Община вълчедръм област Монтана междинна оценка на общинския план за развитие


Оценка на изпълнението на специфични цели и приоритети на ОПР Вълчедръм 2007-2013 гстраница11/13
Дата04.08.2018
Размер1.22 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Оценка на изпълнението на специфични цели и приоритети на ОПР Вълчедръм 2007-2013 г.


4.1. Приоритет 1. По-добро качество на живот и възможности за реализация в община Вълчедръм чрез развитие на базисната общинска инфраструктура (транспортна, екологическа и физическа среда в населените места)

Цел 1.1. Развитие на населените места в общината чрез запазване на специфичния архитектурен и градоустройствен облик чрез актуализиране на кадастралните и регулационни планове и цифровизация

ОПР продължава да е уместен по отношение на Цел 1.1. и предвидените мерки и проекти за реализиране на тази стратегическа цел.

От единадесетте селища в общината само на три - с. Черни връх, с. Игнатово и с. Долни Цибър, кадастралните и регулационни планове са изготвени и влезли в сила след 2000 г. Цифрови модели има за тях и за гр. Вълчедръм.

Като цяло действащите кадастрални и регулационни планове са остарели и не отразяват настоящото имотно състояние на населението. Липсва цифров модел на кадастралните и регулационни планове на по-голяма част (7) от населените места.

Планираните ресурси са по Проект 1.1.1.1. Разработване на устройствен, кадастрален и регулационен план на с. Горни Цибър и цифровизация и Проект 1.1.1.2. Актуализация на кадастралните и регулационни планове на 6 населени места, в т.ч. цифровизация.

Цел 1.2. Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и доразвитие на екологичната инфраструктура в общината

В Приоритет 1, някои от заложените мерки в Цел 1.2 и Цел 1.3 се повтарят, което е излишно и затруднява оценката. Например Мярка 1.2.1. (Да се разшири и извърши модернизация на инфраструктурата, осигуряваща съхраняване на чистаи здравословна околна среда), Проект 1.2.1.1. (Ивестиционен проект за «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм») и Мярка 1.3.1. (Доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа в населените места в общината, осигуряващи по-високо качество на питейната вода, по-малки загуби и липса на режим на водоползване) до голяма степен са еднакви, което затруднява адресирането на изпълнените проекти. Наред с това е целесъобразно Цел 2.3. (Съдействие за оползотворяване на потенциала за по-широко използване на ВЕИ в общината чрез подпомагане на конкретни инвестиционни намерения, промоция и предоставяне на информация) от Приоритет 2 да премине към Приоритет 1.Оценка на дейностите, ресурсите и изпълнението по приоритети и специфични цели на ОПР

Изпълнението е следното:По Приоритет 1: По-добро качество на живот и възможности за реализация в община Вълчедръм чрез развитие на базисната общинска инфраструктура (транспортна, екологична и физическа среда в населените места). Общо са реализирани или в процес на реализация екологични проекти на стойност 7152071 лв, което показва една сравнително висока степен на изпълнение.

По Приоритет 2: По-висока заетост и по-висок жизнен стандарт на населението чрез съдействие за създаване на екологична и конкурентоспособна икономика, развитие на атрактивни икономически дейности и по-широко използване на ВЕИ, Мярка 2.3.1.: Съдействие за реализация на инвестиционни проекти за въвеждане на ВЕИ на територията на общината и повишаване информираността на бизнеса и населението, по Проект 2.3.1.2. са изградени две фотоволтаични централи Солар Парк Мокреш (обща проектна инсталирана мощност 4.2 МВтп) и Солар Парк Вълчедръм (обща проектна инсталирана мощност 1.9 МВтп), които през месец юли 2011 г. са присъединени към националната електроразпределителната мрежа. Това е свидетелство за добри резултати в изпълнение на заложените дейности.

Мерките за инфраструктурното развитие в община Вълчедръм са ориентирани към три Специфични цели на два от Приоритетите на ОПР Вълчедръм, съдържащи общо 12 проекта

Приоритет 1. По-добро качество на живот и възможности за реализация в община Вълчедръм чрез развитие на базисната общинска инфраструктура (траспортна, екологична и физическа среда в населените места).

Цел 1.2. Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и доразвитие на екологичната инфраструктура в общината.

Мярка 1.2.1. Да се разшири и извърши модернизация на инфраструктурата, осигуряваща съхраняването на чиста и здравословна околна среда.

Цел 1.3. Подобряване средата за живот и повишаване привлекателността на общината чрез изграждане, рехабилитация и ремонт на базисна общинска инфраструктура в населените места и изграждане на инфраструктура за високоскоростен интернет

1. Първоначални резултати от изпълнението на Актуализирания ОПР Вълчедръм

Мярка 1.3.1. Доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа в населените места в общината, осигуряващи по-високо качество на питейната вода, по-малки загуби и липса на режим на водоподаване

Мярка 1.3.2. Повишаване привлекателността на общината чрез изграждане, ремонт и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, обществени зелени площи, детски площадки и други

Мярка 1.3.3. Подобряване достъпа до продуктите и услугите на информационното общество чрез изграждане на обществена инфраструктура за високоскоростен интернет (широколентови връзки)

Приоритет 2. По-висока заетост и по-висок жизнен стандарт на населението чрез съдействие за екологична и конкурентоспособна икономика, развитие на атрактивни икономически дейности и по-широко използване на ВЕИ

Цел 2.3. Съдействие за оползотворяване на потенциала за по-широко използване на ВЕИ в общината чрез подпомагане на конкретни инвестиционни намерения, промоция и предоставяне на информация.

Мярка 2.3.1. Съдействие за реализация на инвестиционни проекти за въвеждане на ВЕИ на територията на общината и повишаване информираността на бизнеса и населението.

Прегледът на постигнатите първоначални резултати не дава основания за положителна оценка за напредък.Постигнати резултати

Пътна мрежа

ОПР не визира републиканската пътна мрежа, но нейното развитие не може да се неглижира, не само поради значението й за комуникациите с другите общини, но и поради значимостта й за комуникациите в рамките на самата община. Спецификата на пространствената организация на пътната врежа в община Вълчедръм (двата основни третокласни пътища се пресичат в областния център), определя значимостта на републиканската пътна мрежа за връзките вътре в общината.

В ОПР не са записани мерки за третокласните пътища, липсват мерки и за общинската пътна мрежа. Записани са само благоустройствени мерки за подобряване на уличната мрежа и площадните пространства (Мярка 1.3.2.)


 • Проведени са необходимите процедури за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и предстои изпълнението на самите строително-монтажни работи за изпълнението на Проект „Ремонт на площадно пространство с. Долни Цибър, община Вълчедръм” (Проект 1.3.2.2. и Проект 1.3.2.3.). Проектът е с източник на финансиране Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 • Проведени са необходимите процедури за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и предстои изпълнението на самите строително-монтажни работи за изпълнението на Проект „Благоустрояване улична мрежа гр. Вълчедръм” (Проект 1.3.2.4.) по Мярка 322 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

По информация на ОА на община Вълчедръм, за периода 2007-2011 г. е рехабилитирана цялата дължина на общинската пътна мрежа, но въпреки това състоянието й не навсякъде е добро и много от пътните съоръжения са с влошено състояние. За този период рехабилитацията на регионалната пътна мрежа не обхваща третокласните пътища на територията на общината и състоянието й 80% се оценява като лошо. И регионалната, и общинска пътна мрежи имат нужда от подобряване.

Водоснабдяване

Водоснабдяването продължава да бъде най-сериозния инфраструктурен проблем в община Вълчедръм. В рамките на Приоритет 1, Мярка 1.3.1. Доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа продължава работата по реализацията на Проект 1.3.1.1. за питейно-битовото водоснабдяване на с. Долни Цибър. Проектът е с източник на финансиране ПУДООС, МРРБ и Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС. Имотите, необходими за изграждане на помпената станция и мачтовия трафопост, вече са собственост на Община Вълчедръм и в момента се извършва подготовката на необходимите документи за доизграждането и въвеждането им в експлоатация.

Одобрено е финансирането на Проект 1.3.1.2. “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Мокреш, община Вълчедръм – ІІ етап, Пречиствателна станция за питейни води при помпена станция “Мокреш” - по Мярка 321 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Предстои провеждането на процедури за избор на изпълнител на строително-монтажните работи.

Все още има населени места със сезонен режим на водоснабдяване, на места се регистрират отклонения от нормите в състава на подаваната вода, степента на водоснабдяване на населените места е една от най-ниските в областта.

Канализация

Канализацията бележи напредък с изпълнението на Проект 1.2.1.1. Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”, финансиран по ОП ”Околна среда 2007-2013 г.” Проектът е на стойност 1364760 лв. и е записан към Мярка 1.2.1. на ОПР. В момента се работи по подготовката на проект за изпълнение на строително-монтажните работи за обект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ – гр. Вълчедръм”.В останалите населени места от общината отпадъчните води се събират в септични ями и попивни кладенци или свободно се заустват, което води до замърсяване на подземните води.

ВЕИ и ЕЕ- В рамките на Приоритет 2. по Проект 2.3.1.2. са изградени две фотоволтаични централи - Солар Парк Мокреш (обща проектна инсталирана мощност 4.2 мW) и Солар Парк Вълчедръм (обща проектна инсталирана мощност 1.9 мW), които през месец юли 2011 г. са присъединени към националната електроразпределителната мрежа.

Общината е лидер в областта по въвдени мощности от ВЕИ.

В ОПР не са записани мерки по Енергийна ефективност.

Телекомуникации

Проектът 1.3.3.1. Изграждане на широколентови връзки (инфраструктура за високоскоростен интернет) в населените места в общината и създаване на зони с безжичен интернет към Мярка 1.3.3 е записан, че ще се реализира при доказана необходимост. Проектът не е реализиран.В общината всички населени места (освен с. Бъзовец) имат възможност за интернет достъп, но липсват данни за използваемостта и качеството на услугите.

Към края на прилагането на ОПР, не се констатира осезаем напредък в инфраструктурното развитие, въпреки прилаганите мерки.2. Степен на постигане на целите

Степента на постигане на целите се оценява чрез проверка за наличност на проекти по всяка от набелязаните мерки за изпълнението на съответните Специфични цели на Приоритета, преглед на тяхното изпълнение и в резултат - оценка за напредъка по изпълнението на съответната цел.

За инфраструктурното развитие в община Вълчедръм са набелязани 12 проекта, аранжирани към 4 Мерки по 3 Специфични цели на Приоритет 1 и Приоритет 2 от ОПР, систематизирани в следващата таблица:
Таблица 10


Наименование на мярката

Реализирани проекти/дейности

Фаза на изпълнение

Мярка 1.2.1. Да се разшири и извърши модернизация на инфраструктурата, осигуряваща съхраняването на чиста и здравословна околна среда

Проект 1.2.1.1. Инвестиционен проект за “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм

Изпълнен

Мярка 1.3.1. Доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа в населените места в общината, осигуряващи по-високо качество на питейната вода, по-малки загуби и липса на режим на водоподаване

Проект 1.3.1.1. Питейно-битово водоснабдяване на с. Долни Цибър

(ПУДООС - 288646 лв.)Изпълнява се

 

Проект 1.3.1.2. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Мокреш – ІІ-ри етап

(ПРСР - 3250324.00 лв.)Одобрен, избор на изпълнител

Мярка 1.3.2. Повишаване привлекателността на общината чрез изграждане, ремонт и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, обществени зелени площи, детски площадки и други

Проект 1.3.2.1. Ремонт площад и прилежащи площи с. Септемврийци

(ПРСР - 320000.00 лв.)Липсва информация

 

Проект 1.3.2.2. Ремонт на площад и прилежащи площи с. Долни Цибър

(ПРСР- 540541.00 лв.)Изпълнен

 

Проект 1.3.2.3. Възстановяване и изграждане на детски и спортни площадки на територията на община Вълчедръм, обхват и на ромски квартали (ПРСР - 63000 лв.)

Изпълнен

 

Проект 1.3.2.4. Изготвяне на работен проект и изпълнение на обект ”Благоустрояване улична мрежа град Вълчедръм”. Целта на проекта е изготвянето на работни проекти и изпълнението на строително-монтажните работи на улици на територията на гр. Вълчедръм

(ПРСР - 1498590.00 лв.)Изпълнен

 

Проект 1.3.2.5. Реконструкция на централна градска част - Вълчедръм - ІV етап

(Красива България - 143952.10 лв.)Липсва информация

Мярка 1.3.3. Подобряване достъпа до продуктите и услугите на информационното общество чрез изграждане на обществена инфраструктура за високоскоростен интернет (широколентови връзки)

Проект 1.3.3.1. Изграждане на широколентови връзки (инфраструктура за високоскоростен интернет) в населените места в общината и създаване на зони с безжичен интернет

(ОПРР - 2011-2012 г. - 120 000 лв.)Не е изпълнен

Мярка 2.3.1. Съдействие за реализация на инвестиционни проекти за въвеждане на ВЕИ на територията на общината и повишаване информираността на бизнеса и населението

Проект 2.3.1.1. Изграждане на вятърен парк Наименование: Ветроенергиен парк "Вълчедръм"

Не е изпълнен

 

Проект 2.3.1.2. Изграждане на фотоволтаични паркове. Наименование: Изграждане на фотоволтаичен парк Вълчедръм

Изпълнен

 

Проект 2.3.1.3. Реализиране на дейности по разработване на промоционни материали, предоставяне на информация, реклама Наименование: „Използване на възможностите за ВЕИ в община Вълчедръм и мотивиране на бизнеса и местната общност за по-широко използване”

(ОП за ТГС - България/Румъния 5000 лв.)Липсва информация

По Цел 1.2. Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и доразвитие на екологичната инфраструктура в общината на Приоритет 1. По-добро качество на живот и възможности за реализация в община Вълчедръм чрез развитие на базисната общинска инфраструктура (траспортна, екологична и физическа среда в населените места) може да се отчете много голям напредък по отношение на Мярка 1.2.1., тъй като единственият проект, предвиден по нея е изпълнен.

По Цел 1.3. Подобряване средата на живот и повишаване привлекателността на общината чрез изграждане, рехабилитация и ремонт на базисна общинска инфраструктура в населените места и изграждане на инфраструктура за високоскоростен интернет на същия Приоритет 1 се отчита значителен напредък, тъй като повече от заложените проекти са изпълнени или са в процес на изпълнение.

По Цел 2.3. Съдействие за оползотворяване на потенциала за по-широко използване на ВЕИ в общината чрез подпомагане на конкретни инвестиционни намерения, промоция и предоставяне на информация на Приоритет 2. По-висока заетост и по-висок жизнен стандарт на населението чрез съдействие за екологична и конкурентоспособна икономика, развитие на атрактивни икономически дейности и по-широко използване на ВЕИ също би могло да се отчете напредък, защото са реализирани два проекта за ФтЕЦ, а нереализирането на вятърния парк е по-скоро в плюс за общината, защото разполагането му е предвидено в защитена зона по НАТУРА 2000.3. Оценка на използваните ресурси и тяхната ефективност

Таблица 11 

Индикативна финансова таблица ОПР

Реално финансиране

Проект

Общо финансиране (хил.лв.)

Държавен бюджет

Структурни фондове

Финансов източник

Стойност

Проект 1.2.1.1 ВиК Вълчедръм

1365

205

1160

ОПОС

1 364.760

Проект 1.3.1.1 Вода Д Цибър

1748

1728/ 20 Общински

 

ПУДООС

288.646

Проект 1.3.1.2. Вода Мокреш

900

900

 

ПРСР

3 250.324

Проект 1.3.2.1 Септемврийци

320

64

256

ПРСР

320

Проект 1.3.2.2 Площ. Д.Цибър

540

180

360

ПРСР

540.541

Проект 1.3.2.3 Площ община

63

18

45

ПРСР

63

Проект 1.3.2.4 Улици Вълчедръм

1883

627

1256

ПРСР

1 498.590

Проект 1.3.2.5 Център Вълчедръм

144

144

 

Красива Б-я

143.952

Проект 1.3.3.1 Шир достъп И

120

24

96

ОПРР

120

Проект 2.3.1.1 ВяЕЦ Вълчедръм

30

6

24

 
Проект 2.3.1.2 ФтЕЦ Мокреш

20

4

16

 
Проект 2.3.1.3 Пром. матер.

10

2

8

ТГС България/ Румъния

5

Общо:

7143

3922

3221

 

7618.765

Финансовите ресурси са планирани много реалистично.

Заложени са 7143 хил. лв., в съотношение 55% - Държавен бюджет и 45% - Структурни фондове на ЕС. Осигурени са 7619 хил. лв., като стойностите за проектите, за които няма информация не се приспадат, тъй като са пренебрежимо малки.

За повечето от проектите средствата се осигуряват напълно, особено тези по Мярка 1.3.2., свързани с благоустройството, финансирани по ПРСР. Известно разминаване има за проектите за водоснабдяване по Мярка 1.3.1. За първия от проектите са предвидени 1748 хил. лв. (в т.ч. 20 хил. лв. общински бюджет), а са осигурени само 288.646 хил. лв. по ПУДООС, което предполага ограничена реализация на проекта. В същото време по проекта за водснабдяването на с. Mокреш при предвидени 900 хил. лв. от ДБ, са осигурени 3250.324 хил. лв. финансиране по ПРСР, което предполага разширяване обхвата на проекта.


Таблица 12

Брой и стойност на проектите по финансови източници (хил. лв.)

Мярка/Проект

ПРСР

ОПОС

ПУДООС

ОПРР

Други

Мярка 1.2.1.

 

1 бр./ 1 364.760

 

 

 

Мярка 1.3.1.

1 бр./ 3250.324

 

1 бр./ 288.646

 

 

Мярка 1.3.2.

4 бр./ 2422.130

 

 

 

1 бр./ 143.952

Мярка 1.3.3.

 

 

 

1 бр./ 120.000

 

Мярка 2.3.1.

 

 

 

 

Частни инв.

Общо:

5 бр./ 5672.454

1 бр/ 1364.760

1 бр./ 288.646

1 бр./ 120.000

 

Най-много средства се влагат за проектите по Мярка 1.3.1, свързани с водоснабдяването на населените места, следвани от проектите по Мярка 1.3.2, свързани с благоустрояването. На трето място по вложени средства е Мярка 1.2.1 (ВиК Вълчедръм).

Най-много средства са осигурени по ПРСР - 74% от общите, следвани от ОПОС с 18%. Ефективността на средствата по ПРСР се оценява като най-висока - осигурени са най-много ресурси за изпълнение на най-много проекти и то по повече от една мярка.

4. Препоръки за ОПР 2014-2020 г.

Прегледът на Приоритетите и целите, свързани с инфраструктурното развитие на Актуализирания ОПР на община Вълчедръм показва, че към инфраструктурното развитие е подходено по-скоро като благоустройство, насочено предимно към подобряване обслужването и средата в населените места /улична мрежа, площади, ВиК/. Мерките в Актуализирания ОПР визират основно уличната мрежа в населените места, а не комуникациите между населените места вътре в общината, както и с другите общини в рамките на областта и извън нея. Това се дължи на факта, че в отговорностите на общината е поддържането на общинската пътна мрежа, но не и на републиканската.

Отделно от този, в известна степен ограничен подход, постигнатите резултати не са особено значими (особено в най-тежкия проблем за общината - питейното водоснабдяване), така че повечето от заложените действия и мерки продължават да са актуални и действието им трябва да продължи, в съответствие с променените условия.

4.2. Приоритет 2. По-висока заетост и по-висок жизнен стандарт на населението чрез съдействие за създаване на екологична и конкурентноспособна икономика, развитие на атрактивни икономически дейности и по-широко използване на ВЕИ

Цел 2.1. Да се увеличат местните и външни инвестиции в общината чрез дългосрочна и единна маркетингова рекламна кампания

Община Вълчедръм е включена в реализацията на проект „Укрепване капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране на България за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за административни услуги", съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Освен семинари по привличане на инвеститори, практическо обучение по разработка на информационни материали за привличане на инвеститори на местно ниво и във връзка с Интернет портал в помощ на инвеститорите, реализацията на проекта включва и разработването на 3 вида информационни справочници (Проект 2.1.1.2.), издадени на английски език, а именно Инвестиционен гид, Приоритетни проекти и презентации на общините в област Монтана. Създаденият по проекта Интернет сайт вече функционира (Проект 2.1.1.3.).

Може да се отчете частично постигане на планираните индикатори по проекти 2.1.1.2., 2.1.1.3. и 2.1.1.4.

Цел 2.2. Съдействие за конкурентноспособна местна икономика, опазваща околната среда

В рамките на тази цел е предвидена 1 мярка (Да се окаже подкрепа за развитие на бизнеса с акцент в «избрани» отрасли с потенциал за развитие (селско стопанство и преработвателна промишленост) чрез прилагане на стратегия за тяхното развитие, насърчаване на екологичните инвестиции и създаване на партньорства) и 4 проекта за реализиране на мярката.

Трудно може да се отчете напредък по този приоритет, тъй като част от мерките са отпаднали, а изпълнените проекти са с много малък дял в общата стойност на проектите по приоритета, поради нереално планиране.

4.3. Приоритет 3. Подобряване качеството на човешкия капитал и възможностите за социална, образователна и трудова интеграция чрез развитие на образователната, културната и социалната инфраструктура и материално-техническата база (МТБ), повишаване квалификацията и възможностите за учене през целия живот, повишаване административния капацитет, партньорство и трансгранично сътрудничество

Цел 3.1. Да се повишат възможностите за социална и трудова интеграция чрез развитие на образователната и културната инфраструктура на територията на общината

Най-голямо изпълнение като брой изпълнени проекти (свързани с образователната и културната инфраструктура) се наблюдава по Мярка 3.1.1. По мярка Мярка 3.1.2. (Обновяване на учебно-техническата и материално-техническата база в училищата, детските градини, читалищата и заведенията за социални услуги) планираният Проект 3.1.2.1. е изпълнен.Цел 3.2. Подобряване на възможностите за социална и образователна интеграция с особен акцент на уязвимите групи чрез развитие на човешкия капитал и повишаване качеството на образованието, разширяване на възможностите за учене през целия живот.

За постигане на Цел 3.2. са предвидени 2 мерки:Мярка 3.2.1. Социална, образователна и трудова реализация на уязвимите групи чрез ограмотяване, обучения и заетост

Мярка 3.2.2. Повишаване качеството на образованието и разширяване на възможностите за учене през целия живот

Част от проектите по мерките са изпълнени и реализирани, а други са в процес на изпълнение или са частично изпълнени. Може да се оцени като много добро изпълнение на мерките и проектите по тази цел на ОПР.Цел 3.3. Подобряване услугите за гражданите чрез подобряване административния капацитет, ремонт и обновяване на сгради и МТБ, предлагане на електронни услуги и партньорства

3.3.1. Изпълнение и наблюдение на Общинския план за развитие

Общинският план за развитие на община Вълчедръм за периода 2007-2013 г. е приет от Общински съвет – Вълчедръм на 18.11.2005 г. През 2010 г. той е актуализиран за остатъка от периода 2010-2013 г. в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие, одобрени от Министъра на регионалното развитие и Закона за регионално развитие. За актуализацията се сформира общински екип за актуализиране на плана., в него има представители и на общинския съвет, както и външен експерт за подпомагане на целия процес.

В процеса на актуализиране на плана на община Вълчедръм са проведени редица консултации със заинтересованите страни – общински съветници, представители на бизнеса, неправителствени организации. Проведени са заседания на обобщената работна група, както и широко обществено обсъждане на актуализирания план на 28.06.2010 г.

При актуализацията екипът е извършил оценка на постигнатите резултати през периода 2007-2009 г. Екипът по актуализация е констатирал обективна невъзможност за сравнение на планирани и постигнати резултати, тъй като липсва стойност за някои от индикаторите в плана. Тогава е решено като основен индикатор за измерване на постиженията да се ползва брой реализирани, частично реализирани и/или в процес на реализация проекти, както и за по-големите проекти да бъде посочена и конкретна информация и параметри. В резултат са изготвени доклади за изпълнението за периода 2007-2009, 2010 и 2011 г., които е са изпратени на областния съвет за развитие.

При актуализацията е коригиран подхода за оценяване в бъдеще и са разработени конкретни индикатори по всеки проект, мярка и цел и източника за тях.

При актуализацията, изпълнението и наблюдението са ангажирани ключови ръководители и експерти в общината от всички сфери на дейност: устройство на територията, екология, култура, образование, спорт, административно и информационно обслужване и др.3.3.2. Административен капацитет

Числеността на администрацията е 46 човека, като в тази численост влизат кметовете на кметства, кметските наместници и администрацията на кметствата.

Общината е подготвила проекти по всички отворени за нея програми с европейско финансиране, както следва:


 1. Програма за развитие на селските райони – 3 проекта на стойност над 5.2 млн.лв.

 2. Оперативна програма „Регионално развитие – 1 проект на стойност над 0.5 млн.лв.

 3. Оперативна програма „Околна среда” – 1 проект на стойност над 1 млн.лв.

 4. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 1 проект на стойност над 60 хил.лв.

За периода общината е подготвила проекти с европейско финансиране за над 6.5 млн.лв.

Общински служители, които работят по европейски проекти

ръководители на проекти

2

експерти по обществени поръчки

2

счетоводители

2

архитект

1

инженери

2

експерт по образование и социални дейности

1

експерт по екология

1

експерти в областта на културата,туризма и спорта

2

ИТ специалист

1

Общината разполага с добри експерти, с опит в общината над 15 години. В повечето случаи общината подготвя и изпълнява проекти със собствен експертен ресурс, по изключение се налага наемането на външни експерти. Няма текучество на експерти, те разполагат с добра техническа осигуреност за работа.

През периода, общината е финансирала обучение на свои служители, както следва: • Обучение за кметове на кметства

 • Общинските ангажименти по управление на отпадъците. Правомощия и задължения според новия ЗУО

 • Практическо прилагане на новите моменти и възможности в сферата на деинституционализацията и развитието на нови социални услуги

 • Прилагане на ЗПРКИ

През 2013 г. са заложени лични планове за обучение на всеки служител в общината.

3.3.3. Прилагане на принципите на партньорство и сътрудничество

Междуобщинско сътрудничество: Няма данни за съвместни инициативи с други общини.

НПО, бизнес: Няма данни за съвместни инициативи с НПО и бизнеса в общината.

Други: Община Вълчедръм е партньор по проект „Подкрепа за достоен живот”, съвместно с Агенцията за социално подпомагане по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът предлага нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”

3.3.4. Механизми, осигуряващи публичност и широк обществен достъп до информация

Общината има подробна интернет страница с многообразна и полезна информация. Публикувани са всички стратегически документи, решения на общински съвети, ежегодни отчети на кмета и на изпълнението на актовете на общинския съвет. На сайта са публикувани и списък на необходимите документи и процедури за административни и технически услуги, извършвани от общината – времето за изпълнение и цената на услугата.Обслужването на гражданите е организирано чрез Центъра за информация и обслужване на гражданите. Предвидена е система "е-Общин@ - автоматизация на административно-управленската, информационната и финансовата дейност на общинската администрация.

Препоръки

 • Да се продължи и при подготовката на Общинския план за развитие за новия планов период, подхода на общината да използва плана за развитие като реален инструмент за планиране и изпълнение на дейности, необходими за създаване на условия за по-добър живот на гражданите. Общинският план трябва да бъде изпълним, съобразен с външните и вътрешни фактори и процеси.

 • Да се продължат усилията за повишаване на административния капацитет по отношение на планирането чрез обучение. Възползване от предвидените по Оперативна програма „Административен капацитет” обучения на общински служители.

 • Да продължи работата по повишаване прозрачността в работата на общината и подобряване административното обслужване на гражданите. Да продължат усилията за подобряване на сайта на общината, по-скоро от функционална гледна точка – като съдържание информацията е актуална и подробна.


 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница