Община роман общински план за развитиестраница1/10
Дата07.08.2018
Размер1.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ОБЩИНА

РОМАНОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

2007 – 2013 г.

Роман

м. октомври, 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

стр.

УВОД 4


ЧАСТ ПЪРВА. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО,СОЦИАЛНОТО

И ЕКОЛОГИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН
1. ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 11

1.1. Географско положение 11

1.2. Климат 12

1.3. Водни ресурси 12 1.4. Почви 13

1.5. Биоразнообразие 13

1.6. Гори 14

1.7. Полезни изкопаеми 15

1.8. Геостратегическото положение и природните ресурси като

потенциал за развитие 17

2. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 19

2.1. Селско стопанство 19

2.1. Горско стопанство 23

2.3. Индустрия 29

2.4. Туризъм 34

3. АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В СОЦИАЛНАТА

СФЕРА 44

3.1. Анализ на демографското развитие на община Роман 44

3.2. Здравеопазване 54

3.3. Образование 56

3.4. Културно-историческо наследство и културни институции 60

3.5. Спорт 64

3.6. Социалните дейности и услуги 65

4. АНАЛИЗ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 66

4.1. Транспортна инфраструктура 66

4.2 Водоснабдителна и канализационна системи 68

4.3. Напоителни системи 70

4.4. Енергийна инфраструктура 71

4.5. Газоснабдяване 71

4.6 Телекомуникации 72
5. УРБАНИЗАЦИЯ 74

5.1 Устройствени планове, проектна осигуреност на територията 74

5.2 Жилища и общинска жилищна политика 74

6. ОКОЛНА СРЕДА 75

7. SWOT-АНАЛИЗ НА ОБЩИНА РОМАН 81

ЧАСТ ВТОРА. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 85
2.1. Визия за развитие на община Роман 85

2.2. Приоритети в развитието на община Роман


в периода 2007 – 2013 г.

2.3. Модел на устойчиво и балансирано развитие на община Роман

ГЛАВА ТРЕТА. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН 86
3.1.Идентификация, анализ и обвръзка на мерките, конкретните 79 програми и инвестиционни проекти

3.2. Механизми и инструменти за реализация на общинския план 95

за развитие
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 97


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 98

УВОДОснования за разработването на Плана за развитие на Община Роман за периода 2007-2013 г.
Планът за развитие на Община Роман и програмите за реализацията на този план се разработват в съответствие с националната законова рамка на регионалното развитие и на регионалната политика и по-специално с изискванията на Закона за регионалното развитие, приет от Народното Събрание на Република България през м. февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004г.; Законите за общинските бюджети, за местното самоуправление и местната администрация, и други. Отчетени са и конкретните указания и изисквания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при разработването на планове за общинско развитие.

При формулирането на основните цели и приоритети на Плана за развитие на Община Роман са отчетени основните постановки и приоритети на Националните планове за икономическо и за регионално развитие, за развитието на земеделието и селските райони, Националната стратегия за регионално развитие, както и на Плановете за развитие на Северозападния район за планиране и на Врачанска област.

Планът е основен стратегически документ за развитието на общината за периода 2007-2013 г., имащ за цел да подпомага работата на Общинската администрация и Общинския съвет. Настоящият документ е своеобразно продължение, допълнение и актуализиране на Общинската стратегия за развитие през периода 2000-2006г.

Настоящият план е разработен с цел да се определят приоритетите в развитието на общината за периода 2007-2013 г., като същевременно се набележат реалистични мерки за постигане на благоприятна среда за развитие на частния бизнес. Планът не е документ, описващ и анализиращ изцяло и изчерпателно ресурсите и ситуацията в общината, но представя онези аспекти, които имат най-съществено значение за бъдещото развитие на Община Роман. Общинският план е структуриран в няколко части, като водещ акцент е отделен на визията, приоритетите и изведените от тях мерки. Важна особеност за реализиране на поставените цели е те да бъдат текущо измервани, анализирани и евентуално актуализирани, като бъдат съобразени със съществените промени, които биха могли да настъпят през плановия период.

Планът е гъвкав документ, отворен за ежегодна актуализация в съответствие с настъпилите промени. Този документ има за цел да въвлече в участие повече хора, особено специалисти в по-нататъшната му актуализация. Разработването на план за развитие на общината трябва да се разглежда и като елемент от конкретизацията и актуализацията на Плана за развитие на Врачанска област и на Националния план за регионално развитие за периода до и след присъединяването ни към Европейския съюз. Поради това считаме, че основните приоритети, залегнали в Общинския план и имащи надобщинско значение, е целесъобразно да намерят полагащото им се място в актуализираните варианти на областния план за регионално развитие, а тези с надобластно значение - и в Националния план. Така ще бъдат осигурени по- добри и по-реалистични възможности за финансовото осигуряване на реализацията на важни проекти в общината, а оттам и за цялостното повишаване степента на обществено-икономическото развитие на България и за приближаването й към европейските стандарти на регионално развитие.

Процесът по присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) е важно допълнително основание за изграждане на стратегии за регионално развитие в страната и специално на плана на община Роман. Регионалното развитие и търсенето на пътища за намаляване на различията в развитието на отделните страни и на регионите в тях, са едни от най-важните приоритети на ЕС и направления на подпомагане. Договорът за ЕС издига утвърждаването на икономическото и социално сближаване до равнището на един от трите водещи приоритета на ЕС. Поради това голяма част от средствата както на структурните фондове на ЕС, така и на предприсъединителните фондове (отнасящи се до страните - кандидатки за членство в ЕС) са ориентирани под една или друга форма към подпомагане на регионалното развитие и постепенното намаляване на различията в това отношение.

За да може България да се развива ефективно в посока на присъединяване към Европейския съюз и да се възползва от предприсъединителните фондове на съюза, а в бъдеще и от структурните му фондове, тя трябва да изпълнява поетото към ЕС задължение да извършва аргументирано, финансово осигурено и бюджетно разпределено дългосрочно икономическо програмиране и планиране както на национално, така и на регионално ниво.

В плана за развитие на Община Роман са отразени и постановките на Европейските харти за местно самоуправление и за населените места, както и на Европейската декларация за правата на жителите на населените места. Според тази декларация свободните граждани, които поемат солидарно и отговорно обществените си задължения имат право на сигурност, незамърсена и здравословна околна среда, заетост, жилище, мобилност, здраве, спорт и свободно време, култура, устойчиво развитие и т.н.

Много важно и не последно по ред основание за изграждане на настоящия общински план е ясното съзнание на ръководството на общината, че регионалното стратегическо планиране и управление би трябвало да се превърна в основен подход както за мобилизиране на местните инициативи и ресурси, така и за привличане на инвестиции за реализиране на приоритетните проекти за развитие с общинско и надобщинско значение.

Подход при разработването на Плана за развитие на Община Роман

Планът за развитие на Община Роман има за цел:

- да очертае визията, философията и перспективите за устойчиво развитие на общината, ориентирани към духа на единна Европа;

- да очертае насоките на промени в отделните сфери на социално-икономическия живот в общината;

- да формулира приоритетните цели на развитието;

- да набележи необходимите действия за реализация на желаните промени чрез възможно най-ефективно използване на наличните ресурси;

- да ориентира, интегрира и мотивира усилията и действията на различни институции, организации и структури, които имат влияние върху хода на социално-икономическите и други промени в общината.

Общинският план се базира на нормите на добрата практика на стратегическото регионално планиране в условията на пазарната икономика и по-специално на принципа на индикативност, а не на директивност на разработваните планове и стратегии. Едновременно с това се осигурява възможност за по-широко участие и съпричастност на местната общественост при подготовката и вземането на решения за развитието на общината.

Разработването на плана премина последователно през следните фази:


  • Предварителни проучвания: В тази фаза бяха проучени наличните документи за стратегическо планиране в общината и събрана актуална статистическа информация. Бяха създадени и разпространени секторни анкети за допълнителна информация от общината;

  • Теренни проучвания и консултации: Организирани бяха познавателни проучвания на селата и проведени интервюта с кметове и кметски наместници. Бяха направени профилирани консултации с общинска администрация. За консултиране с общественото мнение беше направено допитване до определени граждански групи и неправителствени организации и местния бизнес;

  • Междинно съгласуване: В работни срещи с представители на общинска администрация бяха обсъдени основните проблеми на общината, стратегическите цели и приоритети.

Общинският план за развитие представлява по-висок етап на развитие на планирането на приоритетите, целите и мерките за тяхното изпълнение, опиращ се и на Стратегията за развитие на общината, изработена през 2000 година. Планът е разработен в период, когато Република България приключи преговорите за присъединяване към Европейския съюз и навлезе в периода на бързи трансформации, както на организационни структури, така и на регулиращи регионалното, устойчиво и балансирано развитие документи. До началото на 2007 година страната ни трябва да разработи всички необходими планови и регулиращи документи за да е в състояние да започне активното си участие като равноправен член на ЕС с усвояването на вече определената финансова рамка за периода 2007 – 2009 година.

Именно в този контекст е разработен Планът за развитие на Община Роман, който отговаря на основните изисквания на регионалната политика на България в периода преди пълноправно участие в ЕС:  • съответствие с регламентите на ЕС;

  • дългосрочност на целите и приоритетите;

  • краткосрочност на програмата за реализация и индикативната финансова таблица в рамките на специфични периоди – в конкретния случай - периодът до края на 2007 г.;

  • възможност за развитие в следващия период – 2007 – 2013 година, когато средата за реализация на конкретните мерки ще бъде променена и същевременно постигането на целите ще се основава на постигнатото в периода 2005 – 2007 година.

Важен елемент на изграждането на плана на Общината е анализът на състоянието на наличните ресурси и възможности. Особено внимание е обърнато на ефективността от използването на природните, културни, демографски, екологични и инфраструктурни дадености и на реалните възможности, които съществуват и които общината може да използва за своето по-ефективно бъдещо развитие.

Оценката на развитието на местната икономика и на цялостното обществено-икономическо развитие на общината е основана на специфичното прилагане и адаптиране на възможностите на SWOT- анализа към проблемите на оценката на регионалното развитие. Този анализ включва взаимообвързана оценка на вътрешните за дадена организация или регион силни (Strengths) и слаби (Weaknesses) страни, както и на външните за организацията или региона възможности (Opportunities) и заплахи (Threats). Този анализ се прилага все повече в планирането на регионалното развитие. Значението му се подсилва много от факта, че той се смята за задължителен елемент на плановете, свързани с ползването на структурните и предприсъединителните фондове и инструменти на ЕС.

Основен принцип на SWOT- анализа е разделяне на обекта на анализ (в случая Община Роман) от средата, в която функционира този обект (в случая това са околните общини от Врачанска област, както и други съседни региони). В този контекст при разработването на плана за развитие на общината са анализирани от една страна силните и слаби страни на отделните елементи на развитие на общината, а от друга страна са изследвани възможностите и заплахите от страна на околната за общината среда. Целта на този анализ е да се оцени кои направления на развитие на общината са най- ефективни, в кои може да се постигне най-добър успех и хармонично развитие, чрез използване на силните си страни и благоприятните възможности на външната среда, както и чрез преодоляване или намаляване на действието на слабите страни и външните заплахи.

Позитивните вътрешни условия, по които общината или определено направление на нейното развитие има предимства, представляват нейните силни страни. Оценката на положителните страни на конкретното направление на развитие или на общината като цяло се прави по следната таблица:Оценка на състоянието

Слабо

Задоволително

Добро

Много добро

Отлично

Стойност в точки

От 0

до 2


От 2,01

до 4


От 4,01

до 6


От 6,01

до 8


От 8,01

до 10


Противоположни на положителните страни са слабите страни на общината, т.е. негативните вътрешни особености и условия, които затрудняват дейността й. Необходимо е в плана слабите страни да се оценят реално, за да се предприемат мерки за тяхното избягване или за ограничаване на тяхното действие. Слабите страни се оценяват по следната скала:

Оценка на влиянието на слабите страни

Слабо

Средно

Значително

Силно

Много силно

Стойност в точки

От 0

до 2


От 2,01

До 4


От 4,01

до 6


От 6,01

до 8


От 8,01

до 10


Възможностите на външната среда включват благоприятните настоящи или бъдещи условия в обкръжаващата среда. Оценката на възможностите на околната среда при извършването на SWOT – анализа на отраслите и общо за общината се извършва на база на следната таблица:

Оценка на възможностите

Слаби

Задоволителни

Добри

Много добри

Отлични

Стойност в точки

От 0

До 2


От 2,01

до 4


От 4,01

до 6


От 6,01

до 8


От 8,01

до 10


Негативните тенденции в обкръжаващата среда предопределят заплахите за развитие на общината. Приета е следната скала за оценка на съществуващите заплахи в отрасъла или в обществено-икономическото развитие на общината като цяло:

Оценка на съществу-ващите заплахи

Слаби

Средни

Значителни

Големи

Много големи

Стойност в точки

От 0

до 2


От 2,01

до 4


От 4,01

до 6


От 6,01

до 8


От 8,01

до 10

Резултатите от SWOT-анализа позволяват по-точно формулиране на приоритетите и целите за развитие на общината, както и периодична оценка на позицията на общината и предприемане на мерки за коригиране на състоянието. Между елементите на този анализ има отделни полезни взаимовръзки, които разкриват потенциала или проблемите, които стоят на преден план за разрешаване.

SWOT-анализът на общината е представен в количествен и графичен вид чрез даване на оценки на отделните фактори и разполагането им върху координатна система. По абсцисата от ляво на дясно се разполагат силните и слабите страни, докато по ординатата отгоре надолу са възможностите и заплахите. В резултат на оценката на четирите фактора се очертават четири основни ситуации със съответните им препоръчителни стратегии.Каталог: docum
docum -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
docum -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
docum -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
docum -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
docum -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
docum -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
docum -> Становище за осъществен предварителен контрол
docum -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница