Община пазарджикДата16.08.2017
Размер423.5 Kb.
#28147

Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg


П Л А Н
ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

2009 г.


СТРУКТУРА

НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ


А. ОСНОВЕН ПЛАН

 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА

  1. Основание за разработване на плана

  2. Цел на плана

  3. Основни задачи

  4. Връзка с други планове

  5. Въвеждане на плана в действие

 2. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

  1. Физикогеографска характеристика

  2. Климатична характеристика

  3. Демографска характеристика

  4. Стопанска характеристика

  5. Водостопанска характеристика

  6. Транспортна характеристика
 1. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХПлан за действие при възникване на радиационни аварии, трансграничен пренос на опасни вещества.План за действие при възникване на

снегонавявания, обледенявания, градоносни бури и епидемииПлан за действие при възникване на промишлени аварии и ПТП с разлив на опасни вещества. ПожариПлан за действие при възникване на наводнения


План за действие при силни земетресения
СТРУКТУРА НА ПЛАНА
І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДЕЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЕТО
ІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
ІІІ. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО
ІV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ, СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЕТО.


А. ОСНОВЕН ПЛАН

 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА
  1. Основният план за защита при бедствия на територията на община Пазарджик е изготвен на основание чл.9 и чл.65, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия , обн. ДВ бр.102 от 19.12.2006г., изм.бр.41 от 22.05.2007г., изм. и доп., бр.113 от 28.12.2007г., в сила от 01.01.2008г.  1. Цели на плана:
 • Създаване на необходимата организация, взаимодействие и координация между звената, службите и другите оперативни структури на единната спасителна система за организация за недопускане, намаляване и ликвидиране на последствията при възникването на бедствия, аварии и катастрофи;

 • Право на защита на всяко лице, като предимство е спасяването на човешкия живот пред останалите дейности по защитата;

 • Извършване на превантивна дейност при осигуряване на защитата;

 • Публичност на информацията за рисковете от бедствия.
  1. Основните задачи по-защитата на населението в случаи на заплаха или възникване на бедствие се състоят в:

  1. Оповестяване;

  2. Изпълнение на неотложни мерки за намаляване вредното въздействие;

  3. Предупреждение на населението от засегнатия район;

  4. Спасителни операции;

  5. Оказване на медицинска помощ при спешни състояния;

  6. Оказване на първа психологическа помощ на пострадалите и на спасителните екипи;

  7. Локализиране и ограничаване на разрастването на огнището и поразения периметър, при инциденти от екологично естество;

  8. Операции по издирване и спасяване;

  9. Радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии с опасни вещества и материали и срещу ядрени, химически и биологични оръжия;

  10. Ограничаване и ликвидиране на пожари;

  11. Временно извеждане;

  12. Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

  13. Ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични огнища, епидемии и епизодии от заразни и паразитни болести;

  14. Други операции, свързани със защитата.  1. Връзка с други планове

Основният план е в тясна връзка със специализираните планове, които са неразделна част от настоящият. Планът за защита при бедствия има връзка и с обектовите Планове за защита при бедствия на :

- Училища и детски градини;

- Производствени фирми и предприятия;

- Учреждения и ведомства;

- Юридически лица и Еднолични търговци.


  1. Въвеждане на плана в действие:

   1. Със заповед на Кмета на община Пазарджик

   2. Със заповед на областния управител на област Пазарджик

   3. Със заповед на Министъра на извънредните ситуации
 1. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
  1. Физикогеографска характеристика

Община Пазарджик е разположена в западната част на Горнотракийската низина и заема територия от 639.800 км2, което е 14.2 % от територията на областта и 0,5% от територията на Република България, с надморско равнище от 190 м. до 370 м. Общината граничи със седем общини от Пазарджишка област – Брацигово, Пещера, Ракитово, Септември, Лесичово, Панагюрище и Стрелча и с четири общини от Пловдивска област – Стамболийски, Марица, Родопи и Съединение.

Релефът на общината е преобладаващо равнинен. Надморското равнище варира от 190 до 370 м., като надморската височина на град Пазарджик е 205 м. На изток от Пазарджик е най-ниската част на полето - под 200 м надморска височина. Полето е бедно откъм речни тераси, защото е хлътнало. Това е допринесло за равнинния характер на Пазарджишкото поле. От двете страни на Марица и притоците й се е образувала ниска, но широка незаливна тераса. Почвите са преобладаващо алувиални.

Горският фонд представлява 12,2% от територията на общината.
  1. Климатична характеристика

    Община Пазарджик има благоприятен преходно- континентален климат, който се характеризира с летни засухи. Този климат е преходен между умерено континенталния климат на Дунавската равнина и преходно- средиземноморския климат на Югоизточна България.
      Отрицателните температури в Тракийската низина са характерни за най-типичния зимен месец - януари. Поради защитата на Стара планина и влиянието на Средиземно море, средната януарска температура на Пазарджик е положителна.
      Летните температури на Пазарджик не са по-високи от тези на Дунавската равнина. Средната юлска температура е 23.3°С. Дългото лято, често от април до октомври, е достатъчно топло. В низините физико- географските условия се проявяват по-силно върху режима на температурата и по-специално върху продължителността на студовете и горещините. В Пазарджишкото поле през зимата поради температурната инверсия е по- студено и има по- продължителни студове, отколкото по средногорските и родопски склонове и разклонения.
      В сравнение със Северна България през пролетта по-рано престава да пада слана, а през есента - по-късно.
      Валежите в областта зависят от циклоналните ветрове, северозападен, югозападен и южен, североизточен и източен. Стара планина и Средна гора пречат на свободното проникване на валежите от циклоналните ветрове от север и северозапад, а Родопите на южните - средиземноморски валежи. По този начин Тракийската низина се ползва от по-малко валежи, отколкото е средната валежна сума на България. Така Пазарджик се намира под влажна сянка от околните му планини, затова годишната сума на валежите му е едва 515 мм./м2.

Летните валежи преобладаващо са с пороен характер.


      Характерни за Пазарджишкото поле са и честите засушавания, проявяващи се най-вече през втората половина на юли и първата на август.


  1. Демографска характеристика

На територията на общината в 32 населени места живеят около 125 756 души, което е 41.16% от населението на областта. В общинския център гр. Пазарджик живеят 79 860души, при гъстота 200.8 души на км.2

Населено място

Постоянен адрес

Настоящ адрес

1

ГР.ПАЗАРДЖИК

86852

79860

2

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО

3044

3002

3

С.АПРИЛЦИ

469

541

4

С.БРАТАНИЦА

2260

2245

5

С.ВЕЛИЧКОВО

1085

1063

6

С.ГЕЛЕМЕНОВО

737

792

7

С.ГЛАВИНИЦА

2533

2544

8

С.ГОВЕДАРЕ

1513

1541

9

С.ДЕБРЪЩИЦА

933

990

10

С.ДОБРОВНИЦА

1386

1402

11

С.ДРАГОР

1439

1427

12

С.ЗВЪНИЧЕВО

2089

1981

13

С.ИВАЙЛО

3251

3174

14

С.КРАЛИ МАРКО

184

232

15

С.ЛЯХОВО

465

506

16

С.МАЛО КОНАРЕ

4417

4412

17

С.МИРЯНЦИ

587|

625

18

С.МОКРИЩЕ

2030

1925

19

С.ОВЧЕПОЛЦИ

1006

1120

20

С.ОГНЯНОВО

2645

2599

21

С.ПАТАЛЕНИЦА

1360

1330

22

С.ПИЩИГОВО

1147

1169

23

С.РОСЕН

600

615

24

С.САРАЯ

1444

1418

25

С.СБОР

256

281

26

С.СИНИТОВО

2130

2043

27

С.ТОПОЛИ ДОЛ

306

309

28

С.ХАДЖИЕВО

1214

1200

29

С.ЦАР АСЕН

346

347

60

С.ЦРЪНЧА

1223

1265

31

С.ЧЕРНОГОРОВО

2284

2246

32

С.ЮНАЦИТЕ

1593

1552
Всичко за общината:

132828

125756
  1. Стопанска характеристика

Основните структуроопределящи отрасли на територията на общината са машиностроенето, химическата, шивашката и хранително-вкусовата промишленост.

С общ размер от 461,898 дка. представляващи 72,5% от територията на общината е делът на обработваемите земеделски земи, като 80% от тях са поливни.

Основен дял при животновъдството се пада на млечното говедовъдство крави и овце и отглеждането на свине и птици за месо.

На територията на Общината има находища на нерудни полезни изкопаеми. Най-разпространените полезни изкопаеми са мраморите и доломитите. Те са намират по северния склон на Родопите - между селата Паталеница и Црънча, южно и източно от с. Дебращица. Най-голямо е разпространението на мраморите в Бесапарските хълмове. В техните поли край с. Огняново се намира и добре разработено находище на варовик. Тук се добива и произвежда цялата гама от инертни материали на базата на трошен камък (каменно брашно, чакъл), негасена и хидратна вар и пепелина. В землището на с. Величково се добиват скални облицовъчни материали. От тях недобре проучени и разработени са находищата от гранит, сканит и габро.
  1. Водно-стопанска характеристика

     Общината е богата на водни ресурси. Главен водосборен басейн е р.Марица и нейните по-големи притоци - реките Тополница и Луда Яна.
      Важен източник на вода са подпочвените и подземните води. Те са резултат от валежите и се разполагат в няколко пласта на водоносните хоризонти.

През територията на общината преминават главни напоителни и отводнителни канали /държавна собственост/ и общинската канална мрежа с обща дължина 346 км., от които 302км. облицовани и 44 км. необлицовани. По тях са изградени 2 560 бр. съоръжения.

Отводнителните канали са с обща дължина 114 км.

Канализационната мрежа с на територията на гр. Пазарджик с обща дължина 90,6км., е от смесен тип и е изградена по Идеен проект от 1962г. при норми за дъжд от 5 мин., интензивност 130 л/сек./хектар и водоснабдителна норма от 200 л./жител/денонощие. Обслужва се от 3 бр. канализационни помпени станции и 10 бр. главни колектори.

Канализацията на индустриалната зона (южно от р.Марица) се обслужва от 4 бр. колектори.

На територията на кметствата няма изградени отходни канализационни системи. Отпадните води се отвеждат в септични ями или се вливат в преминаващи в съседство реки.

Изградени са 13 микроязовира, ползвани предимно за напояване и рибовъдство.
Микроязовир

Общ обем куб/м

1

Априлци

81

2

Сбор-1

118

3

Сбор-2

588

4

Сбор-3

425

5

Сбор-водоем

116

6

Овчеполци -3

114

7

Овчеполци -2

1696

8

Овчеполци -1

34

9

Цар Асен-1

120

10

Цар Асен-2

352

11

Цар Асен-3

289

12

Тополидол

468

13

Росен

231


Водоизточниците на територията на общината са 89 бр. Водното количество което те осигуряват е около 1300 л./сек., от които 900 л./сек. са осигурени за гр. Пазарджик.

Водовземанията в повечето от случаи са от тръбни кладенци – 62 бр., а също и от каптажи и шахтови кладенци. Около всички водоизточници има изградени Санитарно Охранителни зони – 92 бр. с обща площ 386 дка.

Водоемите на територията на Общината са 32 бр., с обща вместимост 41 000 куб.м. Помпените станции са 54бр.

Външната водопроводна мрежа е с дължина 111 км., а вътрешната 458 км.  1. Транспортна характеристика

През територията на общината преминават две основни пътни артерии, автомагистрала „Тракия” и железопътната линията свързваща градовете София и Пловдив, а така също и магистрален нефтопровод Бургас - гр.Ветрен, Транзитен газопровод Русия – Гърция ( СКЗ с.Росен – КС Ихтиман ) и Магистрален газопровод Русия - България.

ІІІ. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ

1. Анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях върху населението, инфраструктурата, околната среда и националното стопанство (икономиката)
1.1 ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
Община Пазарджик попада в Средногорския сеизмичен район, който включва Софийско-Маришката и Тунджанска сеизмични зони.

МАРИШКАТА ЗОНА – Обхваща средното течение на р. Марица в районите на Пазарджик, Пловдив и Димитровград. Огнището на земетресение има дълбочина 10 – 100 км. и магнитут от 4.1 – 7.5 по Рихтер. С най-висока интензивност /10-а степен/ в района на гр. Пловдив, Чирпан и Първомай. Има сравнително висока повторяемост на земетресенията, като се очертава основна линия на разлома: Пазарджик – Пловдив, Димитровград и Чирпан, Стара Загора, Твърдица.

Друг сеизмичен район, който оказва влияние на Общината е Рило – Ро-

допския, който включва – Струмската, Местенската и Велинградска зони.ВЕЛИНГРАДСКА ЗОНА - Обхваща горното течение на р. Марица. Зе-

метръсното огнище има дълбочина около 100 км и магнитут 7-8степен по

Рихтер. Има основна линия на разлом Велинград-Самоков, при което може

да бъде разрушена язовирната стена на язовир Белмекен.1.2 НАВОДНЕНИЯ
Наводненията представляват временно заливане от вода на значителна

част от сушата, което за общината може да бъде в резултат от действията

на природни явления и от разрушаване на хидротехнически съоръжения.

Те могат да бъдат локални (частични) и обширни.


Към първата група спада т.н “висока вълна”- бързо и сравнително крат­котрайно повишаване на водните нива и водните количества в реките

вследствие на интензивни валежи, обилно снеготопене или ледови заприщва­ния в резултат на което се залива прилежащата територия.

Особено опасни са валежи с количество 30 л/кв.м. за време по-малко от

6 часа и в случай, че дъждът продължава и интензитетът му се увеличава е

необходимо на всеки три часа да се контролират водните количества.

Като частен случай голяма опасност представляват водни количества от 30 л/кв.м. за по-малко от 3 часа.

Контролира се тенденцията: отслабване, усилване, без изменения.

Регистрираните в хидро-метеорологична станция – Пловдив максимални валежни количества в л/кв.м. за дъждове с различно времетраене за перио­да АПРИЛ – ОКТОМВРИ до 1992 година са следните:Време (минути)

5

10

15

20

25

30

40

50

60

Валежно количество л/кв.м.

15.3

17.0

21.0

26.0

30.0

344.0

38.0

40.4

42.0

Максималните интензитети на дъждовете с различно времетраене /в л/сек./ на хектар. За същия период са следните:Време (минути)

5

10

15

20

30

40

50

60

Интензитет

510

283

233

217

200

189

158

135

При проливни дъждове, особено придружени със силен вятър, значител-

на част от дъждо-приемните съоръжения се затлачват и се получават локалнини завирявания в ниските зони на общината. В зависимост от коли­чествата на падналите валежи те могат да доведат до значителни щети и на­рушаване на обществения и производствен ритъм.

Към втората група спадат наводненията, предизвикани от разрушава-

нето на язовирни стени, диги, канали, водоеми и др.

Особено опасни, формиращи мащабни заливни зони за областта, в т.ч. и

за общината са язовирите Батак с вместимост 310 милиона м3 вода, Бел-мекен 144 милиона м3 вода и Тополница с вместимост 137 милиона м3 вода.

При разрушаване на язовирните им стени в резултат на природно бедс-

твие / силно земетресение, поройни и проливни дъждове /или терористи-

чен акт се създава реална опасност за наводнение на 17 населени места, в

т.ч. и град Пазарджик със средно висок воден стълб от 3.80 м.

Заливната зона ще раздели общината на две части-северно и южно от

р.Марица, което налага да се обърне особено внимание на въпроса за опо-

вестяване на населението, попадащо в зоната и неговото временно извеж-

дане в безопасни райони.

Времето за пристигането на водата от язовирите е както следва:

- за язовир Батак :

с.Братаница – 2ч.40 мин., с.Ляхово – 3 ч.; гр.Пазарджик - 4 часа.

- за язовир Белмекен: Община Пазарджик и селата - 4 ч.

- за язовир Тополница:

с.Юнаците – 2ч.40мин.; гр. Пазарджик на 3-ия час.

Наводненията в значителна степен се поддават на прогнозиране, което дава възможност в повечето случаи да се предприемат съответните защитни мерки и да се намалят загубите от хора, животни и материални ценности.

Практиката през 2005 г. м. август показа, че в резултат на краткотрайни,

но проливни дъждове възникна т.н. “висока вълна”, която скъса на много

места дигите на р. Тополница, р. Марица и р. Луда Яна, в резултат на което бяха навод­нени селата Юнаците, Звъничево, Мирянци, Синитево, Огняно­во, Хаджиево и Говедаре и бяхя нанесени значителни щети на общинската инфраструктура.

Хвостохранилища:

На територията на община Пазарджик се намира хвостохранилището “Огняново” - собственост на “Огняново-К“-АД и представлява два квадратни басейна с обща площ 15 дка и с дълбочина 3,50 м.

1.3 ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ, ПРОМИШЛЕНИ ПОЖАРИ И ПЪТНО ТРАНСПОРТНИ КАТАСТРОФИ ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ, СВЪРЗАНИ С ОТДЕЛЯНЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА. ПОЖАРИ В ПОЛСКИЯ И ГОРСКИ ФОНД
Състоянието на техническото оборудване на търговските дружества,

разположени на територията на общината и низката технологична дисцип-

лина са предпоставки за възникването на различни по характер и мащаби

аварии, предизвикани от спиране или сериозно нарушаване на техноло­-

логичния процес, съпроводени с взривове, разрушаване на отделни техно­логични линии или цели обекти, образуване на пожари с оделяне на токсични газове, огнища на хими­ческо заразяване с промишлени отровни вещества и даване на човешки жертви.

По характерни огнища на химическо заразяване на територията на общината могат да настъпят в следните обекти намиращи се на територията на Общината:

“Каучук” АД - Характерът на технологичния процес налага използването

на големи количества сяра, сажди, каучук и горивни вещества..

“Марица КК” АД. Предприятието е специализирано за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци.Технологичният процес е свързан с използването на амоняк в наличност до 40 тона.

“Елхим –Искра”АД - Обектът е специализиран в производството на акумулаторни батерии. Основен суровинен продукт е сярата, сярната киселина и оловото.

“Тракия-Папир”АД - разливане на натриева основа.

“Тютюнева промишленост” - при пожар на тютюн.

На територията на “Родопа”АД - е изграден хладилник, в който като хладилен агент се ползва амоняк с приблизитерно максимално количество до 1 тон.

Пожароопасни обекти в общината са:

- горските масиви в полите на Родопите и младите борови насаждения в

селата Дебращица, Црънча, Величково, Сбор и Априлци.

- житните посеви през месеците юни-юли-август на цялата територия на общината.

- главния газопровод, който преминава през територията на Общината и

и се обслужва от “Булгаргаз”- Ихтиман.

Газифицираните обекти в общината създават предпоставки за възникване на пожари в газопроводната инсталация.

При авария в предприятия, работещи със силно токсични материали и суровини, основните усилия да се съсредоточат на площадката на обекта в зоната на заразяване със смъртоносна концентрация.

Спасителните и другите неотложни работи на площадката на обектите да започват незабавно с щатните собствени сили и средства и тези на РС “ПБ и ЗН”, с последващо нарастване на усилията за провеждане на спасителни и ликвидационни работи от териториалните сили.

1.4 СНЕГОВАЛЕЖИ, ОБЛЕДЯВАНИЯ, ГРАДОНОСНИ

БУРИ И ЕПИДЕМИИ
В Република България най-често се наблюдават циклони, антициклони,

прашни вихрушки и аркус. За особено опасни се считат ветрове със скорост и пулсация над 20 м/сек, а опасни ветрове, нанасящи щети се считат тези със скорост над 14 м/сек.

Максималната скорост на вятъра, която може да се очаква в общината с обезпеченост един път на брой години е както следва:


Години

1

5

10

15

20

25

50

100

Скорост м/с

19

25

26

28

30

31

32

35

Преобладаващи за общината ветрове са западните. Процента на тихото време е 49 %. Усилването на вятъра над критичните стойности, считани за опасни се наблюдават, както при фронтални смущения преминаващи през Горно-тракийската низина от запад на изток. Така също и при развитие на купесто – дъждовна облачност.

Последната обуславя и локално усилване на вятъра, което обикновено съпровожда развитието на гръмотевични бури, падането на проливни валежи от дъжд, а понякога и от град.
Снеговалежи и обледяване:

Рязката промяна на температурата през зимата обикновено предизвиква

обилни снеговалежи, придружени със силни ветрове.

Образуват се снежни преспи, прекъсващи за определено време транс­портните комуникации, въздушните проводници или деформира и събаря

носещите стълбове на далекосъобщителните връзки и електроснабдителната мрежа, затруднява питейното водоснабдяване на отделни населени места. Всичко това довежда до нарушаване на ежедневния стопански живот, затруднения в снабдяването на населението със стоки от първа необходимост и значителни материални щети.

За особено опасни се считат:

- снеговалежи с образуване на снежна покривка над 20 см за време от

6 часа и при натрупване на мокър сняг по проводници и дървета;

- снежни виелици със скорост на вятъра над 15 м/сек. Тук от голямо

значение е границата на видимост и големината на снежните преспи;

Това налага провеждането на спасителни и други неотложни работи, ка­то най-вероятните райони са пътната артерия Пазарджик-Черногорово,

Дебращица-Црънча-Паталеница, Овчеполци-Тополи дол.

Снегонавявания могат да се получат на входно-изходните артерии на Община Пазарджик, които могат да доведат до задръстване на движението

и временното му спиране.


Градоносни бури на територията на общината често се появяват през месеците юни, юли и август. Развилите се бури нанасят големи пораже­ния върху реколтата, насажденията, електрозахранването, което може да предизвика и пожари.

За особено опасни се считат градушки придружени с гръмотевични бури, класифицирани по едрината на зърната, покритост и обхватната площ. Опасни са гръмотевичните бури с временно засилване на вятъра от 10-20 м/сек.

Счита се, че за общината средно-годишния брой на дните с гръмотевични бури е – 19,5. Вероятността се прогнозира от Районния синоптичен център гр. Пловдив и се разпространява до всички полигони в региона.
Община Пазарджик е под защитата на Регионалната дирекция за борба с

градушките – полигон с. Гелеменово.


Свлачищни процеси възникват поради нарушаване равновесието на почвата при намаляване твърдостта и здравината й в резултат на преовлажняване при обилни валежи и подпочвени води, при увеличение наклона на склоновете в резултат на земетресения, подмиване или строителство и стопанска дейност без отчитане на геоложките условия в дадения район.

Свлачищни и срутищни процеси не се очакват на територията на

община Пазарджик.

За продължителна се счита суша с времетраене над 10 дни и при поява

на югоизточен или североизточен вятър – СУХОВЕЙ.

Абсолютните максимални температури на въздуха регистрирани в

Общината са :

Месец

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

С

18.4

22.6

27.4

31.9

34.3

37.5

40.9

40.3

35.5

33.8

27.0

21.1

При ураганните бури са възможни поваляне на дървета и счупване на клони, които могат да доведат до задръстване на уличното движение, нанасяне на материални щети, скъсване на електропроводите, което може да прекъсне електрозахранването в града и населените места. Частични разрушения, които могат да предизвикат локални пожари и отделни семейства да останат без подслон.

Гръмотевичните бури могат да възникнат около 25 дни в годината. При тяхното проявление не са констатирани човешки жертви и материални щети.

Епидемии

Преминаването на основните пътни и железопътни артерии през територията на общината от Азия за Европа улесняват и създават предпоставка за възникване на масови епидемии по хората, животните и растенията. Най-вероятните епидемии, които могат да възникнат по хората са вирусен грип, холера, хепатит А,В, КУ- треска и др.

По животните най-вероятните епидемии са чума по свинете и шап по говедата.

По прелетните птици се наблюдава т.н “птичи грип”, епидемична болест

от група “А”. Грипът бива с низка и висока смъртност и без заразност.

Препоръчителни предпазни мерки са:

- избягване на контакти с прелетните и домашни птици при видимо влоше­но състояние;

- да не се пипат предмети и повърхности, замърсени с птичи изпражнения

или секреции;

- избягване на всякакви контакти с диви водоплаващи птици;

- спазване на висока лична хигиена;

- да не се консумира сурови или полусурови птиче месо или продукти от

птичи произход;

- високотермична обработка на продукти от птиче месо, включително и

яйцата;

- самонаблюдение за поява на симтомите,, типични за заболяването причовек-респираторни или инфекция на очите;

- при възникване на заболяване с температура, кашлица, затруднено диша­не, хрема или конюктивит в рамките на 10 дни задължителна консултация

с личния лекар или специалист по инфекциозни болести;

За решаването на тези проблеми е създадена “Епизотична комисия”, със заповед на Кмета на общината.


В случай на снегонавявания и обледенявания усилията се насочат към входно-изходните пътни артерии и засегнатите точки в района на Общината. Спасителните и възстановителните работи се насочат към извозване на пострадалите хора и извличане на моторни превозни средства, разчистване на пътища и жп линии, отстраняване на авариите по комунално-енергийната мрежа, създаване на условия за пълно ликвидиране на последствията и възстановяване живучеста на районите.

Спасителните работи започнват със сили и средства намиращи се на територията на засегнатите обекти.

При ураганни ветрове спасителните действия се насочат към кварталите с възможни тежки последици-кв.Марица, кв. Изток и към точките, където е възможно спиране на движението по пътищата.

1.4 РАДИАЦИОННИ АВАРИИ, ТРАНЗГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

При авария в АЕЦ “Козлодуй” или трансграничен пренос на територията на Общината ще се прояви като поразяващ фактор радиоактивното заразяване.

Особеност на радиоактивното заразяване при авария в атомна централа за разлика от това при взривяване на ядрен боеприпас е че няма ясно изразени зони, тъй като изхвърлянето е на височина 1-3 км. Радиоактивните частици се разпространяват на големи разстояния, като изключително голямо е влиянието на местните ветрове, релефа на местността, валежите и др. Радиационната обстановка се оформя по-бавно. Радиационното заразяване се разпростира на много големи площи, а прилежната зона на АЕЦ може да достигне радиус 30-50 км. При авария в ядрен реактор се изхвърлят над 250 вида изотопи с период на полуразпадане от няколко минути до десетки и повече години.

Основни замърсители са йод – 131, стронций – 90 и цезии - 137.

Радиоактивното заразяване оказва комплексно въздействие върху населението, селскостопанските животни и растения, водата, почвата и др., обекти от инфраструктурата.

Облъчените получават лъчева болест, увреждане на щитовидната жлеза, канцерогенен ефект, индентифицирани пневмонии, генетични увреждания и др.

Радиационното заразяване поразява и хранителните продукти. Основните радионуклеиди йод – 131, стронций – 90 и цезии – 137 попада в човешкия организъм по веригите почва – растителност – човек, или почва – растителност – животни – човек.

На територията на Общината радиоактивното заразяване може да се очаква при авария в АЕЦ “Козлодуй”, в АЕЦ “Кръшко”-Република Сърбия

и Черна гора, в АЕЦ “Черна вода” – Румъния и при авария в други атомни

централи.1.4.1. Възможни райони и зони на заразяване.
Аварии в близките АЕЦ от 5,6 и 7 ниво ще доведат до радиоактивно за-

разяване на цялата територия на Пазарджишка област от 4457 кв.км. При преобладаващите северозападни ветрове и въздушни течения над Областта очакваните най-високи степени на радиоактивно заразяване ще бъдат в об-

щините Лесичово, Панагюрище, Пазарджик и Септември.

Очакваните по-високи степени на радиоактивно заразяване налагат провеждането на мероприятията по защитата от радиоактивно заразяване в пълен обем.

Голяма част от водоизточниците в Общината се намират около града по поречието на реките Марица и Луда Яна, в които се очаква висока степен на радиационно замърсяване. Мерките за безопасност и контролът по спазването им в тези райони ще бъдат от изключително значение за здравето и живота на хората.

Град Пазарджик е най-гъсто населения град с компактността на населе-

нието и високата степен на застрояване което ще окаже влияние върху провеждането на мероприятията по радиационната защита– най-вече от организационен характер.

При сигнал за опасност от радиоактивно заразяване НИМХП филиал Пловдив организира и изгражда постове за радиационно наблюдение и контрол на въздуха и водите в областта. Извършва измервания на сумарната бета активност на въздуха, валежите и атмосферните отлагания в различните райони.

От резултатите при направените измервания се правят обобщени изводи и прогнози за състоянието и развитието на радиационната обстановка.

Основните усилия се насочват за защита на населението на Общината

при строгото спазване на санитарно-хигиенните, ветеринарно-санитарните

и растително-защитни норми, а при необходимост и извършване на йодна

профилактика.

При получаване на сигнал за авария в АЕЦ “Козлодуй” /очакван транс-

граничен пренос/ Кмета на общината незабавно отдава предварителни разпореж­дания до силите за реагиране за:

- Своевременно изясняване на радиационната обстановка и прогнози-ране на развитието й над общината;

- Привеждане в готовност на постовете за радиационно наблюдение и оповестяване и преминава в режим на измерване през 1 час;

- Привеждане в готовност за използване на дегазационни машини и наличната техника в обектите от Националното стопанство, което може да се използва за дезактивация или за оросяване на уличните платна;

- Разясняване на населението характера на бедствието и санитарно-хи-

гиенните правила, които трябва да спазва;

- Осигуряване нормалното функциониране на националното стопанство

в условията на повишена радиация.


1.4.2 Радиационно разузнаване, наблюдение и контрол на територията на Общината

Радиационното разузнаване и наблюдение на територията на Общината

се провежда от дежурните по Общински съвет по сигурност 3 пъти в денонощието, като се замерва гама-фона с радиационен прибор и едновре­менно се следи показанията на радиометъра на входа на административна­та сграда.

В случай на необходимост радиационното наблюдение ще се води и от

кметовете на кметства след раздаването на приборите за радиационно разу­знаване.
1.5 ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ

Ако в миналото тероризмът е насочен срещу конкретни хора, възприе-

мани от терористите като преки врагове, днес техен враг е цялото емокра-

тично общество, а средството за борба срещу него е насилието спрямо слу-

чайни хора, включително деца и жени. Необявената война на тероризма

срещу целия свят все повече носи белезите на непредсказуемост. Той връхлита обществото ненадейно, което беше доказано с извършените многобройни терористични актове по света.

Интернационализирания човешки живот днес, новите средства за кому-

никации и информация и новите видове въоръжение рязко снижават значението на държавните граници, което обуславя глобалния характер на съвременния тероризъм. В такава обстановка нараства многообразието от терористични действия, които все по-често са обвързани с национални, религиозни етнически и сепаратистки конфликти.

През последните години най-ярко проявяващите се тенденции в разви-

тието на международния тероризъм са свързани с нарастващата войнстве-

ност между големите религиозни общности /религиозно-политически тероризъм/, използването на оръжие за масово поразяване /ядрен, биологичен и химически тероризъм/, използването на високите технологии /компютърен тероризъм/ от все повече терористични организации, а и от отделни лица.

При анализа на същността и формите на съвременния тероризъм се

очертават няколко кардинални извода с отношение и към действителността у нас:

1.5.1. Той ще се характеризира с все по-рязко изменение на количествените и качествени показатели. Тази тенденция се обуславя от стремежа на терористите да използват оръжия за масово поразяване и високи технологии за

осъществяване на своите цели, както и от професионализма им, придобит

не без помощта на конкретни разузнавателни и контраразузнавателни служби.
1.5.2. Може да се очаква трансформация в личността на терориста и в механизма и мотивацията на неговата престъпна дейност и поведение. Този извод ще намира проявление в професионализацията на тероризма, т.е. има вероятност той да се превърне в професия за все повече хора, защото, попадайки в терористична организация, слабите и бедните се чувстват по-сигурни сред групата единомишленици. С други думи, “колективът им дава онова, което те смятат, че обществото им е отнело –“ хляб и сигурност.

1.5.3. Реакцията на обществото спрямо тероризма по всяка вероятност ще има пасивен характер и ще се свежда до постепенно адаптиране и приспособяване към постоянната терористична заплаха. За да бъде овладяна тази негативна тенденция, е необходимо да се формира нетърпимост сред общественото мнение спрямо всички форми на насилие, а това е възможно единствено чрез промяна на стереотипите на мислене. Основна роля в тази насока се отрежда на средствата за масово осведомяване.

Може да бъде обобщено, че тероризмът е организирана или индиви-

дуална дейност за нанасяне на телесни повреди, за прилагане на наси-

лие и задържане на хора, отвличане на транспортни средства или

оказване на психологически натиск чрез заплаха с насилие с цел удов-

летворяване на конкретни политически искания и най-вече отслабва-

не и дестабилизиране на съществуващия държавен строй.

Всяко опростяване на борбата срущу тероризма е вредно и опасно за

обществото. Въпреки че за момента в България не съществува практическа

опасност от терористични актове, никоя държава при съвременните усло-

вия не е застрахована от връхлитащото цялото модерно общество зло.

За да се предпазим обаче от него, са необходими целенасочените усилия точно на това общество.

Изхождайки от тези характеристики на тероризма и географското раз-

положение на областта /в т. ч. и Община Пазарджик/ през която премина-

ват част от основни транспортни, комуникационни и енергоресурсни ли- нии като: автомагистрала “Тракия”, подбалканските железопътни линии и

газопровод, построените 9 големи язовира и 61 микроязовира, електроцен­тралите, Баташки водносилов път, ПАВЕЦ “Чаира”, каскада“Белмекен-

Сестримо”, ВЕЦ “Тополница” – всички те са потенциално опасни обекти,

чието разрушаване вследствие на терористични действия ще предизвика

кризисно положение на територията на Общината, свързано с многобройни човешки жертви и материални загуби, вследствие на предизвиканите наво­днения, технологични аварии, пожари, радиационни, биологически, химически и др. заразявания на въздуха, водата и почвите.

При извършването на терористичните актове за основа на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи ще се въвеждат в изпълне­ние плановете за действие при наводнения , пожари, технологични аварии

и трансгранич­но замърсяване с радиоактивни вещества.

2. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯТА


2.1 Определяне на потенциално опасните обекти и критична инфраструктура в на територията на Общината

1. Най-тежка обстановка може да възникне при авария в “МАРИЦА КК” “КАУЧУК” и “ЕЛХИМ ИСКРА”, а също така в бензиностанциите и газ-станциите разположени в рамките на града или близо до населените места.

2. Времето за естествена дегазация в зависимост от метеорологичните условия е от 6-8 часа до 1-2 денонощия и също така зависи от начините на съхранение. Това налага провеждането на голям обем дегазационни меро-приятия при едновременното водене на локализационните, спасителни и ликвидационните мероприятия.


 1. За намаляване разпространението на парите на отровните вещества е

целесъобразно да се използува т.н. “водна завеса”.

 1. Високата концентрация на парите на отровните вещества в зоните на

разлива и смъртоносната концентрация налага населението, работниците и служителите да бъдат снабдени предварително с противогази с дихатели за амоняк, а спасителните работи да се провеждат с индивидуални средства за защита. Населението и незаетите със спасителни и ликвидационни дейности работници и служители следва незабавно да бъдат изведени от зоните на химическо заразяване.

 1. Спасителните работи следва да завършат за 5-6 часа като започнат

едновременно с локализационните. Това налага да има подготвени сили за незабавно действие при възникване на аварията.

 1. Големия обем от медицински загуби налага специализираната лекар­-

ска помощ да се води в стационарните медицински заведения, а неотлож­ната от лекарски екипи и санитарни дружини.

2.2. Основни задачи, произтичащи от оценката на вероятната обстановка за Община Пазарджик са:

1. Обучение на ръководния състав от Общината за управление на сили­те

и средствата за извършване на спасителни и неотложни аварийно- възста-

новителни работи.

2. Постоянен анализ на обстановката и провеждане на системна преван­тивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последствия при

възникването на бедствия, аварии и катастрофи.

3. Обучение на населението за поведение и действие при възникването

на бедствия, аварии и катастрофи.

4. Опазване на живота, здравето и имуществото на гражданите, терито­рията на Общината, околната среда, материалните и културни ценности.

5. Снабдяване на работниците, служителите и населението, попадащо в

зоната със смъртоносна концентрация с противогази с дихател за амоняк.

6. Създаване, подготовка и окомплектоване на сили и средства за водене

на локализационни, спасителни и ликвидационни мероприятия.

7. Поддържане в готовност на аварийни планове за действие при възник-ване на авария в обектите.

8. Изграждане и поддържане в постоянна готовност на локални автома­тизирани системи за оповестяване на работниците, служителите и населението, попадащо в зоните на смъртоносна концентрация;


3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛ­НЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
За своевременното и организирано изпълнение на задължения­та по защитата на населението, инфраструктурата и материалните

ценности се поддържа постоянна готовност от ръководния състав на

Общи­ната, търгов­ските дружества, организациите и държавните предприя­тия, имащи отно­шение по защитата, които изпълняват ежедневната си пла-

нова дей­ност и имат готовност в кратки сро­кове да преминат към изпълне­нието на задачите по организацията и управлението на спасителните и нео­тложни аварийно – възстановителни работи при възникване на стихийни бедствия, техноло­гични аварии, радиационни и химически заразявания на територия­та на Общината.

Постоянна готовност за реагиране поддържат:


 1. Кризисен Щаб

 2. Служба “ПБ и ЗН”

 3. РПУ- Пазарджик

 4. РИОКОЗ

 5. РИОСВ

 6. Отдел “Растителна защита, карантина и агрохимия”

 7. Държавно лесничейство - Пазарджик

 8. Филиал на “Центъра за спешна медицинска помощ”

 9. “В и К” ЕООД

 10. ТП “Далекосъобщения”

 11. Обектите работещи с промишлени отровни вещества и всички оста­-

нали звена в съответствие с преките и косвени задължения, изпъл­нявани при възникване на кризисни ситуации на територията на Община­та.

3.1 За поддържането на постоянна готовност всички структури ежегодно:

1.Актуализират постоянно своите планове за действие при бедствия и

аварий в съответствие с настъпилите изменения;

2.Осигуряват бързо и надеждно оповестяване на своите служители и работ­ници;

3. Поддържат в изправност техниката, участваща в спасителните и аварийни дейности.

4. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯТА

За предотвратяване възникването на бедствия се провеждат следните

видове осигурявания:
1. Научно-регистриращо

Кризисния Щаб ползва данните за възникнало кризисно събитие на тери­торията на страната предоставени от Териториална дирекция “Гражданска защита” за своевременно организиране на оповестяването на населението и провеждането на спасителните и аварийни работи.


2. Разузнаване

Разузнаването се организира и провежда за осигуряване на оперативна

информация за състоянието на обстановката на територията на Общината

и за подпомагане вземането на целесъобразни решения по управлението на

силите и средствата, участващи в спасителните и аварийно-възстановител­ни работи.

Общата организация на разузнаването се осъществява от Кризисния Щаб и силите и средствата от единната спасителна система, поддържащи постоянна готовност за реагиране.

Разузнаването се провежда в два етапа:

Първи етап-“предварителен”, за добиване на първоначална информация за обстановката в пострадалия район и започва с регистриране на събитие-то.

Втори етап-за осигуряване действията на силите и средствата за про­веждане на спасителните и аварийно-възстановителни работи.

Информацията се предава непосредствено на дежурния по ОбщСС и УК

и в кризисния щаб. След обработката информацията се предава в област­­ния съвет по сигурността и управление при кризи и териториалните структури на МИС.
3. Противопожарно осигуряване

Противопожарното осигуряване на спасителните и аварийни работи се

осъществява от РС “ПБ и ЗН”. Впоследствие, ако е необходимо в противо-

пожарната дейност се включват и допълнителни сили и средства. Същевре­менно се пристъпва към определяне характера и причините за възникна­лите запалвания и пожари и се организира тяхното локализиране и гасене.

В същото време се оказва помощ на пострадалите хора, намиращи се в ог­нището на пожара. Правят се проходи в горящите райони за осигуряване

достъпа на силите и средствата за провеждане на спасителните и аварийни

дейности.

Особено внимание се обръща на пожарите в обектите работещи с про­мишлени отровни и запалителни вещества.


4. Осигуряване на обществения ред

РПУ-Пазарджик във взаимодействие с ПС “КАТ” осигурява пропуска­телната режим на маршрутите и КПП. Организират комендантската служ­-

ба в зоните пострадали от бедствието, осигуряват въвеждането на силите

и средствата за извършване на аварийно-спасителните работи, водят борба

с нарушителите на обществения ред, недопускане на външни лица в райо­на на разрушенията, охраната на пътни съоръжения, административни

сгради, производствени предприятия и др. обекти от значение за нормал­ното функциониране на стопанския живот в Общината.


5. Медицинско осигуряване

При екстремни ситуации на поразените граждани ще се оказва медицин­ска помощ както следва:

- долекарска – в максимална близост до огнището на бедствието от еки­пи на филиала на спешна медицинска помощ;

- първа лекарска помощ – от екипи на Центъра за спешна медицинска помощ и МБАЛ;

- квалифицирана медицинска помощ – от екипи на МБАЛ в огнището на

поражението;

- специализирана медицинска помощ – в МБАЛ.
6. Инженерно осигуряване

Основните усилия на инженерното осигуряване се насочват за поддър­жането на маршрутите, осигуряване на проходи в затрупванията, разчист­ване на разрушенията и извличане на пострадалите, локализиране на ава­рийте по комунално-енергийната мрежа, осигуряване на временни жилища

за останалото без подслон население, осигуряване на електроенергия за нуждите на спасителните и аварийни работи, осигуряване и подаване на пи­тейна вода за населението от пострадалите райони.

За целта в Общината се привличат доброволните формирования и формированията на фирмите, ком­плектовани с необходимата инженерна техника и средства за механизация.


7. Ресурсно осигуряване

Материално-техническото осигуряване се осъществява чрез заявки до

Кризисния Щаб за материали централна и местна доставка.

Ежегодно се планират финансови средства в бюджета на общината за

финансиране на превантивната дейност, дейностите по плана за защита

при бедствия, резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани с

защитата на населението, а също така се създава и минимален резерв от

материали за извър­шване на неотложни аварийно-спасителни работи.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
Кризисния щаб се привежда в готовност с цел организиране и ръководство на спасителните и неотложни аварийно-спасителни работи при възниква­нето на кризисни ситуации на територията на Общината.

Щаба може да бъде приведен в готовност и преди възникването на бед­ствията с цел провеждането на мероприятия за предот­вратяването или нама­ляването на вредните последствия от тях.Щаба се привежда в готовност за работа по разпореждане на Кмета на Общината, а когато той отсъства от Заместник кмета по икономическата политика и инфраструктура.
Членовете на щаба имат право да правят предложения за привеждането му в готовност за работа.

Силите и средствата за провеждане на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи се привеждат при следния ред:

1. При въвеждане на плановете за защита и плановете за взаимодей­ствие от Кмета на бщината.

2. С решение на Кмета на Общината може да се привлече за оказване на активна помощ и населението от района в зоната на бедствието, както и от съседни и други райони, след организиране на него­вата подготовка и всестранно осигуряване.Оповестяването на Кризисния Щаб се извършва от дежурния по Общински съвет за сигурност със сигнал “БЕДСТВИЕ” по разпореждане

на Кмета на Общината.

След оповестяването секретаря на съвета информира Областния СС и УК и териториалните структури на МИС от едината спасителна система.

Населението на общината се оповестява: с единната оповестителна система: от дежурния по Общ. СС чрез Кметовете на кметствата и средствата за масово осведомяване.


6. УПРАВЛЕНИЕ

Управлението на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни

работи се осъществява от Кризисния Щаб разположен в кметска зала.

За непосредствено получаване на информация за мащаба и размерите на

бедствието и ръководство на място на СНАВР се изпращат оперативни групи.

Ръководителите на силите и средствата, участващи в СНАВР ги управ­ляват от кметска зала, а когато е необходимо лично ръководят работите в

зоната на бедствието, като непрекъснато информират съвета за обста­новката и предприетите мерки.

Търговските дружества, организациите и държавните предприятия чрезсвоите органи за управление предприемат всички мерки за оповестяване и из­веждане на работниците и служителите от опасните зони на поражение.

7. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Въвеждането на плана се извършва в зависимост от характера на бед­ствието възникнало на територията на общината посредством изпълнението на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА ДЕИСТВИЕ касаещ конкретното бедствие.


Б. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ
Специализираните планове за защита на населението на община пазарджик при бедствия и провеждането на неотложно аварийно-въстановителни работи при бедствия се разработват в отделни части въз основа на направения анализ по Раздел А, т. ІІІ – 1 за всяко възможно бедствие от специалисти, определени от Кмета на общината.Каталог: new -> poimenno
new -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
new -> Тантриското преобразяване
new -> Тема: здравеопазване
new -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
new -> І. Заградете верния отговор за задачи от 1 до 10
poimenno -> С т р а т е г и я з а з ак р и л а н а д е т е т о н а о б щ и н а п а з а р д ж и к


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница