Община еленаДата25.01.2018
Размер181.36 Kb.ОБЩИНА ЕЛЕНА


Проект


Н а р е д б а
ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.56, АЛ.1 И ЧЛ.57, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази Наредба определя условията и реда за поставяне и премахване на преместваемите обекти на територията на община Елена, на основание на чл. 56, чл. 57 и чл. 57а от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(2) Важи за поставяне на преместваеми обекти върху имоти, собственост на физически, юридически лица, общината и държавата.

Чл. 2. Обектите по чл. 1, ал. 1 от Наредбата не представляват строежи по смисъла на ЗУТ, не са недвижими имоти (вещи) по чл. 110 от Закона за собствеността, не се нанасят в кадастралната карта, нямат постоянен устройствен статут, не са трайно свързани с недви­жимия имот, върху който са поставени и могат да се преместят на повече от едно място.

Чл. 3. Наредбата важи и за преместваемите обекти в незастроени поземлени имоти към временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, детски и спортни площадки и други подобни открити обекти по чл. 55 на ЗУТ.

Чл. 4. (1) Преместваемите обекти са:

1. Преместваеми обекти за извършване на търговска дейност;

2. Елементи на градското обзавеждане;

3. Рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи.

(2) Рекламните елементи освен преместваеми обекти могат да бъдат и стационарни (рекламни рисунки, графити и др.).

Чл. 5. (1) За всички обекти по чл. 4, ал. 1 на настоящата Наредба се издава разрешение за поставяне въз основа на одобрена схема и проектна документация.

(2) Преместваемите обекти трябва да отговарят на устройствените, инженерно - техническите, противопожарните, санитарно - хигиенните и други норми и нормативи за формиране на благоприятна жизнена среда.

Чл. 6. Не са предмет на Наредбата преместваеми обекти, разположени в имоти, отредени по действащ ПУП за пазари и базари с изключение на рекламни елементи.

Глава втора

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ

Чл. 7. (1) Преместваеми обекти за извършване на търговска дейност са:

1. Павилиони, навеси и козирки към търговски обекти;

2. Автомати за продажба на стоки, телефонни и тоалетни кабини;

3. Маси, открити щандове и други елементи за сергийна търговия.

4. Маси и сергии за продажба на стоки с акционен характер (мартеници, коледни, новогодишни, пролетни и великденски картички, елхи, новогодишни сувенири, сладолед, варена царевица, предмети и украшения и др.)

(2) Гаражни клетки.

Чл. 8. Елементи на градското обзавеждане са:

1. Навеси и козирки към спирки на масов градски транспорт (МГТ).

2. Пейки, съдове за отпадъци, осветителни тела, съоръжения, обслужващи детски и спортни площадки, чешми;

3. Фонтани, часовници и други елементи на градското обзавеждане;

4. Информационни табла и информационно-указателни табели;

5. Монументални декоративни елементи на градското обзавеждане.

Чл. 9. Рекламни елементи са:

(1) Преместваеми обекти:

1. Пана за плакати (билбордове, пана върху калкани и покриви на сгради);

2. Рекламни касети;

3. Премостващи арки;

4. Афишни колони/табла;

5. Фирмени надписи и указателни табели;

6. Рекламни елементи с кратковременен характер (знамена, транспаранти и др.).

(2) Стационарни рекламни елементи (рекламни рисунки, графити и др.).

(3) Мобилни рекламни елементи:

1. Реклама със специализирани рекламни автомобили или такива, пригодени да носят реклама в обществения транспорт.

2. Реклама от въздух, включваща летателни апарати за разпространяване на рекламни съобщения, за изписване на знаци в небето, за теглене на плакати и флагове, както и за други публични представяния във въздуха.

Чл. 10. (1) В зависимост от прикрепването си преместваемите обекти могат да бъдат:

1. Без връзка с терена;

2. Свързани нетрайно с терена.

(2) В зависимост от обвързването им с инженерната инфраструктура преместваемите обекти биват:

1. Без връзка;

2. Свързани нетрайно с мрежите за доставка на вода, енергия и др. комуникации.
Глава трета

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ и рекламните елементи

Чл. 11. Преместваемите обекти и рекламните елементи, независимо от техния вид, трябва:

1. Да отговарят на нормите за безопасност;

2. Да бъдат поддържани в добро състояние;

3. Да не нарушават условията на обитаване;

4. Да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

5. Да има табела, на която да бъдат отбелязани името и адреса на собственика на обекта.

Чл. 12. Забранява се поставянето на преместваеми обекти и рекламни елементи:

1. В нарушение на настоящата Наредба и на действащото законодателство;

2. В нарушение или отклонение на одобрените схеми;

3. Без разрешение за поставяне;

4. Върху съоръжения на инженерната инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно съответната Наредба на МРРБ.

Чл. 13. (1) Рекламните елементи могат да се поставят:

1. Самостоятелно, върху поземлени имоти;

2. Върху калкани и покриви на сгради:

3. Към преместваеми обекти (елементите на градското обзавеждане);

4. Към автомобили, превозни средства на обществения транспорт, летателни апарати и др.

(2) Рекламните елементи могат да обслужват:

1. Светлинна и друга реклама по покриви и калкани на сгради;

2. Крайпътна реклама, закрепена неподвижно; касети, осветени отвътре; рекламни пана за лепене на плакати (осветени или неосветени);

3. Реклама по фасади на нежилищни сгради над партерните етажи;

4. Реклама към градския партер: магазини, заведения и др. обекти с обществено-обслужващи функции, разположени перпендикулярно или успоредно на фасадата;

5. Реклама със специализирани рекламни автомобили или автомобили, пригодени да носят такава, вкл. Реклама по подвижния състав на градския транспорт;

6. Реклама от въздуха с помощта на летателни апарати, вкл. рекламни балони.

Чл. 14. (1) Забранява се поставянето на рекламни и информационни елементи:

1. Върху скулптурни паметници и др. елементи на декоративната пластика, както и непосредствено във визуалния обсег на възприятието им;

2. Върху сгради на представителни институции и на недвижими културни ценности (паметници на културата), както и непосредствено във визуалния обсег на възприятието им;

3. Върху всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност;

4. Върху ажурни декоративни огради;

5. Върху стени на гробищни паркове, както и в самите такива;

6. Върху елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;

7. Върху сгради, неподдържани в добър естетичен вид;

8. При които се използват светлинни символи и шрифтови надписи, прилагани или наподобяващи елементите от системата за регулиране на движението;

9. Поставянето на реклами в сервитута на спирките за МГТ, освен на определените за това места с единична площ до 2 кв. м.

10. С текстове изписани само на чужд език.

Чл. 15. Афишни колони/афишни табла се поставят само върху имоти общинска собственост, по схема, одобрена от главния архитект на Общината. Редът за разполагане на безплатни съобщения за културни, спортни, хуманитарни прояви и др. върху афишните колони и афишните табла се определя със заповед на Кмета на Общината.

Чл. 16. Главният архитект на Общината, след съгласуване с Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), може да утвърди типови проекти за афишни колони/афишни табла.

Чл. 17. (1) Фирмените надписи могат да бъдат поставяни по местодомуването на обекта до нивото на приземния етаж:

(2) Надписите са елемент от проекта за графично и цветово оформление на обекта, за който са предназначени. Одобряването на този проект се извършва от органа, който одобрява инвестиционния проект за обекта. Надписите, поставени върху стена или успоредно на нея не трябва да надвишават нейните граници, нито да бъдат разположени на повече от 25 см от нея.

(3) Надписът се премахва от собственика (ползвателя) на обекта за негова сметка и мястото се привежда в първоначалния му вид непосредствено след прекратяване на дейността на обекта, за който е предназначен.

Чл. 18. Фирмените информационно-указателни табели по тази Наредба изключват указателните знаци, описани в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане.

Чл. 19. (1) Елементи с кратковременен характер (знамена, транспаранти, надписи и др.) могат да се разполагат на определените за това места и да носят само информация, свързана с икономически, социални, културни, политически и спортни прояви. Те могат да бъдат поставяни за срок не по-дълъг от един месец.

(2) Безплатна временна информация може да бъде разрешена от Кмета на Общината по изключение, във връзка със събития от общоградски, национален или международен характер.

(3) Рекламни материали (знамена, транспаранти), надписи и информационно-указателни табели с кратковременен характер се демонтират до 3 дни след изтичане на срока за разрешаването им от тези, които са ги поставили.

Чл. 20. Информационно-указателните табели за улици, площади и адресна регистрация се изпълняват по унифицирана програма за цялата община.

Чл. 21. Главният архитект на Общината, след съгласуване с ОЕСУТ, одобрява проекти за типови преместваеми обекти.

Чл. 22. (1) Преместваемите обекти с търговско предназначение могат да заемат максимална площ, както следва:

1. Павилион – самостоятелен търговски обект или търговски модул – до 20 кв. м. 

2. Маса – търговски плот – до 2 кв.м;

3. Количка – подвижно търговско съоръжение – до 1,50 кв.м.

(2) Преместваеми обекти с търговско предназначение с площ по-голяма от указаната в ал. 1 се допускат по изключение с Решение на Общинския съвет, само при наличие на разрешение за поставянето им, издадено до влизане в сила на настоящата Наредба.

Глава четвърта

СХЕМИ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

Чл. 23. Ситуационното разположение на всеки обект по тази Наредба се обозначава чрез схема на преместваемите обекти, одобрена от Главния архитект на Общината, която е задължителна предпоставка за съгласуване и одобряване на проекта.

Чл. 24. Схемите на преместваемите обекти според собствеността, върху която се разполагат, биват:

1. Схеми за обекти върху имоти частна собственост;

2. Схеми за обекти върху имоти държавна собственост;

3. Схеми за обекти върху имоти общинска собственост.

Чл. 25. (1) Схемите на преместваемите обекти според своя обхват биват цялостни и подробни.

(2) Цялостна схема за разполагане за обектите по чл. 4, ал. 1, т. 1 върху общински и държавни имоти се изработва върху картен материал в М 1:1000 или друг подходящ мащаб. На нея се обозначават местата за разполагане на единични обекти и зоните за разполагане на групи обекти, както и вида и предназначението на преместваемите обекти.

(3) Подробни схеми за разполагане се изготвят за всеки единичен обект, както и за обектите, разположени в група върху извадка от действащ кадастрален и подробен устройствен план с нанесени подземни мрежи и съоръжения в мащаб 1:1000 или друг подходящ мащаб. Преместваемите обекти се отразяват в схемата с точното им местоположение спрямо границите на имотите, вид (вкл. унифициран тип), площ и функция.

(4) Схемите за разполагане на преместваемите обекти за недвижими имоти общинска собственост се изготвят от общинската администрация. За преместваеми обекти, разположени в имоти частна и държавна собственост, схемите се изготвят от собствениците на имотите.

Чл. 26. (1) Цялостната схема по чл. 25, ал. 2 се одобрява след приемането й от Общински съвет – Елена. Изменения в схемата се правят по реда на създаването й.

(2) Преместваемите обекти за продажба на стоки с акционен характер не се обозначават в цялостната схема по чл. 25, ал. 2.

Чл. 27. Схемите за разполагане на преместваеми обекти върху имоти държавна собственост се одобряват след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – от Областния управител.

Чл. 28. Схемите за разполагане на преместваеми обекти в недвижими имоти – недвижими културни ценности се одобряват след съгласуване с Националния институт за недвижимите културни ценности.

Чл. 29. Преди приемането и одобряването схемите за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения се съгласуват в зависимост от своето предназначение и обхват с доставчиците на вода и енергия, КАТ, РЗИ, РСПБС, НИНКН и др.

Чл. 30. Изменения в схемите се правят по реда на създаването им.

Чл. 31. (1) Схемите се изработват върху копие от действащия подробен устройствен план или върху копие от кадастралната карта.

(2) Схемите за обекти, разположени на терени извън уличната регулация, се съобразяват с нормите по Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от МРРБ за съответните устройствени зони.
Глава пета

ПОСТАВЯНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

Чл. 32. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава от Главния архитект на Общината след одобряването на схемата по Глава четвърта заедно с проектната документация в едномесечен срок след датата на подаване на заявлението.

(2) Проектната документация в необходимия обем следва да бъде изготвена от правоспособни проектанти съгласно ЗУТ и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

(3) Издадените разрешения за поставяне се вписват от Дирекция УТАБ в съответен регистър.

(4) За маси и сергии за продажба на стоки с акционен характер (мартеници, коледни, новогодишни, пролетни и великденски картички, елхи, новогодишни сувенири, сладолед, варена царевица, предмети и украшения и др.) - не се издава разрешение за поставяне, а въз основа на одобрената от главния архитект схема за поставяне, при експерт “Местни данъци и такси” в Община Елена се заплаща такса, определена в чл. 19, ал. 4, т. 6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, когато същите се поставят върху общински терен, и след представяне на скица с указано местоположение, издадена от Главния архитект на община Елена.

(5) За разполагане на маси, столове, витрини, щандове пред съществуващи търговски обекти, проектна документация не се изисква, а разрешението за поставяне се издава въз основа на одобрена схема за поставяне върху скица (извлечение от действащия ПРЗ с точно указани от главния архитект на Общината, местоположение и размери на съоръжението), след което при експерт “Местни данъци и такси" се заплаща такса, определена в чл. 19, ал. 4, т. 6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, когато същите се поставят върху общински терен.Чл. 33. (1) За издаване на разрешение за поставяне се представят следните документи:

1. Заявление-образец;

2. Проектна документация с изключение на случаите по чл. 32, ал. 4 и ал. 5;

3. Документ за собственост, право на ползване или наем.

(2) Исканията за одобряване на схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения постъпват в Дирекция УТАБ, която изготвя схема съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, когато исканията се отнасят за общински имоти.

2. След одобряването на схемата от Главния архитект копие от същата се предоставя за подготвяне на съответната тръжна или конкурсна процедура, когато искането се отнася за общински имот.

3. Оригиналите на одобрените схеми се съхраняват в Дирекция УТАБ.

(3) Проектната документация се съгласува със специализира­ните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида и местоположени преместваемия обект. Когато преместваемият обект ще се разполага в недвижим имот – частна собственост, проектната документация трябва да се съгласува и от собственика на имота.

(4) Когато искането е за поставяне на типов преместваем обект, одобрен от Главния архитект на Общината, се изисква индивиду­ална проектна документация само относно ситуацията и времен­ните външни връзки на обекта.

(5) За издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл. 7, ал. 1, т. 2 и т. 3 не се изисква проектна документация.

Чл. 34. (1) Общински имоти, върху които са разположени обекти и съоръжения по чл. 4, ал. 1, т. 1 не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване или да се ползват съвместно по договор с трети лица. Ползването им трябва да се осъществява само в съответствие с договореното. При констатирани нарушения сключеният договор се прекратява, а съответният преместваем обект или съоръжение се премахва.

(2) Върху общински имоти, предоставени с Наредба или Решение на Общински съвет – Елена за управление и стопанисване или включени в активите на търговски дружества, чиито едноличен собственик на капитала е Община Елена, могат да се разполагат преместваеми обекти при спазване на разпоредбите на тази Наредба и договор, сключен с управителния орган на съответното дружество.

Чл. 35. (1) Разрешения за поставяне на гаражи по реда и при условията на тази Наредба се издават само за имоти частна общинска собственост.

(2) Не може да се променя предназначението на преместваеми гаражи, разрешени по реда и при условията на тази Наредба.

Чл. 36. (1) Разрешението за поставяне на маси със столове пред заведенията за обществено хранене и развлечение (летни градини) върху части от открити общински площи – тротоари, улични платна, площадни пространства, се извършва по одобрени схеми от Главния архитект на Общината, при условията на тази Наредба.

(2) Собствениците, ползвателите, наемателите на заведенията за обществено хранене и развлечение подават заявление в общинската администрация за включване в схемите за поставяне на маси със столове пред заведенията, придружено със следните документи:

1. Документ за собственост, право на ползване или наем;

2. Скица – предложение за разположението и броя на масите с определени размери и площ;

3. Удостоверение за липсата на задължения към Община Елена.

(3) Допуска се към летните градини да се разполагат леки слънцезащитни устройства – чадъри, тенти и др. с меки покрития за периода на разрешението за поставяне, които се демонтират след изтичането му.

 (4) Ако собствениците, ползвателите, наемателите на заведенията за обществено хранене и развлечение не демонтират носещите конструкции на леките слънцезащитни устройства – чадъри, тенти и др. с меки покрития, заплащат определените с договора такси до премахването им.(5) Не се допуска промяната на нива и наклони на уличните и тротоарните настилки, прилежащи към преместваемите обекти и летните градини, оформянето на площадки върху тях, изграждането на стъпала или поставянето на подиуми. Допуска се поставяне на подиуми за срока на ползване на лятна градина при наклон на терена 5% и при по-голям след Решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ).

Чл. 37. (1) Разрешението за поставяне на преместваем обект важи за срока на договора за наем или на срока на даденото съгласие.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 преместваемият обект се премахва от собственика му за негова сметка.

(3) В случай на удължаване срока на сключения наемен договор, срокът на издаденото разрешение за поставяне се счита автоматично за удължен съобразно новия срок на наемния договор, без да е необходимо това обстоятелство да се вписва в разрешението или да се издава ново разрешение.

(4) В случай на предсрочно прекратяване на наемния договор, срокът на разрешението за поставяне се счита автоматично за изтекъл и обектът се премахва.

(5) Разрешението за поставяне е персонално и няма действие за приобретателя при сделка по прехвърляне собствеността на преместваемия обект, за който е издадено. При прехвърляне на собствеността на преместваем обект на друго лице, същото е длъжно в 14-дневен срок да подаде заявление по реда и условията на тази Наредба за издаване на ново разрешение за поставяне, ако имотът, върху който е разположен обектът не е общински.

(6) Разрешението за поставяне запазва действието си за правоприемника на лицето, на което е издадено само при наследство, сливане, вливане, отделяне, разделяне и промяна в организационната форма на регистрация по Търговския закон и ако в срок от 2 (два) месеца от настъпване на правоприемството (регистрация в Търговски регистър за регистрираните търговци) заинтересуваните лица заявят писменото си желание да встъпят в правата и задълженията на праводателя по сключения договор. Когато имотът е общински, се сключва допълнително споразумение към основния договор, а за останалите случаи – със съгласие на другата страна по договора.

Чл. 38 (1) За преместваемите обекти по чл. 7 след поставянето им, по искане на собственика се издава удостоверение за съответствие с издаденото разрешение за поставяне, а обектът се вписва в съответен регистър на общината.

(2) В удостоверението се вписва и срокът, за който е разрешен обектът.

(3) Информацията от регистъра по предходните алинеи е публична. Достъпът до нея се осигурява по реда на Закона за достъп до обществената информация.

Чл. 39. (1) Процедурата за отдаване под наем на терени и сгради общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти и рекламни елементи се провежда по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

(2) Договорите за поставяне на рекламни елементи се сключват от Кмета на Общината по реда на Наредбата по ал. 1.

(3) Компетентните общински органи могат да откажат разполагането на рекламни елементи в случаите, когато:

1. Рекламните елементи не отговарят на изискванията на закона, другите нормативни актове, както и на настоящата Наредба.

2. Заявителят е нарушавал разпоредбите или сключените с общината договори при или по повод разполагането на други рекламни елементи;

3. Вече има издадено друго разрешение за разполагане на рекламни елементи върху или в непосредствена близост на мястото, посочено от заявителя;

4. Когато заявителят се явява свързано лице по смисъла на Търговския закон с лице, нарушавало разпоредбите или сключените с общината договори по повод разполагането на други рекламни елементи.

(4) Отказът за разполагането на рекламни елементи се постановява в писмен вид, като се посочват мотивите за отказа.
Глава шеста

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. ПРЕМАХВАНЕ НА ОБЕКТИ

Чл. 40. Дирекция УТОС и дирекция ФБМП на общината упражняват общ контрол по спазването на тази Наредба.

Чл. 41. (1) Длъжностни лица от общината, определени със Заповед на Кмета, съставят констативни актове за нарушенията. Същите се съобщават на заинтересованите лица по предвидения законов ред, които могат да възразят по тях.

(2) След изтичане на тридневен срок от връчване на констативния акт по ал. 1 Кметът на Общината издава наказателно постановление, с което налага глоба в размер от 50 до 500 лв., съобразно тежестта на извършеното нарушение, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и тяхното изпълнение се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 42. Преместваеми обекти се премахват принудително по реда на чл. 56 ал. 2 от ЗУТ.

Чл. 43. За неправомерно поставени плакати, ако извършителят не може да бъде установен, акт за нарушение се съставя на лицето, организатор на рекламираната проява, което се счита за възложител по смисъла на чл. 49 от Закона за задълженията и договорите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1. “Фирмен надпис” е всеки текст, обемна форма или изображение, закрепени върху сграда, свързани с функцията на даден обект в нея;

2. “Информационно-указателна табела” е всеки текст, обемна форма или изображение, указващи близостта на една сграда или терен, където се извършва определена дейност;

3. “Рекламни елементи с кратковременен характер” са знамена, транспаранти и др, обозначаващи акционни, обществени, строително-ремонтни работи или предоставяне под наем и други дейности;

4. “Сгради на представителни институции” са сгради, представляващи публична общинска собственост или публична държавна собственост.

5. “Унифициран тип” гараж представлява строително изделие от стоманобетон отговарящо на изискванията на настоящата Наредба за преместваемо съоръжение с площ до 22 м 2.

6. „Стоки с акционен характер” са стоки и услуги, свързани с честване на празници, краткотрайни обществени и атракционни мероприятия.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Започнатите производства до влизане в сила на тази Наредба се привеждат в съответствие с настоящата Наредба.

§ 2. (1) Собствениците на преместваеми обекти и рекламни съоръжения (с изключение на елементите с кратковременен характер), които вече са поставени, са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на тази Наредба в едногодишен срок от влизането й в сила.

(2) Поставените преместваеми обекти, които не отгова­рят на разпоредбите на тази Наредба и не могат да се приведат или не са приведени в съответствие с изискванията й в срока по ал. 1, се премахват.

§ 3. Тази Наредба е издадена на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, чл. 56, чл. 57 и чл. 57а от Закона за устройство на територията, изменена и допълнена с Решение № по Протокол № ... от ............................... г и влиза в сила от датата на приемането и от Общински съвет – Елена.


В. ГУЦОВ

Председател на

Общински съвет ЕЛЕНА


___________________________________________________________________________________________________________

Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал.1 и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ,

приета с Решение № 78 от 23.09.2010 г. на ОбС – Елена.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница