар в обекта;

 2. да не преотстъпва изпълнението на договора на други фирми или организации без писмено разрешение на Възложителя;

 3. да не разгласява конфигурацията на обекта, съхраняваните в тях материали и ценности, конфеденциална информация, както и всички други данни за Възложителя, с^н£Цм№ известни при и по повод изпълнение на настоящия договор;

Ч \\ ¥(Д да изготви и съхранява правила и указания за спецификата на извършваната о>фанителна дейност, както и план за охрана на обекта съгласно чл. 24, ал.2 ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност).

2.8. при извършено противоправно посегателство, при доказан от служба „Полиция" взлом отстрана на трети лица върху обекта, да заплати на Възложителя парично обезщетение до размера на стойността на откраднатите и/или увредени вещи, към деня на извършване на противоправното посегателство. 1. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:

1. При пълно неизпълнение на поето с настоящия договор задължение,
Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка, в размер от 30 % (тридесет
процента) от цената на договора. При частично неизпълнение на поето с настоящия
договор задължение, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер от 30
% (тридесет процента) от стойността на неизпълнената част.

 1. При забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента) от стойността на договора.

 1. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

 1. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 5 700 лв. (пет хиляди и седемстотин лева), представляващи 3 % от прогнозната стойност, без ДДС.

 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор..

 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

 4. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

 5. Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от Възложителя размер.

 6. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

 7. При липса на възражения по изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок от 10 (десет) работни дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са

LLC изтичане срока на договора или с изчерпване на сумата по т.1 от раздел И.Цена и начин на плащане от настоящия договор; 1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

 1. С приемане на извършената работа и заплащане на уговореното възнаграждение;

 1. едностранно от Възложителя, без предизвестие, при виновно пълно или частично неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел IV от настоящия договор;

 2. Когато изпълнителя използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

 1. При обявяване в несъстоятелност на изпълнителя или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

 1. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 2. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

 3. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

 1. При отнемане на лиценза на изпълнителя.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

 2. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

 3. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 4. Възникналите между страните спорове по този договор се решават пред компетентния съд в гр. Бургас.

 5. Неразделна част от настоящия договор са заданието за проектиране, ценовото и техническото предложение на Изпълнителя от проведената процедура.

 6. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

 7. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

 8. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както

.лед1:

. Възложителя: ОБЩИНА БУРГАС, град Бургас, ул. „Александровска" № 26; 1зпълнителя: „АВАТАРИ" ООД, гр. Бургас, ул. „Одрин" № 50, ет.2, Бизнес юло", тел. 056/701093,e-mail: avatari.securityfgjabv.bg.

Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми друг^а^ри нромяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се

смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.


Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра -три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АВАТАРИ" ООД


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница