Община габрово план за развитие на социалните услуги встраница1/3
Дата19.11.2018
Размер0.54 Mb.
  1   2   3


ОБЩИНА

ГАБРОВО
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В

ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2018 ГОДИНА

Настоящият план за развитие на социалните услуги в община Габрово е разработен в изпълнението на чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане.


Планът е изработен за изпълнение на основните цели и приоритети на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово 2016-2020.

Приоритети в Областна стратегия за развитие на социалните услуги за област Габрово (2016-2020):

 • Приоритетно направление 1: Дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания: цели за изпълнение на приоритета:

 • Деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания, включително осигуряване на достъп до качествена алтернативна резидентна грижа от семеен тип;

 • Насърчаване на мобилни услуги за стари хора и хора с увреждания за подкрепа в дома;

 • Развитие на услуги в общността за стари хора и възрастни хора с увреждания за осигуряване на по-добър начин на живот.

 • Приоритетно направление 2: Превенция, ранна интервенция и услуги за деца и семейства в риск: цели за изпълнение на приоритета:

 • Развитие на нови и осигуряване устойчивост на съществуващи услуги, насочени към подкрепа на семейства и индивиди за задържане в тяхната семейна и домашна среда, развитие на умения, превенция на насилие, рисково поведение и социална маргинализация;

 • Ограничаване до минимум изоставянето на деца и подкрепа задържането им в биологичното семейство. Развитие на приемната грижа;

 • Развитие на мрежата от социални услуги в общността за деца;

 • Повишаване ефективността на услугите за социална интеграция, закрила на децата от насилие, превенция на противообществените прояви при децата и др.

Планираните мерки и дейности са в изпълнение на целите и приоритетите в Общинския план за развитие на oбщина Габрово 2014-2020г., и по конкретно: • Стратегическа цел 2 от ОПР обхваща „Постигане на социално развитие, сближаване и създаване на възможности за пълноценен и достоен начин на живот“;

 • Приоритет 5 от ОПР е насочен към „Повишаване качеството и доразвитие на социалната инфраструктура и разширяване достъпа до обществени услуги“:

 • Специфична цел 5.1. Прилагане на комплексни мерки за интеграция на уязвимите групи чрез насърчаване приобщаването, подкрепа на социалното включване и намаляване на бедността в община Габрово;

 • Специфична цел 5.2. Подобряване качеството на социалните услуги и услугите в здравеопазването и образованието /здравна профилактика, ефективна жилищна политика и образователна медиация/.РАЗДЕЛ І

БРОЙ, ВИД И КАПАЦИТЕТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ФУНКЦИОНИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

І. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ

  1. ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

Основната цел на услугата е преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания, чрез осигуряване на подкрепа в тяхната самостоятелност и социално включване и гарантиране на равноправното им положение в общността. Услугата се предоставя в съответствие с принципите за зачитане на личното пространство и достойнство на всеки човек, подкрепа и насърчаване на самостоятелността и независимостта, съобразявайки се с индивидуалните ресурси и потребности на всеки домуващ.

 • Целева група

Ползватели на услугата ДВХФУ са лица над 18 годишна възраст, с различни физически увреждания, вродени или придобити, след прекаран инсулт, инфаркт, ревматизъм, болести на периферните съдове, полиомиелит, остеопороза, артроза, вродени аномалии на крайниците, болест на Паркинсон и др. Лицата, настанени в ДВХФУ, трябва да са освидетелствани от ТЕЛК.

За ползване на социалната услуга ДВХФУ всички потребители заплащат такса по Тарифа за таксите на социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет. • Капацитетът на специализираната институция е 36 места - към 31.12.2016г. капацитетът на Дома е запълнен. • Персонал в Дом за възрастни хора с физически увреждания18 1/2 щатни бройки, разпределени както следва:

 • Директор – 1 щ. бр.;

 • Социален работник – 1 щ. бр.;

 • Психолог – трудотерапевт - 1 щ. бр.;

 • Трудотерапевт – 1/2бр.

 • Рехабилитатор – 1/2 щ. бр.;

 • Мед. фелдшер – 1 щ. бр.;

 • Мед. специалисти – 2 щ. бр.;

 • Счетоводител – 1 щ. бр.;

 • Домакин – отчетник – 1 щ. бр.;

 • Работник – поддръжка – 2 х 0,5 щ. бр.;

 • Санитари – 7 ½ щ. бр.;

 • Работник- кухня – 1 щ. бр.;

Всички специалисти притежават необходимото за заемане на съответната длъжност образование. Налице е съответствие между капацитета на специализираната институция и щатните бройки, съгласно изискванията на Методиката за численост на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.

ІІ. УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА

  1. УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА   1. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

 • Характеристика на социалната услуга

Дневен център за деца с увреждания представлява социална услуга в общността, която предоставя целодневна и/или почасова грижа, в зависимост от индивидуалните потребности на потребителите. Центърът предоставя храна на ползващите услугата. Разполага със собствен специализиран транспорт - ежедневно децата/младежите се транспортират от домовете им до Дневния център и обратно, с придружител от екипа на Центъра. В Центърa са създадени условия за корекционно-компенсаторна работа с децата, придобиване на полезни навици, подобряване на физическото, интелектуалното и емоционалното им състояние. С децата се провеждат ежедневни занимания – педагогически, логопедични, рехабилитационни и психологически, съобразени с методиката за работа с деца с увреждания. Центърът насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всеки потребител на социалната услуга.

Специалистите, работещи в социалната услуга, прилагат индивидуалния подход към всяко от децата, като се зачитат възрастовите и личностните им потребности, както и спецификата на здравословното им състояние. • Целева група

Деца до 18 години с различни видове увреждания – двигателни, зрителни, ментални и множествени. Потребителите, които ползват социалната услуга, се насочват с направление от Дирекция «Социално подпомагане» - Габрово.

Услугата ДЦДУ е безплатна за всички деца. • Капацитет на Центъра - 40 места.

Със Заповед № РД01-420/08.04.2016г. на Изпълнителния директор на АСП капацитета на Дневния център е увеличен от 20 на 40 места. Паралелно с увеличаване на капацитета е променено и наименованието на услугата от Дневен център за деца и младежи с увреждания в Дневен център за деца с увреждания. Промяната е в съответствие с разпоредбите на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение.

 • Персонал в Дневен център за деца с увреждания :

 • Директор – 1 щ. бр.;

 • Психолог – 1 щ. бр.;

 • Социален работник – 1 щ. бр.;

 • Специален педагог – 1 щ. бр.;

 • Рехабилитатор – 2,5 щ. бр.;

 • Логопед – 0,5щ.бр.;

 • Мед. сестра – 0,5 щ. бр.;

 • Детегледач – 2 щ. бр.;

 • Счетоводител – 0,25 щ. бр.;

 • Хигиенист –1 щ. бр.;

 • Технически сътрудник– 1 щ. бр.;

 • Шофьор – 1 щ. бр.;

 • Монтаж и поддръжка – 0,5 щ. бр.

Всички специалисти притежават необходимото за заемане на съответната длъжност образование. Голяма част от персонала работи в Центъра от разкриването му.

Община Габрово е възложила управлението и предоставянето на социалната услуга на Фондация “Грижи за деца с увреждания”. Сключен е Договор с Община Габрово за възлагане на социалната услуга от 27.06.2014г., след проведена конкурсна процедура по реда на ППЗСП. Срокът за изпълнение на Договора 3 години.
   1. ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”

 • Характеристика на социалната услуга

Звено «Майка и бебе» функционира като част от Заведения за социални услуги, второстепенен разпоредител към Община Габрово. Основната цел на социалната услуга ЗМБ е да предотврати изоставянето и настаняването в институция на деца от 0 до 3 години, като в същото време предотвратява ситуации, застрашаващи сигурността, здравето и развитието им. Осигурява се закрила на детето, без да се налага отделяне от майката; ежедневно взаимодействие между майката и детето; предотвратяване на социалната изолация на двойката майка-дете.

 • Целева група

 • двойка майка-дете, при която детето е в риск от настаняване в специализирана институция (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено социално положение, двойка майка-дете, подложена на насилие);

 • бременни в последните месеци на бременността в риск да изоставят детето си след раждането /непълнолетни бременни, които не са подготвени за родители, бременни в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация/;

 • двойка майка-дете в процес на възстановяване на семейните връзки, след предприета реинтеграция, в случаи, когато детето е било настанено в специализирана институция и е необходим междинен етап на комплексна помощ и подкрепа за майката, за да може детето отново да се интегрира в семейството;

 • Капацитет на услугата 6 места (двойки майка – дете)

 • Персонал в Звено „Майка и бебе“ – 5 щатни бройки, разпределени както следва:

 • Управител – 1 щ. бр.;

 • Социален работник – 2 щ. бр.;

 • Психолог – 0,5 щ. бр.;

 • Мед. сестра – 1,5 щ. бр.;

Работното време на щатния персонал покрива 24 часа, почивни и празнични дни.


Всички специалисти притежават необходимото за заемане на съответната длъжност образование. Наблюдава се честа смяна на персонала в социалната услуга.

Налице е съответствие между капацитета на услугата и щатните бройки, съгласно изискванията на Методиката за численост на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.   1. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ – УСЛУГА, РЕЗИДЕНТЕН ТИП

 • Характеристика на социалната услуга

Целта на ЦНСТДМБУ е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в среда, близка до семейната, чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.

Услугите, които се извършват в социалната услуга, са следните: консултиране; постоянна грижа; професионално ориентиране; информиране и обучение; групова работа; помощ в домакинството; образование/обучение; изграждане на социални умения и умения за самостоятелен начин на живот и др.; • Целева група

 • Лица до 18 годишна възраст/деца/, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМБУ – Габрово няма възможност за отглеждане в биологичното им семейство, семейство на близки и роднини, приемно семейство;

 • Лица от 18 до 29 години/младежи/, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

 • Капацитет на услугата 5 места - услугата работи на пълен капацитет, Към момента на анализа, капацитетът на услугата е запълнен. Всички младежи посещават училище.

 • Персонал на Центъра - 5 щатни бройки, разпределени както следва:

 • Ръководител – 1 щ. бр.;

 • Сътрудник социални дейности – 4 щ. бр.;

Всички специалисти притежават необходимото за заемане на съответната длъжност образование. Налице е съответствие между капацитета на услугата и щатните бройки, съгласно изискванията на Методиката за численост на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.

След проведена конкурсна процедура съгласно разпоредбите на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение, услугата е възложена за управление на Сдружение „SOS Детски селища” България за срок от 3 години, считано от 01.03.2015г.


   1. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

 • Характеристика на социалната услуга

Центърът за обществена подкрепа предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на социални и педагогически консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални и групови програми за социално включване.

 • Целева група - потребители на социалната услуга са:

 • Малолетни и непълнолетни с рисково и асоциално поведение;

 • Малолетни и непълнолетни, застрашени от отпадане от училище;

 • Деца, нуждаещи се от подкрепа и консултация;

 • Родители, нуждаещи се от подкрепа и консултация;

 • Ученици от всички учебни заведения на територията на общината;

 • Деца с поведенчески проблеми и техните семейства; • Деца, излизащи от институции;

 • Педагогически съветници и класни ръководители;

 • Кандидати за приемни родители и осиновители;

 • Приемни родители и осиновители;

 • Професионалисти, предоставящи грижа за деца;
 • Капацитет на услугата 25 места - Със Заповед № РД01-422/08.04.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане капацитета на услугата е увеличен от 20 на 25 места, считано от 01.05.2016г.

 • Персонал в Център за обществена подкрепа – 5 щатни бройки, разпределени както следва:

 • Ръководител – 1 щ. бр.;

 • Психолог – 1 брой;

 • Социален работник – 1 щ. бр.;

 • Педагог – 1 щ. бр.;

 • Трудотерапевт – 1 щ. бр.;

Има една незаета длъжност – Ръководител. Предстои провеждане на Конкурс за заемане на длъжността.

Всички специалисти притежават необходимото за заемане на съответната длъжност образование. Целият персонал на Центъра е с дългогодишен опит в предоставянето на услугата.   1. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – ИМКА

 • Характеристика на услугата

„Център за обществена подкрепа – ИМКА“ предоставя набор от социални услуги в общността, за деца и младежи в риск и техните семейства, в съответствие с потребностите им, с гарантирано високо качество. Центърът осъществява дейности по превенция на риска и превенция на изоставянето, чрез сътрудничество с местните власти, с държавните институции, с неправителствени организации и други заинтересовани страни. Използват се иновативни подходи и практики като се документира ефекта от тяхното прилагане.

Основни дейности: • Индивидуални психологически и социални консултации на семейства на деца в риск с оглед превенция на изоставянето на детето и настаняването му в специализирана институция, както и на семейства от общността, с оглед развитие на капацитета на семейството за справяне с проблеми, възникващи при развитието на детето, семейни конфликти и трудности, при справяне с ежедневните задължения, свързани с грижите и възпитанието на детето.

 • Организиране на групи за развитие на родителския капацитет, семинари, тренинги, групови консултации.

 • Групи за самопомощ /родители на деца, преживели насилие; жени, жертви на насилие/.

 • Осъществяване на оценка и обучение на кандидати за приемни родители и последваща подкрепа при настаняване на дете в приемно семейство;

 • Осъществяване на подкрепа и консултиране на семейства в процес на осиновяване:

 • Подкрепа на семейства в процес на осиновяване или на осиновителите за справяне с проблемите след осиновяване на детето;

 • Обучение и развитие на родителски умения;

 • Консултиране и подкрепа на осиновителите;

 • Фамилна терапия;

 • Организиране на група за подкрепа: с цел изграждане на подкрепяща мрежа от семейства на осиновители в общността;

 • Организиране и осъществяване на мобилна работа (психологическо консултиране, организиране на групи за подкрепа за развитие на родителски капацитет и др. );

 • Организиране на дейности за развитие на капацитета на работния екип на доставчика на услугата, на работещите в специализираните институции и други специалисти, работещи с деца в общността:

 • Организиране и провеждане на обществени кампании;

 • Подбор, ориентиране, обучение и координиране на доброволци, които подпомагат предоставянето на услугите за деца в общността. • Целеви групи - дейностите на Центъра за обществена подкрепа са насочени към следните целеви групи:

 • Деца и младежи в риск, от общността: Деца с отклоняващо се поведение; Деца, жертви/ свидетели на насилие; Деца в риск от отпадане от училище; Деца, настанени в специализирани институции или деца, на които им предстои напускане на специализирани институции;

 • Родители на деца в риск, от общността (на територията на общината);

 • Семейства на деца, които са в институция и се подпомагат с цел реинтеграция на детето в семейна среда (на територията на общината);

 • Кандидати за приемни родители или утвърдени приемни семейства;

 • Семейства в процес на осиновяване, осиновители;

 • Специалисти, работещи с деца: (възпитатели, педагози, социални работници, психолози) и др., работещи с деца от общността в риск.
 • Капацитет на услугата – 25 места • Персонал в Център за обществена подкрепа ::

 • Директор – 1 щ. бр.;

 • Педагог -0,25 щ. бр.;

 • Психолог – 1 щ. бр.;

 • Социален работник – 2 щ. бр.;

 • Счетоводител – почасова заетост – 3 часа;

 • Хигиенист – почасова заетост;

Специалист на граждански договор: логопед.
Всички специалисти притежават необходимото за заемане на съответната длъжност образование. Голяма част от персонала е с дългогодишен опит в предоставянето на услугата.

Услугата привлича и специалисти по граждански договори, в зависимост от потребностите на ползвателите и индивидуалните нужди на съответния потребител или конкретния случай.

Налице е съответствие между капацитета на социалната услуга и щатните бройки, съгласно изискванията на Методиката за численост на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.

Община Габрово е възложила управлението и предоставянето на социалната услуга на външен доставчик – Сдружение „ИМКА“ Габрово. Сключен е Договор с Община Габрово за възлагане на социалната услуга след проведена конкурсна процедура по реда на ППЗСП. Срокът за изпълнение на Договора - 01.01.2019г.   1. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

 • Характеристика на социалната услуга

„Център за обществена подкрепа“ при Сдружение SOS Детски селища България е социална услуга в общността, в който се осъществяват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и от­падане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интегра­ция на деца, настанени в социални услуги от резидентен тип.

Социални услуги, които се предоставят в Центъра:

 • -Психосоциално консултиране и подкрепа за деца и младежи - индивидуални и групови психологически и психосоциални консултации за деца в риск за запознаване с техните права; предпазване от насилие, вкл. и сексуално насилие; развитие на комуникативни и социални умения; справяне в конфликтни ситуации; диагностика и логопедично консултиране на деца с говорни нарушения и обучителни трудности; организиране на дейности за училищна подкрепа; здравословен начин на живот - ХИВ, СПИН превенция и БППП; превенция на зависимости.

 • Подкрепа и консултиране на деца и родители за професионално ориентиране; организиране на свободното време. Училищна подкрепа, с цел превенция от отпадане от училище: консултиране на деца за избор на подходящо учебно заведение; консултиране на родители за избор на подходящо учебно заведение за децата им; подкрепа за осигуряване на достъп до предучилищна грижа; консултиране на родители на деца със специфични образователни нужди и талантливи деца;

Психосоциално консултиране и подкрепа за родители/лица, полагащи грижи за дете:

 • Индивидуални и групови консултации за родители по въпроси, свързани с отглеждането на техните деца и посрещане на специфичните им нужди; Тренинги за родители с цел насърчаване на отговорното родителство, повишаване на родителски капацитет; формиране на групи за взаимопомощ;

 • Семейно консултиране насочено към взаимоотношенията и ролите в семейството; място на детето в семейството; справяне с конфликти; подкрепа за детето в кризисни моменти/ развод, продължително отсъствие на родител; хронично заболяване на родител; смърт и справяне със загубата/.

 • Семейно планиране - консултации в сферата на репродуктивното здраве; контрацептивни методи; болести, предавани по полов път; проактивен подход към високорискови общности;

 • Консултиране по време на бременността и в грижите за новороденото на майки в риск да изоставят децата си - индивидуални и групови консултации на бъдещите родители;

 • Мобилна социална работа с рискови групи в общността, насочена основно към издирване и достъп до потенциални клиенти, установяване на контакт; пряка работа с децата и семействата, живеещи в населени места извън общинския център Габрово.

Консултиране, обучение и подкрепа на кандидат осиновители и децата след периода на осиновяване.

Консултиране и подкрепа на приемни семейства и настанените при тях деца.

 • Целева група - социалната услуга е предназначена за:

 • деца от 0 до 18 години;

 • младежи, напускащи институции за отглеждане на деца;

 • самотни родители и семейства;

 • кандидати за приемни родители и осиновители;

 • утвърдени приемни родители и осиновители;

 • професионалисти, предоставящи грижа за деца.
 • Капацитет на услугата80 места;
 • Персонал в Център за обществена подкрепа, към SOS Детски селища България – 4 щатни бройки, разпределени както следва:

 • Ръководител – 1 щ. бр.;

 • Социален работник – 3 щ. бр.;

 • Психолог и логопед – на граждански договори.

Всички специалисти притежават необходимото за заемане на съответната длъжност образование


Услугата се реализира и финансира от Сдружение „SOS Детски селища България“.

   1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 • Характеристика на социалната услуга

Превантивно – информационна дейност: работа по мултимодулна програма за превенция употребата на наркотици в училищата с различни целеви групи – ученици, учители, педагогически съветници, медицински специалисти и родители, включваща:

  • Образователно – информационен модул за учители;

  • Образователно – информационен модул за педагогически съветници и медицински специалисти;

  • Прожекции на филми и дискусии, свързани с темите „наркотици” и „зависимости”;

 • Разработване и осъществяване на алтернативни дейности, осмислящи свободното време на младите хора.

 • Организиране и провеждане на работни срещи, семинари и конференции в областта на наркоманиите.

 • Провеждане на информационни и превантивни кампании.

 • Работа по подхода „връстници обучават връстници” – интерактивна програма за обучение на доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества за осъществяване на превантивни дейности сред младите хора.

 • Разработване, издаване и разпространение на превантивни и здравно-образователни материали

 • Провеждане на анкети сред младежите и населението за изследване нивото на употреба на наркотици, нагласите и информираността по проблемите на зависимостите.

 • Съдейства за изграждане на мрежа от НПО и институции, ангажирани с проблемите на наркоманиите и работещи в сферата на младежките дейности.

 • Целенасочена работа с медиите, с цел повишаване на ангажираността и чувствителността на гражданското общество по проблемите на наркозависимите.

Консултативна дейност:

 • Консултация за видове наркотични вещества: въздействие, признаци за употреба, последиците от употребата;

 • Информация, относно възможности за лечение и рехабилитация на зависимости.

 • Съдействие за постъпване в терапевтични общности;

 • Консултиране на родители и близки на хора с проблемна употреба на наркотици;

 • Оценка тежестта на злоупотреба и мотивационно интервюиране.

 • Насочване на доставчици на социални услуги за деца и семейства за дългосрочно психологическо консултиране;

 • Целева група - потребители на социалната услуга са: ученици; учители; педагогически съветници; медицински специалисти; родители; деца и млади хора, употребяващи наркотични вещества.

 • Персонал на Областния съвет - 4 щатни бройки, разпределени както следва: председател, секретар и 2 старши специалиста.

Специалистите участват в обучения и консултации от Национален център по наркомании – София.

   1. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР „КЕЛЕР“

 • Характеристика на социалната услуга

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е социална услуга в общността. Потребители на услугата са деца с проблеми от аутистичния спектър. В Центъра работата с децата е почасова, като посещенията при специалистите се извършват по предварително изготвен график. Насоката за работа с всяко дете е индивидуална, в зависимост от конкретните потребности. Посредством предоставянето на услугата се създава възможност за подобряване качеството на живот и социална интеграция на децата с проблеми от аутистичния спектър, както и осигуряване на подкрепа на техните близки за справяне с трудностите при отглеждането им.

Социалната услуга акцентира върху постигането на следните цели:

- намаляване на социалната изолация и адаптация в общността на децата с проблеми от аутистичния спектър;

- подпомагане социалната интеграция на деца – аутисти;

- получаване на подкрепа от специалисти от близките и семействата на децата;

- повишаване нивото на взаимодействие и ангажираност на институциите към проблемите на децата от аутистичния спектър;

- повишаване на обществената чувствителност и ангажираност към проблемите на децата от аутистичния спектър и техните семейства.


 • Целева група - потребители на социалната услуга са деца от 3 до 18 годишна възраст с проблеми от аутистичния спектър. • Капацитетът на услугата е 20 потребителя.

 • Персонал в Центъра – 4 щатни бройки, разпределени както следва:

 • Ръководител – 1 щ. бр.;

 • Психолог – 1 щ. бр.;

 • Логопед – 1/2 щ. бр заета;

 • социален работник – 1бр. – незаета.

Няма общи и спомагателни длъжности. Има незаета 1/2 щатна бройка за длъжността логопед и 1 щатна бройка социален работник.

Всички специалисти притежават необходимото за заемане на съответната длъжност образование.

Налице е съответствие между капацитета на социалната услуга и щатните бройки, съгласно изискванията на Методиката за численост на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.


   1. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - 2 /ДВА/ ЦЕНТЪРА, НАХОДЯЩИ СЕ В КВ.ТРЕНДАФИЛ, УЛ. „ХРИЗАНТЕМА“ 27 И КВ. БОРОВО, УЛ. „МИРНИ ДНИ“ 1А • Характеристика на социалните услуги

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е социална услуга от резидентен тип, делегирана от държавата дейност, която се предоставя на деца и младежи с увреждания, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Целта на ЦНСТДМУ е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценно физическо, емоционално развитие и социално включване на всяко дете в среда, близка до семейната чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.

Услуги/дейности предоставяни в Двата Центъра: консултиране; постоянна грижа; групова работа; работа на терен; помощ в домакинството; образование/обучение и др.


 • Целева група

 • Деца и младежи с увреждания, настанени в специализираните институции за деца с умствена изостаналост и физически увреждания и в домовете за медико-социални грижи ;

 • Деца с увреждания в общността; • Капацитет на Центровете – по 14 места всеки.

 • Персоналът на всеки Център се състои от 12,5 щатни бройки, разпределени както следва:

 • Ръководител – 1 щ. бр. /за двата център общо/;

 • Социален работник – 1 щ. бр.;

 • Възпитател – 2 щ. бр.;

 • Медицинска сестра – 1 щ. бр.;

 • Детегледач – 6 щ. бр.;

 • Хигиенист – 1 щ. бр.;

 • Работник – поддръжка – 1 щ. бр.

Всички специалисти притежават необходимото за заемане на съответната длъжност образование. Налице е съответствие между капацитета на услугата и щатните бройки, съгласно изискванията на Методиката за численост на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.

   1. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ С ПОТРЕБНОСТ ОТ ПОСТОЯННИ МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ - КВ. ВЕЛЧЕВЦИ

 • Характеристика на социалната услуга

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи е иновативна социална услуга в общността, резидентен тип. Децата/младежите с увреждания се настаняват в Центъра със Заповед на Директора на дирекция „Социално подпомагане“, въз основа на специализирана експертна оценка на здравословното им състояние и потребностите от постоянни медицински грижи, извършена от лечебно заведение за болнична помощ.

В Центърa на децата/младежите с увреждания е осигурена 24-часова непрекъсната грижа от медицински специалисти и възможност за консултация с лекар, назначен в центъра или осигурен от лечебно заведение за болнична помощ. Основно дейностите в иновативната услуга са насочени към: • Осигуряване на необходимите грижи, които се изискват от здравословното състояние на детето, в това число наблюдение върху здравето и медицински дейности, които се осъществяват в извънболнични условия;

 • Подпомагане на връзката и взаимодействието със здравната система за организиране на лечение и наблюдение на детето/младежа;

 • Подкрепа и подготовка на семейството (родно, на близки и роднини и др.) за поемане на грижата за детето в домашни условия, при възможност;

Капацитетът на Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи е 8 места – към началото на месец април 2017г. потребители на услугата са 6 деца с тежки, множествени увреждания. Престоят на всяко дете/младеж с увреждания е за различен период от време, като продължителността се определя в зависимост от конкретния случай и отчетените индивидуални потребности.

 • Целева група - деца/младежи с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи.

 • Капацитет на услугата – 8 места;

 • Персонал в Центъра - 17 щатни длъжности, разпределени по следния начин:

    • Директор – 0,5 щ. бр.;

    • Лекар педиатър – 0,5 щ.бр.;

    • Медицински сестри – 7 щ.бр.;

    • Социален работник – 0,5 щ.бр.;

    • Специален педагог – 0,5 щ.бр.;

    • Детегледачки – 7 щ.бр.;

    • Домакин – 0,5 щ.бр.;

    • Хигиенист – 0,5 щ.бр.;

    • Шофьор-поддръжка – 0,5 щ.бр.

Услугата се предоставя в координация с останалите услуги, предоставяни в общността, за ранна интервенция, рехабилитация и дневна грижа, в които на всяко дете/младеж, според индивидуалните потребности, се предоставят специализирани медицински, педагогически и социални грижи.


   1. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КВ. ВЕЛЧЕВЦИ
 • Характеристика на социалната услуга: Дневен център за деца с увреждания предоставя социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване през деня на деца до 18-годишна възраст с физически и/или психически увреждания и се нуждаят от ежедневна рехабилитация, физиотерапия и психотерапевтична подкрепа.

В Центъра се осъществяват следните дейности:

 • диагностика на соматично, неврологично и интелектуално развитие на децата;

 • изготвяне на индивидуални програми за комплексна рехабилитация;

 • изготвяне на програма за работа в домашни условия;

 • изготвяне на индивидуални програми за психомоторно възстановяване на деца с интелектуални и физически затруднения;

 • рехабилитационни процедури;

 • обучение на родители да провеждане на рехабилитация в домашни условия с цел подпомагане на терапията;

Дневният център осигурява:

 • дневна грижа;

 • полудневна грижа;

 • обучение на родителите, съобразно специфичните проблеми на всяко дете;

Услугите в Дневния център включват:

1. Пакет „Дневна или полудневна форма за грижа за деца с увреждания“ • Задоволяване на ежедневни потребности на детето;

 • Развитие на различни навици и умения;

 • Рехабилитация на потребителите;

 • Индивидуална работа с логопед;

 • Педагогическа подкрепа за възпитание и обучение;

 • Свободни дейности - рисуване, занимателни игри, разходки на открито.

2. Пакет „Почасови специализирани услуги“ – предоставяне на специализирани услуги от логопед, рехабилитатор, специален педагог в зависимост от потребностите на детето.


 • Целева група : деца с увреждания до 18 години и техните родители/семейства;
 • Капацитет на услугата - 20 места.

Персонал в Центъра – 15 щатни бройки, разпределени както следва:

    • Директор – 0,5 щ. бр..;

    • Социален работник – 0,5 щ. бр.;

    • Специален педагог – 0,5 щ. бр.;

    • Рехабилитатор – 3 щ. бр.;

    • Психолог – 0,5 щ. бр.;

    • Логопед – 0,5 щ. бр.;

    • Детегледачки – 4 щ. бр.;

    • Домакин – 0,5 щ. бр.;

    • Хигиенист – 0,5 щ. бр.;

    • Шофьор-поддръжка – 0,5 щ. бр.;

    • Огняр – 3 щ. бр.   1. НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ

 • Характеристика на социалната услуга

Наблюдавано жилище е форма на социална услуга за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище, защитено жилище или друга социална услуга и им предстои да водят независим начин на живот.
Основната цел на социалната услуга е оказване на подкрепа в процеса на преход към независим живот на млади хора (18-22 години), напускащи специализирани институции. Програмата на услугата е насочена към работа със силно уязвими младежи и осигурява среда, близка до семейната, като капацитета е от 6 до 8 места.

Специалистите работят в посока развитие и усъвършенстване на социални умения за независим живот и оказване на съдействие и постоянна подкрепа при намиране на работа.


Целева група: младежи от 18-27 годишна възраст, напускащи социални институции.


 • Капацитет на услугата – 6 места;

Социалната услуга е 24 – часова и се обезпечава от мениджър и социални работници.

Услугата се предоставя от Фондация за социална промяна и включване – София по програма "Дом Възможност“. За нуждите на услугата общината е предоставила безвъзмездно помещенията в сградата.

  1. УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ВЪЗРАСТНИ   1. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА

 • Характеристика на социалната услуга

Дневният център за стари хора представлява социална услуга в общността. В него се предоставят комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните хора през деня, свързано със задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Социалната услуга в общността осигурява преодоляваща изолацията и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на старите хора. Основният акцент е гарантиране равноправното им положение и преодоляване на изолираността чрез създаване на условия за интегриране в обществото съответстващо на техните желания, способности и здравословно състояние. Предоставената социална услуга е съобразена с пълно зачитане на потребностите и неприкосновеността им и водене на пълноценен начин на живот. В центъра се предлага храна и се осъществяват дейности като психологическа подкрепа, трудотерапия, социална и медицинска рехабилитация и осмисляне на свободното време. Организират се екскурзии и посещения на културни прояви и исторически забележителности, разучават се народни и стари градски песни, обсъждат се народни обичаи и традиции.

 • Целева група - възрастни хора, в надтрудоспособна възраст, самотно живеещи възрастни хора, застрашени от социална изолация, както и възрастни хора, запазили активното си отношение към социалния живот, живеещи на територията на община Габрово.

Потребителите на социалната услуга заплащат месечна такса в съответствие с Тарифата за таксите на социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет.

 • Капацитет на услугата – 40 места;

 • Персоналът, работещ в ДЦСХ, се състои от 4 щатни бройки, разпределени както следва:

 • Управител – 1 щ. бр.;

 • Социален работник – 1 щ. бр.;

 • Медицинска сестра – 1 щ. бр.;

 • Счетоводител – 0,5 щ. бр.;

 • Хигиенист – 0,5 щ. бр.

Няма незаети длъжности. Всички специалисти притежават необходимото за заемане на съответната длъжност образование. Налице е съответствие между капацитета на социалната услуга и щатните бройки, съгласно изискванията на Методиката за численост на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.

Община Габрово е възложила управлението и предоставянето на социалната услуга на външен доставчик – „Слънчев дом 2011“ ЕООД Габрово. Сключен е Договор за възлагане на социалната услуга след проведена конкурсна процедура по реда на ППЗСП. Срокът за изпълнение на Договора - 31.12.2017 г.   1. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

 • Характеристика на социалната услуга

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания представлява социална услуга в общността, която предоставя целодневна и/или почасова грижа, в зависимост от индивидуалните потребности на ползвателите. Центъра насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всеки потребител на социалната услуга. Центърът предоставя храна на ползващите услугата. Организиран е транспорт за ползвателите по договор с външен изпълнител за ползване на микробус. Ежедневно се транспортират от домовете им до Дневния център и обратно, с придружител от екипа на Центъра.

В Дневния център за пълнолетни лица с увреждания работи мултидисциплинарен екип. Действията на екипа са насочени към изграждане на изгубените социални навици и умения, придобиване на битови и трудови умения на потребителите на социалната услуга. Това е адекватна услуга в общността, достъпна за лицата с ментални увреждания, и разкриването на тази социална дейност е част от програмата за деинституционализация и подобряване положението на възрастните хора с психични проблеми.

Специалистите, работещи в социалната услуга, прилагат индивидуалния подход към всеки потребител, като се зачитат възрастовите и личностните им потребности, както и спецификата на здравословното им състояние.


 • Целева група

Потребители на социалната услуга са лица над 18 год. възраст с леки психични увреждания и интелектуални затруднения.

Потребителите на социалната услуга заплащат месечна такса в съответствие с Тарифата за таксите на социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет. • Капацитет на Центъра: 30 места

 • Персонала в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания е разпределен както следва:

 • Управител – 1 щ. бр.;

 • Психолог – 0,5 щ. бр.;

 • Социален работник – 1 щ. бр.;

 • Трудотерапевт – 2 щ. бр.;

 • Кинезитерапевт – 1бр.

 • Мед. сестра - 0,5 щ. бр.;

 • Счетоводител – 0,5 щ. бр.;

 • Касиер - домакин – 1 щ. бр.;

 • Хигиенист – 1 щ. бр.

 • Шофьор – 1 щ. бр.

Няма незаети длъжности. Услугата привлича и специалисти по граждански договори в зависимост от потребностите на ползвателите и индивидуалните нужди на съответния потребител или конкретния случай.

Всички специалисти притежават необходимото за заемане на съответната длъжност образование. Налице е съответствие между капацитета на социалната услуга и щатните бройки, съгласно изискванията на Методиката за численост на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.

Община Габрово е възложила управлението и предоставянето на социалната услуга на външен доставчик - Сдружение “Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения”. Сключен е Договор с Община Габрово за възлагане на социалната услуга, след проведена конкурсна процедура по реда на ППЗСП. Срок за изпълнение на Договора - 30.06.2017г.

2.2.3 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ


 • Характеристика на социалната услуга

Центърът за социална рехабилитация и интеграция представлява социална услуга в общността, която предоставя почасова грижа, в зависимост от индивидуалните потребности на ползвателите. Дейностите, които се извършват, дават възможност за по-бързо приобщаване на потребителите на социалната услуга към обществото, за премахване на изолацията и за предоставяне на равни шансове за социална интеграция на потребителите на социалната услуга. Дейностите обхващат преди всичко обучение и рехабилитация на зрително затруднени лица.

В Центъра се предлага комплекс от стандартни и специализирани услуги: • обучение по компютърна и брайлова грамотност;

 • зрителна, двигателна и социална рехабилитация;

 • медицинска рехабилитация - фитнес и кинезитерапия; измерване на артериално налягане и сърдечен пулс;

 • ерготерапия;

 • трудотерапия в ателиета по готварство, приложни изкуства, цветарство, шев и кройки, ръчно плетиво, арт-терапия;

 • игротерапия с адаптирани спортни игри;

 • психологическа помощ и подкрепа;

 • социално-правни консултации и административна помощ;

 • чествания на лични/национални празници и тържества.

Центърът разполага с богата фонотека с над 3000 „говорещи“ и електронни книги с художествена и учебна литература, периодичен печат.

 • Целева група - потребители на социалната услуга са лица над 18 год. възраст с различни по вид и степен увреждания.

Ползвателите на центъра заплащат такса съобразно разпоредбите на Тарифата за определяне на таксите социални услуги, делегирани от държавата дейности.

 • Капацитет на услугата - 40 потребителя.

 • Персоналът в Център за социална рехабилитация и интеграция – 8 щатни бройки, разпределени както следва:

 • Ръководител – 1 щ. бр.;

 • Технически сътрудник – офис – 1 щ. бр.;

 • Психолог – 1 щ. бр.;

 • Специалист социална услуга – 1 щ. бр.;

 • Специален педагог – 1 щ. бр.;

 • Счетоводител – 0,5 щ. бр.;

 • Трудотерапевт – 0,5 щ. бр.;

 • Специалист социални дейности – 1 щ. бр.

Персонал на граждански договори: Треньор по шахмат и хореограф.

Налице е съответствие между капацитета на социалната услуга и щатните бройки, съгласно изискванията на Методиката за численост на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Не се наблюдава текучество на персонала.

Община Габрово е възложила управлението и предоставянето на социалната услуга на външен доставчик – Териториална съюзна организация на слепите – гр. Габрово. Сключен е Договор с Община Габрово за възлагане на социалната услуга след проведена конкурсна процедура по реда на ППЗСП. Срок за изпълнение на Договора - 31.12.2017г.


   1. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 • Характеристика на социалната услуга

    • Домашен социален патронаж е услуга в общността, която предоставя комплекс от услуги в семейна среда на лицата, които са затруднени или не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени и битови потребности.

Дейностите са насочени към:

 доставяне на храна – в рамките на работната седмица ежедневно на потребителите се доставя приготвена храна, включваща: супа, основно ястие, десерт и хляб, като е съобразена с диетичен режим, предписан от личен лекар. Храната се приготвя съгласно „Сборник–рецепти за диетични ястия“ за Заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения;

 Поддържане личната хигиена и хигиената в жилищното помещение, обитавано от ползвателя на социални услуги;

 Битови услуги: закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите; заплащане на месечните сметки за потребление на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи;

 Съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и снабдяване с предписани лекарства;

 Съдействие за снабдяване с технически помощни средства;

 Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК;

 Съдействие при уреждане на въпроси, свързани с получаване на социални помощи, пенсии, осъществяване на контакти с членове на семейството, близки и приятели. • Целева група

Услугите са насочени към хора, придобили право на пенсия по възраст и към лица с увреждания, удостоверени с експертно решение на ТЕЛК, които имат нужда от подкрепа и подпомагане в своето ежедневие. Потребителите на социалната услуга заплащат месечна такса.

 • Капацитетът на услугата е 225 потребителя.

 • Домашен социален патронаж - 27 щатни бройки, разпределени както следва:

 • Директор – 1 щ. бр.;

 • Главен счетоводител – 1 щ. бр.;

 • Счетоводител – 1 щ. бр.;

 • Социален работник – 2 щ. бр.;

 • Касиер – 1 щ. бр.;

 • Домакин – 1 щ. бр.;

 • Разносвач храна – 10 щ. бр.;

 • Санитар – 6 щ. бр.;

 • Шофьор – механик – 1 щ. бр.;

 • Шофьор – 3 щ. бр.

Всички притежават необходимото за заемане на съответната длъжност образование.

   1. КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

 • Характеристика на социалната услуга

Клубът на пенсионера е социална услуга в общността, насочена към създаване на оптимални условия за пълноценно ангажиране и осмисляне свободното време на възрастните хора. Целта е участие в културният и политическият живот на габровската общественост: посещение на театрални постановки, концерти, изложби, провеждане на празници.

Услугите, които се предоставят са: оказване на помощ в общуването и поддържане на социални контакти, консултиране по различни въпроси, информиране по актуални теми и проблеми. В Клуба на пенсионера се организират и провеждат беседи на различни теми, създадени са условия за гледане на телевизия, за четене на печатни издания, честване на официални, лични празници и изяви, както и други дейности, съобразно интересите и желанията на потребителите. • Целева група - потребители на социалната услуга са възрастни хора в надтрудоспособна възраст. Целта е интегриране на възрастните хора и създаване на социални контакти.

 • Капацитет на услугата – 200 места.

 • Персонал в Клуб на пенсионера - 3 щатни бройки, разпределени както следва:

 • Организатор – 1,5 щ. бр.;

 • Хигиенист – 1 щ. бр.;

 • Общ работник – 0,5 щ. бр.

Доставчик на услугата е Община Габрово чрез „Заведения за социални услуги“. Потребителите не заплащат такса за ползване услугата.

   1. КЛУБ НА ИНВАЛИДА

 • Характеристика на социалната услуга

Основна цел в работата на Клуба на инвалида е създаване на условия за преодоляване изолираността на хората с увреждания и включването им в културния и социален живот в общността. В Клуба на инвалида се организират спортни, културно-масови, информационни и развлекателни дейности. Взаимодейства с Община Габрово, БЧК, Дирекция „Социално подпомагане”, НПО и др.

Част от дейностите в клуба са: • Оказване на помощ при общуване и поддържане на социални контакти;

 • Консултиране и информиране по различни теми;

 • Насърчаване на творчеството, чрез участие в различни форми на самодейност;

 • Организиране честването на празници, изяви и други.

 • Целева група

Потребители са хора в неравностойно положение, с увреждания или с определен процент трайно намалена работоспособност.

 • Персоналът се състои от 1 щатна бройка - Организатор.   1. РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС” ЕООД – ГАБРОВО

 • Характеристика на социалната услуга

Хоспис-услугата по своята същност е ангажимент на здравна и социална дейност. Много повече е изразен социалният характер на услугата, тъй като тук не става дума за лечение на пациенти, а за грижа и възможност за облекчаване на състоянието при определено заболяване.

В хосписите се полагат грижи за хора, при които е определена диагнозата, осъществено е лечение и е настъпила така наречената терминална фаза на заболяването, при което е необходимо приложението на палиативна грижа, свързана с облекчаване на състоянието, доколкото това е възможно, а от друга страна емоционална подкрепа на пациента и неговите близки.

Медицинската дейност в хосписа е свързана с 24-часово медицинско наблюдение от медицински сестри. Тук са включени различни видове тоалети; хранене в различните часове; периодични сестрински визити; раздаване на лекарства; поставяне на инсулин; различни инфузионни вливания и други назначени от лекар медикаменти, поставяни венозно или мускулно.

Община Габрово подпомага финансово жители на общината, в тежко здравословно състояние, нуждаещи се от услугите на хосписа, регламентирано с „Правила за ползване услугите на Регионален хоспис с финансовата подкрепа на община Габрово”, приети с Решение на ОбС Габрово, • Целева група

Ползватели на хоспис-услугата са пациенти в терминален стадий на заболяване и хронични инвалидизиращи заболявания/ злокачествени новообразования, мозъчно-съдова болест, паркинсонов синдром, захарен диабет с късен дегенеративен синдром, коматозни състояния, ХБН и др./.

 • Капацитет на Регионален хоспис – 21 места;

 • Персонал в услугата:

 • Директор – 1 щ. бр.;

 • Лекар – почасово /два пъти в седмицата, както и при повикване/;

 • Психолог - почасово /два пъти в седмицата, както и при повикване/;

 • Мед. сестри – 5 щ. бр.;

 • Санитар - 4 щ. бр.;

 • Общи и спомагателни длъжности /счетоводител, шофьор-поддръжка/ - 2 щ. бр.

Всички притежават необходимото за заемане на съответната длъжност образование.

Усилията на Община Габрово са насочени към разкриване на стационар на „Регионален хоспис“ в град Габрово


Каталог: files -> Socialni deinosti
Socialni deinosti -> Отчет за изпълнение и реализирани дейности на Стратегия за социално включване на Община Габрово
Socialni deinosti -> Съдържание въведение резюме етно-демографска характеристика на населението
Socialni deinosti -> Увод 4 Глава първа: Анализ на потребностите 5
Socialni deinosti -> Стратегия за развитие на социалните услуги в община лозница
Socialni deinosti -> Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община габрово глава първа общи положения


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница