Община харманли 6450,Харманлистраница1/6
Дата07.03.2017
Размер0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6


ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,


е-mail: obshtina@harmanli.bg

Harmanli Municipality

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,


www.harmanli.bg
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

1. Административни данни на участника - Приложение № 1;

2. ЕЕДОП - Приложение № 2;

3. Ценово предложение - Приложение № 3;

4. Техническо предложение - Приложение № 4;

5. Декларация за подизпълнител - Приложение № 5;

6. Декларация за съгласие на подизпълнител - Приложение № 6;

7. Списък на доставки съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - Приложение № 7;

8. Декларация за съгласие с проекта на д-р - Приложение № 8;

9. Списък на собствените търговски обекти - Приложение № 9;

10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата - Приложение № 10;

11. Декларация - Приложение № 11;

12. Декларация - Приложение № 12;

13. Декларация за липсата на обстоятелствата - Приложение № 13;

14. Декларация за липсата на обстоятелствата - Приложение № 14;

15. Проект на договор - Приложение № 15.

Приложение № 1
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ НА участника


Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация, в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен участникът)


Вписано в търговския регистър по фирмено дело № …………….../………............г. по описа на …………………………градски (окръжен) съд
Седалище:  • ул./бул. №, блок №, вход, етаж
Адрес за кореспонденция:
  • пощенски код, населено място
  • ул./бул. №, блок №, вход, етаж
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
лице за контакти:
случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимият брой редове)

Лица, представляващи участника:

(ако лицата са повече от едно се добавят необходимият брой редове)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1. ...........................................................

2. ...........................................................Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка: .......................................
IBAN: ...............................................................
BIC: ..................................................................
Титуляр на сметката: .....................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

Доставка на горива

за нуждите на Община Харманли“
1. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията в поръчката.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в документацията, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни в тази връзка.

4. Доказателствата за техническите ни възможности за изпълнение на поръчката, както и техническото предложение са оформени съгласно указанията на Възложителя и приложени към настоящата оферта.

5. Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е оформена съгласно указанията на Възложителя и е поставена в опаковката с офертата. В цената са включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка в описания вид и обхват.

6. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията.

7. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

8. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписване на договора да представим всички изискуеми документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1-3 и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 4 , 5 и 7 от ЗОП.

9. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата обществена поръчка.

Дата: ........................ Име и фамилия: .............................

Длъжност: .....................................

Подпис и печат: ..............................


Приложение №2
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1. Позоваване на съответното обявление2, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[],
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя3

Отговор:

Име:

[ …….. ]

За коя обществена поръчки се отнася?

Отговор:

Название или кратко описание на поръчката4:

[„……………”]

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)5:

[ ]

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

Идентификация:

Отговор:

Име:

[ ]

Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:

Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо[ ]

[ ]


Пощенски адрес:

[……]

Лице или лица за контакт6:

Телефон:


Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):[……]

[……]


[……]

[……]


Обща информация:

Отговор:

Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е7?

[] Да [] Не

Само в случай че поръчката е запазена8: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие9, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?
Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.

[] Да [] Не

[…]

[….]Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?

[] Да [] Не [] Не се прилага

Ако „да“:

Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.

а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:


б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък10:


г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

a) [……]


б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]

г) [] Да [] Не

д) [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


Форма на участие:

Отговор:

Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори11?

[] Да [] Не

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:

а): [……]

б): [……]

в): [……]


Обособени позиции

Отговор:

Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:

[ ]

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такива:

Отговор:

Пълното име
заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:

[……];
[……]

Длъжност/Действащ в качеството си на:

[……]

Пощенски адрес:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):

[……]

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

Използване на чужд капацитет:

Отговор:

Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?

[]Да []Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители:

Отговор:

Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители:

[……]


Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

  1. Участие в престъпна организация13:

  2. Корупция14:

  3. Измама15:

  4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности16:

  5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17

  6. Детски труд и други форми на трафик на хора18

Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:

Отговор:

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?

[] Да [] Не

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]19

Ако „да“, моля посочете20:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];


в) доколкото е пряко указано в присъдата:

a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]


б) [……]
в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ]Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]21

В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване22 („реабилитиране по своя инициатива“)?

[] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки23:

[……]Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница