Община своге, софийска област наредба за управление на горските територии собственост на община свогеДата17.10.2018
Размер258.29 Kb.ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТНАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВОГЕ


Александър Манолов

Председател на ОбС-Своге ................................

/подпис,печат/Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. Тази наредба се създава на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите.

Чл.2. С тази наредба се уреждат условията и реда за стопанисване, управление, възпроизводство, ползване и опазване на общинските горски територии.

Чл.3. Организацията по управлението и контрола на дейностите в горските територии се осъществява от Кмета на Община Своге.

Чл.4. Гори и горски територии са площите, собственост на Общината, отговарящи на условията на чл. 2 от Закона за горите.

Чл.5. Горските територии в съответствие с преобладаващите им функции, се делят на три категории - защитни, специални и стопански. Тяхната характеристика се определя съгласно чл.5, ал.2, 3 и 4 от Закона за горите. Точните размери и деление се определят с одобряване на Горскостопанския план за общинските горски територии.

Чл.6. Категоризирането на горските територии, за които по реда на други закони не са определени и въведени особени статути и режими, се извършва с областни планове за развитие на горските територии и се конкретизира с горскостопанския план или програма.

Чл.7. За установяване състоянието на ресурсите и изготвяне на тяхната оценка се извършва инвентаризация на горските територии от лице, вписано в Регистъра на Изпълнителната агенция по горите и притежаващо удостоверение за регистрация по чл. 235 от Закона за горите.

Чл.8.(1) За общинските горски територии се изработва горскостопански план, съгласно разпоредбите на Закона за горите.

(2) Горскостопанският план определя допустимия размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане на целите за стопанисването на горските територии за срок от 10 години.

(3) Горскостопанският план се изработва на основата на горскостопански карти, кадастрални карти, карти на възстановената собственост и извършената инвентаризация на горските територии на Община Своге.

(4) Горските карти са специализирани карти за горските територии по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър.

(5) Изработването на горскостопански план за горските територии - общинска собственост се финансира от Общината.

(6) Горскостопанският план се утвърждава със заповед на Директора на Регионалната дирекция по горите - София, в чийто район попадат горските територии.

(7) Заповедта може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

(8) Съдържанието на горскостопанските карти, условията и редът за създаването и поддържането им се определят с Наредба на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на земеделието и храните.

Чл.9. Кметът на Общината съдейства за изготвянето на Областния план за развитие на горските територии, горскостопанския план и инвентаризацията на общинските горски територии.

Чл.10.(1) В Общинският план за развитие, съгласно Закона за регионалното развитие, се разработва раздел за горските територии, който е съобразен със съответния областен план за развитие на горските територии.

(2) Разделът за развитие на горските територии по ал. 1 се разработва въз основа на утвърден горскостопански план и определя насоките за развитие на общината в областта на горското стопанство и свързаните с него дейности.

Чл.11.(1) Инвентаризацията на горските територии и горскостопанския план за общината се изготвя, актуализира и приема при условията и по ред, определени от Наредба №6/05.02.2004 год. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони.

(2) Данните от горската инвентаризация са публични, като реда и достъпа до тях се определя със Закона за горите.
Г л а в а в т о р а

СОБСТВЕНОСТ
Чл.12. Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху които е възстановено на Общината, както и тези, придобити от нея чрез правна сделка или по други придобивни способи и не представляват държавна или частна собственост на физически или юридически лица.

Чл.13.(1) Горите и земите от общинските горски територии са общинска собственост.

(2) Публична общинска собственост са горските територии-общинска собственост:

1. предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;

2. попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на минерални води по Закона за водите;

3. попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за защитените територии;

4. включени в териториите за културно-историческа защита по Закона за културното наследство.

(3) Частна общинска собственост са всички останали горски територии на Oбщината.

(4) Собствеността на Oбщината върху поземлените имоти в горските територии се удостоверява с един от следните документи:

1. акт за общинска собственост;

2. договор за придобиване на право на собственост;

3. решение, издадено от Oбщинска служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица;


Г л а в а т р е т а

Разпореждане с общински горски територии
Чл.14. Разпореждането с горските територии - собственост на Oбщината се извършва в съответствие с разпоредбите на Раздел ІІ на Глава трета от Закона за горите и на Глава четвърта от Закона за общинската собственост, както и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Чл.15. Общината може да придобива поземлени имоти в горски територии чрез покупка, замяна, дарение, делба, завещание или чрез други начини, определени в закон.

Чл.16.(1) Придобиването от Oбщината на горски територии се извършва въз основа на разпоредбите и при спазване на условията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество след решение на Общинския съвет, с което се одобрява методиката и документацията за провеждане на процедурата.

(2) Въз основа на решението на общинския съвет по ал.1, Kметът на Общината издава заповед за откриване на процедурата, в което се посочват:

1. Общините и землищата, в които общината желае да закупи имоти;

2. методиката за оценка на предложенията, както и критериите за избор на имотите - предмет на сделката;

3. начинът на плащане и евентуални обезпечения;

4. други условия.

(3) Заповедта по ал.2 се оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на Общината в срок, не по-малък от един месец преди датата на разглеждане на предложенията.

(4) Заинтересованите лица правят писмено предложение до Кмета на общината, в което съобщават предложението си. В него се посочва предлаганата от продавача цена на имота и се прилагат:

1. документ за собственост;

2. скица на имота;

3. данъчна оценка на имота;

4. таксационна характеристика за съответния имот.

(5) В деня, определен за разглеждане на предложенията, кметът на общината назначава комисия, която да разгледа получените предложения и да направи предложение за закупуване на имотите, съответно за отказ за закупуване. За работата на комисията се изготвя протокол.

(6) Въз основа на протокола по ал. 5 Кметът на общината издава заповед с която определя лицата, определени за продавачи, за закупуване на имотите им.

Чл.17.(1) Общината може да продава или заменя горски територии - частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, след решение на Общински съвет при спазване на разпоредбите на Закона за горите.

(2) Продажба по ал. 1 се извършва:

1. за прекратяване на съсобственост върху горски територии между общината и други съсобственици;

2. когато с влязъл в сила Общ устройствен план е предвидена промяна на предназначението на горската територия за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 продажбата се извършва без провеждане на търг, когато другите съсобственици са приели предложението за продажба по реда на Закона за собствеността.

(4) Горски територии, предоставени за нуждите на национална сигурност и отбраната, могат да се продават по предложение или след съгласуване с ръководителя на съответното ведомство, на което са предоставени.

(5) Замяна по ал. 1 може да се извърши само в случай, че тя е:

1. способ за прекратяване на съсобственост върху горски територии между Общината и други съсобственици;

2. начин за изпълнение на задължения на общината, произтичащи от договор с държавата;

3. необходима във връзка със строителството на обекти с национално значение, публична общинска собственост по смисъла на Закона за устройство на територията или на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;

4. способ за промяна на собствеността върху съществуващи горски автомобилни пътища или части от тях между, общината, държавата и горски сдружения.

(6) Не се допуска замяна на поземлени имоти в горски територии, частна общинска собственост когато:

1. разликата в стойността на имотите – предмет на замяна, определени по реда на настоящата наредба и по чл. 86, ал. 2 от Закона за горите е по-голяма от 5/100 ( пет на сто).

2. когато предметът на замяната е обременен с ограничени вещни права в полза на трети лица, както и с договори, с които е ангажирана отговорност към трети лица, с изключение на случаите, когато Общината взема самостоятелно решение за извършване на замяната.

3. имотите - предмет на замяна, собственост на трети лица са отдадени под наем или под аренда;

4. в резултат на замяната се разделят имоти - общинска собственост.

(7) В случаите по ал. 5, т. 2-4 с договора за замяна се определя и срока за изграждане на обекта или съоръжението, мотивирали решението за замяна. При неспазване на условията по договора, кметът на общината предприема действия за разваляне на договора по съдебен ред.

Чл.18.(1) Включването в общинските горски територии на негодни за земеделско ползване или слабопродуктивни земи се извършва по реда на Закона за опазване на земеделските земи след решение на Общинския съвет и при условията на чл.81 от Закона за горите.

(2) Влязлото в сила решение по алинея 1 се изпраща на Областна дирекция по земеделие, Общинска служба по земеделие и/или Служба по геодезия, картография и кадастър за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост и /или кадастралната карта и кадастралните регистри.

Чл.19.(1) Допуска се промяна на предназначението на горски територии, собственост на Oбщината, при условията на Закона за горите за:

1. площадки за изграждане на транспортни съоръжения (пристанища, летища, жп гари, автогари), промишлени предприятия и ферми за отглеждане на животни, риба и други водни животни, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, насипища и хвостохранилища, електроцентрали, язовири, пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води и други хидротехнически съоръжения, както и на площадкови енергийни обекти по смисъла на Закона за енергетиката;

2. трасета на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена – пътища и железопътни линии, включително съоръженията към тях, водни канали;

3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има действащ Общ устройствен план на Общината или за части от него, в който се намират имотите;

4. създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са държавна собственост, за които има влязъл в сила подробен устройствен план;

5. обекти с национално значение, обекти, свързани с националната сигурност, с отбраната на страната, с опазването и възпроизводството на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерски съвет.(2) Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

за срок 20 години след опожаряването им. Забраната не се прилага, когато промяната на предназначението е свързана с:

1. отбраната или сигурността на страната;

2. изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерски съвет;

3. изпълнение на инвестиционни проекти за нуждите на Община Своге, одобрен с решение на Общински съвет.
Г л а в а ч е т в ъ р т а

Стопанисване на общинските горски територии
Чл.20. Стопанисването на горските територии - собственост на Общината, се осъществява в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от Закона за горите и обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои, и провеждане на сечи в горите.

Чл.21.(1) Дейностите залесяване на горски територии, определяне на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия, внос и износ, защитата на горските територии срещу ерозия и порои, както и строежа на укрепителни съоръжения се организират при условия и по ред, определени с Наредба № 4/19.02.2013 год. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения, Наредба №2/07.02.2013 год. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентарзаця на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране и Наредба №21/12.11.2012 год. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос.

(2) Залесяването включва дейности по създаване на гори:

1. събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали;

2. почистване и подготовка на почвата в площта за засаждане/залесяване с горски репродуктивни материали;

3. залесяване, презалесяване, попълване, отглеждане и инвентаризация на култури;

4. ограждане на горски култури и възобновени участъци;

5. подпомагане на естественото възобновяване;

6. поливане и торене на горски култури;

7. кастрене на дървета в горски култури.Чл.22.(1) Защитата на горските територии срещу ерозия и порои обхваща дейности, свързани с предпазване повърхностния почвен слой и осигуряване на възможност за развитие на растителност, включително и чрез строеж на укрепителни технически съоръжения.

(2) Залесяването и защитата на горските територии срещу ерозия и порои се извършва в съответствие с утвърдени горскостопански планове и програми.

(3) Залесяването и строежа на укрепителни противоерозионни съоръжения се извършва въз основа на утвърдени проекти и технологични планове.

(4) Общината възлага изпълнението на дейностите по ал.1 от настоящата наредба според разпоредбите на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

(5) Дейностите по ал. 2-3 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности в зависимост от вида им, местонахождението на обекта, в който ще се извършват, сезоните, обема на работата и сроковете за извършването.

(6) Дейността създаване на горски култури се възлага в комплекс с другите лесокултурни дейности, чието извършване по преценка на възложителя ще осигури нормалното прихващане и растеж на културите.

Чл.23.(1) Сечите в горите, собственост на Община Своге, се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите, и за постигане на целите, заложени в горскостопанския план и програма, при условия и ред, определени в Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите.

(2) За извършване на сечта е необходимо:

1. насаждението да е маркирано, освен при провеждане на сеч без материален добив и главносечна сеч.

2. да е издадено позволително за сеч.

(3) Без наличието на условията по ал. 1 и ал. 2 е допустимо отсичане на дървета с цел предотвратяване или своевременно потушаване на пожари, както и отсичане на единични дървета с цел предотвратяване на аварийни ситуации, създаващи опасност за живота и здравето на хората.

(4) Карнет – описът се подписва от лицето, извършило маркирането и се одобрява от оправомощено от Кмета на Общината лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика.

(5) Сечите се провеждат въз основа на писмено позволително по образец, издадено от оправомощено от Кмета на Общината лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика.

(6) При годишното планиране на насажденията за сеч, приоритет имат насаждения:

1. в които сечта от предходната година не е приключила;

2. с влошено санитарно състояние;

3. с напреднал възобновителен процес;

4. с пълнота по-голяма от 0,8 за провеждане на отгледни сечи.

5. за провеждане на отгледни сечи до склопяването им;

6. в които са планирани дейности по опазване от пожари.
Г л а в а п е т а

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
Чл.24.(1) Ползвания от горските територии на Общината са ползването на дървесина и ползването на недървесни горски продукти.

(2) Ползванията от горските територии на Общината са възмездни съгласно разпоредбата на чл. 113 от Закона за горите.

(3) Размерът на таксите за ползвания от горските територии на Общината се определя с решение на Общинския съвет.

Чл.25. Ползването на дървесина от горските територии на Общината, което представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея, се осъществява в съответствие на разпоредбите от Глава пета, Раздел първи от Закона за горите, при условия и по ред, определени с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Чл.26.(1) Ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от служител на звено ГСС, вписан в Публичния регистър на ИАГ и притежаващ удостоверение за регистрация по чл. 235 от Закона за горите.

(2) Обемите на ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, се определят в съответствие с горскостопанския план на Община Своге по чл. 13, ал. 1 от Зaкона за горите.

(3) Годишният план по ал. 1 се изготвя в срок до 31 октомври и се одобрява от Кмета на общината по решение на Общинския съвет. Годишният план се публикува на интернет страницата на Общината в срок до 15 ноември.

(4) Процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен годишен план за Общината.

(5) Процедурите за ползване на дървесина от горските територии общинска собственост, се провеждат в съответствие с график, утвърден от Кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл.27.(1) Общината, може да сключва с търговци дългосрочни договори за срок до 10 години за:

1. добив на дървесина;

2. продажба на дървесина.

(2) Търговците по ал. 1 следва да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 2.от Закона за горите.

(3) Ежегодното количество - предмет на договорите по ал. 1, е в размер до една трета от годишното ползване на дървесина от горите на Общината.

(4) Условията и редът за провеждане на процедурата и за сключване на договорите по ал. 1-3 се определят с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Чл.28. Ползването на недървесни горски продукти от горските територии на Общината, представлява добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, както и разпореждането с тях, се осъществява в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел втори на Закона за горите, при условията и по ред, определени с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Г л а в а ш е с т а

ПАША В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА
Чл.29. Забранява се:

1. пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;

2. пашата в поройните и ерозираните горски територии, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници;

3. пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;

4. пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване;

5. нощната паша в горските територии.Чл.30(1) Забраната по чл. 29 от настоящата наредба, се налага със заповед, която се издава от Кмета на Общината ежегодно до края на месец февруари, като в нея се посочват горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни. Заповедта се обявява на видно място в сградата на Общината, кметство или населено място, както и на интернет страницата на Община Своге.

(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на постъпили до края на месец януари писмени предложения от:

1. Директорите на ДГС - Своге и ДЛС - Витиня - за горските територии - държавна собственост;

2. Кметовете на кметства и кметските наместници - за горските територии - общинска собственост;

3. Собствениците - за горските територии извън посочените в т. 1.(3) Заповедта по ал. 1 се издава при съобразяване с ограниченията и забраните, предвидени в заповедите за обявяване и в плановете за управление на защитени територии и защитени зони.

(4) Заповедта по ал. 1 се представя в срок до 10 март в РДГ- София и РИОСВ – София, в чиито териториален обхват попадат горските територии.

Г л а в а с е д м а

ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Чл.31.(1) Защитата на горските територии на Общината, която обхваща мерките за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия, се осъществява по реда на Глава шеста, Раздел втори и Раздел трети от Закона за горите.

(2) Защитата на горските територии на Общината от болести и вредители и други повреди се извършва на база Наредба №12 от 16.12.2011 год. на Министерски съвет за защита от болести и вредители и други повреди съгласно чл. 132 от Закона за горите.

(3) Условията и редът за проектиране на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се определят с Наредба № 8/ 11.05.2012 год. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

(4) Изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се организира и осъществява от собствениците, съответно от лицата, на които територията е предоставена за управление, за тяхна сметка.

Чл.32.(1) Мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари, се планират, реализират и поддържат като единна система за всички горки територии, независимо от тяхната собственост, териториално и функционално предназначение съгл. чл. 3, ал. 2 от Наредба № 8/ 11.05.2012 год. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

(2) Ежегодно Областния управител определя със заповед пожароопасен сезон за горските територии на областта.

(3) Във връзка със заповедта по ал. 2, Кметът на Община Своге, ежемесечно издава заповед за организиране на оперативно дежурство в района на Общината за оповестяване и първоначален оглед на възникнали пожари.

(4) По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 (сто) метра от границите на общинските горски територии.

(5) Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

Чл.33. Ежегодно, в срок до 15 февруари, длъжностно лице от звено „ Горско и селско стопанство“ изготвя:

  1. План за действие при горски пожар;

  2. Годишен оперативен план за съвместни мероприятия на Община Своге, ДГС-Своге и РС ПБЗН- Своге по опазване на горите от пожари на територията на Община Своге;

Чл.34.(1) Кметът на Oбщината, кметовете на кметства и кметските наместници организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия.

(2) Кметът на Oбщината осигурява и организира транспортирането, осигурява храна, вода и медицинско обслужване, съгласно чл. 41, ал. 5 от Наредба № 8/ 11.05.2012 год. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Чл.35. При усложняване на обстановката, се създава единно ръководство за управление на пожарогасителните работи с участието на постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи, РДГ-София, ДГС-Своге, ДЛ -Витиня, ОУ ПБЗН-София и РС ПБЗН-Своге.
Г л а в а о с м а

ДОСТЪП ДО ГОРИТЕ НА ОБЩИНАТА
Чл.36.(1) Достъпът до горите на Общината се осъществява при условия и по ред, определени в Глава седма от Закона за горите.

(2) Достъпът до горските територии е свободен, на собствен риск, при спазване указанията на горската администрация и собственика на горската територия, освен в случаите, предвидени в Закона за горите.

(3) Достъпът до горските територии на Общината може да се ограничи въз основа разпоредбите на Глава седма от Закона за горите.

(4) С разрешение, издадено по Закона за горите, се осигурява достъпът до горски територии на Общината, в които се провежда добив на дървесина и за това обстоятелство е поставена обозначителна табела.

(5) Разрешението по ал. 2 се дава в писмена форма от Ръководител звено ГСС.

Чл. 37. (1) Товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга могат да се движат в горските територии и по горските пътища, общинска собственост само във връзка с изпълнение на горскостопански, селскостопански и ловностопански дейности. Изключение правят собствениците и ползвателите на имоти, чиито достъп се осъществява единствено през общински горски пътища.

(2) Обстоятелството, че превозно средство ще се ползва за изпълнение за дейностите, посочени в ал. 1., се удостоверява с:

1. Документ, издаден от директора на ДГС - Своге или на ДЛС - Витиня без заплащане на такса, когато дейността се извършва от стопанството или е възложена от него;

2. Разрешително за лов, валидно за конкретната дата и място за ловуване;

3. Документ, издаден без заплащане на такса от Кмета на Общината, кметството или кметския наместник - в останалите случаи.(3) Собствениците или ползвателите на имоти, за чието ползване е необходимо преминаването с товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга по горски пътища, получават разрешение за движение по конкретните пътища от Kмета на Общината, кметството или кметския наместник по местонахождението на имота или от Управителя на Горското сдружение по чл. 183 от Закона за горите.

(4) За издаване на разрешения за движение по конкретните горски, полски и други пътища, ползвателите на имоти общинска собственост внасят по сметката на Общината депозити в размер, както следва : за количество до 1000 куб. м. дървесина - 1 % от абсолютната  стойност на договора; за количества от 1001 куб. м. дървесина до 3000 куб. м. дървесина - 2 % от абсолютната  стойност на договора; над 3001 куб. м. дървесина - 3 % от абсолютната  стойност на договора;

(5) За състоянието на конкретните горски пътища преди издаване на разрешение за движение, се извършва оглед от комисия в състав:

1. Представител на общинско звено „ Горско и селско стопанство“;

2. Представител на собствениците или ползвателите (фирми) на имоти;

3. Представител на кметството/землището, за където се иска разрешителното;

4. Представител на ДГС - Своге.

5. Представител на отдел „ УРТ“ към Община Своге.(6) Комисията съставя констативен протокол за състоянието на пътя, преди и след приключване на съответния вид дейност. Протоколът се изпраща в срок от седем работни дни от освидетелстването на обекта до Кмета на Общината със становище за:

1. освобождаване на внесения депозит в полза на ползвателите – при липса на нанесени щети върху пътя;

2. задържане на внесения депозит или част от него - при доказана нанесена щета върху пътя като същата сума ще бъде разходвана абсолютно и само за поправката на пътя.

3. Когато по даден път се извозва дървесина от повече от една фирма/ползвател на дървесина, и има доказана щета по-малка от размера на внесения депозит, от всеки депозит се удържа сума, пропорционална на количеството извозена дървесина.(7) 2 дни след проливни дъждове по преценка на служител на Горско и селско стопанство, оправомощен от Кмета на Общината да издава превозни билети, се забранява извозването на дървесина по общински горски пътища.
Г л а в а д е в е т а

ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПОПАДАЩА В ТЯХ
Чл.38.(1) Опазването на горските територии обхваща действията по предотвратяване и установяване нарушения на разпоредбите на Закона за горите.

(2) В съответствие с разпоредбата на чл. 188, ал. 1 от Закона за горите, Общината организира опазването на горските си територии, като за целта Кмета на общината назначава правоспособни за тази цел лица.

(3) Функциите, правата и задълженията на лицата по ал. 2 са в съответствие с Глава тринадесета от Закона за горите.

(4) Служителите, назначени за опазване на горските територии - общинска собственост трябва да бъдат с лесовъдско образование.

(5) Служителите, назначени за опазване на горските територии - общинска собственост, имат правомощията по чл. 190, ал. 2, т. 1 – 8 и 12 от Закона за горите и извън поверените им за опазване горски територии на територията на Общината.

(6) Служителите и работниците от Общинската горска структура се ползват от разпоредбите на чл.193 от Закона за горите.

Чл.39. За опазване на техническата инфраструктура, попадаща в Общински горски територии, в договорите на ползвателите им, се включва:

1.местоположение на техническата инфраструктура;

2.описание на техническата инфраструктура;

3.задължение за опазване на техническата инфраструктура;

4.последици от увреждането на техническата инфраструктура.

5.Възстановяване на щетите от увреждането на техническата инфраструктура.


Г л а в а д е с е т а

СТРОИТЕЛСТВО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО
Чл.40.(1) Строителство в горските територии без промяна на предназначението се допуска само за изграждане на обекти по чл. 54, ал. 1, определено в Глава осма от Закона за горите.

(2) Строителството на обекти по ал. 1 се разрешава при условията и по реда на Закона за устройство на територията и на Наредба № 39/10.04.2006 год. за строителството в горите и земите от горския фонд на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието и горите и Министерството на околната среда и водите.

(3) Собствениците и ползвателите на имоти в горските територии или граничещи с такива не могат да възпрепятстват извършването на ремонти и реконструкции на горски пътища.

(4) Нормативите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на горските пътища, както и тяхната класификация се определят с Наредбата по ал. 2.
Г л а в а е д и н а д е с е т а

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА
Чл.41.(1) Управлението на горските територии общинска собственост се осъществява въз основа на Глава единадесета от Закона за горите.

1. от общинска горска структура, организирана в една от следните форми:

а) структурно звено в администрацията на общината;

б) търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала;

в) общинско предприятие по смисъла на Закона за общинската собственост.

2. от ДГС - Своге въз основа на договор;3. от физически лица или търговци, вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241, въз основа на договор.

(2) Изборът на формата на управление по ал. 1, както и на лицата по ал. 1, т. 3 се определя с решение на Общинския съвет.

(3) Когато горските територии - собственост на Общината, са с площ над 1500 хектара, управлението на горските територии се осъществява по един от начините по ал. 1, т. 1 или 2.

(4) В едномесечен срок от избора на формата на управление по ал. 1 Кметът на Общината писмено уведомява за това РДГ- София.

(5) За ръководител на общинска горска структура се назначава лице с висше лесовъдско образование, с образователно-квалификационна степен „ магистър“, с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 3 (три) години, придобит след завършване на висшето образование.

(6) Промяна на определената форма на управление по ал. 1 се извършва с решение на Общинския съвет.

Чл.42. Ръководителят на общинската горска структура и лицата, назначени в нея на длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, носят униформено облекло при изпълнение на служебните си задължения и имат правата и задълженията по чл. 190, ал. 2 в горските територии - общинска собственост, в които осъществяват служебните си задължения, като разходите са за сметка на съответния работодател.

Чл.43. Финансирането на дейностите по стопанисване, управление и възпроизводство на земите и горите от Общински горски фонд, се извършва от бюджета на Община Своге.

Чл.44. Дейностите по отделните глави се съобразяват с действащите към настоящия момент Закон за горите и съответните наредби по конкретни членове от Закона за горите, ЗМСМА, ЗОСИ, ЗБР и ЗЛОД.
Г л а в а д в а н а д е с е т а

КОНТРОЛ
Чл.45. Определените за сеч дървета, когато това се изисква по Наредба № 8/ 05.08.2011 год. за сечите в горите, както и дървесината преди нейното транспортиране от временен склад, се маркират с контролна горска марка при условия и по ред, определени с Наредба №1 от 30 януари 2012 год. за контрола и опазването на горските територии на Министерството на земеделието и храните и Министерството на вътрешните работи.

Чл.46. Право да притежават и да използват контролна горска марка имат лицата, упражняващи лесовъдска практика и вписани в регистъра по чл. 235 от Закона за горите.

Чл.47. Дървесината, добита извън горските територии, преди транспортиране се маркира с марка – собственост на Общината. Маркирането се извършва от кметове, кметски наместници или от служители на звено ГСС към Общината.

Чл.48. Образците на марките, условията и редът за тяхното придобиване, предоставяне и употреба, се определят с Наредба №1 от 30 януари 2012 год. на Министерството на земеделието и храните и Министерството на вътрешните работи- за контрола и опазването на горските територии.

Чл.49. Забранява се преотстъпването на контролните горски марки и на общинските марки.

Чл.50.(1) Изпълнителната агенция по горите води единен регистър на контролните горски марки, а регионалните дирекции по горите – на производствените марки.

(2) При кражба или изгубване на контролна горска марка или общинска марка, лицето, което я е използвало, е длъжно в срок до 24 часа да уведоми съответния орган по ал. 1.

Чл.51.(1) Дървесината се транспортира от временен склад, придружена с превозен билет.

(2) Превозните билети се издават от лицата, упражняващи лесовъдска практика – за дървесината, добита от от горските територии - общинска собственост, които са упълномощени от Кмета на Общината.

(3) Дървесината, добита извън горските територии при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, се транспортира, придружена с превозен билет по образец, издаден от кметове, кметски наместници или от служители на звено ГСС към Общината.
Г л а в а т р и н а д е с е т а

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.52.(1) За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по Закона за горите и на вредните последици от тях, Кметът на общината със заповед налага принудителни административни мерки по реда на чл. 253, ал. 4 от Закона за горите.

(2) Нарушенията по Закона за горите и подзаконовите актове по прилагането му и настоящата наредба се установяват с актове на кметовете на кметства, кметските наместници и лицата, които заемат длъжност в общината, за която се изисква лесовъдско образование - за общинските горски територии,собственост на Община Своге.

(3) Актовете за установените административни нарушения и съпътстващите ги документи се представят с писмен доклад в 7- дневен срок на кмета на общината.

(4) Лицата по ал.2 имат право да проверяват всички документи за сеч и други ползвания от горите-общинска собственост.

Чл.53.(1) Наказателните постановления по започнатите административно наказателни производства по чл.52 от тази Наредба се издават от Кмета на Общината.

(2) Кметът на Общината оправомощава със заповед служител, който води регистър на съставените актове за установени административни нарушения и издадените наказателни постановления.

(3) Размерът на глобите и имуществени санкции са определени в раздел ІІ на Глава Осемнадесета „Административно наказателни разпоредби” от Закона за горите.

(4) Вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите, предмет на нарушението се отнемат с наказателно постановление, издадено от Кмета на Общината, в полза на общината независимо от собствеността им.

(5) Сумите от наложените глоби и имуществени санкции и от продажбата на отнети в полза на община Своге вещи или паричната равностойност на липсващите вещи – предмет или средство на нарушението, се внасят в бюджета на община Своге.

(6) Условията и редът за изплащане на сумите се определят със заповед на Кмета на общината.

Чл.54. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.Настоящата наредба е приета с Решение № 40 по Протокол № 5/11.04.2014г. от заседание на Общински съвет - Своге.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница