Община Габрово със седалище: област Габрово, община Габрово, град Габрово, пл. “Възраждане” №3; еик по булстат: 000215630Дата24.10.2018
Размер40 Kb.
#96629
Община Габрово

със седалище: област Габрово, община Габрово, град Габрово,

пл. “Възраждане” №3;

ЕИК по БУЛСТАТ: 000215630,

представлявано от Таня Венкова Христова, в качеството й на Кмет, ЕГН ..........................,
Община Трявна

със седалище: област Габрово, община Трявна, град Трявна,

ул. „Ангел Кънчев” №21;

ЕИК по БУЛСТАТ: 000215946,

представлявано от Дончо Тихолов Захариев, в качеството му на Кмет, ЕГН ..........................,
Община Севлиево

със седалище: област Габрово, община Севлиево, град Севлиево, пл. Свобода 1

ЕИК по БУЛСТАТ: 000215889,

представлявано от д-р Иван Тодоров Иванов, в качеството му на Кмет, ЕГН ..........................,

и

Община Дряново

със седалище: област Габрово, община Дряново, гр. Дряново,

ул. „Бачо Киро” №19;

ЕИК по БУЛСТАТ: 000215729,

представлявано от Мирослав Семов Семов, в качеството му на Кмет, ЕГН ..........................,

наричани по-нататък "страните", съзнавайки необходимостта от развиване на сътрудничество в областта на туризма и вземайки предвид потенциала на област Габрово в тази сфера,

като изразяват намерението си да си партнират за развитието на устойчив и конкурентноспособен туризъм на територията на областта, а също така и за опазването и съхраняването на културно-историческото наследство и природни дадености на четирите общини,

отчитайки факта, че туризмът е важно средство за развиване на взаимното разбирателство, израз на добрата воля и средство за укрепване на отношенията между народите, значим елемент от регионалното развитие и икономическия облик на една област,СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1


Четирите страни ще укрепват и развиват сътрудничеството в областта на туризма на основата на равнопоставеността и взаимната изгода в съответствие с това споразумение, законодателството на Република България и подписаните от държавата международни договори.
Член 2

Чрез своите местни органи за управление на туризма и техни консултативни структури (Регионален консултативен съвет по туризъм за област Габрово) четирите страни ще съдействат за развитието както на организирания групов, така и на индивидуалния туризъм, както и на специализираните форми на туризъм: конгресен, културен, спортен, събитиен, алтернативен, образователен и др.


Член 3

Следвайки своите стратегии и програми за развитие на туризъм, страните ще разработват общи рекламни продукти, отнасящи се до културно-историческите и природни забележителности на територията на областта, включително такива, които да представят област Габрово на международния туристически пазар.


Член 4

Страните ще подкрепят инвестициите в областта на туризма, включително и тези от частни фирми.


Член 5

Четирите страни ще координират, вкл. и чрез Регионален консултативен съвет по въпросите на туризма за област Габрово, сътрудничеството на своите местни органи за управление на туризма в рамките на Световната туристическа организация и други международни организации, свързани с туризма и ще полагат усилия за постигане на съгласие относно формулиране на годишни цели и постигане на резултати от това сътрудничество.


Член 6

Регионалният Консултативен съвет по туризъм за област Габрово ще бъде ръководен на ротационен принцип от кметовете на четирите общини, които ще излъчат по още двама члена след съгласуване с Общинския консултативен съвет по туризма.


Член 7

Страните се съгласяват да имат представителство в Европейската мрежа на регионите за устойчив и конкурентноспособен туризъм (NECSTouR), като за техен представител е упълномощена Община Трявна. Община Трявна следва да защитава интересите на област Габрово в сферата на туризма пред Европейската мрежа и чрез нея пред Европейските институции.


Член 8

Решенията, свързани с членството на Община Трявна в NECSTouR като представляваща област Габрово, както и с проекти, в които областта може да участва в сътрудничество с други региони от Европейската мрежа, ще бъдат обсъждани в Регионалния консултативен съвет по туризъм за област Габрово и вземани на съвместни срещи между кметовете на четирите общини.


Член 9

Годишната вноска за членство в NECSTouR ще се поделя по равно между четирите Общини.


Член 10

Кметовете на четирите общини ще бъдат делегати на ротационен принцип на редовните Годишни срещи на Общото събрание на NECSTouR, както и на срещи по въпроси, свързани с туризма, организирани от Европейската мрежа и други международни организации и институции, на които е поканена Община Трявна като представляваща област Габрово в NECSTouR.


Член 11

Страните могат да упълномощят представители на съответните местни администрации да провеждат срещи по въпросите на туризма, както и да присъстват на срещи по въпроси, свързани с туризма, организирани от Европейската мрежа и други международни организации и институции, на които е поканена Община Трявна като представляваща област Габрово в NECSTouR

Член 12

Финансовите условия за осъществяване на визити и обмен на експерти и др., специализирани по проблемите на туризма, се съгласуват за всеки конкретен случай между местните органи за управление.


Член 13

Това споразумение влиза в сила един ден след неговото подписване.

Споразумението се подписва за срок 5 години и ще бъде подновявано автоматично за още 5 години, в случай че нито една от страните не уведоми другата страна писмено за своето намерение да прекрати неговото действие, но не по-късно от 6 месеца преди изтичане на всеки 5-годишен срок на действие на споразумението.

Прекратяването на действието на споразумението не засяга изпълнението на съгласуваните по време на неговото действие програми и проекти, ако страните не са се договорили за друго.


Подписано в Габрово на .................... 2016 г. в четири еднообразни екземпляра, всеки на български, като и четирите имат силата на оригинал.

ТАНЯ ХРИСТОВА ДОНЧО ЗАХАРИЕВ ИВАН ИВАНОВ МИРОСЛАВ СЕМОВ

Кмет на Община Кмет на Община Кмет на Община Кмет на Община

Габрово Трявна Севлиево Дряново
Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница