Община елин пелинДата02.06.2018
Размер19.74 Kb.
#71461


ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Община Елин Пелин, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1, т.1.1, чл.56, ал.3, чл.98, ал.3 и ал.4 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Елин Пелин и в изпълнение на Решение № 1325 по протокол № 47/30.04.2015г. на ОбС – Елин Пелин, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи: 1. Земеделски имот с № 000412, с начин на трайно ползване: изоставена нива, находяща се в местността „Садината“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Нови хан, общ. Елин Пелин, целият с площ от 1.202 дка. (един декар двеста и два квадратни метра), категория на земята при неполивни условия: VІ-та (шеста) категория, при граници и съседи, съгласно скица с рег. № Ф07183/27.03.2015г. на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Елин Пелин: имот № 000768 (полски път на Община Елин Пелин); имот № 000958 (населено място на с. Нови хан); 2. Земеделски имот с № 000413, с начин на трайно ползване: изоставена нива, находяща се в местността „Садината“ по одобрената Карта на възстановена собственост на землище с. Нови хан, общ. Елин Пелин, целият с площ от 2.854 дка. (два декара осемстотин петдесет и четири квадратни метра), категория на земята при неполивни условия: VІ-та (шеста) категория, при граници и съседи, съгласно скица с рег. № Ф07181/13.03.2015г. на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Елин Пелин: имот № 000768 (полски път на Община Елин Пелин); имот № 009020 (нива на Боне Владимиров Бонев); имот № 009021 (нива на Боне Владимиров Бонев); имот № 009023 (нива на Боне Владимиров Бонев); имот № 000411 (гора в земеделски земи на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ), при начална тръжна цена в размер на 6 084.00 лв. (шест хиляди осемдесет и четири лева). Депозит за участие: сума в размер на 300 лв. вносими по банков път, по сметка на Община Елин Пелин в срока за подаване на документите за участие в тръжната процедура.Копия от тръжната документация, съдържаща информация, относно огледа на имота, мястото и сроковете за подаване на документи за участие, деня, мястото и процедурата за провеждане на търга могат да се закупят всеки работен ден между 8:30 – 16:30ч., в ЦУИГ на община Елин Пелин, срещу заплащане на цена от 240 лв., с вкл. ДДС за всеки отделен комплект, най-късно до 16:30ч. на 25.08.2015г., включително.Търгът ще се проведе на 26.08.2015г. от 11:30ч. в административната сграда на Община Елин Пелин, в гр. Елин Пелин, Софийска област, пл. "Независимост" №1, в заседателната зала, етаж 1. В случай че не се явят кандидати, ще се проведе повторен търг на 03.09.2015г., от 11:30ч., като закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит за участие, огледи и подаване на заявления за участие, ще се извършват до 16.30ч. на 02.09.2015г. включително.


гр. Елин Пелин , пл. " Независимост" №1,

тел: 0725/ 60 220, факс 0725/ 60 200

www.elinpelin.org

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница