Община велинградДата01.05.2018
Размер60.51 Kb.
#67140
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

4600 гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35,тел. 0359/5-21-15, факс 0359/54341


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А”

ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


ОБЕКТ: “Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Велинград и звената към нея” по следните обособени позиции:
1-ва позиция: Доставка на копирна хартия;
2-ра позиция: Доставка на консумативи за печатни и копирни устройства;
3-та позиция: Доставка на канцеларски материали


Документите и образците, които ще бъдат публикувани в Профила на купувача са:
1.Технически спецификации за трите отделни позиции;

2. Списък на канцеларските материали и консумативи и прогнозни количества;

3.Ценови предложения за трите отделни позиции;

4.Описание на предмета на поръчката и указания към участниците;

5. Административни сведения - (образец №1);

6.Декларация по чл. 47,ал.9 от ЗОП(образец № 2);

7.Декларация по чл.55,ал.7 от ЗОП(образец № 3);

8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител(образец № 4-ако има такъв);

9.Проект на договор (образец № 5)

10.Техническо предложения (образец 6).І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи,обособени в три отделни позиции за нуждите на община Велинград, в т.ч. общинска администрация, сектор „Образование” (ОДЗ, ЦДГ и ОДК), Общинска служба за социални услуги, Дневен център за деца и младежи с увреждания,Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания 1и 2, Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи без увреждания 1 и 2,Дневен център за възрастни хора с увреждания,Общинско предприятие „Спортни имоти и пазари и ТИЦ”/ и кметствата на територията на община Велинград,както и за нуждите за изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.002-0094-C001„За по-добър живот”,схема за безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”.

Канцеларските материали и консумативи се доставят по направени предварителни заявки със срок на изпълнение съгласно офертата на участника, определен за изпълнител, считано от датата на подаване на заявката, но не по-късно от три дни, франко складовете на общината, учебните и детски заведения, социалните заведения и общинските служби и предприятия и кметствата на територията на общината, както следва: с. Абланица,с.Алендарова, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с. Враненци,с.Всемирци, с. Горна Биркова,с. Г.Дъбева, с.Долна Дъбева,с. Грашево, с. Драгиново ,с.Кандови, с. Кръстава, с. Пашови, с. Рохлева, с. Св.Петка, с. Цветино, с. Чолакова, с. Юндола.

Размерът на обществената поръчка е в рамките на предвидените средства за канцеларски материали по бюджета на Община Велинград и проект № BG05M9OP001-2.002-0094-C001„За по-добър живот”,а именно: прогнозна стойност да не надвишава 66 000 лв. без ДДС, разпределена по позиции, както следва: за 1-ва позиция 16000 лв. без ДДС,за 2-ра позиция-35000 лв. без ДДС, за 3-та позиция-15000 лв. без ДДС.

Общото количество на канцеларските материали са определени в списък на канцеларските материали и консумативи и прогнозни количества.

След подписване на договора за доставка на канцеларски материали, Изпълнителят е длъжен да достави, а Възложителя да приеме в складовете на обектите на Възложителя канцеларските материали, като се съставят стокови разписки и същите се предават на Възложителя или на негов представител ведно със стоката. Оформянето на фактурите става най-късно до 25-то число на месеца.

Канцеларските материали и консумативи трябва да отговарят на изискванията на българските стандарти, които въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентно.
ІІ. ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:

Ценово предложение и към нея приложени следните документи:


  • Административни сведения - ( Образец №1);

  • Декларация по чл. 47,ал.9 от ЗОП(образец № 2);

  • Декларация по чл.55,ал.7 от ЗОП(образец № 3);

  • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител(образец № 4-ако има такъв);

  • проекта на договора, парафиран от участника (Образец № 5);

  • Техническо предложение за изпълнение на поръчката-(образец 6);

  • Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

ІІІ. Подаване на оферти

1. Място и срок за подаване на оферти

1.1. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично, чрез упълномощено лице или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, офертите си на адрес: 4600, гр. Велинград, бул. "Хан Аспарух" № 35, Община Велинград, „Деловодство”, всеки работен ден до 11.00 часа на деня, определен в публичната покана.

1.2. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

1.3. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.


2. Приемане на оферти/връщане на оферти

2.1. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

2.2. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

ІV.МЕТОДИКА за определяне на комплексната оценка на офертите, подадени за участие в процедурата
Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на базата на показатели и относителната им тежест в комплексната оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта.

Оценката и класирането на офертите се извършва в следната последователност:


1. Оценка на предложенията
Оценката на офертите се извършва според обявения критерий – икономически най – изгодна оферта, при следните показатели и относителната им тежест в комплексната оценка:
1. Предложена цена на канцеларските материали и консумативи - с тегловен коефициент К1 - 0,7;

2. Срок за изпълнение на доставката - с тегловен коефициент К2 - 0,3;

Общата сума на тежестите е равна на 1 /единица/.


Оценяването по показател К1 „Предложена цена на канцеларските материали и консумативи” се извършва, като се сравняват крайните цени на всеки един от продукт, включени в ценовото предложение. Участникът, предложил най-ниска крайна цена за съответния артикул, получава максимален брой точки. Участникът, предложил следващата най-ниска цена, получава една точка по-малко и така до изчерпване на броя на участниците. Участникът, предложил най-висока крайна цена за съответния артикул, получава най-малък брой точки. Участниците, предложили една и съща крайна цена за даден артикул, получават равен брой точки. Максималният брой точки се определя според броя на участниците.

Оценката по показател К1 „Предложена цена на канцеларските материали и консумативи” е сборът от точките, получени от всеки от участниците за предложената от него крайна цена за всеки артикул.


Предложенията на участниците по показател К2 „Срок за изпълнение на доставката” се оценяват, като се вземат предвид предложенията на участниците в една и съща мерна единица (ден). Участникът, предложил най-кратък срок на доставката, получава максимален брой точки . Участникът предложил следващия най-кратък срок на доставка получава една точка по-малко и така до изчерпване броя на участниците. Участниците, предложили един и същ срок на доставка, получават равен брой точки. Участникът, посочил най-дълъг срок на доставка, получава най-малък брой точки. Максималният брой точки се определя според броя на участниците.
Комплексна оценка на ценовото предложение:

Крайната оценка на участника се получава като сбор от оценките по всички показатели, умножени със съответния тегловен коефициент.


Крайната оценка на всеки участник се изчислява по формулата:

Оn = С1 х К1 + С2 х К2, където:

О - индивидуална оценка на всеки участник,

n - пореден номер на участника,

С1 и С2 - оценки на показателите,

К1 и К2 - съответните тегловни коефициенти.


Класирането на офертите се извършва по обособени позиции съгласно получените комплексни оценки. На първо място се класира офертата, получила най-висока крайна /комплексна/ оценка.По-нататъшното класиране се прави като участниците се подреждат според получените крайни /комплексни/ оценки в низходящ ред.
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена на материалите и консумативите. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показател „Срок на разсрочено плащане” и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че икономически най-изгодната оферта не може да бъде определена по предходния ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница