Община крушари детска градина крушаристраница1/4
Дата22.01.2019
Размер0.61 Mb.
  1   2   3   4


ОБЩИНА КРУШАРИ

ДЕТСКА ГРАДИНА КРУШАРИ,

9410 с. Крушари, ул.”Хр. Смирненски”№15, община Крушари, област Добрич

у т в ъ р ж д а в а м :
ДИРЕКТОР на ДГ с.Крушари


п л а н

за защита при бедствия , аварии, катастрофи и пожари НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ

В ДГ с.Крушари с изнесени групи с.лозенец, с. Коритен и с.телериг

2017/2018 г.

Ч А С Т П Ъ Р В А
I. Общи положения
Планът е разработен на основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия,

Детска градина с.Крушари, общ. Крушари е преобразувана с Решение № 7/66 на Общински съвет с.Крушари, в сила от 13.08.2016 г., на основание Заповед № РД – 08-365 на Кмета на община Крушари от 15.08.2016 г.

Включва иизнесените групи в селата Лозенец, Телериг и Коритен.


 1. Информация за детската градина

- Име на детската градина - Детска градина с. Крушари

- Адрес: с. Крушари, ул. „Христо Смирненски” № 15

- Директор: Диана Иванова

-Телефонон: 05771/2266 имейл: dgkrushari_f16@mail.bg
 1. Подход към детската градина

Подходът към ДГ с.Крушари се осъществява от съществуваща улица „Христо Смирненски” № 15,

3. Сграден фонд и комуникации –

- обща площ на детската градина – 6200м/2 Застроена площ: 984м/2

- Основни сгради – 1бр.

- Допълнителни сгради

Детската градина се намира в центъра на селото. Входовете са без интензивно движение на МПС, в близост няма предприятия с рискови производства. Сградата на детската градина е на два етажа. На първият етаж се намират: занимални 2бр., спални 2бр., санитарен възел 2бр., коридори, кухненски блок. На втория етаж: коридор, занималня, спалня, санитарен възел, стая на директора. Парното и склада се намират на полуподземен етаж. Отоплението се осъществява с два котела – пелети и костилки. Над парното и склада се намира перално помещение.


4. Детската градина има общо личен състав:
ЦЕЛОДНЕВНО
Общ брой персонал: 13

От тях: учители - 5

- първа смяна: 2 +1 / по музика, по график/

- втора смяна: 2

- целодневно: 13

Общ брой деца: 58

От тях: обслужващ персонал - 7

- първа смяна: 6

- втора смяна: 1

- целодневно: 1


Информация за Детска градина с.Крушари, изнесена група с.Лозенец
1. Име на детската градина - Детска градина с. Крушари, изнесена група- с.Лозенец

- Адрес: с. Лозенец, ул. „Дванадесета” № 8

- Директор: Диана Иванова

-Телефонон: 05773/3211


2. Подход към детската градина

Подходът към ДГ с.Крушари, изнесена група с.Лозенец се осъществява от съществуваща улица „Дванадесета” , през два входа;

3. Сграден фонд и комуникации –

- обща площ на детската градина – Застроена площ: 486 м/2

- Основни сгради – 1бр.

- Допълнителни сгради: няма

Детската градина се намира в центъра на селото. Входовете са на улица с интензивно движение на МПС, в близост няма предприятия с рискови производства. Сградата на детската градина е на един етаж. В детската градина се намират: занимални 2бр., спални 2бр., санитарен възел 2бр., коридори, кухненски блок, учителска стая. Парното и склада се намират в същата сграда в отделно крило.Отоплението се осъществява с два котела – пелети и дърва. Използваем е основно котелът пелети.
4. Детската градина има общо личен състав:
ЦЕЛОДНЕВНО
Общ брой персонал: 9

От тях: учители - 4

- първа смяна: 2 +1 / по музика, по график/

- втора смяна: 2

- целодневно: 9

Общ брой деца: 34

От тях: обслужващ персонал - 5

- първа смяна: 5

- втора смяна:

- целодневно: 1Информация за детска градина с.Крушари, изнесена група с.Телериг
1. Име на детската градина - Детска градина с. Крушари, изнесена група „Слънчо”, с. Телериг;

- Адрес: с.Телериг, общ.Крушари,

- Директор: Диана Иванова

-Телефонон: 05772/22 66 имейл: dgkrushari_f16@mail.bg
 1. Подход към детската градина

Подходът към ДГ с.Крушари се осъществява от съществуваща главна улица в центъра на селото, в близост до кметството и пощата;

Входовете са без интензивно движение на МПС,

3. Сграден фонд и комуникации –

- обща площ на детската градина – 1300м/2 Застроена площ: 395м/2

- Основни сгради – 1бр., допълнително пригодена за ДГ, втори етаж от основна триетажна сграда;
- Допълнителни сгради -

Детската градина се намира в центъра на селото. Входовете са без интензивно движение на МПС, в близост няма предприятия с рискови производства. Сградата на детската градина е на два етажа. На първият етаж се намират: занимални 1бр., спални 2бр., санитарен възел 2бр., коридори, кухненски блок. Вторият етаж: не се използва .

Парното и склада се намират на полуподземен етаж. Отоплението се осъществява с един котел – дърва и въглища.
4. Детската градина има общо личен състав:
ЦЕЛОДНЕВНО
Общ брой персонал: 5

От тях: учители - 2

- първа смяна: 2 +1 / по музика, по график/

- втора смяна: 2

- целодневно: 2

Общ брой деца: 17

От тях: обслужващ персонал - 3

- първа смяна: 3

- втора смяна: 1

- целодневно: 1Информация за Детска градина с.Крушари, изнесена група с. Коритен

1. Име на детската градина - Детска градина с. Крушари, изнесена група с.Коритен

- Адрес: с.Коритен , общ. Крушари, ул „ Първа” № 6

- Директор: Диана Иванова

-Телефон: няма
2. Подход към детската градина

Подходът към ДГ с.Крушари се осъществява от съществуваща главна улица.

Спазени са нормативните разстояние и има подход за противопожарните автомобили за пожарогасене.

3. Сграден фонд и комуникации –

- обща площ на детската градина – 8750м/2 Застроена площ: 235м/2

- Основни сгради – 1бр. – масивна едноетажна сграда от III ст. ПУ

- Допълнителни сгради -

Детската градина се намира в центъра на селото. Входовете са без интензивно движение на МПС, в близост няма предприятия с рискови производства, водни басейни и други опасни водоеми. Сградата на детската градина е на един етаж. На първият етаж се намират: стълбищна клетка, коридор, занималня, спалня, изолационно помещение, умивалня, санитарен възел, методичен кабинет.

Отоплението се осъществява с климатици – 4 бр.винтилацията е естествена.


4. Детската градина има общо личен състав:
ЦЕЛОДНЕВНО
Общ брой персонал: 7

От тях: учители - 2

- първа смяна: 1 +1 / по музика, по график/

- втора смяна: 1

- целодневно: 2

Общ брой деца: 14

От тях: обслужващ персонал - 4

- първа смяна: 3

- втора смяна: 1

- целодневно: 2
II. ЦЕЛИ НА ПЛАНА
1. Да създаде организация за управление на, детската градина и изнесените групи при възникване на бедствия или техногенни аварии.

2. Да определи и разпредели отговорностите и задачите на органите за ръководство на детската градина и персонала при възникване на бедствие или техногенна авария.

3. Да създаде условия за провеждане на защитни и спасителни мероприятия за персонала.

III. РИСКОВЕ ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЪГЛАСНО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
На територията на община Крушари могат да възникнат следните бедствия: земетресения, наводнения, снегонавявания и обледявания, пожари, промишлени аварии, радиационни аварии, свлачища.


 1. ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

Земетресението е едно от най-опасните и непредсказуеми природни бедствия. То е естествено възникнало колебателно движение в земната кора, при което се нарушава непрекъснатостта на земните пластове.

Силата на земетресението съвременната наука оценява посредством две скали – магнитудна скала на Рихтер, свързана с отделената сеизмична енергия, и скалата на сеизмичните интензивности – по Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64), свързана с ефектите от земетресението върху земната повърхност.

Област Добрич се намира в обхвата на Шабленската сеизмична зона с дълбочина на земетресенията до 20км, интензивност VII - IX степен по скалата на МШК – 64 и магнитуд - 7,6 - 8,0 степен по скалата на Рихтер. На север от областта се намира Вранчанският сеизмичен район, на запад Горнооряховската сеизмична зона, а на юг земетръсното огнище в Провадия, които оказват влияния върху сеизмичната обстановка в областта.

В сгради с масово пребиваване на хора при създаване на паника вследствие на земетресение и неадекватни действия на персонала могат да бъдат нанесени сериозни материални щети, съпроводени с човешки жертви.

При земетресение от VІІІ степен по скалата на МШК ще възникнат пропуквания на вътрешни и външни стени, падане на мазилки и комини от фасадата на ДГ с.Крушари и изнесени групи.

Стоманобетоновата конструкция на сградата на ДГ с.Крушари е осигурена срещу земетресения от 0 степен, /тази информация е описана в строителната документация на училището или детската градина/ Възможни са пропуквания на вътрешни и външни стени, падане на мазилки от фасадата на сградата.

При земетресение от ІХ степен по скалата на МШК може да се срутят балкони и еркерно издадени елементи, външни стени.

Очаква се настъпване на паника сред децата, педагогическия, непедагогическия и обслужващия персонал. Поради това е необходимо всички да бъдат своевременно евакуирани. 1. НАВОДНЕНИЯ

Наводненията представляват временно заливане на значителна част от земната повърхност. Наводненията възникват при обилни валежи и интензивно снеготопене. Същите могат да настъпят от преливане на водата, при частично или пълно разрушаване на стените на язовири и възникване на високи вълни в реките. Наводненията могат да настъпят от земетресения, в резултат на което се пропукват стени на язовири, и други водоеми.

За област Добрич са възможни наводненията от четирите групи, но най- характерни са наводненията от I група, предизвикани от падането на продължителни по времетраене проливни дъждове или интензивно топене на снеговете. Те се проявяват като локални поройни наводнения, в районите на отделни дерета или речни участъци.

Опасността от наводнения в общината се усилва поради слабата залесеност на територията, водеща до бърз отток, намалена проводимост на дерета и речни русла, липсващи или лошо изградени и поддържани канализационни мрежи в населените места и неподдръжане съоръженията на микроязовирите.

Най-голяма е опасността за населените места, критичната инфраструктура и земеделските земи, разположени в заливните зони.

Детската градина е разположено/а в близост до центъра на селото и опасност от наводнения съществува от проливни дъждове.

Възможно е преливане на канализационна мрежа, вследствие увеличаване на количеството на постъпващата в нея вода при проливни дъждове,обилно снеготопене.

Потенциално застрашени от наводнение са подземните и партерните помещения на ДГ с.Крушари. Очакват се материални загуби.
 1. СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ

Спецификата на континенталния климат е в основата на възможни снегонавявания. Снежните виелици и заледявания са често явление за нашата област. Характерни са за месеците декември и януари, но могат да се проявят и през останалите зимни месеци. Снежните бури и заледявания водят до нарушаване на въздушните комуникации, блокиране на пътищата и е възможно да поставят в рискова ситуация живота на много хора.

Важен фактор, определящ дали снеговалежът има бедствен характер, е скоростта на натрупване на снега. Понякога натоварванията от падналия сняг са толкова големи, че се разрушават покриви, а в отделни случаи и цели съоръжения.

Ниските температури са причина за обледеняването на електропроводите и други открити комуникационни линии. Годишно около 50 – 60 % от страната е засегната от снегонавявания и заледявания.

Вследствие на усложнената метеорологична обстановка и обилния снеговалеж и снегонавявания е възможно образуване на големи преспи, което би затруднило комуникацията на детската градина , както и подходът и изходът от него. Това в най-голяма степен представлява опасност, ако в детската градина възникне аварийна ситуация, за овладяването на която ще е необходима външна намеса.

Снегонавяванията могат да изолират детската градина и да затруднят получаването на външна помощ при необходимост. Основна задача на персонала е да поддържа достатъчна степен на проходимост в подходите и изходите на сградата. Изисква се да има организационна готовност за минимизиране на последиците.

Снегонавяванията могат да предизвикат значително натоварване на покривната конструкция на сградата, надхвърлящо проектното, което да доведе до нейното деформиране. Задача на техническата поддръжка е да организира нейното своевременно почистване.

Основна задача на персонала при обледяване, комбинирано със силен вятър е да почистят и опесъчат пред сградата и в двора на детската градина.

При снеготопене се образуват ледени висулки, които са сериозна опасност за преминаващите в близост до фасадата на ДГ с.Крушари. Необходимо е персоналът да ограничи преминаването на хора и да отстрани своевременно топящите се висулки.


 1. ПОЖАРИ

Пожарите в сгради с масово пребиваване на хора се причиняват основно от човешка дейност – неспазване на технически мерки за безопасност и неизправни съоръжения, работещи без контрол отоплителни уреди, палене на открит огън и по-рядко от природни явления – мълнии

Възникване на пожар в района на детската градина е възможно при: • аварии в електрическите уреди, при непозволено използване на нагревателни уреди или открит огън;

 • аварии в електрическите уреди

 • в резултат на мълния при нарушена мълниезащита;

Пожар може да се получи и в резултат на термично въздействие от високата температура, отделена при пожари, протичащи извън територията на детската градина, но в опасна близост до него./ако има такъв/

Основна опасност при евентуално възникване на пожар представляват секторите съдържащи леснозапалими и пожароопасни материали /избройте ги – библиотека, подова настилка, столове, бюра, легла, пердета, маси.

При пожар е възможно отделянето на токсични вещества и сажди. За предпазването на децата и персонала се поддържа резерв от индивидуални средства за защита /ИСЗ/.

Опасност представлява газовото стопанство. При авария е възможно изтичане на газ и съществува опасност от запалване и взривяване

На обекта е инсталирана пожароизвестителна система (ПИС). В случай на пожар освен известяване с аларма се извършва гасене на пожара и отваряне на вратите на детската градина за осигуряване на евакуация на пребиваващите.

Захранването на детската градина с питейна вода за битови нужди и противопожарни нужди се осъществява от ВиК и на площадката е изграден противопожарен резервоар. Предвидени са 10бр. противопожарни хидранти, разположени околовръст по площадката и 3бр пожарни кранове в застроената площ на сградата.

Възникването на пожар ще застраши живота и здравето на пребиваващите. Ще доведе до сериозни затруднения в нормалната работа на ДГ с.Крушари и временно прекратяване на заниманията. Това ще изиска предприемането на специални мерки. За предотвратяване на пожари, в резултат на мълнии, са инсталирани 4 броя гръмоотводи на покрива на сградата.

Личния състав на ДГ с. Крушари е длъжен да познава и да може да работи с осигурените в обекта противопожарни и аварийно-спасителни уреди и съоръжения след преминаване на обучение и инструктаж.
 1. ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ

Основните промишлени отровни вещества /ПОВ/, които представляват опасност при авария са: амоняк, хлор, серен двуоксид, серен триоксид, сероводород, серовъглерод, хлороводород, формалдехид, винилхлорид, пропилен и други.

През територията на страната преминават продуктопроводи, които заедно с компресорните станции са потенциални пожаро- и взривоопасни обекти.

При технологични аварии в обекти, работещи с нефт, нефтени продукти и природен газ биха се създали условия за замърсяване и реална опасност за населението. Пожароопасни са производствата на амоняк, хлор, целулоза и други химически продукти. Към тях се отнасят и складовите бази за течни и газови горива, както в предприятията, така и в националната система за снабдяване.

Замърсяване на околната среда с опасност за населението може да се предизвика при разлив на нефтопродукти в териториалните води и при трансграничен пренос по река Дунав, други гранични реки и Черно море.

Потенциална опасност от възникване на големи аварии представляват хранилищата за нефтопродукти, втечнени и компресирани въглеводородни газове и компресорните станции за природен газ и други технологични газове, които могат да доведат до възникване на експлозии и пожари.

Времето за естествена дегазация в зависимост от метеорологичните условия е от 6–8 часа до 1–2 денонощия и зависи също така от условията за съхранение. Това налага провеждането на голям обем дегазационни мероприятия при воденето на локализационните, спасителните и ликвидационните мероприятия.


 1. АВАРИЯ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

Радиоактивното замърсяване се формира от изхвърлените при аварията радиоактивни вещества, състоящи се от продуктите на делението на ядреното гориво, съставляващи около 250 вида радиоактивни изотопи. Изхвърлените при аварията радиоактивни вещества се издигат на височина от стотици метра до няколко километра, отнасят се от въздушните течения на големи разстояния и се отлагат върху повърхността, почвата, растителността, водата и храните от растителен и животински произход.

Това налага своевременно провеждане на комплекс от защитни мероприятия за населението от общината: информиране и получаване на указания за поведение и действие, укриване, херметизация на помещения, използване на индивидуални средства за защита, йодна профилактика, евакуация от засегнатия район, дозиметричен контрол, оказване на медицинска помощ на пострадали.


 1. ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ “ЧЕРНА ВОДА”

В зависимост от конкретните метеорологични условия в момента на аварията на замърсяване може да се подложи част от територията на област Добрич. Затова се прилагат защитните мерки в зоната за аварийно планиране, като се има в предвид и възможното допълнително замърсяване с тритий.

Това налага вземането на следните специални мерки за осигуряване на радиационна защита на населението в случай на трансграничен пренос на радиоактивни вещества при авария в АЕЦ “Черна вода”:


   • оповестява се населението за аварията и се разясняват мерките и поведението му при трансграничното радиоактивно замърсяване

   • преминава се в режим на непрекъснато измерване на системите за радиационен контрол;

   • привеждат се в готовност силите на единната спасителна система /ЕСС/ в област Добрич;

   • извършва се йодна профилактика-по разпореждане на МЗ;

   • извършва се анализ на води, хранителни продукти, фуражи и др. в лабораториите по гамаспектрометричен анализ;

   • осигурява се жизнената дейност на населението и добиване на практически умения в условията на радиоактивно замърсяване - използване на консервирани храни и фуражи, пиене на минерална вода, спазване на личната хигиена и хигиена на дома и населеното място, неизползване на открити водоеми и др.
 1. СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОПАСНОСТ ПРИ БЕДСТВИЕ ИЛИ ТЕХНОГЕННА АВАРИЯ

В този раздел се описват съоръжения, които представаляват опасност при бедствия или техногенна авария. Например:
 • Котли - отоплителни съоръжения

 • Ел.инсталация 1. БИОЛОГИЧНО ЗАРАЗЯВАНЕ

Географското разположение на страната, влошената международна епизоотична и епифитотична обстановка, търговията, вносът на живи животни, продукти от животински и растителен произход са условия за възникване на огнища на биологично заразяване.

Появата на огнища на зараза може да стане чрез: • вдишване на заразен въздух;

 • употреба на заразени хранителни продукти и вода;

 • чрез ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи;

 • при контакт с болни хора, животни или заразени предмети.

 • био-терористичен акт – чрез заразяване на водоизточници, складови помещения, фуражи, земеделски площи, храни и др.

Необходим е непрекъснат контрол от регионалните медицински служби и строго спазване на санитарните норми при обработка и предлагане на храните.
IV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ;
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ


 1. Разработване и поддържане на план за защита при бедствия на пребиваващите.

 2. Своевременно информиране при възникване на бедствена ситуация:

 • Единен европейски номер за спешни повиквания – 112

 • Оперативен център/ОЦ/ – РДПБЗН-Добрич - 058/ 622 112, 058/658100

 • денонощно - дежурен при Общински съвет за сигурност в Община Крушари -05771 20-10

 • денонощно - дежурен при Областен съвет за сигурност - Добрич на телефони 058/601 517

 1. Оповестяване на персонала и ограничаване достъпа до засегнатия район.

 2. Вземане на незабавни мерки за защита на пребиваващите.

 3. Създаване на организация за своевременно откриване, извеждане и оказване на първа медицинска помощ на пострадалите и транспортиране в болнични заведения.

 4. Осигуряване на индивидуални средства за защита и създаване организация за раздаване в максимално съкратени срокове.


МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
1. Няма в близост до детската градина обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични поражения – бензиностанции, газостанции, язовири и др.

2. При възникване на трус, пребиваващите в помещенията се прикриват на подходящи места до преминаване на труса.

3. След преминаване на труса всички се евакуират и застават на открито място, отдалечени от сгради, съоръжения и електропроводи – В двора на ДГ с.Крушари на площадките за игра.

4. Извършва се проверка на хората. При наличие на останали се организира тяхното издирване и спасяване.

5. Оказва се долекарска помощ на пострадали и транспортиране в болнични заведения.

6. Организира се наблюдение за уточняване на обстановката в детската градина - пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално-енергийната система и др.

7. По възможност се осигурява храна, вода и подслон на нуждаещите се.

8. След първия трус не е препоръчително влизане в сградите за време от 2 до 4 ч. защото са възможни вторични трусове.

9. Извършва се възтановяване на комунално енергийната система, ако са нарушени в следствия на земетресението.

10. При необходимост се иска помощ от силите на ЕСС.

Членовете на Щаба:

1. Съдействат при евакуацията.

2. Организират евакуация на ценна документация и имущество.

3. Докладват за приключване на евакуацията на ръководителя на обекта.

4. Анализират изпълнението на задълженията и при необходимост предлагат промени за подобряване на взаимодействието.

5. Подпомагат с информация службите за ЕСС след тяхното пристигане.

6. Изключват електро, водо и газозахранването на сградата.

Председателя на Щаба:

1. Отваря евакуационните изходи на сградата.

2. Организира отключването на аварийни изходи при необходимост (аварийни са изходите, неотговарящи на изискванията за евакуационни, но в състояние да улеснят евакуацията, при условие, че са незасегнати от опасни фактори).

3. Организира изключването на електро, водо и газозахранването.

4. Ръководи действията при евакуация.

5. Организира усилена охрана за недопускане връщане на хора в застрашените зони.

6. Съобщава за обстановката на Щаба в общината.

7. Наблюдава за недопускане на паника при евакуацията.

8. Контролира изпълнението на задълженията на длъжностните лица при земетресение.

9.Анализира изпълнението на задълженията и при необходимост предлага промени за подобряване на взаимодействието.
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЕ
1.Предварително се извършва прогнозна оценка за въздействие от наводнение върху детската градина

2.Определят се сигнали за оповестяване на персонала.

3.Определят се органи и сили, с които ще си взаимодействат.

4.Ред за действие:

4.1.При опасност от наводнение:

Щабът за изпълнение на плана за защита при бедствия се събира и изпълнява следните задачи:

4.1.1.Организира дежурство с цел наблюдение територията на детската градина за установяване началото на наводнението;

4.1.2.Осигурява изпълнението на всички решения, взети от Общинския съвет за сигурност.

4.1.3.Организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които има опасност от наводнение;

4.1.4.Организира временно прекратяване на работата в помещения и участъци, застрашени от наводнение;

4.1.5.Доуточняват се маршрутите и местата за настаняване до преминаване на опасността.

4.1.6. При възможност се изготвят диги от чували с пясък на застрашените участъци.

4.2.След възникване на наводнение:

Щабът за изпълнение на плана за защита при бедствия се събира и изпълнява следните задачи:

4.2.1.Оповестява личния състав;

4.2.2.Прекратява работата;

4.2.3. Прави проверка на изведените хора. Ако има липсващи, организира издирването им в сградите;

4.2.4. Организира своевременно извеждане на персонала на безопасно място и се дават указания за тяхното поведение съобразно конкретната обстановка. Персонала и работниците се евакуират във високи участъци от местността;

4.2.5.Оказва долекарска помощ на пострадали, при възможност се осигурява храна, вода и подслон на евакуираните;

5. След преминаване на наводнението се възстановява комунално енергийната система и производството. При наличие на наводнени сгради и съоръжения се отводняват.


МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ

1. При силни снежни бури и ниски температури се прекратява престоя на открито, при необходимост от продължаването на дейностите на открито на работниците се организира посменен режим, като им се осигурява почивка и топли напитки. Води се точна информация колко работници и къде работят.

2. Осигурява почистването и опесъчаването на двора на детската градина

3. Осигурява прибиране на децата на закрито

4. Организира транспортирането на децата и личния състав до местоживеенето, ако детската градина се намира в друго населено място или е извън населен район;

5. При невъзможност за придвижване до местоживеенето, организира настаняването на децата и личния състав в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете;

6. Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост;

7. Изпълнява решенията на общината


ЗАЩИТНИ МЕРКИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
1. Организира се събиране на информация от компетентните органи или чрез информация от медиите за часа на аварията, вида и количеството на изтеклите /изхвърлените/ в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността на обекта;

2.Незабавно се оповестява персонала се и дават указания за поведение и действия;Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата :

1.Организира максимално бързото извеждане на децата и личния състав от сградата и застрашения район в посока, перпендикулярна на разпространението на токсичния облак на безопасно място съгласно указанията на специализираните органи. Придвижването се извършва с наличните транспортни средства или пеша.

2. Организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на промишлените отровни вещества;

3.Осигурява първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата:

1.Организира се своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и херметизирането на предварително определените за целта помещения с подръчни средства и материали;

2. Организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на промишлените отровни вещества;

3.Осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и пострадали и се вземат мерки за транспортирането им в болнично заведение.Действия след приключване на аварията:

1. Проветряват се всички помещения, при необходимост се изискват замервания на въздуха за опасни вещества от специализираните органи.

2. Извършва се измиване на коридори, помещения и съоръжения с вода и миещи препарати
ЗАЩИТНИ МЕРКИ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Информацията за възникнала радиационна авария се получава само от компетентните органи. До настъпването на радиоактовното замърсяване се извършват следните подготвителни мероприятия:

1.Извършва се инструктиране на личния състав за поведението при радиационна авария ;

2.Извършва се херметизация на врати, прозорци, отдушници с цел недопускане навлизане на радиоактивни вещества в помещенията. Подготвят се помещения които могат да се използват като противорадиационни укрития /приземни и подземни етажи; с малка площ на прозорците

4. Ограничава се престоя на открито, както и всички дейности, изискващи събирането на много хора на едно и също място;

5. Всички служители се осигуряват и имат готовност за използване на противогази или памучно марлени превръзки , респиратори дрехи с цип

6. Създават се запаси от бутилирана вода и консервирани храни.

Дейности при настъпване на радиоактивно замърсяване. Сигнал за замърсяване се получава от националната състема за оповестяване и съобщения на компетентните органи. 1. Незабавно се поставят подготвените ИСЗ

 2. Ако има указания от Министерството на здравеопазването се доставят и използват таблетки с калиев йодид.

 3. Преустановява се престоя на открито. При необходимост от дейности на открито се провеждат само наложителните за кратко време.

 4. Извършва се измиване на двора на детската градина с вода с цел да не се вдига прах.

 5. Вътрешни помещения се измиват с вода и миещи препарати.

 6. В стола на детската градина се предлагат само ботилирана вода и консервирани храни.

 7. В сградите и помещенията се влиза след почистване /изтупване/ на горните дрехи.

 8. Вода от водопроводната мрежа се използва само ако има разрешение от компетентните органи.

 9. Ежедневно с личния състав се провежда инструктаж за поведение в условия на радиоактивно замърсяване и се контролира спазването на предвидените мерки.

 10. Възможно е прекратяване на занятията.


МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БИОЛОГИЧНО ЗАРАЗЯВАНЕ

Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия извършва следните действия: • предприема епидемиологични мерки спрямо източника на заразата

 • предприема епидемиологични мерки спрямо околната среда и елементи, способстващи за пренасяне на заразата.

 • предприема защитни мерки за повишаване невъзприемчивостта на населението.

- уведомява дежурния по Общински съвет за сигурност за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;

При биологично заразяване от здравните власти може да бъде наложена карантина или обсервация. При така създадена обстановка действията на щаба ще бъдат силно ограничени, а в някои случаи при огнища с особено опасни инфекции и невъзможни.Възможно е прекратяване на занятията.


МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ СВЛАЧИЩА

Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия извършва следните действия:

- преустановява движението на хора и моторни превозни средства  в близост до  активизиралите се  свлачища. Осигурява надеждна охрана.

- изключва електрозахранването и водоснабдителната мрежа в детската градина.

- изготвя оценка за състоянието на сградния фонд по отношение сигурността на персонала и пребиваващите и при необходимост организира извеждането на пребиваващите от застрашената територия

- организира непрекъснато наблюдение на активирания свлачищен масив.

- организира изпълнение на някои видове неотложни укрепителни работи – изграждане на подпорни стени, заскаляване на участъци.

- организира изнасянето на имуществени ценности от района и забраната за пребиваване на хора в него.

- съобщава на дежурния по Общински съвет за сигурност за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРИ
При пожар Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия извършва следните действия:

- незабавно съобщение на службите за пожарна безопасност и защита на населението – ЕЕНСП -112

- съобщение на намиращите се в сградата за необходимостта от евакуация:

ПРИ ПОЖАР - присъстващите в сградата се известяват и евакуират в следната последователност:

- съседни помещения и зони на тази, в която е възникнал пожарът;

- помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения;Система за съобщаване на присъстващите в сградата:

При възникване на пожар в самата сграда (помещение):

- служителят /посетителят/, забелязал или установил запалване, пожар или авария, е длъжен да съобщи на застрашените хора и на директора.

- при постъпване на сигнал за пожар, служителите известяват в зависимост от обстановката всички зони за необходимост от евакуация и службите за ПБЗН.При възникване на пожар извън сградата.

- при постъпване на сигнал (съобщение) за евакуация, служителите организират незабавното напускане на зоната (помещението).

Известяването се извършва в следната последователност:

- по телефон;

- по мобилен телефон.

При известяване на РС ”ПБЗН" се съобщава следното:

- длъжност и фамилия;

- име на обекта;

- вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум

При пожар:

- гасене на огнището на запалване (пожар) чрез преносимите уреди за първоначално пожарогасене;

- изключване на електрическото захранване на етажа (сградата) с пожар;

- след приключване на евакуацията - затваряне на вратите към помещението или зоната с пожар, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата;

- след пристигане на "ПБЗН" се свежда информация за евакуацията, извършените действия по пожарогасенето и други, при поискване;

- при застрашаване на ценна документация и имущество се вземат мерки за изнасяне, а в краен случай и за активна защита, без да се поема излишен риск от служебните лица.

Функции и отговорности на длъжностните лица, изпълняващи задължения по време на евакуация при пожар

Членовете на Щаба:

1. Съдействат при евакуацията.

2. Организират изнасяне на ценна документация и имущество от обекта.

3. Докладват за приключване на евакуацията на ръководителя на обекта.

4. Анализират изпълнението на задълженията и при необходимост предлагат промени за подобряване на взаимодействието.

5. Преценяват естеството на опасността, вземат решение за необходимост от евакуация и го разгласяват на всички присъстващи в сградата.

6. Подпомагат с информация службите за ПБЗН след тяхното пристигане.

7. Изключват цялостно или частично електрозахранването на етажа или сградата по разпореждане.

Председателя на Щаба:

1. Отваля евакуационните изходи на сградата.

2. Организира отключването на аварийни изходи при необходимост

3. Организира изключването на електрическото захранване на зоната, застрашена от пожар.

4. Ръководи действията при евакуация.

5. Организира усилена охрана за недопускане връщане на хора в застрашените зони.

6. Съобщава за обстановката на ЩК в общината.

7. Наблюдава за недопускане на паника при евакуацията.

8. Контролира изпълнението на задълженията на длъжностните лица при пожар.

9.Анализира изпълнението на задълженията и при необходимост предлага промени за подобряване на взаимодействието.
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ СИЛНИ ВЕТРОВЕ И СМЕРЧ
При силни ветрове и смерч Щаба извършва следните действия:

- следи информацията за времето и изпълнява указанията за поведение и действие

- уведомява децата и персонала за необходимостта за заемане на безопасни места в сградата

- издава забрана за напускане на детската градина до преминаване на опасността

- изключва тока, водата и газта.

- затваря плътно вратите и прозорците

- съобщава на дежурния по Общински съвет за сигурност за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;
V. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОТГОВОРНИТЕ СТРУКТУРИ И ЛИЦАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
1. Ръководство и управление при възникване на бедствие или техногенна авария.

Ръководството се извършва от щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, който се определя със заповед на директора на детската градина /прил. № 1/. Състава на щаба се определя според мащабите и големината на обекта. Задачите на щаба са: • Да създаде организация за управление на обекта в бедствени ситуации.

 • Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение.

 • Да организира и проведе предвидените защитни мерки за персонала и работниците в зависимост от ситуацията

 • Да координира и взаимодейства със съставните части на единната спасителна система.

Отговорно лице за задействане на плана: Василка Филева Илиева
При негово отсъствие плана се задейства от: Минка Маринова Йорданова

В ДГ с.Крушари, изнесена група с. Лозенец
Отговорно лице за задействане на плана: Искра Димитрова Русева
При негово отсъствие плана се задейства от: Димитрина Желева

В ДГ с.Крушари, изнесена група с. Коритен
Отговорно лице за задействане на плана: Веселина Дичева
При негово отсъствие плана се задейства от: Диана Иванова
В ДГ с.Крушари, изнесена група с. Телериг
Отговорно лице за задействане на плана: Зикрие Османова
При негово отсъствие плана се задейства от: Гюлшен Исмаилова

2. Планът се въвежда в следните случаи:

- при възникване на бедствие или авария засягащи територията на детската градина - при въвеждане на национален, областен или общински план за защита при бедствия

За подпомагане на щаба и извършване на конкретни дейности при бедствия и техногенни аварии се създават аварийни, санитарни и др. групи / прил. № 2/. Задълженията на групите са дадени в приложение № 7VI. Време за готовност на щаба и групите:

Оповестяване на Щаба се извършва, съгласно Приложение № 3 от 3 до 5 мин.

Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия се привежда в готовност в работно време до 15 мин. Извънработно време до 1 час и се събира на определеното място, анализира обстановката, внася корекции в плана в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват:

-мероприятията за незабавно изпълнение;

-редът за действия;

-задачите;

-редът за обмен на информация;

-съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях.

На групите

Оповестяването на групите се извършва съгласно Приложение № 3 - от 5 до 10 мин.

Привеждане в готовност на групите в работно време до 30 мин., извън работно време до 1 час. Децата, работниците и персонала се известяват чрез локалната система за оповестяване.

Групите се събират на предварително определени места.VII. Взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.

Взаимодействието се осъществява от председателя на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия или от зам.-председателя. Координацията се осъществява по време място и задачи. На пристигналите екипи се оказва помощ със специалисти и налична техника. Реда за оповестяване на външни организации е посочен в прил.№ 4. Предоставя се информация която съдържа:- обстоятелствата по възникването на бедствието/аварията;

- опасни вещества отделени в следствие на бедствието/ аварията

- засегнати участъци и места в които се предполага, че има останали хора

- предприетите действия до този момент;

VIII. Ресурси, необходими за изпълнение на предвидените защитни мерки.

За изпълнение на предвидените защитни мерки се използва наличната техника и имущества според ситуацията /прил. № 5/


IX. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА


 1. С плана се запознават срещу подпис целия личен състав на детската градина.

 2. Два пъти годишно се провеждат тренировки и обучение с децата, учениците и личния състав на детската градина.за усвояване на плана.

 3. Плана се актуализира ежегодно до 30.09. и при организационни промени, промени в наименования, телефонни номера на служителите и структурите по взаимодействие.

Разработил:

Директор ДГ: Диана иванова

Приложение №1
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница