Община плевен обява Общинско предприятие „Управление на общински земи и гориДата02.06.2018
Размер64.77 Kb.

ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ

ЗЕМИ И ГОРИОБЩИНА ПЛЕВЕН
Обява

Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори” – гр. Плевен обявява търг с тайно наддаване за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски.

1. Адрес на Продавача: Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори”- гр. Плевен, ул. „Стоян Заимов” №3, телефон - 064/802 036, e-mail - szg@pleven.bg.


2. Вид на процедурата: търг с тайно наддаване за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии”.

3. Предмет на процедурата: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №2/2018: землище с. Радишево, отдел 261, подотдел „н”, попадащ в поземлени имоти с идентификатори 61426.135.13, 61426.135.15, иглолистна дървесина /бял бор и черен бор/, с общо прогнозно количество 110 пл. куб. м съгласно следната спецификация:

Сортименти

Количество,

Единична цена

Стойностбез ДДС,

без ДДС,
пл. куб. м

лв. / пл. куб. м

лв.

Трупи за бичене 18-29 см /черен бор/

4
57,00

228,00

Трупи за бичене 18-29 см /бял бор/
14

57,00

798,00

Трупи за бичене 15-17 см /черен бор/

0
52,00

0,00

Трупи за бичене 15-17 см /бял бор/
0

52,00

0,00

Обли греди /черен бор/

5
45,00

225,00

Обли греди /бял бор/
10

45,00

450,00

Технологична дървесина от средна /черен бор/

4
37,00

148,00

Технологична дървесина от средна /бял бор/
6

37,00

222,00

Технологична дървесина от дребна /черен бор/

1
35,00

35,00

Технологична дървесина от дребна /бял бор/
3

35,00

105,00

Дърва за огрев /черен бор/

5
32,00

160,00

Дърва за огрев /бял бор/
12

32,00

384,00

Технологична дървесина от дърва /черен бор/

6
40,00

240,00

Технологична дървесина от дърва /бял бор/
40

40,00

1600,00

Общо за обекта

110
4595,00

4. Обща прогнозна стойност на обекта по т. 3: 4595,00 лв. без ДДС /четири хиляди петстотин деветдесет и пет лева без ДДС/.

5. Гаранция за участие: 229,75 лв. /двеста двадесет и девет лева, седемдесет и пет стотинки/, представляваща 5 /пет/ % от стойността на обекта.

6. Срок за изпълнение на договора: най-късно до 31.03.2018 г.

7. Условия за допускане на кандидатите до участие в търга с тайно наддаване: купувачът трябва да е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от Закона за горите, да няма задължения към държавата и Община Плевен, да няма прекратени по негова вина договори с Община Плевен за добив и/или продажба на дървесина, както и влезли в сила наказателни постановления по Закона за горите на Кмета на Община Плевен за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

Участниците трябва да представят офертите си в съответствие с изискванията, посочени в чл. 18 и чл. 19 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Офертите трябва да съдържат всички изискуеми документи съгласно утвърдената документация за провеждане на търга.8. Размер на гаранцията за изпълнение: 5 /пет/ % от достигнатата стойност на обекта.

9. Критерий за класиране на офертите: най-висока предложена цена.

10. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документация за участие: Център за административно обслужване на гражданите при Община Плевен, пл. „Възраждане” №4. Цената на документацията за участие в процедурата за обекта е 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се внася с ПКО в касата на Центъра. Платената цена за документация не подлежи на връщане. Срещу представен документ за платена документация, същата се получава от 08:30 часа до 16:00 часа от 05.02.2018 г. до 19.02.2018 г. от Център за административно обслужване на гражданите при Община Плевен.

11. Оглед на обекта: Участниците в търга могат да направят оглед на насаждението, включено в обекта, в работен ден от 05.02.2018 г. до 19.02.2018 г., след представяне на документ за закупени документи за участие в търга, в присъствието на представител от ОП УОЗГ и след писмено заявление за това, като разходите за огледа на обекта са за сметка на кандидата.

12. Място и срок за подаване на офертите: Център за административно обслужване на гражданите при Община Плевен, пл. „Възраждане” №4, в срок от 08:30 часа до 17:00 часа от 05.02.2018 г. до 19.02.2018 г.

13. Място, дата и час на провеждане на търга с тайно наддаване: на 21.02.2018 г. от 10:00 часа в Актова зала, 1 етаж, в сградата на Община Плевен.

5800 Плевен, пл. “Възраждане” 1,

тел.: +359 64 802 036

e-mail: szg@pleven.bgweb: www.pleven.bg

Каталог: uploads -> posts


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница