Община казанлък, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба No 15 на ОбС и Заповеди No No 806, 807 и 808 от 17. 04. 2013 г и 812/18. 04. 2013 г на кмета на община Казанлък, във връзка с Решения No No 548 и 549 от 21Дата19.11.2017
Размер108.22 Kb.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба No 15 на ОбС и Заповеди No No 806, 807 и 808 от 17.04.2013 г. и 812/18.04.2013 г. на кмета на община Казанлък, във връзка с Решения No No 548 и 549 от 21.03.2013 г. на ОбС – Казанлък, обявява публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба Nо 15 на ОбС за продажба на общински имоти, както следва:

1. Земеделска земя, с площ 782 кв.м, представляваща Поземлен имот № 054004, в м. „Балък кър” по КВС на землище с. Ясеново, ЕКАТТЕ: 87641, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия V, при граници на имота: Имот № 054002 – нива, Имот № 000481 – пасище, мера, Имот № 054005 – ливада и Имот № 054003 – нива. Имотът е без достъп до път.Начална тръжна цена: 392 (триста деветдесет и два) лв. без ДДС.

2. Земеделска земя, с площ 461 кв.м, представляваща Поземлен имот № 007003, в м. „Кесе дере” по КВС на землище с. Ясеново, ЕКАТТЕ: 87641, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия VI, при граници на имота: Имот № 007004 – нива, Имот № 000442 – др. селскост. тер. и Имот № 000248 – дере. Имотът е без достъп до път.Начална тръжна цена: 207 (двеста и седем) лв. без ДДС.

3. Земеделска земя, с площ 2268 кв.м, представляваща Поземлен имот № 007002, в м. „Кесе дере” по КВСна землище с. Ясеново, ЕКАТТЕ: 87641, община Казанлък, НТП: ливада, категория на земята при неполивни условия VI, при граници на имота: Имот № 007006 – нива, Имот № 007023 – ливада, Имот № 007001 – ливада, Имот № 000442 – др. селскост. тер., и Имот № 007004 – нива. Имотът е без достъп до път.Начална тръжна цена: 1 016 (хиляда и шестнадесет) лв. без ДДС.

4. Земеделска земя, с площ 1 807 кв.м, представляваща Поземлен имот № 007001, в м. „Кесе дере” по КВС на землище с. Ясеново, ЕКАТТЕ: 87641, община Казанлък, НТП: ливада, категория на земята при неполивни условия VI, при граници на имота: Имот № 007002 – ливада, Имот № 007023 – ливада, Имот № 000402 – др. селскост. тер., и Имот № 000442 – др. селскост. територия. Имотът е без достъп до път.Начална тръжна цена: 810 (осемстотин и десет) лв. без ДДС.

5. Земеделска земя, с площ 600 кв.м, представляваща Поземлен имот № 010025, в м. „Средна варовита” по КВС на землище гр. Шипка, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, НТП: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: IX, при граници на имота: Имот № 010014 – изоставена нива, Имот № 010013 – изоставена нива, 010012 – изоставена нива, Имот № 010026 – изоставена нива, Имот № 010024–овощна градина и Имот № 010019 – овощна градина. Имотът е без достъп до път.Начална тръжна цена: 445 (четиристотин четиридесет и пет) лв. без ДДС.

6. Земеделска земя, с площ 506 кв.м., представляваща Поземлен имот № 018007, в м. „Хармани-оранжерията” по КВС на землище гр. Шипка, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: IX (0,430) V (0,076), при граници на имота: Имот № 018008 – нива, Имот № 018006 – нива, Имот № 018005 – нива, Имот № 018004 – нива и Имот № 018009 – нива. Имотът е без достъп до път.Начална тръжна цена: 444 (четиристотин четиридесет и четири) лв. без ДДС.

7. Земеделска земя, с площ 496 кв.м, представляваща Поземлен имот № 018008, в м. „Хармани-оранжерията” по КВС на землище гр. Шипка, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: V, при граници на имота: Имот № 018009 – нива, Имот № 018016 – нива Имот № 018017 – нива, Имот № 018006 – нива и Имот № 018007 – нива. Имотът е без достъп до път.Начална тръжна цена: 481 (четиристотин осемдесет и един) лв. без ДДС.

8. Земеделска земя, с площ 438 кв.м., представляваща Поземлен имот № 018009, в м. „Хармани-оранжерията” по КВС на землище гр. Шипка, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: IX (0.240) V (0,198), при граници на имота: Имот № 000200 – път I клас, Имот № 018010 – нива, Имот № 018016 – нива Имот № 018008 – нива, Имот № 018007 – нива и Имот № 018004 – нива.Начална тръжна цена: 399 (триста деветдесет и девет) лв. без ДДС.

9. Земеделска земя, с площ 813 кв.м, представляваща Поземлен имот № 018011, в м. „Хармани-оранжерията” по КВС на землище гр. Шипка, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: V, при граници на имота: Имот № 018015 – нива, Имот № 018016 – нива Имот № 018010 – нива, Имот № 018012 – ливада и Имот № 018014 – нива. Имотът е без достъп до път.Начална тръжна цена: 885 (осемстотин осемдесет и пет) лв. без ДДС.

10.Земеделска земя, с площ 1 727 кв.м, представляваща Поземлен имот № 018015, в м. „Хармани-оранжерията” по КВС на землище гр. Шипка, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: V, при граници на имота: Имот № 000188 – полски път, Имот № 018014 – нива, Имот № 018011 – нива, Имот № 018016 – нива Имот № 018017 – нива и Имот № 018018 – нива.Начална тръжна цена: 1 979 (хиляда деветстотин седемдесет и девет) лв. без ДДС.

11. Земеделска земя, с площ 386 кв.м, представляваща Поземлен имот № 075003, в м. „Под село” по КВС на землище с. Долно Изворово, ЕКАТТЕ: 22633, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия VI, при граници на имота: Имот № 075002 – нива, Имот № 000513 – стопански двор, Имот № 075004 – нива и Имот № 000129 – полски път.

Начална тръжна цена: 264 (двеста шестдесет и четири) лв. без ДДС.

12. Земеделска земя, с площ 184 кв.м, представляваща Поземлен имот № 075001, в м. „Под село” по КВС на землище с. Долно Изворово, ЕКАТТЕ: 22633, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия VI, при граници на имота: Имот № 000355 – стопански двор, Имот № 000513 – стопански двор, Имот № 075002 - нива и Имот № 000129 – полски път.

Начална тръжна цена: 126 (сто двадесет и шест) лв. без ДДС.

13. Земеделска земя, с площ 2 122 кв.м, представляваща Поземлен имот № 042033, в м. „До село” по КВС на землище с. Долно Изворово, ЕКАТТЕ: 22633, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия VI, при граници на имота: Имот № 042032 – нива, Имот № 000530 – полски път, Имот № 042005 нива и Имот № 042006 – нива.

Начална тръжна цена: 876 (осемстотин седемдесет и шест) лв. без ДДС.

14. Земеделска земя, с площ 880 кв.м., представляваща Поземлен имот № 018001, в м. „Стадиона” по КВС на землище с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ: 77027, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: V, при граници на имота: Имот № 000058 – овраг, промойна, Имот № 000001 – населено място, Имот № 000060 – лека атлет. футбол, Имот № 000131 - насип и Имот № 018002 – нива, и ограничения върху имота: електропровод 20 kV; на 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

Начална тръжна цена: 406 (четиристотин и шест) лв. без ДДС.

15. Земеделска земя, с площ 3 151 кв.м, представляваща Поземлен имот № 008006, в м. „Баиролу” по КВС на землище с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ: 77027, община Казанлък, НТП: зеленчукова култура, категория на земята при неполивни условия: V, при граници на имота: Имот № 000066 – полски път, Имот № 008007 – зеленчукова култура, Имот № 008027 – зеленчукова култура и Имот № 008005 – зеленчукова култура, и ограничения върху имота: електропровод 20 kV; на 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност и Главна водопроводна мрежа; над водопровода и на 3 m от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения.

Начална тръжна цена: 1 431 (хиляда четиристотин тридесет и един) лв. без ДДС.

16. Земеделска земя, с площ 2 221 кв.м, представляваща Поземлен имот № 019004, в м. „Баиролу” по КВС на землище с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: V, при граници на имота: Имот № 000062 – др. тр. насаждения, Имот № 000058 – овраг, промойна, Имот № 000001 – населено място и Имот № 019003 – нива, и ограничения върху имота: Електропровод 20 kV; На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

Начална тръжна цена: 1 024 (хиляда двадесет и четири) лв. без ДДС.

17. Земеделска земя, с площ 3 604 кв.м, представляваща Поземлен имот № 016024, в м. „Ак Таш” по КВС на землище с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ: 77027, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: V, при граници на имота: Имот № 016025 – нива, Имот № 016006 – нива, Имот № 016007 – нива, Имот № 016008 – нива, Имот № 000001 – населено място, Имот № 000129 – нива и Имот № 016003 – нива.

Начална тръжна цена: 2 296 (две хиляди двеста деветдесет и шест) лв. без ДДС.

18. Земеделска земя, с площ 3 679 кв.м, представляваща Поземлен имот № 004047, в м. „Ак бунар” по КВС на землище с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: V, при граници на имота: Имот № 000049 – полски път, Имот № 004046 – нива, Имот № 004045 – нива, Имот № 004044 – нива и Имот № 000038 – път IV клас.

Начална тръжна цена: 1 887 (хиляда осемстотин осемдесет и седем) лв. без ДДС.

19. Земеделска земя, с площ 359 кв.м., представляваща Поземлен имот № 016023, в местността „Ак Таш” по КВС на землище с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: V, при граници на имота: Имот № 016014 – нива, Имот № 016013 – нива, Имот № 000092 – полски път и Имот № 016015 – нива, и следните ограничения върху имота: за ВЛ 6 кV, 20 kV и до 35 kV при трасе в земеделски земи общо 7,5 m, в т.ч. спрямо оста на електропровода – 5 m от страната, избрана за обслужване и 2,5 m от другата страна; сервитути за имота 7,50 m. 5,00 m от едната страна и 2,50 m от другата страна; ограниченията на ползването са съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

Начална тръжна цена: 142 (сто четиридесет и два) лв. без ДДС.

20. Земеделска земя, с площ 2 091 кв.м, представляваща Поземлен имот № 001049, в м. „Кутлев Азмак” по КВС на землище с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ: 77027, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: V, при граници на имота: Имот № 001023 – нива, Имот № 001050 – нива, Имот № 002001 – полски път и Имот № 001048 – нива.

Начална тръжна цена: 937 (деветстотин тридесет и седем) лв. без ДДС.

21. Земеделска земя, с площ 2 613 кв.м, представляваща Поземлен имот № 002059, в м. „Кутлев Азмак” по КВС на землище с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък, НТП: нива, категория на земята при неполивни условия: V, при граници на имота: Имот № 002060 – нива, Имот № 002016 – нива, Имот № 002058 – нива и Имот № 002061 – полски път, и ограничения върху имота: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс „Б”; забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища.

Начална тръжна цена: 1 079 (хиляда седемдесет и девет) лв. без ДДС.

Търговете ще се проведат на 28.05.2013 г. в ст. 21 в сградата на Община Казанлък, при следните условия:Обект на

търга

Час на търга

Цена за тръжна докум.,

лв. /без дълж.ДДС/

Поземлен имот No 054004 с. Ясеново

09.40

40

Поземлен имот No 007003 с. Ясеново

10.00

40

Поземлен имот No 007002 с. Ясеново

10.15

40

Поземлен имот No 007001 с. Ясеново

10.30

40

Поземлен имот No 010025 гр. Шипка

10.45

50

Поземлен имот No 018007 гр. Шипка

11.00

50

Поземлен имот No 018008 гр. Шипка

11.15

50

Поземлен имот No 018009 гр. Шипка

11.30

50

Поземлен имот No 018011 гр. Шипка

11.45

50

Поземлен имот No 018015 гр. Шипка

12.00

50

Поземлен имот No 075003 с. Долно Изворово

14.00

30

Поземлен имот No 075001 с. Долно Изворово

14.15

30

Поземлен имот No 042033 с. Долно Изворово

14.30

30

Поземлен имот No 018001 с. Хаджидимитрово

14.45

50

Поземлен имот No 008006 с. Хаджидимитрово

15.00

80

Поземлен имот No 019004 с. Хаджидимитрово

15.15

80

Поземлен имот No 016024 с. Хаджидимитрово

15.30

80

Поземлен имот No 004047 с. Хаджидимитрово

16.00

80

Поземлен имот No 016023 с. Хаджидимитрово

16.15

30

Поземлен имот No 001049 с. Хаджидимитрово

16.30

80

Поземлен имот No 002059 с. Хаджидимитрово

16.45

80

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) - 04.06.2013 г. при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 16 KORP 9220 33 0868 7501, в „Корпоративна търговска банка” АД, гр. Казанлък, BIC KORPBGSF в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише No 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой в касата в Центъра за информация и услуги на гражданите при Община Казанлък цена за тръжна документация.

Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор. ДДС не се дължи. Оглед на имотите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Необходими документи за участие в търга: Заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за закупена тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. За лицата, регистрирани по Търговския закон е задължително посочването на ЕИК Булстат. Когато кандидатът е юридическо лице, което не е регистрирано по ТЗ, допълнително се представя и Удостоверение за актуално състояние издадено до 6 месеца преди датата на търга - оригинал или заверено копие.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише No 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 12.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете.Справки – Център за информация и услуги при Община Казанлък”.
Каталог: common -> pdf
pdf -> Програма за развитие на детската ясла за 3 години
pdf -> Програма "Регионално развитие"2007-2013" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и от
pdf -> Директор Детска градина Адрес
pdf -> Програма 28 август 13. 30 ч. „Проблеми и изследвания на тракийската култура
pdf -> Презентация 33-то Планинско Автомобилно Състезание „шипка 2014 кръг от Републиканския Планински Шампионат на 30 31 август 2014
pdf -> Директор Детска градина Адрес
pdf -> Тодорка Велчева Даскалова без адрес с ъ о б щ е н и е от 21. 01. 2013г. На основание чл. 128, ал. 3 от закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от апк административно процесуалн кодекс


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница