Община вълчедръм област Монтана междинна оценка на общинския план за развитиестраница8/13
Дата04.08.2018
Размер1.22 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Опазване на околната среда


 • Атмосферен въздух

Понастоящем община Вълчедръм попада в райони /VI/, в които нивата на един или няколко замърсители не превишават долните оценъчни прагове. В общината няма постоянен пункт за наблюдение на качеството на въздуха.. Замърсяването на въздуха се дължи основно на бита при ползването на твърди горива през отоплителния сезон, а така също и на автотранспорта. Не се установява тенденция за промяна в качествата на атмосферния въздух през периода на действие на ОПР. Общината се характеризира с много добри качества на атмосферния въздух..

 • Води

Преминаващата през общината река Цибрица е от втора категория.Водите на река Дунав са от трета проектна категория. Повърхностните и подземни води на територията на община Вълчедръм са в добро състояние. През 2011 г. не са допуснати залпови и аварийни замърсявания на р. Дунав и реките с което не са влошени качествата на водите.

На територията на община Вълчедръм няма изградена канализационна мрежа. Няма изградени и пречиствателни станции за отпадни води.

Важен приоритет за общината е Доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа в населените места в общината, осигуряващи по-високо качество на питейната вода, по–малки загуби и липса на режим на водоподаване.

През 2011 г. е изпълнен Проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Вълчедръм”, финансиран по ОП”Околна среда 2007-2013 г.”. Проектът е на стойност 1 071 164 лв.

Продължава работата по реализацията на Проект за питейно-битовото водоснабдяване на с. Долни Цибър. Проектът е с източник на финансиране ПУДООС, МРРБ и Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Одобрено е финансирането на проект “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Мокреш, община Вълчедръм – ІІ етап, Пречиствателна станция за питейни води при помпена станция “Мокреш”; • Земи и почви

Ерозиралите терени са крайречна зона и са общинска собственост. Реализиран е Проект за укрепване на бреговата ивица на река Дунав до с.Долни Цибър и с. Горни Цибър – зона ІІ от км 713 до км 722.

Основни източници на замърсяване са нерегламентираните сметища в община Вълчедръм, са били 17 броя и са закрити със заповед на Директора на РИОСВ – Монтана.

На територията на община Вълчедръм няма замърсяване с промишлени отпадъци. Не се извършва наблюдение относно замърсяване от наторяване, която дейност извършват земеделските производители.

Не се извършва контрол за състоянието на почвите. Необходимо е извършване на такъв, тъй като поради естеството на района, земеделските стопани използват торове и препарати за подхранване на почвата и за борба с плевелите.

Общото състояние на почвите в общината е добро. Основната задача е да се съхрани почвеното плодородие и да се запазят земите от замърсяване с пестициди, торове и.други замърсители.


По отношение на животинския свят общината се характеризира с богато видово разнообразие на птици. Тук са установени над сто вида птици, по-голямата част от които са постоянни, друга част – преминаващи. Освен богата орнитофауна, в района се срещат и много бозайници, най-често зайци, диво прасе, сърни и други.

На територията на общината има следните обекти от НЕМ: • един поддържан резерват "Ибиша" – остров на река Дунав, с площ 372 ха и исторически места – 3 дка.

 • Защитена зона “Златията” с идентификационен код BG0002009 в землища от общините Козлодуй, Хайредин, Мизия и Вълчедръм с площ 434 987,345 дка – заповед №548/05.09.2008 г. (ДВ. бр.83/2008 г.). Предмет на опазване са видове птици по Закона за биологичното разнообразие.

 • Защитена зона “Остров до Горни Цибър” с идентификационен код BG0002008 в землището на с. Горни Цибър с площ 2 184,270 дка – заповед №552/05.09.2008 г. (ДВ бр.83/2008 г.). Предмет на опазване са видове птици по Закона за биологичното разнообразие.

 • Защитена зона “Цибърско блато” с идентификационен код BG0002104 в землището на с. Долни Цибър с площ 3 459,584 дка – заповед №558/05.09.2009 г. (ДВ бр.84/2008 г.). Предмет на опазване са видове птици по Закона за биологичното разнообразие

 • ЗЗ от НАТУРА – 2000 по Директива за птиците:

  • “Златията” – обхваща землищата на гр. Вълчедръм, с. Бъзовец, с. Горни Цибър, с. Златия, с. Разград, с. Септемврийци

  • “Остров до Горни Цибър” – землище на с. Горни Цибър.

  • “ Цибърско блато” – землище на с. Долни Чибър.

 • Отпадъци

Извършва се организирано сметопочистване и сметосъбиране за всички населените места, съгласно график изработен и изпълняван от Общинско предприятие, извършващо дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. През 2010 г. за закупени и разпределени по населените места в общината 46 бр. контейнера тип „Бобър”, а през 2011 г. са закупени нови 46 бр., или общо 92 бр. от планираните 100 бр. съдове за битови отпадъци тип „Бобър”. В резултат на това още около 1 100 лица са се възползвали от предоставените съдове и са получили достъп до услугите сметосъбиране и сметоизвозване. Дейностите се извършват от Общинско предприятие и битовите отпадъци се транспортират до Регионално депо – гр. Монтана.

На територията на община Вълчедръм са закрити нерегламентираните сметища и депото в гр. Вълчедръм.

Общината като цяло има добре действаща система за сметосъбиране, но се справя трудно с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Въпреки нагласите на общинското ръководство, все още не е въведено разделно събиране на отпадъци. Процентното съотношение на отпадъците е, както следва: напълно биоразградими – 30%, полубиоразградими – 45%, неразградими – 25%.


 • Шум

Няма констатиране нарушения на шумовите нива в общината.

 • Радиоактивна натовареност

В резултат от извършения мониторинг на радиационния гама фон от РИОСВ - Монтана, атмосферната радиоактивност и повърхностните води през 2011 г. може да се направи извод, че няма повишаване на радиологичните показатели на наблюдаваните компоненти на околната среда.

Общината попада в потенциално опасна зона при аварии, разположена в близост до АЕЦ “ Козлодуй”.


 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница