Община якоруда municipality of yakorudaДата23.07.2016
Размер42.66 Kb.
ТипПротокол
ОБЩИНА ЯКОРУДА MUNICIPALITY of YAKORUDA
2790 Якоруда, ул.”Васил Левски” № 1 1, V. Levski Str., 2790 Yakoruda, Bulgaria

тел.07442/2328, факс 07442/2328 Phone: +359/7442/2328, Fax: +359/7442/2328

ел. поща: oba_yda@abv.bg e-mail: oba_yda@abv.bgЗ А П О В Е Д
63 / 11.03.2013год.

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.75, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Якоруда и във връзка с Решение № 109/ Протокол № ОбС – 09/06.07.2012год. на Общински съвет – Якоруда и Решение № 114/ Протокол № ОбС – 12/24.09.2012год. на Общински съвет – ЯкорудаН А Р Е Ж Д А М :

І. Да се открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за продажбата на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.Якоруда, ЕКАТТЕ 87338, масив 671, местност „Трещеник”, а именно:


 • Масивна двуетажна сграда със застроена площ 105.00кв.м., масивна едноетажна сграда,представляваща пристроена кухня с площ 64 кв.м.(общо двете сгради със застроена площ 169 кв.м) и масивна двуетажна сграда със застроена площ 27.5 кв.м , изградени в ПИ 671012 с обща площ на терена – 1480.25кв.м. , описани в Акт за частна общинска собственост № 310 от 02.07.2012год. ;

 • Масивно бунгало, изградено в ПИ 671016а , обща площ на имота – 175.00кв.м. в това число застроена площ 82.00кв.м., описано в Акт за частна общинска собственост № 308 от 02.07.2012год.;

 • Масивно бунгало, изградено в ПИ 671010, обща площ на имота – 246.00кв.м. в това число застроена площ 80.00кв.м., описано в Акт за частна общинска собственост № 307 от 02.07.2012год.ІІ. Търгът да се проведе в административната сграда на Община Якоруда, ул.”Васил Левски” №1 в заседателната зала на Общински съвет – Якоруда на 27.03.2013год. от 10.00 часа.

ІІІ. Определям начална тръжна цена за описаните по-горе имоти както следва:


 • За масивна двуетажна сграда със застроена площ 105.00кв.м., масивна едноетажна сграда,представляваща пристроена кухня с площ 64 кв.м.(общо двете сгради със застроена площ 169 кв.м) и масивна двуетажна сграда със застроена площ 27.5 кв.м , изградени в ПИ 671012 с обща площ на терена – 1480.25кв.м. – 40 880.00лв /четиридесет хиляди осемстотин и осемдесет лева/ без ДДС;

 • За масивно бунгало, изградено в ПИ 671016а , обща площ на имота – 175.00кв.м. в това число застроена площ 82.00кв.м. – 11 440.00лв /единадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева/ без ДДС;

 • За масивно бунгало, изградено в ПИ 671010, обща площ на имота – 246.00кв.м. в това число застроена площ 80.00кв.м. – 11 600.00лв. /единадесет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС ;


ІV. На основание чл.75, ал.7, т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, определям депозит за участие в размер на 10% /десет на сто/ върху началната тръжна цена за горепосочените имоти или :

 • За Масивна двуетажна сграда със застроена площ 105.00кв.м., масивна едноетажна сграда,представляваща пристроена кухня с площ 64 кв.м.(общо двете сгради със застроена площ 169 кв.м) и масивна двуетажна сграда със застроена площ 27.5 кв.м , изградени в ПИ 671012 с обща площ на терена – 1480.25кв.м- 4 088.00лв./четири хиляди осемдесет и осем лева/;

 • За Масивно бунгало, изградено в ПИ 671016а , обща площ на имота – 175.00кв.м. в това число застроена площ 82.00кв.м.– 1144.00лв. /хиляда сто четиридесет и четири лева/;

 • За Масивно бунгало, изградено в ПИ 671010, обща площ на имота – 246.00кв.м. в това число застроена площ 80.00кв.м. – 1160.00лв. /хиляда сто и шестдесет лева/.

който се внася в касата на общината до 26.03.2013г. до 17.00 часа на деня, предхождащ търга или по банкова сметка на община Якоруда – „Интернешънъл Асет Банк” АД, IBAN BG23IABG74588401127000, BIC: IABGBGSF. Определеният депозит служи като гаранция за сключване на договора. В случай, че обявеният за спечелил търга участник откаже сключването на договор, депозитът остава в полза на Община Якоруда. Депозитът на неспечелилите участници се освобождава след изтичане срока за обжалване на заповедта за определяне на спечелил участник. Депозитът на спечелилия участник, сключил с Община Якоруда договор, се връща.


V. Комисия за провеждане на търга в деня на провеждане на публичния търг.
. Утвърждавам тръжна документация.
VІІ. Тръжната документация е на стойност 10.00лв. за един комплект и може да се закупи от фронт-офиса на община Якоруда.
VІІІ. Писмените предложения се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се записва името на участника, точното описание на обекта, предлагана цена и се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ търга /26.03.2013год./, в деловодството на общината. (Когато последният ден от един срок съвпада с официален български празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, трябва да се счита, че срокът изтича в края на следващия работен ден.)


Към предложението се прилагат:

- заявление за участие; • копие от документ за самоличност;

 • удостоверение, издадено от Агенцията по вписване или удостоверение за актуално състояние на фирмата /когато е приложимо/;

 • удостоверение за регистрация по ЗДДС /когато е приложимо/;

 • копие от ЕИК по БУЛСТАТ/когато е приложимо/;

 • документ за закупена тръжна документация;

 • документ за внесен депозит;

- удостоверение за липса на задължения към държавата и общината ( удостоверението за липса на задължения от кандидата към община Якоруда се издава от отдел “Местни данъци и такси” – гр.Якоруда; удостоверението за липса на задължения от кандидата към държавата се издава от ТД на НАП );

 • декларация от кандидата, че не е отказал сключването на договор с Община Якоруда за текущата година, след спечелването на проведен търг или конкурс;

 • декларация, че кандидата не е обявен в несъстоятелност, в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация.

 • проект на договор


ІХ. Извлечение от заповедта да се постави на информационното табло пред община Якоруда и да се изпрати за публикуване най-малко 15 /петнадесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията във вестник “Струма” /местен всекидневник/, да се публикува на електронната страница на общината и излъчи по местната кабелна телевизия.

Х. За справки и контакти: тел. 07442/2312 или в сградата на Общинска администрация, ул.”Васил Левски” №1. Лице за контакти: Емигюл Коренарска – Началник отдел “Програми, проекти, ОС и ОП”

инж. Нуредин Кафелов

Кмет на община Якоруда
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница