Община криводол област врацаДата02.06.2018
Размер34.98 Kb.
#71636
ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБЛАСТ ВРАЦА

3060 Криводол, ул.”Освобождение”№ 13, тел. 09117/25-45, 25-26, факс 09117/23-69, e-mail: krivodol@dir.bgП Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 18 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на община Криводол

Във връзка с необходимостта от почистване на храсти и друга нежелана растителност в земеделски земи, собственост на Община Криводол, съгласно чл. 37о, ал. 2, т. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагаме следните изменения и допълнения в Наредба № 18 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на община Криводол:


§ 1. В Раздел І дял „Общи положения“ става № 1.

§2. В чл. 1 се добавят думите „собственост на общината, на физически лица, на юридически лица“.Текстът придобива следния вид:

Чл. 1. С тази Наредба се урежда редът и начинът за добив и ползване на дървесина в земеделски земи, собственост на общината, на физически лица, на юридически лица, лични стопанства, както и в други имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите, при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на чл. 211, ал. 4 от Закона за горите и чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите.

§ 2. Създава се нов дял „2. Процедура за разпореждане с дървесина в частни имоти при условията на чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество“, който включва чл. 2 – чл. 10 от наредбата.

§ 3. Създава се нов дял 3 със следния текст:

3. Разпореждане с дървесина в земеделски земи, общинска собственост, във връзка с чл. 37о, ал. 2, т. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Чл. 10а. Дървесина, добита извън горски фонд, в земеделски земи, собственост на общината, включително и в земи, отдадени под наем/аренда, е общинска собственост.

Чл. 10б. (1) В случаите, когато в земеделски земи, собственост на общината, се налага прилагане на чл. 37о, ал. 2, т. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и засяга отсичането на голям брой дървета, дейността може да бъде възложена на външен изпълнител.

(2) Процедурата по ал. 1 се осъществява след решение на Общински съвет Криводол, прието с мнозинство от общия брой на съветниците, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс за предоставяне изпълнението на дейностите.

(3) Процедурата се осъществява чрез продажба на стояща дървесина на корен.

(4) За организацията и провеждането на процедурата по ал. 2 се прилагат разпоредбите на Глава VІІІ „Провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество“ от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС Криводол.

Чл. 10в. Началната тръжна цена при продажба на дървесина на корен, добита извън горски фонд, в земеделски земи, собственост на общината, се определя, както следва:

1. Иглолистни обли дървени материали

а) едра строителна дървесина /бял бор/ - 30 (тридесет) лв. за 1 плътен куб.м.

б) едра строителна дървесина /черен бор/ – 30 (тридесет) лв. за 1 плътен куб.м.

в) средна строителна дървесина /бял бор/ – 18 (осемнадесет) лв. за 1 плътен куб.м.

г) средна строителна дървесина /черен бор/ – 15 (петнадесет) лв. за 1 плътен куб.м.

д) дребна строителна дървесина – 12 (дванадесет) лв. за 1 плътен куб.м.

е) дърва за огрев – 20 (двадесет) лв. за 1 пространствен куб.м

2. Широколистни обли дървени материали

а) едра строителна дървесина /цер,акация,липа,топола,бреза и меки широколистни / - 30 (тридесет) лв. за 1 плътен куб.м.

б) едра строителна дървесина /бук,дъб,габър и други твърди широколистни/ - 40 (четиридесет) лв. за 1 плътен куб.м.

в) едра строителна дървесина /явор,ясен,бряст и горскоплодни/ - 55 (петдесет и пет) лв. за 1 плътен куб.м.

г) средна строителна дървесина –17 (седемнадесет) лв. за 1 плътен куб.м.

д) дребна строителна дървесина – 12 (дванадесет) лв. за 1 плътен куб.м.

е) дърва за огрев – 20 (двадесет) лв. за 1 пространствен куб.м

Чл. 10г. Началната тръжна цена при продажба на дървесина на корен, добита извън горски фонд, в земеделски земи, собственост на общината, отдадени под наем, се определя, както следва:

а) едра строителна дървесина (цер, акация, липа, топола, бреза и меки широколистни) – 30 (тридесет) лв. за 1 плътен куб.м

б) едра строителна дървесина (бук, дъб, габър и други твърди широколистни) – 40 (четиридесет) лв. за 1 плътен куб.м

в) едра строителна дървесина (явор, ясен, бряст и горскоплодни) – 55 (петдесет и пет) лв. за 1 плътен куб.м

г) средна строителна дървесина – 17 (седемнадесет) лв. за 1 плътен куб.м

д) дребна строителна дървесина – 12 (дванадесет) лв. за 1 плътен куб.м

е) дърва за огрев – 20 (двадесет) лв. за 1 пространствен куб.м
_________________________________________________________________________________________ ОБЩИНА КРИВОДОЛ 2016 г.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница