Община Любимец  Общински план за развитие 2006 2013страница1/10
Дата30.09.2017
Размер1.95 Mb.
#31295
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Община Любимец  Общински план за развитие 2006 – 2013

съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ 3

Основания за изготвяне 4

Цели и задачи на разработката 4

Цели на ОПР 4

Задачи на ОПР 5

Колектив разработващ плана 5

Подход при разработването на ОПР 5

Предварителни проучвания. 6

Междинни съгласувания 6

Устройствени проучвания 6

Предварителен проект 6

Окончателен проект 6

Връзка на ОПР- Любимец със съседните общини, регионални и национални нива 7

Териториално адресирано планиране 7

Мотивация на приоритетите 7

Информационна основа 9ЧАСТ ПЪРВА 10

АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА. 10

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 10

0. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 10

Историческа справка 10

Геостратегически условия и връзки 10

Местоположение и граници 11

Функционално площоразпределение 11

Селищна мрежа 12

Функционални връзки 12

2.1. СЕКТОР ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 14

i. Природно – ресурсен потенциал 14

i. Опазване на околната среда 17

Природна среда 222.2. СЕКТОР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 25

ii. Динамика на населението 25

iii. Възрастова структура 26

iv. Ниво на образование 28

v. Семейна структура 29

vi. Етническа структура 29

vii. Безработица 29

viii. Социална активност 30

ix. Оценка на демографския потенциал 32

2.3. СТОПАНСКИ СЕКТОР 35

i. Първичен сектор 36

ii. Вторичен сектор 38

iii. Третичен сектор 41

Образование 42

Култура и изкуство 43

Здравеопазване 43

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ БЛОК 44

Туризъм 44

iv. Оценка на стопанския потенциал 46

2.4. СЕКТОР ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 48

i. Транспортна инфраструкутура 48

Автобусен транспорт 49

Железопътена инфраструктура 49

Таксиметрови превози 50

ii. Телекомуникации 50

iii. Електрификация 51

iv. Водоснабдяване и канализация 52

v. Възобновяеми енергийни източници 53

vi. Оценка на техническата инфраструктура 532.5. СЕКТОР ТЕРИТОРИАЛНИ РЕСУРСИ 56

i. Подсистема „Обитаване” 56

ii. Подсистема „Труд” 57

iii. Подсистема „Социална инфраструктура” 57

iv. Подсистема „Отдих” 61

v. Оценка на териториалните ресурси 62

vi. Пространствена структура 63

vii. Междуобщински мероприятия 64част втора. 67

2.0. SWOT АНАЛИЗ 67

Част трета 71

Стратегия за развитие на община ЛЮБИМЕЦ 71

2.1. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 71

2.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 71

3.1. Приоритет 1. Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата 71

3.2. Приоритет 2. екологична обстановка, развитие на спорта и туризма 73

3.3. Приоритет 3. Икономическо развитие 75

3.4. Приоритет 4. Трансгранично сътрудничество 76

3.5. Приоритет 5. Устройство на територията 76приложения 78

Приложение 1. Описание на мерките и индикативна финансова таблица 80

Описание на мерките 80

Описание на мерките 81

Описание на мерките 82

Индикативна финансова таблица 83

Индикативна финансова таблица 84

Индикативна финансова таблица 85

Индикативна финансова таблица 86

Индикативна финансова таблица 87

Приложение 2. Графични приложения 88

Приложение 3. Статистически данни - извадка 116Приложение 4. структурни фондове на ес 125

ВЪВЕДЕНИЕ


Развитието на съвременното общество е изключително динамично. Промените на социално икономическата база и условия и последвалите промени в целите, приоритетите и средствата за постиганeто им, изисква промяна и на базата на избора, който хората да направят за дълъг период от време и решенията, които вземат и успяват или не успяват да реализират.

Резултат от такъв избор е Общинския план за развитие - един особен инструмент за управление, сравнително нов за нашето общество, защото е носител на следните основни характеристики :

 • Първо - участниците в неговото изготвяне са широк кръг както от специалисти, така и на граждани, чиито виждания, изисквания, права и представи за качеството на техния живот намират отражение в него, така че решенията и предвиждания са резултат от широк обществен консенсус.

 • Второ - особеност на плана е неговата всеобхватност – широкият кръг от проблеми които третира, общата рамка която приема за решаването им и дългия „времеви хоризонт” за реализирането на предвидените мероприятия.

 • Трето – особеност на плана е неговата динамичност. Предвиждания на ОПР не следва да се приемат като „твърди и категорични”, а като един отворен, общ „сценарии” за прогнозираните от днешна гледна точка най-добри насоки за развитие, които във времето подлежат на корекции, уточнения и промени, съобразени с общата динамика, в условията на гражданско общество и членство в Европейския съюз.

Тези три основни характеристики на ОПР го превръщат в динамичен инструмент за управление, в ръцете действаща институция, която постоянно да следи, както външните за общината въздействия, така и процесите протичащи вътре в нея, да анализира комплексно тези въздействия, да моделира и предлага избор на поведение, в рамките на приетата от плана обща визия за развитие, за реализиране на избраните приоритети и цели, чрез динамични мерки в условията на устойчиво развитие.

Така Община Любимец, чрез разумно оползотворяване на своите ресурси, включително и с помощта на структурните фондове от ЕС да се променя положително и да расте в социално-икономически план.

В този смисъл Общинския план за развитие следва да се разглежда не като окончателен, завършен формален акт, а като процес който се развива във времето, отразява и адаптира предвижданията към настъпващите промени.

Той е вид стратегическо планиране, което извежда обща визия и приоритети за развитието на общината, резултат от задълбочени аналитични проучвания и предварителни познания, следвайки цикъла:

 • Определяне на заинтересованите страни,

 • Проучване и инвентаризация на наличните ресурси в общината,

 • Анализ и обобщение на събраните данни,

 • Оценка на ресурсите посредством SWOT-анализ, съпроводен с оценка на пространствено-функционалните потенциали на цялата територия на общината

 • Формулиране на визия, цели и приоритети,

 • Публично обсъждане и приемането на визията и приоритетите

 • Представяне на проекта за ОПР пред Общинския съвет за утвърждаване чрез решение, след което ще се разработят:

 • План за действие към Стратегията,

 • Система от индикатори за наблюдение на нейното изпълнение и оценка на въздействието на включените в нея проекти.

Общинския план за развитие на община Любимец, поради факта, че при неговото разработване е приложен нов подход, има по-дълъг времеви хоризонт – до 2013 год., а за реализацията му ще разчита и на нови финансови източници (в т.ч. Структурните фондове на ЕС), следва да се приема като самостоятелен, нов документ за развитие на Общината.

Основания за изготвянеОбщинския план за развитие на Община Любимец е изготвен съгласно изискванията на чл.14 от Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г., в сила от 20.02.2004 г), Наредбата по чл.19 и Методическите указания на МРРБ.

Основанията за неговото изготвяне е законовото изискване за привеждане в едногодишен срок на Общинските планове за развитие в съответствие с новите изисквания (Параграф 2, ал.4 на ЗРР).

Цели и задачи на разработкатаВ контекста на съвременните тенденции на социално-икономическо развитие, свързани с пазарното стопанство, в рамките на периода на действие на плана следва да реализират два основни елемента :

 • Първия - създаване на условия за запазване и стимулиране на съществуващия бизнес, намиране на нови инвеститори и убеждаването им да вложат капитали в общината за създаване на нови работни места и стимулиране на икономическата дейност.

 • Втория – оползотворяването на резултатите и полагането на усилия за подобряване на цялостната обстановка в общината, така че наличните ресурси и икономиката да осигурят съответно качество на живота.

Комбинацията на тези два елемента създава здравословна и добре балансирана икономическа среда.

Цели на ОПРОбщинския план за развитие има за цел:

 • Да формулира общо приемливата, желана от обществото визия за развитие на Общината в следващото десетилетие, при условията на членство на страната в Европейския съюз;

 • Да анализира и мотивира оценка на силните страни,

 • Да предложи мероприятия за преодоляване на негативните процеси и туширане на разкритите слаби страни на развитието;

 • Да очертае основните насоки в отделните сфери на социално-икономическото развитие на общината, като формулира и изведе най-важните, приоритетни задачи, необходими за успешния „европейски” старт на управлението;

 • Да набележи мероприятия за реализация на желаните промени, при ефективно използване на наличните ресурси, в условията на опазване на околната среда;

 • Да мобилизира и интегрира усилията на различните институции и структури, имащи отношение към социално икономическите предвиждания;

 • Да запознае обществеността с разкритите проблеми и пътищата за преодоляването им, както и да приеме препоръките на отделните граждани, групи и общности, така че планът да бъде резултат от широк обществен консесус;

 • Да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитие на Общината.

Задачи на ОПР

Основните задачи на Общинския план за развитие са:

 • да извърши ревизия, актуализация, адаптиране и допълване на действащия базов документ „Общинска стратегия за развитие на Община Любимец, 2002 – 2006 год”, както и на разработените локални стратегии и програми, касаещи различни аспекти на социално-икономическото развитие на общината и др.

 • Да синхронизира предвижданията на ОПР на съседните общини, касаещи общи проблеми, както и взаимовръзките със стратегически планови и програмни документи за регионално развитие - разработвани на Областно ниво, на ниво Район за планиране и на национално ниво, като регламентира и координацията във времето.

Колектив разработващ плана

Общинския план за развитие е разработен от Общинската администрация на община Любимец в сътрудничество с:

 • Кметски наместници

 • Администрацията на областната управа

 • Териториално бюро по статистика

 • Консултантски екип на „Ситиплан” – Пловдив

 • Гражданско участие

Подход при разработването на ОПР

При разработването на плана е приложен подход съобразен с формулираните в „Методическите указания” последователност от дейности, допълнен по отношение на възприетите принципи и етапи на разработване:

 • Принципи при разработването на ОПР:

 • Партньорство, публичност и прозрачност;

 • Концентрация на ресурсите за постигане целите на местното развитие;

 • Допълване на финансирането от национални и други източници;

 • Междуведомствена координация на дейностите;

 • Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на регионално и национално равнище.

 • Етапи на разработването на ОПР

Разработването на плана е разделено на следните етапи:

Предварителни проучвания.В този етап са проучени наличните документи за стратегическо планиране в Общината. Набрана е допълнителна информация, включваща актуални статистически данни за населението, икономиката, ресурсите, населените места, изградеността на основните функционални подсистеми.

Създадени, разпространени и обработени са анкетни формуляри касаещи специфични проблеми на Общината. Проведени са поредица от работни съвещания с работните групи по сектори, определени със заповед на Кмета.

От всяка група е предоставена информация касаеща конкретните проблеми. Получената информация е обработена, анализирана и класифицирана по важност при съвместяването с другите сектори.

.

Междинни съгласуванияВ работни срещи с работните групи по сектори и общи събирания на всички групи и представители на общинската администрация са обсъдени основните проблеми на общината, стратегическите цели и мерки за постигането им.

Устройствени проучванияЗа цялата територия на общината е съставена картна основа на базата на актуален подробен картен материал. Съставените схеми отразяват устройственото състояние на общината, както и „отлагането” на предвидените мероприятия върху територията.

Предварителен проектНастоящата разработка представлява „Предварителен проект на Общинския план за развитие на община Любимец” и подлежи на обществено обсъждане и предварително разглеждане от Общинския съвет.

Окончателен проектСлед отразяване на препоръките, допълненията и забележките от общественото обсъждане и Общинския съвет, той ще бъде доработен и представен за приемане в „Окончателен проект на ОПР”.

Връзка на ОПР- Любимец със съседните общини, регионални и национални ниваОбщина Любимец е разположена непосредствено на основен евро-азиатски инфраструктурен коридор (ЕК № 10), който преминава надлъжно през страната и при Капитан Андреево се явява най-важния граничен пункт на Европейския съюз филтриращ връзките и влиянието между Изтока и Запада.

С отварянето на новите контактни пунктове с Република Гърция при Славеево – община Ивайловград и ГКПП при Лесово, се оформя още един напречен на територията коридор, от особено значение за интеграцията на Балканите в ЕС – Гърция, България и Румъния. Развитието на този и другите напречни коридори е от първостепенно значение за общината и региона.

Едновременно с това община Любимец има общи проблеми със съседните общини – Ивайловград – на границата с която е общата зона за отдих, община Харманли и Свиленград – с общите проблеми по отношение на техническата инфраструктура (в т.ч. примерно – общо депо за обработка и съхранение на ТБО), преработка на селскостопанска продукция (пр.: Винарска изба – Любимец), ежедневни културно-битови и трудови пътувания и т.н. Тези предпоставки, за да станат реалност, изискват висока степен на съгласуваност както на разработваните планове за развитие на съседните общини в областта, така и на областните планове на съседните области.

Териториално адресирано планиранеОбщинския план за развитие на Любимец, пред вид възприетите принципи при разработването му е органично свързан с територията. Всички анализи, прогнози, мероприятия и задачи са адресирани и привързани към конкретни териториални единици и зони. Така ОПР се явява едно своеобразно планово задание за следващата стъпка от неговата реализация - изготвянето на Районна устройствена схема на общината. Общинското ръководство, работните групи и консултантите разработващи плана са убедени, че този подход е по-ползотворен от една чисто „аналитична” разработка, абстрахирана от територията.

Мотивация на приоритетитеДосегашните стратегически предвиждания са изградени на основата на „секторния” принцип. Този принцип се характеризира с превишаване на наличните ресурси и ниска ефективност поради откъслечния характер на предвидените (в т.ч. и реализирани) мерки и проекти.

Поради тези недостатъци на секторния принцип, в ОПР - мотивацията на мерките и приоритетите се базира на териториалния и клъстерен принцип, т.е. обединение на еднородни, близки, взаимозависими и взаимообвързани икономически, екологични, социални и устройствени дейности, върху най-благоприятните територии.

За успешната реализация на този принцип, необходими условия са залагането и на т.н. „меки” мерки – свързани с административни дейности:

 • качествен (в т.ч. „профилиран”) персонал,

 • устройствена (проектна) готовност,

 • съответни преференции – в местните данъци и такси,

 • различни форми на съучастие и стимули и др., както и ясното разграничаване на компетенциите - общински, ведомствени и др. и

 • съответен инвеститор – държава, община, партньорство, източник на финансиране (държавен, общински бюджет, структурен, частен и др.) и характер на мярката (кластерен; секторен).

Информационна основа

За разработването на Общинския план за развитие на Любимец е използвана цялата налична информация, в т.ч. стратегиите за развитие, планове и проекти, програми, официални статистически данни, данни от проведените анкети.

Силно изразения (все още) ведомствен подход в планирането и управлението и особено силно изразената „съпротива” на частния сектор при предоставянето на необходимата изходна информация обаче, са причина в диагностичната и прогностична база да присъстват известни аспекти на несигурност, които на съвременния етап не могат да бъдат преодолени.


Каталог: pics -> ani
pics -> Козметичен салон „лилия”
pics -> Над 15 000 души посетиха изложението през уикенда "дневник"
pics -> Програма „администрация"
pics -> Обичам те, Любимец’’
ani -> Относно : „реконструкция на улична водопроводна мрежа село малко градище”, Община любимец
ani -> Община любимец municipality lyubimets 6550 любимец 6550 lyubimets
ani -> Общински съвет -любимец
ani -> З а п о в е д рд-09-210/12. 04. 2013год
ani -> Изграждане на лозов масив със система за капково напояване в землищата на с. Васково и с. Оряхово, общ. Любимец, обл. Хасково”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница