Община вълчедръм област Монтана междинна оценка на общинския план за развитиестраница1/13
Дата04.08.2018
Размер1.22 Mb.
#77914
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Община вълчедръм

област Монтанамеждинна оценка

на общинския план за развитие

2007-2013 г.
Проект: Проучвания , изследвания и анализи на политиките за развитие на Област Монтана по проект „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана»

КОНСОРЦИУМ „МОНТАНА КОНСУЛТ`2012”

Съдържание

Въведение 5

1.Промени в социално-икономическото развитие на община вълчедръм 5

1.1. Общ профил на община Вълчедръм 5

1.2. Икономическо развитие и инвестиционна активност 8

1.3. Структура на общинската икономика 10

1.4. Демографско развитие и промени 14

1.5. Пазар на труда 16

1.6. Социална инфраструктура 19

1.6.1.Образование и инфраструктура на образователната система 19

1.6.2.Здравеопазване и инфраструктура на здравната система 20

1.6.3.Социални услуги 21

1.6.4.Култура и инфраструктура на културата 22

1.6.5.Спорт 22

1.7. Инфраструктурно РАЗВИТИЕ 23

1.7.1.Транспортна инфраструктура и транспортен достъп 23

1.7.2.Водностопанска инфраструктура 24

1.7.3.Енергийна инфраструктура 25

1.7.4.Телекомуникации 25

1.8. Опазване на околната среда 27

2.Оценка на продължаващата валидност на анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите 30

3.Оценка на релевантността на стратегическите цели на ОПР и степента на тяхното достигане 32

4.Оценка на изпълнението на специфични цели и приоритети на ОПР Вълчедръм 2007-2013 г. 42

5.Оценка от ефекта от прилагането на ОПР Вълчедръм 2007-2013 г. 53

Изводи и препоръки 60Използвани СЪКРАЩЕНИЯ

АМ Автомагистрала

БВП Брутен вътрешен продукт

БДУВ Басейнова дирекция за управление на водите

ВЕЦ Водноелектрически централи

ВЕИ възобновяеми енергийни източници

ВиК ВОДОСНАБДЯВАНЕ и канализация

ДМА Дълготрайни материални активи

ЕС Европейски съюз

ЕТК европейски транспортен коридор

зз защитена зона

ЗМ защитена местност

ИЗП използвана земеделска площ

ИКТ Информационно комуникационни технологии

КАВ Качеството на атмосферния въздух (КАВ)

МОСВ Министерство на иколната среда и водите

МСП Малки и средни предприятия

МРРБ министерство на РЕГИОНАЛНОТО развитие и благоустройството

НЕМ Национална екологична мрежа

НСИ Национален статистически институт

ОП Оперативна програма

ОПР общински план за развитие

ПДК Пределно допустими концентрации

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции

РПМ републиканска пътна мрежа

СЗР Северозападен район

Сн средно напрежение

ТП трафопост

ЦДГ целодневна детска градина

Въведение


Междинната оценка, която е регламентирана с чл. 33, т. 1 от ЗРР, има за цел да определи хода на изпълнението на Плана за развитие и да предложи в актуализирания ОПР съответните корекции във водената политика, ако е налице негативно развитие на основни процеси.

Тази оценка има за цел да проследи актуалността на SWOT анализа, оценка на резултатите от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на използването на финансовите ресурси; изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.

Общинският план за развитие на Община Вълчедръм за периода до 2013 г. е документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на общината. Използваният подход, методите, принципите и формите на работа при разработването и приемането на общинския план гарантират в значителна степен, че документът е в съответствие с действащите тогава нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България и по-конкретно в Северозападния район (ниво NUTS 2) и област Монтана (ниво NUTS 3). Планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър. 

В структурно и съдържателно отношение Общинският план за развитие на Община Вълчедръм покрива значителна част от изискванията, определени със Закона за регионалното развитие. Направено е ясно разграничение между трите части на плана – Социално-икономически анализ на ситуацията, SWOT анализ и Стратегия за развитие.


  1. Промени в социално-икономическото развитие на община вълчедръм

    1. Общ профил на община Вълчедръм


Таблица 1. Основни показатели, характеризиращи община Вълчедръм


Показател

 


2007 г.

2011 г.

Община Вълчедръм

Дял от:

Община Вълчедръм

Дял от:

Област Монтана (%)

СЗР (%)

Област Монтана (%)

СЗР (%)

Брой населени места

11

8.5

1.7

11

8.5

1.7

Брой градове

1

12.5

2.2

1

12.5

2.2

Население (бр.), в т.ч.

10986

6.8

1.2

9900

6.7

1.2

Градско население (брой - %)

4007 - 36.5%

4.0

0.7

3662 - 37.0%

3.9

0.7

Селско население (брой - %)

6979 - 63.5%

11.6

1.7

6238 - 63.0%

11.6

2.0

Коефициент на възрастова зависимост

81.7

55.3

52.2

77.3

58.1

56.6

Отн. Дял на населението в подтрудостопособна възраст (%)

15.4

14.2

14.3

15.6

13.8

13.8

Отн. Дял на населението в трудостопособна възраст (%)

47.8

57.3

58.6

49.1

56.6

57.3

Отн. Дял на населението в надтрудостопособна възраст (%)

36.8

28.6

27.1

35.4

29.6

28.9

Обработваема земя на човек (дка/човек)

32.6

13.1

11.7

36.2

14.2

12.9

Заети лица (бр.)

3254

5.3

0.9

2053

4.3

0.7

Отн. дял на произведената продукция в селското, горското и рибното стопанство (%)

76.5

5.0

 

82.0

13.4

 

Отн. дял на произведената продукция в индустрията (%)

0.5

78.0

 

11.9

68.3

 

Отн. дял на произведената продукция в услугите (%)

23.0

17.0

 

6.1

18.3

 

Произведена продукция на човек от населението (лв)

719

498

 

447

763

 

Равнище на безработица (%)

29.94

14.71

11.73

49.75

20.47

18.27

Коефициент на икономическа активност

35.0

45.8

46.4

36.1

47.1

44.4

Гъстота на населението (души/кв.км)

25.5

44.3

48.8

22.9

40.7

44.4


Източници: НСИ, Агенцията по заетостта

Населението на община Вълчедръм наброява 9900 души1 (2011 г.), или 6.7% от населението на област Монтана и 1.2% от това на Северозападния район (СЗР). В общината се включват 11 населени места, в т.ч. центърът на общината - град Вълчедръм и 10 села. Територията на общ. Вълчедръм обхваща 430 хил.кв.км (11.9% от територията на областта и 2.3% от територията на района). Общ. Вълчедръм е трета по площ в рамките на област Монтана.

Основните изводи от анализа на данните от таблицата са:


  • Наблюдава се тенденция на намаление на населението на община Вълчедръм, характерна и за област Монтана и СЗР;

  • Структурата на населението по основни възрастови групи, както и коефициентът на възрастова зависимост са по-неблагоприятни от средното ниво за областта и СЗР; налице е ясно изразен процес на остаряване на населението;

  • Произведената продукция по сектори на икономиката е с най-висок дял от селското, горското и рибното стопанство, следвана от услугите, а най-нисък е делът на произведената продукция от индустрията;

  • Икономическата активност на населението на общината е по-ниска от средното ниво за областта и СЗР, а равнището на безработица е високо, 2 пъти над средното за обл. Монтана и 2.4 пъти над средното за СЗР;

Селищна мрежа

През 2011 г. селищната мрежа на общината включва 11 населени места, от които 1 град и 10 села. Агломерирането на населените места според броя на населението им към 2010 г. показва, че с население до 200 д. са 3 села, от 201 до 500 д. – 1 , от 501 до 1000 д. – 4 и над 1000 д. – 3 населени места (вкл. гр. Вълчедръм).По действащата в страната функционална категоризация на населените места и на административно-териториалните единици, общинският център гр. Вълчедръм е от 4 категория населено място, от 5 категория (функционален тип) са 5 села (Долни Цибър, Златия, Мокреш и др.), 4 села са от 7 категория и с. Ботево е от 8 категория. По отношение на изпълняваните административни функции (към 2011 г.) със статут на “кметство” са 8 села.

    1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница