Община град добрич план за действия при наводнениеДата09.01.2018
Размер257.7 Kb.
#42238


Данните са актуални към 10.01.2012 г.
ОБЩИНА град ДОБРИЧ

ПЛАН

ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ
2008 година

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Кратка характеристика.

Наводнението е временно заливане на значителна част от сушата в резултат от действието на природни сили или разрушени хидротехнически съоръжения (язовирни стени, защитни диги и др.), обилни дъждове и интензивно снеготопене.Наводненията се отличават от другите видове стихийни бедствия по това, че

в значителна степен могат да бъдат прогнозирани. Това дава възможност предварително да се определят времето, характера и очакваните размери на наводнението.

В зависимост от причините, които ги предизвикват, наводненията може условно да се разделят на четири групи:I. Наводнения, предизвикани от падането на обилни дъждове или от интензивното топене на снегове.

II. Наводнения, възникващи под действието на силни насрещни ветрове. Те се наблюдават по морското крайбрежие и на устието на реките, вливащи се в морето.

III. Наводнения, предизвикани от земетресения от дъното на водните басейни.

IV. Наводнения, причинени при разрушаване на хидротехническите съоръжения (язовирни стени, защитни диги и др.).

2. Цел на плана.

 • създаване на необходимата организация за вземане на мерки за защита на живота и

здравето на хората, на околната среда и за действия на органите за управление и силите за реагиране при очаквани наводнения и кризи, предизвикани от наводнения;

 • поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в общинската администрация

и формированията на юридическите лица за осигуряване на наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване за наводнение;

 • осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно -

информационната система, както и наблюдение, анализ и оценка на обстановката;

 • определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в

спасителните дейности, в ликвидирането на последствията от наводненията и при възстановяване на нормалния ритъм на живот.

ІІ. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕ.


 1. Възстановяване на обекти и пътна инфраструктура след наводнение.

  1. Критерии за осигуряване на устойчива работа на обекти и пътна

инфраструктура в общината след наводнение.

 • Транспорт

 • Функциониране на органите на изпълнителната власт

 • Функциониране на формированията от Единната спасителна система

 • Логистика

1.2. Прогноза за вероятно въздействие при наводнение.

За Община град Добрич са характерни наводненията от I група, предизвикани от падането на обилни дъждове или интензивно топене на снеговете. В общината са възможни локални наводнения, проявяващи се в речния участък на река “Добричка”.

Река Добричка преминава през територията на Община град Добрич в посока юг - север. В основното дере на реката се вливат два по-малки притока. Единият от тях е преминаващ през кв. Строител, а другия – през кв. Балик.

Ширината в отделните участъци от дерето варира от 6,50 до 15 м. Общата му дължина е 16 527 м., от които 6 792 м. са с изградена корекция. Частична корекция има направена на 1 142м. Некоригираното дере е с дължина 8 593 м., от които 1 194 м. са в регулационните граници на общината, а 7 399 м. попадат в землището й.

Опасността от наводнения в Община град Добрич се усилва поради намалена проводимост на отделни участъци на река “Добричка”, липсваща или лошо изградена и поддържана канализационна мрежа в отделни квартали на града, затлачване с битови отпадъци на отточни канали. Възможно е наводнение и при проливни дъждове, съчетано и от преливане (разрушаване) на отстоящите на 4 км източно от общината микроязовири

“Плачи дол 1 и 2”

Дерето на река Добричка се явява водосборна област и на повърхностно оттичащите се води от територията на Община Добричка. При обилни валежи и през пролетта при топене на снеговете често срещано явление в некоригираните участъци е разливане на водите и наводняване на прилежащите площи.

За да не се допуска появата на тези бедствени ситуации Община град Добрич предвижда изграждане на корекция на некоригираната част от дерето на реката, попадаща в регулационните граници на общината, а след това и на частта, попадаща в землището.

Корекцията на дерето е с трапецовиден профил с ширина на дъното от 2,50 до 3,50 м., височина на стените от 2 до 3 м. и ширина на горната част 6,50 до 15 м.

В резултат на продължителни проливни дъждове могат да се затлачат водостоците по пътните съоръжения и градското дере, което ще предизвиква наводняване на големи площи около дерето, повреди по пътните и тротоарни съоръжения, заливане на партерни етажи и избени помещения на жилищни и стопански сгради в прилежащата територия, съпроводено с човешки жертви, загуби на животни и материални ценности. Възможно е активизиране на свлачищни и срутищни процеси.

По-характерни и сериозни наводнения през последните години регистрирани на територията на Община град Добрич са вилната зона в местността “Гаази Баба” и местността “Алмалии” и прилежащите на корекцията на река “Добричка” ниски райони на град Добрич, като ТПК “Свежест”, фирма “Бряст –Д” АД, ЖК “Иглики” и “ДКЦ-2- Добрич ” ЕООД.

Опита от последните наводнения показва, че прогнозирането на проливни дъждове и снеготопене на регионално ниво дава положителен резултат за повишаване готовността на органите за управление и силите за реагиране при превенцията и ликвидиране на последствията от наводнение.
1.3. Набелязване на конкретни обекти и инфраструктура за наводняване.


 • Основни булеварди и улици, осигуряващи функциониране на градския транспорт, специализирани автомобили на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич - МВР, ОДП, центъра на спешна медицинска помощ, снабдяване на търговската мрежа – по поречието на река Добричка и локални водосборни места – според обстановката;

 • Обществени сгради с административно значение от структури на изпълнителната власт – областна администрация, общинска администрация, ОДП, ОУ „ПБ3Н”-Добрич - МВР;

 • Обществени сгради с хуманитарно значение – ЦСМП, „МБАЛ-Добрич”АД, „ДКЦ-1-Добрич” ЕООД, „ДКЦ-2-Добрич” ЕООД, училища, детски градини, социални домове – според обстановката

 • Индустриална зона север – за снабдяване на търговската мрежа.


2. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите

за управление, силите за реагиране и населението.

2.1. Определяне на необходимостта от изграждане/ модернизация на

съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и

оповестяване (СНРПО)

Като компоненти на СНРПО на територията на общината могат да се посочат:


 • за наблюдение - на метеорологични процеси от Национален институт по

метеорология и хидрология при БАН-филиал Варна, Хидрометеорологична обсерватория

- Добрич, тел.058 / 604 289; • за ранно предупреждение – по линия на държавното оповестяване за кризи от

военен и невоенен характер, чрез оперативния дежурен в общината; - по линия на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР за неблагоприятно развиващи се метеорологични процеси, чрез метеорологични бюлетини, чрез факс и оперативни дежурни в областна администрация; от метеорологични прогнози от средствата за масово осведомяване; от граждани за внезапно разрушаване на хидротехнически съоръжения;

 • за оповестяване – чрез оперативния дежурен в общината за администрацията и

населението на общината; - от кмета на общината, чрез местните средства за масово осведомяване

На лице е реална необходимост от модернизация на системата за връзка и обмен на данни от оперативния дежурен в общината към всички сили и средства, имащи отношение при управлението при кризи и ликвидирането на последствия от наводнение.


2.2. Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация.

  1. Изграждане на дублираща и независима система за връзка (радиоканал с възможност за конферентен разговор) между Председателя на ОбСС (кмета), щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия, оперативен дежурен в общината, подвижен пункт за управление в района на бедствието (автомобил ВАЗ 2131 рег.№ ТХ 2332 РХ) и ръководителя на място в района на бедствието. Обмен на данни между оперативните дежурни в съседни общини за метеорологичната обстановка в реално време.

2.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската

администрация за осъществяване на дейността.

- Началник на отдел АО за планиране и разходване на финансови средства за дейността;

- Старши експерт “ЗАБ и ЗРКИ” – за методическото ръководство при изграждане на системата, приоритети и ред за използване.
3. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.

3.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за

организиране и провеждане на обучението.

Обучението на населението за начините на поведение и действие в изпълнение на необходимите защитни мерки при наводнение се организира от кмета на общината като обучение по желание.

Обучението на учащите се e съгласно утвърдена програма от министъра на образованието и науката в часа на класния ръководител от директорите на училища и целодневни детски градини.

Обучението на органите за управление и общинската администрация е задължително и се ръководи от кмета чрез секретаря на общината и Директори на дирекции в общината.

Обучението на силите за реагиране /доброволно формирование/ се осигурява от кмета на общината чрез преподаватели, включени в регистър на Министерството на вътрешните работи.

Планирането на финансови средства, организация, методическа помощ, координация и провеждането на обучението се осъществява от Старши експерт “ЗАБ и ЗРКИ” на общината


3.2. Финансово осигуряване.

- за ликвидиране на последствията от наводнение – планирани средства от

общинския бюджет


 • за обучение на доброволното формирование – за сметка на републиканския бюджет като делегирана от държавата дейност – по бюджета на общината;

 • за обучение на населението – планирани средства от общинския бюджет;

 • за информации по регионалните средства за масово осведомяване – планирани средства от общинския бюджет.

3.3. Дейности по намаляване на риска- забрана за строителство на битови и производствени сгради в разливната зона на река Добричка;

- забрана и стриктен контрол за неизхвърляне на строителни и битови отпадъци в коритото на реката и дерето в местността “Гаази баба” и “Алмалии”, което намалява проводимостта на речното корито;

- забрана за преграждане на речното корито с цел водовземане;


 • актуализация на телефоните за връзка в ОбСС;

 • периодични проверки на протичането на информация между кмета на общината,

дежурния в общината, дежурния в областна администрация, формированията от Единната спасителна система;

 • координация на аварийните планове на търговските дружества и фирми с плана на

общината и формированията на ЕСС;

 • изготвяне на указания-правила за гражданите за поведение и действия при наводнение с цел излъчването му по средствата за масово осведомяване.


ІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ


 1. Организация на действията при ликвидиране на последствията от наводнение. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с областните и национални структури за ликвидиране на последствията.

Оперативната защита при наводнения има три основни фази: • непосредствено преди (при опасност) наводнението;

- организиране на наблюдение на водното ниво и състоянието на хидротехнически съоръжения, като информацията се предава на оперативния дежурен;

- извършване на аварийни дейности - отпушване на наноси от паднали дървета и битови отпадъци пред мостове, водостоци и др.;

- надграждане на диги и изграждане на временни диги чрез нареждане на чували с инертни материали;

- предварителна евакуация от зоната на разлива на хора и потенциално опасни замърсители

- устройване на лагер за временно настаняване на застрашеното население (според обстановката);


 • по време на наводнението;

- разузнаване в района на заливане и местата, където е възможно да са блокирани от водата хора, животни или материални ценности;

- извеждане (спасяване) на хора или животни, както и изнасяне на материални ценности от залетите зони;

- огледи на състоянието на пътищата и подстъпите към наводнения район и за квартали без достъп вследствие на наводнени улици;

- при данни за наличие на промишлени отровни вещества (ПОВ) или други вещества в залятата зона, които има опасност да нанесат щети или да предизвикат екологично замърсяване, извършване на разузнаване на местата за съхраняване и при възможност вземане на мерки за предотвратяване на замърсяването.

- организиране изключването на ел. захранването в наводнения район;

- при невъзможност да бъдат изведени всички пострадали в кратки срокове на определените места за по-късно извежданите при необходимост се транспортират храна, вода, медикаменти, затоплящи напитки, дрехи или одеяла.
 • след наводнението - след оттеглянето на водата.

След оттеглянето на водите в нормалните им граници съвместно с група за аварийно-спасителни дейности на ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" Добрич - МВР се осъществяват дейности по възстановяването на нормалните условия за живот на населението чрез:

- издирване на изчезнали хора, както и издирване и изваждане на удавени хора или животни;

- отводняване на обществени сгради, болници, училища, жилищни сгради и др.

- при изнасянето на умрели животни, наводнени храни или други вещи, които биха се оказали потенциални източници на биологично заразяване или причина за възникване на епидемия, задължително се използват лични предпазни средства;

- провеждане на мероприятия по дезинфекция;

- изследване на водоизтчници за годността на питейната вода.
  1. Ръководство на организацията на действията по ликвидиране на

последствията.

Общото ръководство на дейностите по ликвидиране на последствията от наводнение се осъществява от кмета на общината.

Координацията между органите на изпълнителната власт, група за аварийно-спасителни дейности на ОУ "ПБЗН" Добрич- МВР и другите екипи от Единната спасителна система при наводняване се осъществява чрез оперативния център (ОЦ) на ОУ «Пожарна безопасност и защита на населението» Добрич - МВР.

Взаимодействието между формированията на ЕСС, участващи в СНАВР при наводнение се извършва от “ръководител на място”.

Ръководителят на място:

- след получаването на сигнала от Оперативния център (оперативния дежурен на общината) отива на мястото на намеса;

- извършва оценка на обстановката и уточнява възможностите на наличните сили и необходимостта от привличане на допълнителни сили и средства;

- уточнява екипите за наблюдение, връзката с тях и предварително уговорените сигнали за опасност;

- поддържа постоянна връзка с ОЦ, като докладва за обстановката, получава информация за хидрометеорологичните прогнози и осъществява координация на формированията на единната спасителна система;

- при пристигане на допълнителни екипи ги въвежда в обстановката и им поставя конкретни задачи;

- при необходимост разделя района за работа на сектори и участъци и определя

техните ръководители;

- организира извършването на инструктаж на място;

- при подаване на сигнал за опасност от наблюдателите незабавно прекратява операцията и взема мерки за извеждане на спасителите на безопасно място;

- при необходимост (продължителни операции) води дневник на операцията, в който се записват участвалите екипи и техните ръководители, продължителността на смените, смените на ръководителите и др.;


  1. Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия.

  2. Със заповед № 1549/30.11.2007 г. на кмета в Община град Добрич е създаден Щаб за координиране на СНАВР, който е преобразуван със Заповед № 23/10.01.2012 година в щаб за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия. В заповедта са определени основните задачи, начините за оповестяване, работното място, време за явяване след оповестяване на членовете на щаба. Дейността на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия се заключава в следното:

- създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникване на бедствия и аварии.

 • Проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация.

 • Изработване на необходимите разчети и вземане на решения

 • Довеждане до знанието на подчинените структури на приетото решение.

- Отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на решението на щаба.
2. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последствията от

наводнение.

2.1. Отговорни звена за осъществяване на дейността по СНАВР и отводняване:

- структурни звена на ОУ „ПБЗН” Добрич –МВР ( група АСД и І-ва РС „ПБЗН”)

- ОБП “Устойчиви дейности и проекти” – сили и средства на предприятието

- население от засегнатия район с доброволен труд;

- инженерна и специализирана техника от търговски дружества и фирми – след

допълнително договаряне.

3. Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън територията

на общината.

- след обявяване на бедствено положение; • от съседна община – с мотивирано искане до областния управител;

 • от съседна област – с мотивирано искане до Министерството на вътрешните работи чрез областния управител.


ІV. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА

ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ НАВОДНЕНИЕ

И ОБЯВЯВАНЕ НА БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ.


 1. Система за оповестяване/предупреждение.

Системата за оповестяване/предупреждение на ОбСС, на общинската администрация и населението на общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи приемане на сигнали по линия на постоянните Оперативни дежурни в Общината за кризисни състояния – природно бедствие, производствена авария, пожар, екологична катастрофа, епизоотична криза и други. Постоянните оперативни дежурни са в състояние да предават информация за кризисни състояние към ОЦ на ОУ «ПБЗН» Добрич – МВР и дежурен в ОСС в областна администрация, да оповестяват състава на общинската администрация, да подават информация до търговските дружества, организации със стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на Общината, към средствата за масово осведомяване и гражданите.

Оповестяването на органите за управление и силите за реагиране се извършва със сигнал “БЕДСТВИЕ”, а на населението – чрез местните радиа и телевизионни оператори – съгласно таблицата за сигналите на Гражданска защита и средствата за предаването им.  1. Оповестяването на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия.се извършва, съгласно Приложение №2

“Бедствено положение” се обявява със заповед на кмета на общината.

Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител и на Министъра на вътрешните работи.

В заповедта се определя начало на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото действие, но не повече от 30 дни. Заповедта се оповестява и на населението на общината, чрез средствата за масово осведомяване, вкл. мероприятия за незабавно изпълнение и временни ограничения, ако са необходими.
2. Отговорни длъжностни лица и функциите им:

2.1.При получено предупреждение Оперативен дежурен при ОбСС на общината – приема получения сигнал, записва сигнала на хартиен носител, анализира и оценява информацията, взема решение за предаване на информацията на касаещото длъжностно лице (кмет и длъжностни лица по указания на кмета), при необходимост извършва координация между две и повече длъжностни лица с допълнителна информация (според обстановката)..
  1. За оповестяване на:

А. Органите за управление – от оперативния дежурен след указания от кмета

(според обстановката);

  1. Б. Щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия от оперативния дежурен на касаещите ги длъжностни лица след указания от кмета (според обстановката);

В. Сили за реагиране – от оперативния дежурен, след координация с кмета и Старши експерт «Защита от аварии и бедствия» в Община град Добрич

Г. Населението – от кмета на общината, след координация с Старши ексерт «Защита от аварии и бедствия » в общината.

За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е нужно:

а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио, телевизия и преса) за оповестяване на населението и даване на указания за защита по всяко време на денонощието.

б) разясняване на населението чрез средства за масова информация за особеностите на бедствието, поведението и действията на населението при наводнение и информиране за обстановката.


V. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ,

ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ ПОСЛЕДСТВИЯТА.


 1. Временни ограничения и мерки за защита на населението.

- свободата на движение и пребиваване в определена част на територията на

общината (или на цялата община) след вземане на решение за обща евакуация;

- правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала

осъществяването на отводняване и други аварийно-спасителни работи;

- налагане на забрана за движение на определени места на хора и МПС;

- приоритетни грижи за деца и възрастни хора в социални домове;

- приоритетно снабдяване на спасителни екипи.

- оповестява се населението в застрашените райони за опасността от наводнение;

- усилва се наблюдението;

- уточняват се силите и средствата и се привеждат в готовност за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

- подготвя се и се извежда населението от застрашените от наводнение райони, извозват се материални ценности и животни;

- периодично измерване и лабораторен контрол за заразеността на обектите на територията на района;

- определяне на санитарно-епидемиологичното състояние в общината и епизоотичното състояние на местата за настаняване, пасищата и водопоя на животните;

- населението, останало без подслон се извежда временно от пострадалия район и се разквартирова. Осигурява му се изхранване.

- ликвидиране на възникнали повреди по комуникационните връзки, електрозахранването, водоснабдителната, газопреносна и канализационна мрежи;

- осигуряване на питейна вода за населението;

- осигуряване доставка на храни, необходимите лекарства, ваксини и дезинфектанти;


 1. Временно извеждане и места за временно настаняване.

Временното извеждане на част от населението се разпорежда от кмета на

общината като крайна мярка, когато създалите се условия се овладяват с изключителен риск за спасителните екипи и големи разходи на материални средства.

Целесъобразно е използването на здрави обществени сгради с условия за санитарно

обслужване на хора (тоалет и вода) или устройване на палаткови лагери от помощи (според обстановката).

Място за устройване на палатков лагер – градски стадион (компактност на бедстващите, високо и оттечно място, липса на потенциално рушащи се сгради, дървета, електропроводи, наличие на санитарни помещения, облекчено раздаване на помощи и оказване на медицинска помощ)

Маршрути за извеждане – според създадените проходи и обстановката.

Комендант на лагера – длъжностно лице от общинската администрация (според обстановката)


 1. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медикаменти и други от

първа необходимост.

  1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация, координиращи

нуждите от храни, вода, медикаменти и други.

 • Заместник кмет “Икономическо развитие и европейски фондове”;

 • Директор на дирекция ”Хуманитарни дейности”;

 • Началник на отдел “Здравеопазване и социална политика”

3.2. Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода,

медикаменти и други и за разпределение на помощите.


 • Комисия назначена със заповед на кмета на общината, в която да бъдат включени представители на РЗИ / Регионална здравна инспекция /, ОДБХ, БЧК, Директорите на здравните заведения, Директор Дирекция “ИРЕФ” в общината и Главен експерт “Отбранително мобилизационна подготовка и сигурност на информацията”

 • Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медикаменти и други

Приложение №3
4. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост.

4.1. Отговорно длъжностно лице за дейностите и координацията на силите и средствата по разчистването - Заместник кмет “Устройство на територията”

4.2. Налично оборудване и местонахождението му – инженерна и специална

техника по Приложение №7

4.3. Ред за осигуряване на силите и средствата за осигуряване на проходимост – по

искане на длъжностното лице по разчистването (ръководителя на място) по чл.37 от ЗЗБ,

с акт за възлагане.
5. Организация на комуникациите.

5.1. Технически възможности: • Технически комплекс за оповестяване (ТКО) за връзка по команден ред с областен

дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и невоенен характер;

 • Стационарен телефон за връзка с номер 058/602 724 – при Оперативния дежурен

 • Телефон/факс 058/605 624 - при Оперативния дежурен или 058/600 166 – при кмета;

- Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на ОбСС, Щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия., състава на общинската администрация, органи на изпълнителната власт, съставни части на ЕСС, търговски дружества и фирми, организации с нестопанска цел на територията на общината;

 • Система от сирени на територията на Общината по линия на ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението“ Добрич- МВР;

 • Местните радио- и телевизионни станции;

 • Установените държавни сигнали по БНТ и БНР, излъчвани по определен график.

5.2. Телефонен указател, e-mail, адреси на отговорни институции и

длъжностни лица Приложение №4
5.3. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация,

координиращо комуникациите по време на бедствие: • Главен експерт “ОМП и СИ ” в общината – контролира реда за работа на средствата за свръзка, техническата осигуреност на длъжностните лица, съвместимостта на средствата за свръзка с формированията на ЕСС
 1. Законност и ред.

6.1 Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността

 • Кмет на община

 • Началник на Първо РУП на МВР – Добрич.

6.2. Основни задачи:

- осигуряване и поддържане на маршрути и условия за въвеждане на специализирана техника, формирования на ОУ ”ПБЗН” Добрич -МВР и ЦСМП за провеждане на спасителни действия и евакуация (при необходимост);

- контрол по спазване на безопасността на движение при мероприятия по

отводняване на основни булеварди, улици, обществени и частни сгради и при движение на автомобили със специален режим;

- осигуряване на ред и безопасност при необходимост от евакуация на населението и разсредоточаване на материални ценности (при необходимост)

- охрана на обществена и частна собственост в изолирани или евакуирани райони.
6.3. Координация /съгласуване на дейността на специализираните

изпълнителни органи и длъжностно лице от общинската администрация,

отговарящо за реда и законността.

Координацията и съгласуването на дейността на специализираните органи се

извършва в съответствие с плана за действие при кризисни ситуации на Първо РПУ и плана за защита при бедствия на общината.

Отговорни длъжностни лица по координацията: • от Първо РУП на МВР -Добрич – началник на Първо РУП на МВР;

 • от общината – Секретар на общината.


7. Логистика.

  1. Задачи:

 • планиране на потребностите от храни, стоки, медикаменти и услуги от първа необходимост при кризисна ситуация;

 • определяне на източници (доставчици);

 • осигуряване на транспорт – доставчик / пункт за раздаване;

 • планиране и управление на финансови средства за разплащане на стоки и услуги от първа необходимост;

 • разработване на единна план схема с транспортни маршрути и схема на раздаване на материални средства.
  1. Отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката:

 • Заместник кмет “Финанси и общинска собственост”;

 • Заместник кмет “ИРЕФ”;

 • Управители на фирми по Приложения № 5, 7, 11
  1. Ред за взаимодействие и осигуряване – по искане на длъжностните лица по

т.7.2 и “ръководителя на място” по чл.37 от ЗЗБ с акт за възлагане и разплащане по реда на чл.17, т.2 от Правилник за организацията и дейността на МВКВП - МС.

  1. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо изпълнението на дейностите – Заместник кмет “ИРЕФ”


8. Транспорт

Транспортното осигуряване включва:

- извозване на пострадалите от района на наводнение до болничните заведения;

- евакуиране на населението от застрашените райони;

- придвижване на формированията към района на наводнение за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

- подвозване на материали и техника за ликвидиране последствията от наводнението;

8.1. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо осигуряването на транспорта – Главен експерт по транспорт в дирекция “ИРЕФ”


  1. Налични МПС и местонахождението им

- лек автомобил с висока проходимост ВАЗ 2131, рег.№ ТХ 2332 РХ, с водач

Кольо Тодоров, тел. 0899 984 618, местодомуване - община


9. Здравеопазване

Управлението, организицията и ресурсното осигуряване на здравната помощ при наводнения се осъществява от медицинските заведения разположени на територията на общината - специализирани медицински екипи от «ДКЦ-1-Добрич» ЕООД, «ДКЦ-2-Добрич» ЕООД и «МБАЛ-Добрич» АД.

При провеждане на дейностите по медицинското осигуряване се включва още и ОбС на БЧК.

За транспортирането и оказването на медицинска помощ на пострадалите се привличат силите на ЦСМП – град Добрич и сили и средства привлечени от ОбСС чрез мотивирано искане до Областния управител.


6.1. Длъжностно лице, отговорно за координацията на действията за оказване на

първа помощ – Заместник кмет “Хуманитарни дейности“;


6.2. Здравни заведения с възможност за оказване на специализирана медицинска

помощ, специализирано оборудване и екипи. Приложение №5


10. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината

  1. Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата след наводнение – кмета на общината, зам.кмет по “Устройство на територията“;
  1. Длъжностно лице от общинската администрация, контролиращо

законосъобразността на изразходването на отпуснатите финансови

средства – директор на дирекция “БФ”


11. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население.

  1. Вътрешно за общината подпомагане.

11.1.1.Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за

подпомагане на засегнатото население

За пострадали, нуждаещи се от медико-социални грижи – заместник кмет “Хуманитарни дейности”;

За пострадали, нуждаещи се от битово осигуряване – заместник кмет “Устройство

на територията”
11.1.2.Ред за извършване на спешни доставки след основни мероприятия по

отводняване .

Редът за извършване на спешни доставки се определя от кмета на общината след:


 • получаване на актуална информация от “Ръководителя на място” за обстановката в

общината или най-засегнатите райони;

- анализ на информацията в Щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия; • набелязване на мероприятия за незабавно изпълнение;

 • вземане на решение от кмета на общината;

 • даване на указания на “ръководителя на място” и длъжностните лица по видовете

осигурявания за приоритетни доставки в определени обекти на общината – социални домове, училища и детски градини, големи квартални магазини. (според обстановката)
11.1.3. Дейности за осигуряване на подслон, храна вода и други от първа

необходимост на пострадали и нуждаещи се. • определяне на длъжностни лица от ресорните зам. кметове за работа в “място на намеса”;

 • осигуряване с транспорт с висока проходимост;

 • изготвяне на списъци на лицата, нуждаещи се от помощ (на кой адрес са, от каква помощ се нуждаят);

 • даване на указания (разяснения) къде ще бъдат насочени, при необходимост от евакуация;

 • необходимост от транспорт за евакуация (от определен адрес);

 • други мероприятия (според обстановката)
  1. Външно за общината подпомагане.

11.2.1.Ред за изготвяне на заявките/исканията.

Исканията за външно за общината подпомагане се изпращат до Междуведомствената

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Исканията са внасят от кмета на общината за включените сили и средства на единната спасителна система (търговски дружества, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на Министерството на здравеопазването и др.).

Към искането се прилагат:

1. акт за възлагане провеждането на спасителни и неотложни аварийни работи на привлечените сили и средства на единната спасителна система;

2. разходооправдателни документи.
11.2.2. Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за

изготвяне на заявките/исканията (подготвя се типова форма на

заявката/искането).

Методическото ръководство и контрола по изготвяне на заявките/исканията се осъществява от заместник кмет “Устройство на територията”.

Техническото изготвяне на заявките/исканията се осъществява от директорите на дирекции, касаещи ликвидирането на последствията от наводнение.

Ред за получаване на помощи:

- определяне на длъжностни лица за получаване на помощите;

- определяне на място за получаване на помощите - по указания на кмета на общината (според обстановката);

- определяне на реда и критериите за раздаване на помощите;
11.2.3.Отговорни длъжностни лица от общинската администрация,

координиращо външното и вътрешното подпомагане.

По указания на кмета на общината чрез ресорните заместник кметове, според вида на помощта и конкретната обстановка.
12. Прилагане, преглед и актуализация на плана.

12.1. Начин за проиграване на плана.

“План за действия при наводнение” се проиграва чрез щабна тренировка, по план на кмета на общината след координация с Старши експерт „ЗАБ и ЗРКИ” на общината..

На щабната тренировка се отработват елементите:

- оповестяване на членовете на Щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия.


 • в общината, дежурните длъжностни лица от формированията на Единната спасителна система, дежурен в ОЦ при ОУ „ПБЗН” Добрич - МВР, управители и длъжностни лица от фирми, имащи отношение към ликвидиране на последствията и СНАВР на територията на общината;

- явяване на членовете на Щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия.

 • в указаното място за работа;

 • доклади на длъжностните лица за готовността им за работа, според създалата се

обстановка;

 • практическо проиграване на обявяване на бедствено положение (задача) и

елементите от вземане на решение от кмета на общината за ликвидиране на последствия от наводнение.
12.2. Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана.

“План за действия при наводнение” е отворен документ с възможност за постоянно

внасяне на актуализации с цел осигуряване на “работещ режим” на плана.

Отговорно длъжностно лице за актуализацията на плана е Старши експерт „ ЗАБ и ЗРКИ” в общината


12.3. Ред за актуализация на плана.

Планът се актуализира чрез искане на периодични справки от ръководни и

експертни лица в общинската администрация и организационни единици, имащи отношение към ликвидиране на последствията и мероприятия по СНАВР.

При промени в организации, сили и средства за ликвидиране на последствията и мероприятия по СНАВР, изготвените актуализации се залагат координирано във всички екземпляри на плана – в общината, в Oбластна администрация и ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич -МВР


VІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА
“План за действия при наводнение” в общината се осигурява чрез заделени средства в общинския бюджет за всяка календарна година.

По дейност 283 “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” – 6064 лева за 2012 г.

За други непредвидени разходи и финансиране на проекти – 790 000 лева.

Основните приоритети, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда са: • Подобряване състоянието на дерето на река Добричка;

 • Подобряване параметрите на водопроводната и канализационна мрежа;


VІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение № 1 – Таблица със сигналите на Гражданска защита и средства за

предаването им;

- Приложение № 2 – Схема за оповестяване;

- Приложение № 3 – Разчет за три дни за нуждите от храна, вода и медикаменти;

- Приложение № 4 – Телефонен указател;

- Приложение № 5 – Здравни заведения и възможности за оказване на медицинска помощ;

- Приложение № 6 – Правила за действия на населението при наводнение;

- Приложение № 7 – Списък на инженерна и специализиране техника;

- Приложение № 8 – Карта на критични зони – мостови съоръжения, подлези, надлези,

пътни възли;

- Приложение №9 – Обекти с дублирано и автономно елекрозахранване на територията на

Община град Добрич

- Приложение №10 – Справка за финансовото осигуряване през 2011 г.

- Приложение № 11 – Справка за фирми за логистика при бедствие- Приложение № 12 - Работна карта
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница