Община вълчедръм област Монтана междинна оценка на общинския план за развитие


Оценка на релевантността на стратегическите цели на ОПР и степента на тяхното достиганестраница10/13
Дата04.08.2018
Размер1.22 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Оценка на релевантността на стратегическите цели на ОПР и степента на тяхното достигане


В следващата таблица е представена релевантността на стратегическите цели на ОПР по приоритети и мерките за тяхното достигане.

Констатира се съответствие на приоритетите и специфичните цели на ОПР на община Вълчедръм с приоритетите и специфичните цели на ОСР на област Монтана и стратегическите документи от по-високо ниво.


Таблица № 1

Таблица 9 Съпоставимост на специфичните стратегически цели на ОПР Вълчедръм и ОСР Монтана

Община Вълчедръм

Приоритети и специфични стратегически цели на ОСР на област Монтана 2005-2015

Приоритети, специфични стратегически цели и мерки на ОПР Вълчедръм 2010-2013

Приоритет 1. Подобряване конкурентно способността на областта за ускорено развитие

Приоритет 2. Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за развитие и привличане на инв.

Приоритет 3. Повишаване на привлекателността на областта и подобряване на качеството на живот

Приоритет 4. Подобряване на селищната среда и развитие на малките градове и селските райони

Приоритет 5 . Териториално и трансгранично сътрудничество за икономическо развитие

Приоритет 6. Укрепване на управленския капацитет на властите на местно ниво

 

СЦ 1. Развитие на предприемачеството, технологично обновяване и внедряване на нововъведения

СЦ 3. Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии в областта на обществените услуги и услуги за МСП

СЦ 2. Изграждане и подобряване на инфраструктурата, свързана с екологията

СЦ 3. Развитие на енергийната инфраструктура подобряване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници

СЦ 4. Изграждане на местна бизнес и пазарна инфраструктура

СЦ 1. Инвестиции в качествено образование, отговарящо на европейските стандарти и съобразено с пазарното търсене

СЦ 2. Подобряване на качеството и разширяване на обхвата на здравните услуги

СЦ 5. Социално-икономическа интеграция на ромските общности и подобряване качеството им на живот

СЦ 6. Развитие на културата, отдиха и спорта, младежките дейности

СЦ 1. Благоустрояване и подобряване на селищната среда

СЦ 2. Развитие на малките градове и социално-икономическа интеграция на отдалечените селища

СЦ 3. Подобряване на конкурентноспособността на селското и горското стопанство

СЦ 4. Разнообразяване на селската икономика и подобряване на качеството на живот в селските райони

СЦ 1. Подобряване на икономическите връзки с граничните райони на Румъния и Сърбия и Черна гора за интегрирано териториално развитие

СЦ 1. Усилване на капацитета и подобряване на координацията за управление на средствата от структурните фондове на ЕС на обл. и местно ниво

СЦ 2. Подобряване на предоставяните административни услуги на областно и местно ниво

СЦ 3. Изграждане на регионални и местни партньорства за развитие

Приоритет 1. По-добро качество на живот и възможности за реализация в община Вълчедръм чрез развитие на базисната общинска инфраструктура (транспортна, екологична и физическа среда в населените места)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 1.1. Развитие на населените места в общината при запазване на специфичния архитектурен и градоустройствен облик чрез актуализиране на кадастралните и регулационни планове и цифровизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 1.1.1. Актуализация и разработване на устройствените, кадастралните и регулационни планове на населените места в общината, както и тяхната цифровизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

Цел 1.2. Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и доразвитие на екологичната инфраструктура в общината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 1.2.1. Да се разшири и извърши модернизация на инфраструктурата, осигуряваща съхраняването на чиста и здравословна околна среда

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 1.3. Подобряване средата на живот и повишаване привлекателността на общината чрез изграждане, рехабилитация и ремонт на базисна общинска инфраструктура в населените места и изграждане на инфраструктура за високоскоростен интернет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 1.3.1. Доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа в населените места в общината, осигуряващи по-високо качество на питейната вода, по–малки загуби и липса на режим на водоподаване

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 1.3.2. Повишаване привлекателността на общината чрез изграждане, ремонт и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, обществени зелени площи, детски площадки и други

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Мярка 1.3.3. Подобряване достъпа до продуктите и услугите на информационното общество чрез изграждане на обществена инфраструктура за високоскоростен интернет (широколентови връзки)

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 2. По-висока заетост и по-висок жизнен стандарт на населението чрез съдействие за екологична и конкурентоспособна икономика, развитие на атрактивни икономически дейности и по-широко използване на ВЕИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 2.1. Да се увеличат местните и външни инвестиции в общината чрез дългосрочна и единна маркетингова и рекламна кампания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 2.1.1. Да се промотира инвестиционния потенциал на общината чрез прилагане на маркетингова стратегия и целенасочени дейности за промоция и реклама

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 2.2. Съдействие за конкурентоспособна местна икономика, опазваща околната среда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 2.2.1. Да се окаже подкрепа за развитие на бизнеса с акцент в „избрани” отрасли с потенциал за развитие (селско стопанство и преработвателна промишленост) чрез прилагане на стратегия за тяхното развитие, насърчаване на екологичните инвестиции и създаване на партньорства

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Цел 2.3. Съдействие за оползотворяване на потенциала за по-широко използване на ВЕИ в общината чрез подпомагане на конкретни инвестиционни намерения, промоция и предоставяне на информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 2.3.1. Съдействие за реализация на инвестиционни проекти за въвеждане на ВЕИ на територията на общината и повишаване информираността на бизнеса и населението

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 3. Подобряване качеството на човешкия капитал и възможностите за социална, образователна и трудова интеграция чрез развитие на образователната, културната и социалната инфраструктура и материално техническата база (МТБ), повишаване на квалификацията и възможностите за учене през целия живот, повишаване на административния капацитет, партньорство и трансгранично сътрудничество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 3.1. Да се повишат възможностите за социална и трудова интеграция чрез развитие на образователната и културната инфраструктура на територията на общината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 3.1.1. Повишаване на възможностите за социална интеграция в населените места в общината чрез ремонт, рехабилитация и реконструкция на образователна и културна инфраструктура (в т.ч. енергийна ефективност)

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

Мярка 3.1.2. Подобряване качеството на образователните услуги чрез обновяване на МТБ

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 3.2. Подобряване на възможностите за социална и образователна интеграция с особен акцент на уязвимите групи чрез развитие на човешкия капитал и повишаване качеството на образованието, разширяване на възможностите за учене през целия живот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 3.2.1. Социална, образователна и трудова реализация на уязвимите групи чрез ограмотяване, обучения и заетост

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 3.2.2. Повишаване качеството на образованието и разширяване на възможностите за учене през целия живот

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 3.3. Подобряване услугите за гражданите чрез подобряване административния капацитет, ремонт и обновяване на сгради и МТБ, предлагане на електронни услуги и партньорства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 3.3.1. Подобряване на административния капацитет на служителите и общинските съветници, в т.ч. за управление на проекти, съфинансирани от структурните фондове чрез участия в обучения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

Мярка 3.3.2. Подобряване на възможностите за предоставяне на адекватни, в т.ч. електронни услуги за гражданите чрез ремонт и рехабилитация на административни общински сгради и обновяване на МТБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

Мярка 3.3.3. Изграждане на стратегически партньорства на местно, регионално, национално и трансгранично ниво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница