Община Елин Пелин е взела решениеДата25.10.2018
Размер62.14 Kb.
ТипРешениеОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

---------------------------------------------------------------

п. код 2100, гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1, тел: 0725/ 68 620, факс 60 200

Утвърдил:

Кмет на Община Елин Пелин

/Галя Георгиева/


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Елин Пелин

пл. „Независимост” № 1

гр. Елин Пелин, 2100

телефон: 0725/60201

факс: 0725/60200


ПРОЕКТ:

Рехабилитация на Път SFO1232 /ІІІ-105/(Елин Пелин-Лесново-Доганово-Голема Раковица-Байлово) в извънселищните участици Елин Пелин-Лесново и Лесново-Доганово.


ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА


Община Елин Пелин е взела решение да се изготви работен проект за рехабилитация на Път SFO1232 (Елин Пелин-Лесново-Доганово-Голема Раковица-Байлово) в извън селищните участъци Елин Пелин-Лесново и Лесново-Доганово. Съществуващият път е част от общинската пътна мрежа с габарит 6/8.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка и част от пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в разглеждания участък.

Проектът да се разработи с технически елементи съответствуващи на проектната скорост 40-80 км /час и настоящето техническо задание, съгласно изискванията на Нормите за проектиране на пътища (НПП), при условието за максимално придържане към съществуващия път.

І. ОБСЛЕДВАНЕ НА УЧАСТЪКА


За участъка ще бъде предоставен оглед за състоянието на настилката и наличието на кръпки, дупки, мрежовидни пукнатини (напречни и надлъжни).

IІ. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА


 1. Геодезически проект

  1. Опорен полигон и нивелачни репери

   1. Да се направи опорен полигон от трайни стабилизирани точки със стоманени болтове или бетонирани стоманени пръти набити в терена. Изборът на точките на опорния полигон да се извърши на подходящо защитени места. Полигоновите точки да се реперират до три съществуващи трайни дадености.

   2. Да се създаде височинна основа от трайно стабилизирани нивелачни репери минимум по 1 брой на километър, на стабилно съществуващи основи. В зависимост от конкретните условия, те могат да съвпадат с точките от опорния полигон.

   3. Допустимите стойности на средните квадратични грешки в положението на точките от геодезическия полигон, след изравнението не трябва да надвишават +/-0.15 м.

   4. При нивелачните ходове получената не свръзка между даденото и измереното превишение не трябва да надвишава стойността изчислена по формулата:

Fn=+/-15Vs mm,

Където s е дължината на нивелачния ход в милиметри.   1. Заснемане на данни

   2. Заснемането на данни да се извърши от трайно положения полигон /координатна система 1970 год./ пълни координати, височинна система – Балтийска, от последното измерване.

  1. Трасиране на точките на пътя

1.2.1. Трасирането на пътя да се извърши от трайно стабилизирания опорен полигон

1.2.1. Пикетажът да се води в проектната ос на пътя, като пикетните точки да бъдат разположени най-малко през 10-20 м или в характерни точки на терена.

1.2.3. Всички пикетни точки по оста да бъдат изчислени с координати, обвързани с опорния полигон.

1.2.4. Височините на трасираните точки да се определят чрез геометрична нивелация (включени ходове с визури в средата с точност до милиметър).


2. Пътна част

  1. Ситуация

   1. Техническото решение в план да съвпада със съществуващото ситуационно развитие на пътя. В отсечки с последователни хоризонтални криви, при липса на необходимите разстояния за преходни рампи и в участъци с единични, по-малки радиуси, неотговарящи на проектната скорост в участъка, с оглед хомогенност на трасето да се предвидят ситуационни изменения с минимални отклонения от съществуващия път не по-големи от 0.30 м.

   2. Уширение на настилка в прав участък не се допуска. В отделни участъци при недостатъчна ширина на съществуващата настилка до 25 см, уширения да не се предвиждат при запазване на постоянна ширина на настилката.

   3. При променливи ширини на настилката в правите участъци или циркулярните криви да се приеме една постоянна ширина за даден участък, съответстваща на проектната скорост.

   4. С оглед максимално вписване в съществуващия път се допускат следните отклонения:

2.1.5 В дългите прави участъци прилагането на върхови чупки. Разстоянието между чупките да бъде 2Vпр.

   1. Дългите хоризонтални криви да се решават чрез съчетание от кръгови криви, клотоиди и кошови криви. Препоръчва се минималната дължина всяка отделна крива да бъде минимум 0.5Vпр.


  1. Нивелета

   1. Нивелетата да бъде проектирана с прави и вертикални криви, както в основния проект.

2.2.2. Нивелетните прави, по възможност да бъдат запазени с постоянни надлъжни наклони. В зависимост от състоянието на пътната повърхност дългите нивелетни прави могат да бъдат проектирани с начупени нивелетни линии и оформяне на нови вертикални криви при спазване посочените в НПП минимални радиуси и следните изисквани:

2.2.3. Разстоянията между чупките – минимум 2Vпр.

2.2.4.Всички чупки да се закръглят с вертикални криви


   1. При проектирането на напречният профил да се спазват всички изисквания на НПП. Допускат се следните отклонения:

   1. При дълги прави участъци напречния наклон може да се променя в граници, като дължината на участъците с постоянен наклон е минимум 2.5 V пр.

2.2.7 Намаляване на нормативния напречен наклон в крива до 1%.

2.2.8.При хоризонтални криви с голяма дължина се разрешава промяна на напречния наклон, като дължината с постоянен наклон е минимум 2.5 V пр.

2.2.9.При ширини на асфалтовите площи по-големи от 3 м, извън платното за движение, напречния наклон може да бъде различен от този на директното трасе.

2.2.10.Дължината на рампата за преоформяне на напречния наклон от външната страна на хоризонталната крива не може да бъде по-малка от 0.7Vпр. и може да не съвпада с преходната крива. Да се осигури в началото на напречен наклон в началото на кривата минимум “q-2%”.   1. Банкетите да бъдат оформени с напречен наклон 6% /по изключение минимум 3%/.

   2. Проектното решение да осигури възстановяване и нормално функциониране на отводнителните съоръжения – водостоци, окопи, риголи, улеи, предпазни окопи.

   1. Видът на отводняването през населените места да се запази такова каквото е в момента, без да се проектират нови колекторни системи.

 1. Безопасност на движението

Да се разработи нова сигнализация и маркировка за участъка.

 1. Отводняване

  1. За участъците в много лошо състояние, нуждаещи се от локален ремонт – подмяна на пътната конструкция да се използват данни за натоварване за движение «леко».

3.3.Да се представят количества за предварителен ремонт и повредите на настилката.

3.4. Средните дебелини на асфалтовите пластове да бъдат около 7 см.  1. Съществуващите банкети да бъдат повдигнати до нивото на ръбовете на пътната настилка. При ширини на банкетите до 0.25 м по-малки от изискванията, да не се правят уширения извън сервитута на пътя.

  2. При повреди по откосите на пътното тяло, малките съоръжения, подпорните и укрепителните стени да се предвиди проектно решение.

4. Други изисквания

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящето Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено съгласуване.5. Обем и съдържание на проекта

5.1. Обяснителна записка – част геодезически проект

5.2. Обяснителна записка – част пътна

5.3 Чертежи

Всички чертежи да бъдат изработени на български език във формат А2 или А3 – реален мащаб. Материалите да се представят във формати А2 и А3.

5.3.1 Ситуация М1:1000

5.3.2. Надлъжен профил М1:200/2000

5.3.3 Тип напречен профил – М 1:50, 1:100

5.3.4. Детайли М 1:20, 1:25 – в зависимост от спецификата в други подходящи мащаби

5.3.5. Организация на движението Вертикална сигнализация и Хоризонтална маркировка.

5.4. Таблици

5.4.1. Таблици за трасето в план – координати на оста на пътя

5.4.1 Таблици за трасето в профил – данни за терена

5.4.2 Таблици за надлъжен профил – в оста и в ръбовете на пътната настилка.6. Обобщена количествено стойностна сметка.
Изготвил:

Гл. инж. на Община Елин Пелин

/инж. В. Димитров/

Съгласувал:

Зам. Кмет на Община Елин Пелин

/Й. Йорданов/Каталог: assets -> news
news -> Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми През 2013 г обемът на пазарния сегмент „Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми”
news -> Сектор „Екранни изкуства“ – ииизк – бан филмаутор п р о г р а м а
news -> Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 год
news -> Община елин пелин
news -> О б щ и н а к о з л о д у й о б я в л е н и е
news -> Програма на Фестивала на фолклорната носия Жеравна 2017 Ден първи 18. 08. петък 17: 00 Отваряне на Фестивала


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница