Община враца общински план за развитие на община враца 2014-2020 гстраница1/24
Дата30.12.2017
Размер3.02 Mb.
#37836
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24ОБЩИНА ВРАЦАОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА 2014-2020 г.

Изготвил: „Географика“ ООД

май, 2014СЪДЪРЖАНИЕ:

СЪКРАЩЕНИЯ: 4

I.ВЪВЕДЕНИЕ 5

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ВРАЦА 7

Географско положение и геопространствени предимства 7

Морфоложки и литогенни особености 15

Полезни изкопаеми 16

Климат и климатични ресурси 16

Води и водни ресурси 18

Почвени ресурси 20

Биологично разнообразие и горски ресурси 21

III. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ПАЗАР НА ТРУДА 24

IV. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 43

V. СОЦИАЛНА СФЕРА 58

Здравеопазване 58

Образование 60

Социални услуги 66

Култура 70

Спорт 77


VI. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 79

VII. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 85

Водоснабдителна и канализационна мрежи 85

Хидротехнически съоръжения 88

ИЗВОДИ: 89

Транспортни мрежи 90

ИЗВОДИ: 94

Енергийни мрежи и системи 95

ИЗВОДИ: 98

VIII. АНАЛИЗ НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И МОДЕЛИТЕ НА УРБАНИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА 99

IX. СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА ВРАЦА 106

1.Съвременни и унаследени проблеми от екологичен характер. Източници на замърсяване 106

2. Анализ на състоянието на компонентите на околната среда 107

3. Анализ на факторите на въздействие 113

4. Мерки и мероприятия, свързани с опазване на околната среда 116

X. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 117

XI. SWOT АНАЛИЗ 121

XII. ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г. 131

XIII. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 145

VIV. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦA 157

XV. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА 159

XVI. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 163

XVII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 165

XVIII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА АДАПТАЦИЯТА КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ 181
СЪКРАЩЕНИЯ:


АД – Акционерно дружество

АЕЦ – Атомна електроцентрала

АИС - Автоматична измервателна станция

АК – Атлетичен клуб

АС - Абонатни станции

БВП – Брутен вътрешен продукт

БДС –Брутна добавена стойност

БДУВДР – Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район

ВЕИ – Възобновими енергийни източници

ВТУ – Великотърновски университет

ГПСОВ – Градска пречиствателна станция за отпадни води

ГРС - Газоразпределителни станции

ДБТ - Дирекция бюро по труда

ДДЛРГ – Дом за деца лишени от родителски грижи

ДЗС - Държавно земеделско стопанство

ДМА – Дълготрайни материални активи

ДМСГД - Дом за Медико-Социални Грижи за Деца

ДСП – Дирекция Социално подпомагане

ДЦП – Детска церебрална парализа

ЕАД – Еднолично акционерно дружество

ЕГ – Езикова гимназия

ЕК – Европейска комисия

ЕКАТТЕ – Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици

ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЕС – Европейски съюз

ЗЗТ – Закон за защитените територии

ЗКН – Закон за културното наследство

ЗЛР – Закон за лечебните растения

ЗМ – Защитена местност

ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта

ЗООС – Закон за опазване на околната среда

ЗУО – Закон за управление на отпадъците

ИАОС – Изпълнителна агенция по околната среда

ИПГВР – Интегриран план за градско възстановяване и развитие

ИТ – Информационни технологии

КПС – Клуб по плувни спортове

ЛИ - Лабораторни изследвания

МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение

МЗ - Министерство на здравеопазването

МЗХ – Министерство на земеделието и храните

МОН – Министерство на образованието и науката

МОСВ - Министерство на околната среда и водите

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МЦ – Медицински център

НАСЕМ - Национална Автоматизирана Система за Екологичен Мониторинг

НИМХ – Национален институт по метеорология и хидрология

НКПР – Национална концепция за пространствено развитие


НКЦ – Недвижима културна ценност

НН – Ниско напрежение

НП – Национална програма

НС – Напоителна система

НСИ – Национален статистически институт

НСРР – Национална стратегическа референта рамка

НУ – Начално училище

НФМТФ - Националния фестивал на малките театрални форми

НЧ – Народно читалище

ОДЗ – Обединено детско заведение

ООЗ – Опазване на общественото здраве

ОСБ – Опитна станция по бубарство

ОП –Оперативна програма

ОПР - Общински план за развитие

ОПРР – Оперативна програма „Региони в растеж“

ОУ – Основно училище

ОУПО – Общ устройствен план на община

ОФК – Общински футболен клуб

ПГ – Професионална гимназия

ПГХ – Природно газохранилище

ПДК - Пределно допустими концентрации

ПЗ – Природна забележителност

ПМГ – Природо-математическа гимназия

ПП – Природен парк

ПС – Помпена станция

ПСОВ - Пречиствателна станция за отпадни води

ПУДООС - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

РЕКИЦ - Регионално експертно-консултантски и информационни центрове

РИОКОЗ – Регионална инспекция по опазване на общественото здраве

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите

РОУКАВ - Регламентиран район за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

СК – Спортен клуб

СКПС – Спортен клуб по плувни спортове

СКТ – Спортен клуб по танци

СКТМ - Спортен клуб по тенис на маса

СОП – Специални образователни потребности

СОУ – Средно общообразователно училище

СрН – Средно напрежение

ТЦ - Топлоцентрала

УСК – Ученически спортен клуб

ФПЧ – Фини прахови частици

ЦДГ – Целодневна детска градина

ЦОИДУЕМ - Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ЦОП - Център за обществена подкрепа

ЦПА – Целеви и проблемен анализ

ЯГ – Яслена група
  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница