Община габрово план за развитие на социалните услуги в


РАЗДЕЛ ІV РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИстраница3/3
Дата19.11.2018
Размер0.54 Mb.
1   2   3
РАЗДЕЛ ІV

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Въз основа на представената информация, относно персонала, ангажиран в социалните услуги на територията на община Габрово, може да се изведат следните изводи и препоръки:


Изводи:

 • социалните услуги в общината са обезпечени от специалисти с определена професионална квалификация в социалната или здравна сфера. От общия брой щатни бройки в социалните услуги в общността на територията на община Габрово, около 56-57 % от длъжностите са заети от специалисти със съответното медицинско или социално образование. Това показва, че:

 • Съотношението между капацитет и щатни бройки на съответната социална услуга съответства на Методиката за определяне на числеността на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена от МТСП със Заповед № РД 01-864/30.10.2012г.

 • Наличие на стаж по специалността на почти всички специалисти, работещи в социалната сфера;

 • Наличие на образование за заемане на длъжността на специалистите, работещи в социалните услуги.

 • Сравнително малък брой социални услуги привличат специалисти извън утвърденото щатно разписание по граждански договори за работа по конкретен случай и прилагане на индивидуален подход при предоставяне на услугата, в зависимост от потребностите на конкретния ползвател.

 • Добро ниво на оказване на методическа подкрепа на специалистите, работещи в социалните заведения.

 • Периодично участие на специалистите в провеждане на различни обучения и въвеждане в новостите в социалната и нормативна база.

 • Недостатъчни индивидуални консултации и супервизии със специалистите.

 • Относително малък брой незаети длъжности в социалните заведения;

И през 2017г. средствата по единните разходни стандарти за издръжка на социалните услуги от резидентен тип са недостатъчни спрямо единните разходни стандарти за издръжка на социалните услуги в общността.


Препоръки:

 • Осъществяване на дейности, свързани с повишаване квалификацията на персонала;

 • Оказване на методическа подкрепа на специалистите;

 • Финансово обезпечаване на методическата подкрепа, супервизиите, консултациите и психологическата подкрепа на специалистите от бюджета на съответната социална услуга;

 • Провеждането на периодични обучения за въвеждане в новостите и съвременните тенденции в социалната и нормативната база, с цел поддържане на знанията и уменията;

 • Провеждане на индивидуални и/или групови консултации от външни консултанти и независими експерти на специалистите, работещи в социалните услуги, с цел недопускане на т. нар. ”прегряване” на професионалистите;

 • Провеждане на супервизии със специалистите;

 • Осъществяване психологическа подкрепа на съответния специалист в кризисни ситуации;

 • Гъвкаво и динамично предоставяне на социалните услуги по отношение привличане на външни специалисти по граждански договори, извън утвърденото щатно разписание, с цел прилагане на индивидуален подход, съобразно конкретните дефицити, нужди и потребности на ползвателите;

 • Доставчиците следва да насърчават екипната работа на специалистите, като организират професионални обсъждания по теми, свързани с правата и потребностите на потребителите, както и с развитието на съответната социална услуга.

РАЗДЕЛ V

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

През последните години Община Габрово води изключително активна социална политика, насочена към оказване на подкрепа и грижа за деца в риск, включително деца с увреждания. В резултат от реализираните мерки при изпълнението на националната политика за деинституционализация на децата на територията на общината бяха разкрити редица социални услуги в общността. В тази връзка е необходимо да се продължи дейността на предоставяните социални услуги за деца в риск, включително и с дейности, насочени към техните родители.


Дейностите следва да са насочени към :

 • Търсене на възможности за осигуряване на устойчивост и увеличаване на капацитета на социалните услуги в домашна среда за възрастни хора, самотно живеещи хора и хора с увреждания, които не са в състояние да се грижат сами за себе си. Услугите „личен асистент“ и „социален асистент“ се предоставят посредством реализацията на проекти с външно финансиране. Заложените капацитети не покриват реалния брой на нуждаещите се от грижа и подкрепа възрастни хора;

 • Разширяване и оптимизиране на спектъра на социални услуги за възрастни хора в процеса на деинституционализация и повишаване на качеството на предоставяните социални услуги;

 • Надграждане на съществуваща структура на социалните услуги в община Габрово;

 • Запазване на работещите специалисти в социалните услуги и надграждане на опита им при работа с рискови групи;

 • Спазване на стандартите и критериите при предоставяне на социалните услуги;

 • По - висока икономическа ефективност;

 • Популяризиране на социалните услуги сред обществеността чрез привличане на доброволци;

 • Устойчиво развитие на местната общност чрез подобряване на социалната инфраструктура и създаване на благоприятна среда за работа с деца и възрастни.

В съответствие с преходните и заключителни разпоредби към Постановление №288 от 4 НОЕМВРИ 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, приет с постановление № 243 на Министерския съвет oт 1998 г. до 30.04.2018г. Община Габрово ще предприеме необходимите действия за приемане на решения на Общински съвет за промяна на наименованията на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в съответствие с регламентираните социални услуги по чл. 36 от ППЗСП както следва :


БИЛО: Дневен център за деца с увреждания,

СТАВА: Дневен център за деца и/или младежи с увреждания;
БИЛО: Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания

СТАВА: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания;
БИЛО: Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания,

СТАВА: Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания или Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания;

БИЛО: Дом за възрастни хора с физически увреждания

СТАВА: Дом за пълнолетни лица с физически увреждания;

В подкрепа на възрастните хора и хората с увреждания на територията на общината е необходимо да се разшири мрежата от предоставяните социални услуги. В Стратегията на Област Габрово за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г., за Община Габрово е изведена потребността от разкриване на редица услуги. Посредством предоставянето им ще се покрият до-голяма степен потребностите на местната общност.Настоящият план за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2018г. е разработен във връзка с изпълнението на чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане, чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане и Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово 2016-2020.

Съгласуван е с Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Габрово и членовете на Обществения съвет при Община Габрово.

С

ъгласувал:


Радостина Братованова…………………

Директор Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово
Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg


Каталог: files -> Socialni deinosti
Socialni deinosti -> Отчет за изпълнение и реализирани дейности на Стратегия за социално включване на Община Габрово
Socialni deinosti -> Съдържание въведение резюме етно-демографска характеристика на населението
Socialni deinosti -> Увод 4 Глава първа: Анализ на потребностите 5
Socialni deinosti -> Стратегия за развитие на социалните услуги в община лозница
Socialni deinosti -> Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община габрово глава първа общи положения


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница