Община бургасДата25.07.2016
Размер34.72 Kb.
#6239

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул. „Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

93-00-1072/23.01.2012 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпили запитвания, предлагаме на Вашето внимание следните разяснения относно процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект № DIR-5102118-1-22 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.“, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2012-0003.

ВЪПРОС № 1: Информационни радио спотове - 3 бр. Продължителността на радио спотовете следва да е от 30 до 60 секунди и следва да се излъчат по онлайн радио станции с национално покритие. Трите радиоспота трябва да отразяват приключване на строителните работи на регионалното депо и двете претоварни станции Участникът следва да предложи брой и период на излъчванията на радио спотовете в техническото си предложение, като изискванията ма Възложителя са: да се излъчат по минимум 1 радиостанция е национално покритие, минимум 10 излъчвания, за минимум 2 дни. Предвижда се приключването на строителните работи да е в края на 2014 г.

Въпрос: Става въпрос за три отделни спота, които да се излъчват минимум 10 пъти за 2 дни (общо) при завършване на всеки обект?

ОТГОВОР № 1: Изискванията на Възложителя за излъчване по: минимум 1 радиостанция с национално покритие, минимум 10 излъчвания, за минимум 2 дни, се отнасят за един радио спот.

ВЪПРОС № 2: Молим за пояснение на конструктивните размери на билбордовете.

ОТГОВОР № 2: Участникът следва да изработи и монтира билборд със следните технически параметри:

Тираж: 3 бр.; формат: 400/300 см; цветност: 4 + 0 с UV устойчиви мастила; материал за печат винил; едностранно осветление конструкция за монтиране – армиран фундамент.

Примерна визия на билборда участникът може да види в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“.

ВЪПРОС № 3: Молим за уточнение на тиража на брошура 1.

ОТГОВОР № 3: Допусната е техническа грешка!

Да се счита за вярно – тираж на брошура 1 – 2500 бр.

ВЪПРОС № 4: Диплянки - 3 бр.

Технически параметри:

Формат А4, двустранно печатан с 2 гънки.

- Цветност 4+4,

- Лакиране УВ лак,

Тираж – 10 000 бр.Въпрос: Става въпрос за три тиража по 10 000 бр. или това е общия брой на дипляните за трите тиража, ако е така какво точно що е разпределението (3000-3000-4000)?

ОТГОВОР № 4: Общият брой на диплянките е 10 000 бр. Разпределението ще бъде 2 500 – 2 500 – 5 000 бр.

ВЪПРОС № 5: Молим за уточнение за размера на стикерите.

ОТГОВОР № 5: Участникът следва да оферира два размера стикери:

300 бр. с размер 21/30 см

и

100 бр. с размер 8/12 см

ВЪПРОС № 6: Молим за уточнение за материала от който да бъдат изработени торбичките.

ОТГОВОР № 6: Материалът, от който следва да се изработят Еко торбичките следва да бъде памук, коноп, юта.
Забележка: Настоящите отговори на запитвания и разяснения са неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.

АТАНАСКА НИКОЛОВА

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕКОЛОГИЯ”ПРИ ОБЩИНА БУРГАС


Изготвил:

Мая Велчева

Гл. експерт, отдел „Международни партньорства, подготовка и планиране на проекти”

при Община Бургас


Страница от
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница