Община силистраДата26.05.2018
Размер20.15 Kb.
#69710

ОБЩИНА СИЛИСТРА


ул. “Симеон Велики” № 33 (086) 82-42-43 Факс: (086) 82-33-43

7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg


ÄÎ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÍÀ
ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ


Ñ È Ë È Ñ Ò Ð À


ÄÎÊËÀÄÍÀ ÇÀÏÈÑÊÀ
ÎÒ инж.ИВО КИРИЛОВ АНДОНОВ - ÊÌÅÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÑÈËÈÑÒÐÀ
ÎÒÍÎÑÍÎ: ïðèäîáèâàíå íà ñîáñòâåíîñò âúðõó èìîò - äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò в с. Богорово

Уважаеми г-í ïðåäñåäàòåë,
В с. Богорово населението е предимно християнско, но няма молитвен дом. Кметският наместник се е заел с реализиране на отколешна мечта на населението, като спомогне за изграждане на православен параклис. При търсене на подходящи за целта свободни терени бе установено, че те са публична държавна собственост – част от т. н. гранична застава. Като такива са предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи.

В процеса на проучване на възможностите е оправено писмено запитване до Регионална гранична служба-Русе. С писмо изх. № I-20999 от 09.10.2008 г., изпратено до Областният управител на Област Силистра министър Михаил Миков е дал принципно съгласие един от незастроените урегулирани поземлени имоти, управлявани от граничната служба, да бъде прехвърлен в собственост на Община Силистра за изграждане на православен параклис. Необходимо е да се задвижи процедурата, предвидена в Закона за държавната собственост. Тя предвижда приемане на решение на Общинския съвет, след което чрез Областният управител се отправя искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството, който трябва да го внесе в Министерския съвет за решение.

Íà îñíîâàíèå íà èçëîæåíîòî ïðåäëàãàì Îá­ùèí­ñêèÿò ñú­âåò äà âçå­ìå ñëåäíîòî

Ð Å Ø Å Í È Å:


  1. Íà îñíîâàíèå íà чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 54 от Закона çà äúðæàâíàòà ñîáñòâåíîñò äàâà ñúãëàñèå êìåòà íà îá­ùè­íà­òà äà èçïðàòè èñêàíå äî Областният управител на Област Силистра çà ïðè­äî­áèâàíå íà ñîáñòâåíîñò âúð­õó следния имот - публична държавна собственост: урегулиран по­землен имот ХI, отреден за имот кад. № 39 и за гранична застава с площ 890 кв.м, в кв. 8 по плана на с. Богорово (АДС № 1640-МВР от 05.05.2006 г.).

  2. Âúçëàãà íà êìåòà íà îáùèíàòà äà èçâúðøè ïðîöåäóðàòà ïî ïðåõâúð­ëÿ­íåòî íà èìîòà.

Прилагам: копие от скица на имота

Съгласувано, КМЕТ:

Гл. юрисконсулт: /инж. Иво Андонов/

/М. Чобанова/мч/сн


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница