Община кочериново о б щ и н с к и план за развитиестраница1/19
Дата15.08.2018
Размер6.18 Mb.
#79533
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
О Б Щ И Н С К И

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013УВОД


Общинският план за развитие на Община Кочериново за периода 2007 – 2013 година е разработен в съответствие със Закона за регионалното развитие, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и Методическите указания за разработване на общински планове за развитие на Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/, и въз основата на поставените дългосрочни цели и приоритети за развитие на България.

При разработването на Общинския план за развитие е следвана логиката на същността на Регионалното развитие, а именно, че то представлява комплексна динамична система, която се формира на база на социално – икономическите, природни и човешки дадености на общината от една страна, и от друга на база намеренията и желанията на обществото, изразени чрез регионалното планиране и политика, формулирани на основата на определена нормативна рамка.

На тази база Общинският план за развитие е структуриран в седем основни части, а именно:


 1. Анализ на природния потенциал и фактори за развитие на община Кочериново

 2. Анализ на стопанския сектор на общината Кочериново

 3. Анализ на социалната сфера на община Кочериново

 4. Техническа инфраструктура и дейности по опазване на околната среда

 5. Визия, приоритети, стратегически цели и мерки за бъдещо развитие на община Кочериново

 6. Източници на финансиране изпълнението на планираните дейности

 7. Ред и начин на осигуряване на публичност на общинския план за развитие

Планът за развитие анализира поставените цели, мерки, задачи и проекти в съществуващата Стратегия за развитие на Община Кочериново за периода 2000 – 2006 год. Проследява тяхната реализация, значение и ефекта им върху населението и бизнеса в Общината. На тази основа са разработени и главните, приоритетни мерки и насоки за бъдещо развитие на общината при определяне на необходимите ресурси, инфраструктурна осигуреност и икономически дейности за тяхното постигане.

Общинският план за развитие на община Кочериново е разработен при следните ограничителни параметри:


 • наличие на национална законодателна рамка, регламентираща регионалното развитие в България;

 • съобразяване с целите, приоритетите и мерките за развитие заложени в областния план за развитие;

 • съобразяване с целите, мерките и приоритетите заложени в съществуващата стратегия за развитие на Община Кочериново за периода 2000 – 2006 год.;

 • наличие на определени природни дадености и фактори на околната среда /земя, почви, води, гори, климат и пр./, предопределящи поминъка на населението в Общината;

 • наличие на определени исторически и културни традиции на територията на общината, предопределящи до голяма степен бита на хората;

 • определяне на цели, мерки и приоритети на Общината за периода 2007 – 2013 год., целящи постигане на устойчиво и балансирано развитие чрез най – ефективно използване на наличните ресурси.

Основните подходи, използвани при анализа и качествената оценка на социално – икономическите реалност и перспектива на община Кочериново са:

  • подход на сравнението /в т.ч. статично и динамично/;

  • аналитичен и графичен подход;

  • SWOT – анализ на отделните социално - икономически сектори в общината, т.е. анализ и съпоставка на силните /Strengths/ и слабите /Weaknesses/ страни, възможностите /Opportunities/ и заплахите /Threats/ за отделния сектор.

Резултатите от SWOT – анализа позволиха точното формулиране на приоритетите и целите за развитие на общината, точното определяне на мерките, които следва да се предприемат за коригиране на състоянието на общината, както и едновременно разкриването на слабите страни и потенциала за развитие на община Кочериново.

Разработването, организирането на изпълнението, ръководството и контрола по изпълнението на Общинския план за развитие е в приоритетите и отговорностите на кмета на община Кочериново.

Настоящият общински план за развитие е разработен от съвместен екип на Община Кочериново и консултантска фирма “ИВЕНИ КОНСУЛТ” ЕООД.

Общинският план за развитие е разгледан, одобрен и приет на Сесия на общинския съвет на Община Кочериново на .................... 2005 година.


Община Кочериново е една от деветте общини в Кюстендилска област, Югозападен район за планиране и един от районите за целенасочено въздействие съгласно Закона за регионалното развитие /ЗРР/.

В състава на Община Кочериново влизат 11 населени места, в т.ч. общинския център гр. Кочериново, с. Стоб, с. Пороминово, с. Бараково, с. Мурсалево, с. Фролош, с. Цървище, с. Драгодан, с. Боровец, с. Бураново и с. Крумово. Общината заема площ от 181,7 кв.м. и е осма /предпоследна/ по големина от общините в рамките на Кюстендилска област /заема 5,84% от територията на областта/.

Основните приоритетни сектори на стопанско развитие на община Кочериново се предопределят до голяма степен от наличните природни и териториални ресурси, географските и климатични особености на региона, както и от геостратегическото положение на общината и провежданата регионална политика от органите за местно самоуправление. На тази основа приоритетните икономически сектори са на първо място селско стопанство /растениевъдство и животновъдство/, на второ място селски, еко и културен туризъм, на трето място дърводобив и дървопреработване, следвани на четвърто място от хотелиерство и ресторантьорство и на пето но не на последно място преработвателна хранително – вкусова промишленост.

Визията за развитие на община Кочериново е “Осигуряване на оптимални бизнес и социални условия за устойчиво развитие на община Кочериново, чрез максимално ефективно използване на нейните ресурсите в т.ч.: природни, социално – демографски, финансови, геостратегически и инфраструктурни”.

При следване на така приетата визия са определени и основните приоритети в бъдещото развитие на община, а именно:

Първи приоритет: Създаване на условия за балансиран растеж на икономиката на общината чрез подпомагане на малкия и среден бизнес и стимулиране развитието на традиционните отрасли като селското и горското стопанство, туризма /селски, еко и културен/, леката промишленост и сектора на услугите.

Втори приоритет: Преодоляване тенденцията към обезлюдяване на населените места в общината чрез подобряване благосъстоянието на населението, повишаване на заетостта, подобряване качеството на здравните и образователните услуги и подобряване на условията за работа, отдих и туризъм, спорт и култура.

Трети приоритет: Подобряване, подновяване и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване на околната среда при съхраняване и възобновяване на природните ресурси.

Четвърти приоритет: Развитие и модернизация на социалната инфраструктура в общината, осъществяване и поощряване на дейности свързани с трансграничното сътрудничество между България и Македония.

На основата на тези визия и приоритети е извършено цялостно планиране на дейността на община Кочериново за периода след присъединяване към Европейския съюз 2007 – 2013 година, а те от своя страна са изведени на базата на задълбочен анализ на текущото икономическото, социално – демографско и природно – ресурсно състояние на общината.С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


УВОД 2

Анализ на природния потенциал и фактори за развитие на община Кочериново 8

Обща характеристика на ресурсите на община Кочериново 8

Местоположение, територия и граници с други общини 8

Релеф и климат 12

Водни ресурси 13

Почвено плодородие 14

Растителен и животински свят 14

Население 14

Фактори за развитие на Община Кочериново 19

Общинска администрация 19

Геостратегичесто положение на Община Кочериново 23

Историческо и културно наследство 23

Анализ на бюджета на Община Кочериново 25

Национални приоритети за регионално развитие 31SWOT анализ на природния потенциал и факторите за развитие на община Кочериново 32

Финансовата перспектива за периода 2007 – 2013 36

Анализ на стопанския сектор на община Кочериново 37

Характеристика на икономическите сфери в стопанския сектор 37

Селско и горско стопанство 38

Земеделски и горски фондове 38

Растениевъдство 39

Животновъдство 41Промишленост 43

Приватизация в индустриалния сектор 45Търговия и услуги 45

Туризъм 45

SWOT анализ на стопанския сектор на община Кочериново 46

Финансовата перспектива за периода 2007 – 2013 50

Анализ на социалната сфера на община Кочериново 52

Процеси и тенденции на пазара на труда 52

Икономическа активност и работна сила 52

Заетост 53

Наети лица и работна заплата 54

Безработица 55

56

Здравеопазване 57

Образователна система 58

Култура и обществена дейност 63

SWOT анализ на социалната сфера на община Кочериново 63

Финансовата перспектива за периода 2007 – 2013 67

Техническа инфраструктурата и дейности по опазване на околната среда 68

Общинска пътна мрежа 68

Телекомуникации 69

Енергийни мрежи и системи 69Водоснабдяване 69

Канализация 71

Третиране на твърди битови отпадъци и екология 71

SWOT анализ на техническата инфраструктура на община Кочериново и дейностите по опазване на околната среда 73

Финансовата перспектива за периода 2007 – 2013 76

Визия, приоритети, стратегически цели и мерки за бъдещо развитие на Община Кочериново 78

Визия 78

Приоритети 78

Източници за финансиране изпълнението на планираните дейности 92

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 104

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 104

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 104

ЗА 104

ПЕРИОДА 2005 – 2006 ГОД. 104

Приоритети, стратегически цели и подцели на община Кочериново 105

Проекти на община Кочериново за периода 2005 – 2006 година 107

Времеви график за изпълнение на поставените проекти 111

Възможности за финансиране на проектите на общината в областта на икономическата и социалната сфера за периода 2005-2006 г. 112Каталог: images -> stories -> docs -> otchet plan
docs -> Иван Минков Кмет на Община Кочериново Техническа спецификация
docs -> На оперативна програма "административен капацитет" за 2007 2015 г. Съдържание І. Въведение 4 ІІ. Система за оценка на опак 5 Определение за оценка 5 Цели на оценката 5 Видове оценки 5
docs -> Резюме на проект с рег. № К09-15-5/30. 04. 2009 г и наименование „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”
docs -> Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
docs -> Приложение 13 Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност
docs -> Проектно предложение Наименование на проекта
docs -> 1. 6 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”
otchet plan -> План за действие за интегриране на ромите в община кочериново за периода 2013 -2014г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница