Община казанлъкДата13.01.2018
Размер68.6 Kb.
#45226
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба No 15 на ОбС и Решения No Nо 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177 и 178 от 09.04.2012 г. на ОбС - Казанлък, обявява публични търгове с явно наддаване, по реда на гл. VI от Наредба Nо 15 на ОбС за продажба на:

I. Урегулирани поземлени имоти в гр. Шипка и с. Енина, както следва:

1. УПИ I – 82 в кв. 3, гр. Шипка, община Казанлък, с площ 258 кв.м., при граници: север – ул. „Христо Патрев”, изток – УПИ II – 83, юг–УПИ XVI-81, запад – ул. Д. Карталов”, съгласно ПУП на гр. Шипка, одобрен със Заповед Nо 190/1989 г.

2. Поземлен имот с идентификатор 27499.501.333, с площ 358 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 27499.501.337, 27499.501.332, 27499.501.3122, 27499.501.334 и 27499.501.335, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, административен адрес: с. Енина, п.к. 6142, ул. „Анастасия Тошева”4, незастроен УПИ XIV-333 кв.66, съгласно ПУП, одобрен със Заповед Nо 864/1970 г.

II. Поземлени имоти в землищата на гр. Казанлък и гр. Шипка, както следва:

1. Земеделска земя с площ 478 кв.м., представляваща поземлен имот No 008010, в м. „Белия пясък” по КВС на землище гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, община Казанлък, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия IX, при граници на имота: им. Nо 000031 – храсти, им. Nо 000027 – Исторически паметник, им. Nо 000213 – населено място.

2. Земеделска земя с площ 452 кв.м., представляваща поземлен имот No 021016, в м. „До село - запад” по КВС на землище гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия V, при граници на имота: им. Nо 021041 – индивид. застр., им. Nо 021012 – нива, им. Nо 021015 – ливада.

3. Земеделска земя, с площ 762 кв.м., представляваща поземлен имот No 190710, в м. „Старите лозя” по КВС на землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия IX, при граници на имота: им. Nо 190700 – лозе, им. Nо 190711 – лозе, им. Nо 0000444 – полски път, им. Nо 190701 – лозе, и ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

4. Земеделска земя, с площ 340 кв.м., представляваща поземлен имот No 150845, в м. „Старите лозя” по КВС на землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия IX, при граници на имота: им. Nо 150844 – лозе, им. Nо 150846 – лозе, им. Nо 150847 – лозе, им. Nо 150838 – лозе, и ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

5. Земеделска земя, с площ 1 061 кв.м.,представляваща поземлен имот No 212272, в м. „Старите лозя” по КВС на землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия VII, при граници на имота: им. Nо 212271 – лозе, им. Nо 212001 – лозе, им. Nо 000197 – полски път и им. Nо 212270 - лозе, и ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

6. Земеделска земя, с площ 500 кв. м, представляваща поземлен имот No 222121, в м. „Старите лозя” по КВС на землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия IV, при граници на имота: им. Nо 222119 – лозе, им. Nо 222122 - лозе, им. Nо 000559 – път I клас и им. Nо 222120 - лозе, и ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

7. Земеделска земя, с площ 443 кв.м., представляваща поземлен имот No 222123, в м. „Старите лозя” КВС на землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия IV, при граници на имота: им. Nо 222124 – лозе, им. Nо 222122 - лозе, им. Nо 000191 – полски път, им. Nо 000047 – полски път и им. Nо 000559 – път I клас, и ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Търговете ще се проведат в ст. 21 на Община Казанлък.при следните условия:


Обект на търга

Дата на търга

Час на търга

Цена за тръжна документация,лв. /без дълж.ДДС/

Начална

тр.цена,лв

без ДДС
I дата

II дата /при липса на кандидати на I дата/


УПИ I – 82 кв. 3, гр. Шипка

01.06.2012 г.

08.06.2012 г.

13.20

200

8 800

ПИ с идентификатор

27499.501.333 с. Енина31.05.2012 г.

07.06.2012 г.

13.00

200

14 700

ПИ No 008010 гр. Шипка

31.05.2012 г.

07.06.2012 г.

13.10

60

220

ПИ No 021016 гр. Шипка

31.05.2012 г.

07.06.2012 г.

13.20

60

250

ПИ No 190710 гр. Казанлък

31.05.2012 г.

07.06.2012 г.

13.30

100

640

ПИ No 150845 гр. Казанлък

31.05.2012 г.

07.06.2012 г.

13.40

80

500

ПИ No 212272 гр. Казанлък

31.05.2012 г.

07.06.2012 г.

13.50

150

2 020

ПИ No 222121 гр. Казанлък

01.06.2012 г.

08.06.2012 г.

13.00

100

640

ПИ No 222123 гр. Казанлък

01.06.2012 г.

08.06.2012 г.

13.10

100

620

Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише No 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платеna тръжна документация в брой в касата на общината.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и:

- за имотите по т. I: данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора, такса вписване, както и дължимият ДДС върху цената по договор - съгласно проектодоговора в тръжната документация;

- за имотите по т. II: данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора. ДДС не се дължи.

Оглед на имотите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за закупена тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представя и актуално Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието /оригинал или заверено копие/.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1230 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.Начална дата за закупуване на тръжна документация и подаване на документи за участие в търговете - 04.05.2012 г.

Справки – Център за информация и услуги при Община Казанлък.
Каталог: common -> pdf
pdf -> Програма за развитие на детската ясла за 3 години
pdf -> Програма "Регионално развитие"2007-2013" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и от
pdf -> Директор Детска градина Адрес
pdf -> Програма 28 август 13. 30 ч. „Проблеми и изследвания на тракийската култура
pdf -> Презентация 33-то Планинско Автомобилно Състезание „шипка 2014 кръг от Републиканския Планински Шампионат на 30 31 август 2014
pdf -> Община казанлък, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба No 15 на ОбС и Заповеди No No 806, 807 и 808 от 17. 04. 2013 г и 812/18. 04. 2013 г на кмета на община Казанлък, във връзка с Решения No No 548 и 549 от 21
pdf -> Директор Детска градина Адрес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница