Община град добрич план за действия при наводнениеДата23.05.2018
Размер279.33 Kb.
#69398
ОБЩИНА град ДОБРИЧ

ПЛАН

ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ
2014 година


 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Основания за разработване на плана.

Плана за действие при наводнения е разработен на основание на чл. 9, ал.1 и ал.2 от Закона за защита при бедствия.


2. Цел на плана.

 • създаване на необходимата организация за вземане на мерки за защита на живота и

здравето на хората, на околната среда, за действия на органите за управление и силите за реагиране при очаквани наводнения и кризи, предизвикани от наводнения;

 • осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно -

информационната система, както и наблюдение, анализ и оценка на обстановката;

 • определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в

превантивните и спасителните дейности, в ликвидирането на последствията от наводненията и при възстановяване на нормалния ритъм на живот.
3. Основни задачи.

- анализиране на възможните наводнения и прогнозиране на последиците от тях;

- планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от наводнения;

- разпределение на задълженията и отговорностите между отговорните длъжностни лица в общината за изпълнение на планираните мерки;

- осигуряване на средствата и ресурсите, предвидени за превенция и ликвидиране на последиците от наводнения;

- определяне на начина на взаимодействие между органите на изпълнителната власт;

- поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в общинската администрация

и формированията на юридическите лица за осигуряване на наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване за наводнение; • определяне на реда за навременното уведомяване на органите на изпълнителната

власт и населението при заплаха или възникване на наводнения.


 1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, КОИТО БИХА

ЗАСЕГНАЛИ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕЯ:


 1. Анализ на възможните наводнения, които биха засегнали територията на общината или част от нея.

За Община град Добрич са характерни наводненията от I група, предизвикани от падането на обилни дъждове или интензивно топене на снеговете. В общината са възможни локални наводнения, проявяващи се в прилежащия речен участък на река “Добричка”.

Река Добричка преминава през територията на Община град Добрич в посока юг - север. В основното дере на реката се вливат два по-малки притока. Единият от тях е преминаващ през кв. Строител, а другия – през кв. Балик.

Ширината в отделните участъци от дерето варира от 6,50 до 15 м. Общата му дължина е 16 527 м., от които 9 892 м. са с изградена корекция. Частична корекция има направена на 1 142 м. Некоригираното дере е с дължина 5 493 м., от които 1 194 м. са в регулационните граници на общината, а 4 299 м. попадат в землището й.

Опасността от наводнения в Община град Добрич може да се усилва поради: • намалена проводимост на отделни участъци на река “Добричка”;

 • липсваща или лошо изградена и поддържана канализационна мрежа в отделни

квартали на града;

 • затлачване с битови отпадъци на отточни канали;

 • при продължителни проливни дъждове, съчетано и от преливане (разрушаване) на

отстоящите на 4 км. източно от общината микроязовири “Плачи дол 1 и 2”.

Дерето на река Добричка се явява водосборна област и на повърхностно оттичащите се води от територията на Община Добричка. При обилни валежи и през пролетта при топене на снеговете често срещано явление в некоригираните участъци е разливане на водите и наводняване на прилежащите площи.

Корекцията на дерето е с трапецовиден профил с ширина на дъното от 2,60 м., височина на стените от 1,80 м. и ширина на горната част 6,50 до 8 м. 1. Прогноза за последствията от наводнения за населението, икономиката и околната среда.

В резултат на продължителни проливни дъждове могат да се затлачат водостоците по пътните съоръжения и поречието на река Добричка, което ще предизвиква наводняване на големи площи около реката, повреди по пътните и тротоарни съоръжения, заливане на трафопостове, партерни етажи и избени помещения на жилищни и стопански сгради в прилежащата територия, съпроводено с човешки жертви, загуби на животни и материални ценности. Възможно е активизиране на свлачищни и срутищни процеси.

По-характерни и сериозни наводнения през последните години регистрирани на територията на Община град Добрич са: • вилната зона в местността “Гаази Баба” и местността “Алмалии”;

 • прилежащите на корекцията на река “Добричка” ниски райони на град Добрич, като ТПК “Свежест”, фирма “Бряст –Д” АД, ЖК “Иглики”, “ДКЦ-2- Добрич” ЕООД, района на Птицекланица АД , „Агромашина”, в района на „Римекс инженеринг”;

 • детски градини №23, №24 и ДЯ №6;

 • район „Северен парк“ източно от ХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ между ул.“Кл.Охридски“, „Копривщица“, „Индже войвода“ и бул.“25-ти септември“.

Опита от последните наводнения показва, че прогнозирането на проливни дъждове и снеготопене на регионално ниво дава положителен резултат за повишаване готовността на органите за управление и силите за реагиране при превенцията и ликвидиране на последствията от наводнение.


 1. Категоризация на потенциално-опасните обекти и критичната

инфраструктура по степени на уязвимост.

Техническото и експлоатационно състояние на язовирите Плачидол –1, Плачидол – 2 и полк. Минково в района на община Добричка, разположени над части от Община град Добрич по поречието на река Добричка в участъка на водосбора на дере Сердика, създават потенциална опасност за инфраструктурата разположена в непосредствена близост до Oбщина град Добрич или на нейната територия. Това са Път II-27 в участъка на моста, СК и ПС “Приморци” на „В и К” ЕООД, Път 27024 в участъка на тръбния водосток, улици, сгради и съоръжения разположени в заливната зона на дере Сердика и река Добричка в района на кв. “Строител” и „Пени маркет” гр. Добрич, улици, дворове, сгради и съоръжения разположени в заливната зона във вилната зона разположена източно от града.


Язовир “Плачи дол 1”

В язовира са завирени около 210 хил. м3 заедно с наносите или около 90 % от общия обем. Язовирна стена “Плачи дол 1” и съоръженията към нея са в неизправно-частично работоспособно техническо състояние. Язовирът е включен в списъка на потенциално опасните водни обекти.


Язовир “Плачи дол 2”

В язовира са завирени около 80 хил. м3 заедно с наносите или около 90 % от общия обем. Язовирна стена “Плачи дол 2” и съоръженията към нея са в неизправно-неработоспособно техническо състояние. Язовирът е включен в списъка на потенциално опасните водни обекти.


Язовир “полк. Минково”

В язовира са завирени около 50 хил. м3 или около 90 % от общия обем. Язовирна стена на язовир“полк. Минково” и съоръженията към нея са в неизправно-неработоспособно техническо състояние. Язовирът е включен в списъка на потенциално опасните водни обекти. 1. Изводи

Поради сравнително малките си водосборни области и завирени обеми, както и затлачването с наноси, язовирите Плачи дол 2 и Полк. Минково застрашават ниско разположените прилежащи части на Дере “Сердика” с нанасяне на допълнителни щети в резултат на наслагването на високите вълни най-вече при съчетаване на събития - скъсване на някоя от стените в резултат на наводнение, причинено от проливни дъждове и/или обилно снеготопене във водосборната област.

По-сериозна опасност представлява язовир Плачи дол 1, който при частично или пълно разрушение на стената ще скъса и стената на каскадно разположения язовир Плачи дол 2, като образуваната висока вълна ще нанесе щети на главния път Добрич-Балчик в района на водостока и кръстовището за с. Плачи дол, вилна зона „Балик”, а при съчетаване на събития и в районите на Дере „Сердика” и река „Добричка” в северната част на града.


IІI. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ

НАВОДНЕНИЕ
1. Възстановяване /изграждане на съоръжения – общинска собственост.

1.1. Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане.

- съобразно потенциалните опасности по трасето на река „Добричка”

- изцяло разрушени;

- частично повредена конструкция, създаваща опасност за работа и пребиваване;

- повреди довели до нефункционалност по предназначението на съоръжението.

1.2. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане.

- корекция на некоригирани участъци от коритото на река „Добричка”

- облицоване на коригираните участъци

- изграждане на водостоци

1.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността.

- Зам. Кмет „Устройство на територията”

- Директор дирекция „Устройство на територията инфраструктура и околна среда”
2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и

съоръжения, имащи отражение върху повече от една община.

- Река Добричка и нейните притоци като съоръжение, мостове, водостоци

2.1. Определяне на критичните и потенциално опасни обекти в общината, за които е необходимо изготвяне на експертизи. – Река „Добричка” и нейните притоци преминаващи през град Добрич, мостови съоръжения, подлези, високи подпорни стени, надлези, водостоци.

2.2. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи.

- Заместник кмет „Устройство на територията”

- Директор Дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда”


3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за

управление, силите за реагиране и населението.

3.1. Определяне на необходимостта от изграждане/ модернизация на съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване (СНРПО)

Като компоненти на СНРПО на територията на общината могат да се посочат:

- за наблюдение - на метеорологични процеси от Национален институт по метеорология и хидрология при БАН-филиал Варна, Хидрометеорологична обсерватория - Добрич, тел.058 / 604 289;- за ранно предупреждение – по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и невоенен характер, чрез оперативния дежурен в общината; - по линия на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР за неблагоприятно развиващи се метеорологични процеси, чрез метеорологични бюлетини, чрез факс и оперативни дежурни в областна администрация; от метеорологични прогнози от средствата за масово осведомяване; от граждани за внезапно разрушаване на хидротехнически съоръжения;

- за оповестяване – чрез оперативния дежурен в общината за администрацията и населението на общината; - от кмета на общината, чрез местните средства за масово осведомяване.

3.2. Длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността.

- Главен експерт „ОМПСИ” за планиране и разходване на финансови средства за дейността;

- Старши експерт “ЗАБ и ЗРКИ” – за методическото ръководство при изграждане на системата, приоритети и ред за използване.
4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.

- Обучението на органите за управление и общинската администрация е задължително и се ръководи от кмета чрез секретаря на общината и Директори на дирекции в общината.- обучението на населението за начините на поведение и действие в изпълнение на необходимите защитни мерки при наводнение се организира от кмета на общината като обучение по желание.

- обучението на учащите се e съгласно утвърдена програма от министъра на образованието и науката в часа на класния ръководител от директорите на училища и целодневни детски градини.

4.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за организиране и провеждане на обучението.

- секретаря на общината

- директорите на дирекции

- методическо ръководство – Ст.експерт „Защита от аварии и бедствия и завеждащ регистратура класифицирана информация”


4.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за управление, съставните части на единната спасителна система и населението при наводнение.

- Щабни тренировки

- общински учения

4.3. Източници на финансиране.

- общински бюджет

- Републикански бюджет – финансиране на превантивни дейности чл.12 от ПОД на МВКВП-МС


5. Дейности за намаляване на риска.

- забрана за строителство на битови и производствени сгради в разливната зона на река „Добричка”;

- забрана и стриктен контрол за неизхвърляне на строителни и битови отпадъци в коритото на реката и дерето в местността “Гаази баба” и “Алмалии”, което намалява проводимостта на речното корито;

- забрана за преграждане на речното корито с цел водовземане;

- актуализация на телефоните за връзка в ОбСС;

- периодични проверки на протичането на информация между кмета на общината, оперативния дежурен в общината, оперативния дежурен в областна администрация и формированията от Единната спасителна система;

- координация на аварийните планове на търговските дружества и фирми с плана на общината и формированията на ЕСС;

- изготвяне на указания-правила за гражданите за поведение и действия при наводнение с цел излъчването му по средствата за масово осведомяване.


ІV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ

НАВОДНЕНИЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ, СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 1. Оперативна защита при наводнение.

Оперативната защита при наводнения има три основни фази: • непосредствено преди (при опасност) наводнението;

- организиране на наблюдение на водното ниво при сигнал за преминаване на висока вълна в участъка: моста за с.Богдан на околовръстен път – градски парк „Свети Георги” на река „Добричка”, моста по ул.“Поп Богомил“ и други рискови участъци по коригираната част на реката, като информацията се предава на:

= в работно време – Зам.-кмет УТ;

= в извън работно време - оперативния дежурен;

- извършване на аварийни дейности - отпушване на наноси от паднали дървета и битови отпадъци пред мостове, водостоци и др.;

- временно извеждане от зоната на разлива на хора и потенциално опасни замърсители;

- устройване на лагер за временно настаняване на застрашеното население (според обстановката); • по време на наводнението;

- разузнаване в района на заливане и местата, където е възможно да са блокирани от водата хора, животни или материални ценности;

- извеждане (спасяване) на хора или животни, както и изнасяне на материални ценности от залетите зони;

- огледи на състоянието на пътищата и подстъпите към наводнения район и за квартали без достъп вследствие на наводнени улици;

- при данни за наличие на промишлени отровни вещества или други вещества в залятата зона, които има опасност да нанесат щети и да предизвикат екологично замърсяване, при възможност се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването.

- организиране изключването на ел. захранването в наводнения район;

- при невъзможност да бъдат изведени всички пострадали в кратки срокове на определените места за по-късно извежданите при необходимост се транспортират храна, вода, медикаменти, затоплящи напитки, дрехи или одеяла. • след наводнението - след оттеглянето на водата.

След оттеглянето на водите в нормалните им граници, съвместно със структурни звена на РД "ПБЗН" Добрич – МВР ( група „АСД“ и РС "ПБЗН" Добрич - МВР ) и органите на РЗИ и ОДБХ се осъществяват дейности по възстановяването на нормалните условия за живот на населението чрез:

- издирване на изчезнали или пострадали хора, както и издирване и изваждане на удавени хора или животни;

- отводняване на обществени сгради, болници, училища, жилищни сгради и др.

- изнасяне на умрели животни, наводнени храни или други вещи, които биха се оказали потенциални източници на биологично заразяване или причина за възникване на епидемия. Задължително се използват лични предпазни средства;

- провеждане на мероприятия по дезинфекция, дезинсекция и дератизация;

- изследване на водоизточници за годността на питейната вода.


2. Временно извеждане на населението при наводнение.

Временното извеждане на част от населението се разпорежда от кмета на общината като крайна мярка, когато създалите се условия се овладяват с изключителен риск за спасителните екипи и големи разходи на материални средства.

Целесъобразно е използването на здрави обществени сгради с условия за санитарно

обслужване на хора (тоалет и вода) или устройване на палаткови лагери от помощи (според обстановката).

Маршрути за извеждане – според създадените проходи и обстановката.

Комендант на лагера – длъжностно лице от общинската администрация или служител от БЧК (според обстановката)

2.1.Длъжностно лице, което разпорежда и координира временно извеждане.

- кмета на общината

2.2. Случаи, в които се разпорежда временно извеждане.

- при трайно залети площи в населени райони с наводнени жилища и

имущество.


  1. Дейности извършвани след наводнение

2.3.1. Издирване, опознаване и организиране погребването на загиналите;

2.3.2. Отстраняване на авариите по КЕМ – отводняване, възстановяване на електрозахранването, извозване на отпадъци, контрол на питейната вода;

2.3.2. Осъществяване на оценка на щетите – екипи от дирекция УТИОС;

2.3.3. Засилена охрана в района на наводнението;

2.3.5. Спасяване на животни и организиране загробването на загиналите.
3. Места за временно настаняване на населението при наводнение.

3.1. Определяне на подходящи места за временно настаняване (използване на сгради предварително избрани за тази цел, изграждане на палаткови лагери). Приложение № 30

Място за устройване на палатков лагер – градски стадион (компактност на бедстващите, високо и оттечно място, липса на потенциално рушащи се сгради, дървета, електропроводи, наличие на санитарни помещения, облекчено раздаване на помощи и оказване на медицинска помощ)

3.2.Оценка на наличното и недостигащо оборудване за определените терени и сгради общинска собственост.

3.3. Разчет на недостигащото оборудване за общината.

3.4. Длъжностно лице от общината, отговорно за осигуряването на недостигащото оборудване.

- Зам. Кмет „Финанси и общинска собственост”

3.5. Източници за осигуряване на недостигащо оборудване в случаи на необходимост.

- Търговската мрежа на общината

- БЧК


3.6. Длъжностни лица, осъществяващи контрол на местата за временното настаняване – общинска собственост.

- Зам. Кмет „Финанси и общинска собственост”

- директор дирекция „Общинска собственост”
4. Определяне на терени за разполагане на сили на Единната спасителна система от други области.

Определянето на терени за разполагане на сили и средства на Единната спасителна система става от Зам. Кмет „Устройство на територията” и от Директор дирекция „Устройство на територията инфраструктура и околна среда”


5. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост

5.1.Отговорни длъжностни лица, оценяващи и координиращи нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други;

- Заместник Кмет „Икономическо развитие и европейски фондове”

- Заместник кмет „Хуманитарни дейности”


5.2. Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти за цялата Община – Приложение № 3
6. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост между два и повече бедстващи квартала.

6.1.Длъжностно лице от общинската администрация отговорно за организиране и координиране на дейностите по разчистването

- Заместник кмет “Устройство на територията”

6.2. Регистър на наличната техника и местонахождението й, съгласно Приложение №7

6.3. Друга налична техника на разположение на кмета на общината и местонахождението - съгласно чл.37 от ЗЗБ
7. Организация на комуникациите в общината.

7.1. Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки и интернет връзка/ на общината с: – ОЦ на РД „ПБЗН” Добрич- МВР, с областна администрация.

7.2.Телефонен указател, и e-mail адреси на отговорни институции и длъжностни лица

7.3. Длъжностно лице от общината, координиращо комуникациите по време на бедствие.

- Гл. експерт ОМПСИ
8. Законност и ред при наводнение.

8.1. Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в общината.

- кмет на община

– началник І-во РУП на МВР град Добрич

8.2. Ред за координация /съгласуване на дейността на специализираните изпълнителни органи с длъжностното лице от общината, отговарящо за реда и законността.

Координацията и съгласуването на дейността на специализираните органи се извършва в съответствие с плана за действие при кризисни ситуации на Първо РУП и плана за защита при бедствия на общината.

Отговорни длъжностни лица по координацията:

– началник на Първо РУП на МВР;

– Секретар на общината.

9. Логистика

9.1. Задачи и отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката.

9.1.1 Задачи:

- планиране на потребностите от храни, стоки, медикаменти и услуги от първа необходимост при кризисна ситуация;

- планиране и управление на финансови средства за разплащане на стоки и услуги от първа необходимост;

- разработване на единна план схема с транспортни маршрути и схема на раздаване на материални средства.

9.1.2. Отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката:

- Заместник кмет “Финанси и общинска собственост”;

- Заместник кмет “ИРЕФ”;

- Управители на фирми по Приложения № 5, 7, 32

9.2. Ред за взаимодействие и съгласуване между тях.

- по искане на длъжностните лица по т.9.1 и “ръководителя на място” по чл.37 от ЗЗБ с акт за възлагане и разплащане по реда на чл.17, т.2 от Правилник за организацията и дейността на МВКВП - МС.

9.3. Длъжностно лице от общинската администрация, координиращо дейностите.

- Заместник кмет “ИРЕФ”10. Видове осигурявания

10.1. Разузнаване на състоянието на територията на общината

10.2. Метеорологично осигуряване

10.3. Инженерно осигуряване

10.4. Материално-техническо осигуряване

10.5. Разпределение на помощите.

10.6. Работа с доброволци

11. Транспорт.

Транспортното осигуряване включва:

- извозване на пострадалите от района на наводнение до болничните заведения;

- евакуиране (временно извеждане) на населението от застрашените райони;

- придвижване на формированията към района на наводнение за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

- подвозване на материали и техника за ликвидиране последствията от наводнението;

11.1. Длъжностно лице от общинската администрация, координиращи осигуряването на транспорта.

- Старши експерт „Икономическо развитие и транспорт” в дирекция “ИРЕФ”

11.2 Обобщена информация за налични МПС, местонахождението им и списък на лицата /юридически и физически/ осигуряващи транспортните средства и координати за връзка с тях. - Приложение № 33

12. Здравеопазване.

Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ при наводнения се осъществява от медицинските заведения разположени на територията на общината - специализирани медицински екипи от «ДКЦ-1-Добрич» ЕООД, «ДКЦ-2-Добрич» ЕООД и «МБАЛ-Добрич» АД.

При провеждане на дейностите по медицинското осигуряване се включва още и ОбС на БЧК.

За транспортирането и оказването на медицинска помощ на пострадалите се привличат силите на ЦСМП – град Добрич и сили и средства привлечени от Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, чрез мотивирано искане до Областния управител.

12.1. Длъжностно лице, координиращо действията за оказване на първа помощ;

- Зам. Кмет „Хуманитарни дейности”


13. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината.

13.1. Ръководство на дейността по възстановяване на услугите, общинската инфраструктура.

Цялостната дейност по възстановяване на услугите и инфраструктурата в общината се ръководи от:

- кмет на община

- зам. Кмет „Устройство на територията

13.2. Длъжностно лице от общинската администрация, координиращо дейностите по възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите средства;

- Директор дирекция „Бюджет и финанси”

13.3. Длъжностни лица, отговорни за определяне на местата и обектите/инфраструктура/ за възстановяване; степенуване по важност на обектите; извършване на възстановителни работи.

- кмет на община

- зам. Кмет „Устройство но територията”


14. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население.

14.1. Кметът на общината назначава комисии за оглед, експертна оценка и изготвяне на протоколи със становища за премахване и укрепване на общински и частни имоти и подпомагане на физически лица.

Длъжностно лице от общинската администрация, координиращо външното подпомагане е Директора на дирекция УТИОС;
14.2. Вътрешно подпомагане за общината.

14.2.1.Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за подпомагане на засегнатото население

За пострадали, нуждаещи се от медико-социални грижи:

– заместник кмет “Хуманитарни дейности”;

За пострадали, нуждаещи се от битово осигуряване

– заместник кмет “Устройство на територията”

- заместник кмет „Бюджет и общинска собственост”

14.2.2. Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за приемането и обобщаване на заявките /исканията/ от обектите;

- Заместник кмет „Устройство на територията”

14.2.3. Ред за приемане на заявките /исканията от отделните обекти/.

Реда за приемане на заявките се определя от кмета на общината, съгласно обстановката.

14.2.3. Определяне на местата в общината за приемане на заявките;

- център за услуги и информация в общината
14.3. Външно подпомагане за общината.

14.3.1. Длъжностно лице от общинската администрация отговорно за изготвянето на заяките /исканията/

- Зам. Кмет „Устройство на територията”
14.3.2. Ред за изготвяне на заявките /исканията/.

Исканията за външно за общината подпомагане се изпращат до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Исканията са внасят от кмета на общината за включените сили и средства на единната спасителна система (търговски дружества, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на Министерството на здравеопазването и др.).

Към искането се прилагат:

1. акт за възлагане от кмета на общината за провеждането на спасителни и неотложни аварийни работи на привлечените сили и средства на единната спасителна система или чрез Оперативния център на Регионална дирекция ”Пожарна безопасност и защита та населението” Добрич на министерството на вътрешните работи;

2. разходооправдателни документи.

14.3.3.Определяне на институциите и организациите в страната за изпращане на заявките

- съобразно нуждите на пострадалите

14.3.4.Длъжностни лица участващи в разпределението, раздаването и отчитането на подпомагането.

- Заместник кмет „Устройство на територията”

- Заместник кмет „Хуманитарни дейности”

- Заместник кмет „ Икономическо развитие и европейски фондове”

- Заместник кмет „Бюджет и общинска собственост”
15. Прилагане, преглед и актуализация на плана на общината.

15.1.Начин за усвояване на плана;

“Плана за действия при наводнение” се усвоява чрез щабна тренировка, по план на кмета на общината след координация с Старши експерт „ЗАБ и ЗРКИ” на общината.

На щабната тренировка се отработват елементите:

- оповестяване на членовете на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия в общината, дежурните длъжностни лица от формированията на Единната спасителна система, дежурен в ОЦ при РД „ПБЗН” Добрич - МВР, управители и длъжностни лица от фирми, имащи отношение към ликвидиране на последствията и СНАВР на територията на общината;

- явяване на членовете на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия в указаното място за работа;

- доклади на длъжностните лица за готовността им за работа, според създалата се обстановка;

- практическо проиграване на обявяване на бедствено положение (задача) и елементите от вземане на решение от кмета на общината за ликвидиране на последствия от наводнение.

15.2. Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана;

- Кмет на община

- Старши експерт „Защита от аварии и бедствия и завеждащ регистратура класифицирана информация”

15.3. Участващи в усвояването на плана;

Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия.
15.4. Ред за актуализация на плана.

Актуализацията на плана е непрекъснат процес, включващ отразяване на промени на длъжностни лица, комуникации, сили и средства с отпаднала необходимост.

При методическа и структурна промяна на обстоятелствата по плана със заповед на кмета на общината се назначава работна група, която актуализира новите обстоятелства и отразява промените.

Планът се актуализира чрез искане на периодични справки от ръководни и експертни лица в общинската администрация и организационни единици, имащи отношение към ликвидиране на последствията и мероприятия по СНАВР.

При промени в организации, сили и средства за ликвидиране на последствията и мероприятия по СНАВР, изготвените актуализации се залагат координирано във всички екземпляри на плана – в общината, в Oбластна администрация и РД “Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич -МВР
16. Ред за въвеждане на плана в действие и отговорности.

16.1.Отговорности

Въвеждането на „План за действие при наводнение” се извършва със заповед на кмета на общината

16.2.Ред за въвеждане на плана

Кмета на общината при възникване на бедствие въвежда със заповед за изпълнение на общинския план за защита при бедствие тъй както и отделни части по него в зависимост от вида и характера на бедствието.( чл.65, ал.2, т.1)
16.3. Примерни критерии за обявяване на бедствено положение:

Бедствено положение на територията на общината или на част от нея се обявява от кмета на общината със заповед, ако са на лице обстоятелства налагащи това му решение и действие.

В заповедта се посочват:

- обстоятелствата послужили като основание за обявяване на бедственото положение;

- обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение;

- границите на територията, на която се обявява бедственото положение;

- мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите;

- органи или длъжностни лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки;

- начало на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото действие, но не повече от 30 дни

16.4. Отговорности на Ръководителя на място

Ръководител на място е ръководителя на териториалното звено на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР или оправомощено от него лице, освен в случаите на епидемии и епизотии.

Ръководителят на място:

- след получаването на сигнала от Оперативния център (оперативния дежурен на общината) отива на мястото на намеса;

- извършва оценка на обстановката и уточнява възможностите на наличните сили и необходимостта от привличане на допълнителни сили и средства;

- уточнява екипите за наблюдение, връзката с тях и предварително уговорените сигнали за опасност;

- поддържа постоянна връзка с ОЦ, като докладва за обстановката, получава информация за хидрометеорологичните прогнози и осъществява координация на формированията на единната спасителна система;

- при пристигане на допълнителни екипи ги въвежда в обстановката и им поставя конкретни задачи;

- при необходимост разделя района за работа на сектори и участъци и определя

техните ръководители;

- организира извършването на инструктаж на място;

- при подаване на сигнал за опасност от наблюдателите незабавно прекратява операцията и взема мерки за извеждане на спасителите на безопасно място;

- при необходимост (продължителни операции) води дневник на операцията, в който се записват участвалите екипи и техните ръководители, продължителността на смените, смените на ръководителите и др.;

Ръководителя на място при провеждане на спасителни и неотложни аварийно –възстановителни работи има право да:

- забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;

- нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса.

- разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни работи, теренни преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от тях с цел намаляване или отстраняване на рисковете от възникнало бедствие;

- поиска от юридически и физически лица предоставяне на лична или материална помощ;

- създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите екипи от единната спасителна система;

- раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техните ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях.

17. Финансово осигуряване на плана

“План за действия при наводнение” в общината се осигурява чрез заделени средства в общинския бюджет за всяка календарна година.

По дейност 283 “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” – 6064 лева и „Резерв за неотложни и непредвидени разходи свързани със защитата на населението при бедствия“ в размер на 10 000 лева за 2014 г.

Основните приоритети, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда са:

- подобряване състоянието на дерето на река Добричка;

- подобряване параметрите на водопроводната и канализационна мрежа;


V. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА

1.Организация на действията на органите за защита при наводнение в общината. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с областните и национални структури за справяне със наводнението (ОЦ).

1.1.Ръководство на организацията на действията на органите за защита при наводнение.

Координацията между органите на изпълнителната власт, група за аварийно-спасителни дейности на РД "ПБЗН" Добрич- МВР и другите екипи от Единната спасителна система при наводнение се осъществява чрез оперативния център (ОЦ) на РД «Пожарна безопасност и защита на населението» Добрич - МВР.

Взаимодействието между формированията на ЕСС, участващи в СНАВР при наводнение се извършва от “ръководител на място”.

1.2. Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

Със Заповед №26/13.01.2014 година е създаден щаб за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия. В заповедта са определени основните задачи, начините за оповестяване, работното място, време за явяване след оповестяване на членовете на щаба. Дейността на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия се заключава в следното:

- създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникване на бедствия и аварии;

- проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация;

- изработване на необходимите разчети и вземане на решения;

- довеждане до знанието на подчинените структури на приетото решение;

- отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на решението на щаба.
VI. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА НАВОДНЕНИЕ.

1. Система за оповестяване/предупреждение в общината.

Системата за оповестяване/предупреждение на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, на общинската администрация и населението на общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи приемане на сигнали по линия на Оперативния дежурен в Общината за кризисни състояния – природно бедствие, производствена авария, пожар, екологична катастрофа, епизоотична криза и други. Оперативния дежурен е в състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОЦ на РД „ПБЗН” Добрич – МВР и дежурен по ОСС в областна администрация, да оповестяват състава на общинската администрация, да подават информация до търговските дружества, организации със стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на Общината.

Оповестяването на органите за управление и силите за реагиране се извършва със сигнал “БЕДСТВИЕ” по телефона, а на населението – чрез местните радиа и телевизионни оператори – съгласно таблицата за сигналите за защита на населението и средствата за предаването им. Приложение №1


2.Отговорни длъжностни лица в областта и функциите им /Оперативния център/.

- приемат и оценяват информацията за възникнало наводнение;

- уведомяват компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартни процедури;

- извършват ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при наводнение.

- по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител организира включване на предвидените в плановете за защита при бедствия съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителните сили и средства.

3. При получено предупреждение се оповестяват:

3.1. Органите за управление / кмет на община и екип./

3.2. Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия,

Оповестяването се извършва от:

- Оперативния център чрез речеви сигнал и указващ текст за действие,

съгласно създадената ситуация.

- Оперативния дежурен в общината по разпореждане на кмета на общината.

3.3. Частите на единната спасителна система се оповестяват чрез Оперативния център на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич –МВР при въвеждане в действие на плана за защита при бедствия в частта „Действие при наводнение”.

3.4. Населението

- чрез местните средства за масово осведомяване, съгласно таблицата със сигналите за видовете опасности.

- по методика и служители от РД ПБЗН Добрич - МВРVII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА

1. Силите и средствата на държавните и общински структури, разположени на територията

на общината .

- формирования на РД ”Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич - МВР

- сили и средства на ЦСМП

- сили и средства на ДКЦ-1, ДКЦ-2 и МБАЛ-Добрич АД

- сили и средства на ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

- сили и средства на „ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ” АД – РОЦ Добрич-Силистра

- сили и средства на В и К ЕООД район Добрич

- сили и средства на ЧТК АД оператор Добрич

- сили и средства на ВИВА КОМ АД регион изток офис Добрич;

- сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел/;

2. Доброволни формирования – до този момент на територията на общината няма изградено доброволно формирование.

3. Силите и средствата от общинска администрация;

4. Работа с доброволци в района на наводнението – регистрация от служител на общината, извършване на инструктаж за мерки за безопасност при работа в отводнени обекти, осигуряване на индивидуални средства за защита и инструменти, вода, храна и подслон.

VIII. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА

Основните съставни части на единната спасителна система осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия.Юридически и физически лица предоставят помощ при поискване.
Приложения:


 1. Заповед №26/13.01.2014 година на кмета на Община град Добрич за създаване на щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2, чл.64, ал.1 т.10 от Закона за защита при бедствия.

 2. Списък указател на членовете щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

 3. Карта за критичните зони при наводнение

 4. Работна карта на Община град Добрич М: 1:5000

Каталог: files -> upload -> Plan za bedstviq
upload -> Конкурс за детска рисунка в цдг №9 "Арабела"- гр. Видин. 10 септември 10. 00 часа Провеждане на конкурс за детска рисунка в цдг„Иглика" гр. Белоградчик
upload -> Властелинът на ефира“ в лабиринта на подмятанията
upload -> Община балчик т е Х н и ч е с к о
upload -> Програма европейска нощ на музеите- 21 май 2016 г. Национален литературен музей
Plan za bedstviq -> План за действия при радиационна авария, трансгранично радиоактивно замърсяване и инциденти с източници на йонизиращо лъчение
Plan za bedstviq -> I. общи положения основания за разработване на плана


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница