Община земен област перникстраница1/3
Дата28.02.2018
Размер1.04 Mb.
#60041
  1   2   3
ОБЩИНА ЗЕМЕН ОБЛАСТ ПЕРНИК

__________________________________________________________

гр,Земен, e-mail obshtina_zemen@abv.bg

ОДОБРЯВАМ

КМЕТ:

......................................................Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП чрез публична покана /по реда и условията глава 8”а” от ЗОП/ с предмет: Избор на изпълнител на СМР : РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Ремонт на път PER 3038 Долна Врабча Смиров дов; 2. Ремонт на път PER 3043 „Дивля махала Бежанска”; 3. Ремонт на път PER 3045 за махала „Марковска”, гр. Земен; 4.Ремонт на път PER3037 Габров дол –Беренде;

Община Земен, 2015 г.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА


Раздел Първи:

I.Наименование и адрес на възложителя; Нормативна база за възлагане на обществената поръчка.

II. Описание на предмета на поръчката, количество или обем;

III. Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;

IV. Финансиране; Прогнозна стойност; Условия и начин на плащане;

V. Изисквания към участниците;

VI.Гаранции.

VII. Указания за изготвяне и представяне на офертите.

VIII. Критерий за оценка на офертите.Показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест; Методика за разглеждане, оценяване и класиране на офертите.

IX. Неуредени въпроси;Раздел Втори: Приложения

Приложение № 1 – Техническо задание;

Приложение № 2- Количествено-стойностна сметка;

Приложение № 3 – Административни данни за участника и изявления за приемане на обявените изисквания от възложителя.

Приложение № 4– Предложение за изпълнение на поръчката;

Приложение № 5 - Срок за изпълнение;

Приложение № 6 – Предлагана цена (образец);

Приложение № 7 – Проект на договор

Приложение № 8 – Банкова гаранция за участие (образец)

Приложение № 9 – Банкова гаранция за изпълнение (образец)

Приложение № 10 – Банкова гаранция за авансово плащане (образец)

Приложение № 11 –Списък на основните договори , изпълнени през последните пет години , които са сходни или еквивалетни на дейностите, предмет на обществената поръчка.

Приложение № 12- Списък на ключовия персонал за изпълнение на поръчката;

Приложение № 13- Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП;

Приложение № 14- Декларация за липса на обстоятелства за свързаност; с чл. 55, ал. 7 от ЗОП.
Раздел първи:

I.Наименование и адрес на възложителя. Нормативна база за възлагане на обществената поръчка.

1. Възложител на обществената поръчка е Община Земен, представлявана от Димитър Симеонов Сотиров – кмет на Община Земен, с административен адрес: гр. Земен 2240, община Земен, област Перник, ул. “Хр. Ботев” № 3.
2.Обществената поръчка се възлага по реда и условията на глава осем “а” от ЗОП.

II. Описание на предмета на поръчката, количество или обем:
1. Предмет на поръчката:

Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на СМР: РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен, а именно:

Ремонт на Път PER 3038 Долна Врабча Смиров дов;

Ремонт на Път PER 3043 „Дивля махала Бежанска”

Ремонт на път PER 3045 за махала „Марковска”, гр. Земен;

Ремонт на път PER 3037 Габров дол –Беренде;


Пътните участъци, предмет на настоящата общественаа поръчка, са с изтекъл амортизационен срок и се нуждаят от ремонт.

Износващият пласт на настилката е плътен асфалтобетон. Основните повреди са дупки, кръпки, единични пукнатини, мрежовидни пукнатини и износване иа настилката. След извършен обстоен оглед оценка за състоянието иа настилката е "средно".


2. Обхват:
Обществената поръчка включва изпълнение на строително-ремонтни дейности, посочени като вид и обем в техническото задание и в количествено-стойностната сметка- приложения към документацията.
Основните видове работи са:

2.1. Земни работи
2..2. Ремонтни работи на асфалтова настилка - изкърпване иа единични дупки и деформации на пътната настилка с гореща плътпа асфалтова смес - с дебелини от 4см. до бсм ръчно, оформяне /включително рязане на настилката с фугорез/, почистване на основата, полагане иа асфалтовата смес, уплътняване, запълване фугитес битумен разтвор и извозване на отпадъците на депо и всички свързани с товаразходи.
2..3. Асфалтови работи
Договорът се възлага за целия обем строителни работи, посочени в Техническото задание и количествена сметка - Приложение № 1 и № 2 към документацията.

III. Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;
1. Общи изисквания:
Всички строителни работи, предмет на поръчката, трябва да се изпълнят по вид и количество съгласно техническото задание ( техническата спесификация), количествената сметка и съгласно офертата на изпълнителя.
Предметът на договора се счита изпълнен с подписване на приемо-предавателен протокол и акт-обр.19 между възложителя и изпълнителя, с които се приема изпълнението на СМР, предмет на настоящата поръчка.
Изпълнителят на поръчката трябва да изпълни договорените видове работи в съответствие с:

  • офертата му и приложенията към нея;

  • условията и изискванията на възложителя за възлагане на обществената поръчка;

  • действащи норми по здравословни условия на труд;

  • указанията на представителите на Възложител (както и със заповедите в заповедната книга, в случаите, в които те са нормативно изискуеми).

  • договорения срок, като спазва стриктно сроковете, заложени в линейния календарен график, приложeние към техническата му оферта, освен ако СМР, предмет на поръчката, не бъдат изпълнени предсрочно.

Изпълнителят на поръчката трябва да създаде необходима организация за изпълнението на възложените му работи, като осигури своевременно работници, материали, строителните съоръжения и техника, необходими за изпълнението на поръчката.
Изпълнителят на поръчката трябва:

 • да представи парична или банкова гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на поръчката без ДДС. В случай, че изпълнението на строителните работи продължи след определения в договора краен срок за изпълнение, да поднови нейния срок при условията, посочени в проекто-договора, приложение към настоящата покана.

 • да спазва дадените му указания по изпълнение на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 • да спазва изискванията на всички технически нормативни актове, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност .

 • да оборудва за своя сметка работниците си с облекло и лични предпазни средства;

 • да създаде условия за осигуряване на безопасността на всички лица на обекта, като провежда инструктажи и взема мерки за безопасни условия и охрана на труда на работниците и трети лица по време на изпълнение на договора.

 • да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда на строителната площадка и граничещите й имоти и за предотвратяване на повреди, безпокойство на лица и повреждане на имущество, в резултат на замърсяване, шум и други причини, произтичащи от възприетия начин на работа. При неизпълнение на това задължение, всички разходи, обезщетения и глоби са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 • да вземе всички необходими мерки за недопускане на повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта по време на строителството. В случай, че по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се причинят вреди, то възстановяването им е за негова сметка.

 • да спазва стриктно действащите разпоредби при работа с взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, ако използване на такива вещества и материали е необходимо за изпълнението на договора.

 • да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за посещението на контролни органи и дадените от тях предписания относно изпълнението на договора,

 • да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и на техническите изисквания за изпълнение на строителните работи на обекта.

 • да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от строителния надзор или от представителите на Община-Земен.

 • да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 • в случаите, в които е необходимо, да осигури за своя сметка от съответните инстанции всички разрешителни или други документи, свързани с осъществяване (или спиране) на възложените строителни работи.

 • да представи валидни застрахователни полици (копия, заверени от Изпълнителя) за срока на строителството във връзка със застраховането по чл.171 от ЗУТ (по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 2004г.) и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”.

 • да се съобрази и прилага изискванията на Наредба №2/22.03.04 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.


2. Място на изпълнение на поръчката:
1. Път PER 3038 Долна Врабча Смиров дов;

2. Път PER 3043 „Дивля махала Бежанска”

3. Път PER 3045 за махала „Марковска”, гр. Земен;

4. Път PER 3037 Габров дол –Беренде;
3. Срок за изпълнение на поръчката
Maксималният срок за изпълнение на поръчката е 90 (деветдесет) календарни дни, минималният срок е 40 (четиридесет) календарни дни.
Обществената поръчка следва да бъде изпълнена най-късно в срок до 25.09.2015г. (петнадесети септември две хиляди и петнадесета година)., с която крайна дата следва да са съобразени и оферираните срокове за изпълнение на договора за всички обекти, предмет на поръчката.
Срокът за изпълнение започва да тече от датата на сключване на договора с избрания изпълнител. За изпълнение на обществената поръчка се прилага срокът за изпълнение , посочен в офертата на участника, с който ще се сключи договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.


4. Организация на строителството:

Участниците трябва да се съобразят с определения краен срок за изпълнение на СМР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СМР. Не се допуска отклонение от определения от Възложителя краен срок.

Участниците трябва да представят работна програма за организация и изпълнение на строителството, която трябва да се състои от:


 1. Обяснителен текст за технологичната последователност на строителните процеси и управление на риска по образец –Приложение към публичната покана.

 2. Графична част, съдържаща линеен календарен план-график на строителните работи, който определя:

  • начало на строителни работи (СМР),

  • срокове за завършване на отделните видове строителни работи

  • общо времетраене на дейностите

  • краен срок за приемане на обекта

Забележка:

Графичната част се изготвя в избрана от кандидата форма, но трябва ясно да онагледява линейния календарен график.


 1. Диаграма на работната ръка. Диаграма на работната ръка посочва заетата работна ръка във времето (специалисти и работници).

Забележка:

Диаграмата се изготвя в избрана от кандидата форма, но трябва ясно да онагледява заетата работна сила в отделните етапи на изпълнение на договора.


5. Изисквания за качество:
Качеството на изпълнените СМР трябва да отговаря на БДС и на техническите стандарти, предвидени за отделните видове строителни работи.
Изпълнителят се задължава да представи на възложителя мостри за всички материали, които ще бъдат използвани при изпълнението на СМР.
6. Гаранционен срок:
Участникът трябва да предложи гаранционен срок. Предлаганият гаранционен срок не може да е бъде под предвиденият минимален гаранционен срок в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

IV. Финансиране на поръчката и прогнозна стойност. Условия и Начин на плащане:
1. Финансиране:

Финансирането на поръчката се осигурява от бюджета на Община, Земен: предвидени средства за разходи за капиталово строителство.


2. Прогнозна стойност:
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 112 555 лева със ДДС.
Прогнозната стойност на СМР на oтделните обекти, предмет на поръчката, е:


 • За ремонт на Път PER 3038 Долна Врабча Смиров дов – 61 500 лв.(шестдесет и една хиляди и петстотин) лева със ДДС.
 • За ремонт на Път PER 3043 „Дивля махала Бежанска” -15 700 лв. (петнадесет хиляди и седемстотин) лева със ДДС.
 • За ремонт на път PER 3045 за махала „Марковска”, гр. Земен -16 500 лв. (шестнадесет хиляди и петстотин) лева със ДДС.
 • За Ремонт на път PER 3037 Габров дол –Беренде – 18855 лв. (осемнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет) лева със ДДС.


3. Условия и начин на плащане

Плащането по настоящата обществена поръчка ще се осъществява, както следва:1. Авансовото плащане към Изпълнителя в размер до 50% (петдесет процента) от стойността на договора. Плащането ще се извърши в срок до 10 дни, след изпълнение на следните изисквания:

 • подписване на договора,

 • представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на авансовата сума;

 • издаване на фактура от Изпълнителя за аванса по договора;

2.Окончателно плащане в размер на разликата между договореното и авансовото плащане се заплаща в срок до 10 дни, след като приключи пълното изпълнение на дейностите, предмет на договора, което се удостоверява с подписан от възложителя и изпълнителя приемо-предавателен протокол и акт-обр.19.

От тази стойност се приспадат дължимите от Изпълнителя обезщетения, неустойки и др. /в случай, че има такива/, когато размерът им надвишава стойността на внесената гаранция за добро изпълнение.Забележка: Ако Изпълнителят на обществена поръчка прецени да не получи авансово плащане, няма задължение да представя банкова гаранция за авансово плащане. В този случай цената на СМР, за която е възложена обществената поръчка, се заплаща на Изпълнителя в срок до 10 дни, след като приключи пълното изпълнение на дейностите, предмет на договора, което се удостоверява с подписан от възложителя и изпълнителя приемо-предавателен протокол и акт-обр.19.
V.Изисквания към участниците:
1. Общи изисквания:
Оферта може да подаде всяко лице, което отговаря на изискванията на ЗОП и на обявените изисквания на Възложителя.

Участникът трябва да докаже регистрацията си в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, за изпълнение на строежи, II група, III категория съгласно чл.137 , aл.1, т.3 от ЗУТ.


Участникът трябва да има застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
*За участник, установен/ регистриран извън Република България застрахователната полица за строителство следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, издадена съгласно законодателството на държавата, където е установен (регистриран) участникът и приложима за Р.България ( с действие и валидност за територията на Р. България).
Представителство. Участниците се представляват от законните си представители или от лица с нотариално заверено пълномощно, в което изрично са делегирани права за участие в обществената поръчка.
При участници обединения, които не са ЮЛ, се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
В случай, че участникът е обединение (консорциум), което не е юридическо лице, договорът между участниците в обединението (или консорциума) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- срокът на договора за консорциум е равен или по-дълъг от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- всички членове на обединението са солидарно отговорни към възложителя при всяко неизпълнение на договора.

-представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

- изпълнението на договора е отговорност на обединението/консорциума и всички членове на обединението са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

В договора за обединение или в отделен документ, подписан от лицата в обединението, трябва да са посочени членовете на обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството, предмет на настоящата поръчка.
Забележка:

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.


Подизпълнители: Ако участник ще ползва подизпълнител/и, трябва да посочи видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, както и предвидените подизпълнители;

2.Обстоятелства, които водят до отстраняване на участник , подал оферта:
Възложителят отстранява участник, подал оферта за възлагане на обществената поръчка, който:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. е обявен в несъстоятелност;

3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

5. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

6. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

7. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

8. Не могат да участват за възлагане на обществена поръчка участници, при които лицата по чл.47,ал. 4 от ЗОП: • са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

 • които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Ако участникът ще ползва подизпълнители, за подизпълнителите се прилагат изискванията по т.1- т.4 и т.9

Изискванията се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на посочените по-горе обстоятелствата с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника съгласно изискването на чл.47, ал.9 от ЗОП. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на тези обстоятелствата, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им е безплатно на възложителя.

Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата в публичен безплатен регистър или не предвижда тяхното предоставяне служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на посочените по-горе обстоятелства;

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.


Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация за посочените обстоятелства, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.
Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
Забележка:

Не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от посочените по-горе обстоятелства.

Всеки участник се задължава да уведоми незабавно възложителя, ако след представяне на офертата по отношение на него настъпи някое от посочените по-горе обстоятелства.
3.Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците, техническите възможности и квалификация ( критерии за подбор по чл.25,ал.2, т.6 от ЗОП):
От участника ще се изиска да докаже икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация, гарантиращи изпълнението на поръчката:
3.1. Участникът трябва да разполага с финансов ресурс в размер не по-малко от 70 000 /седемдесет хиляди/ лева.
3.2 През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е бил изпълнител на строителство, еднакво или сходно по естество и обем на строителните работи, предмет на поръчката.
*За изпълнено строителство, които е еднакво или сходно по естество и обем на стоителните работи, предмет на поръчката, възложителят ще приема: изграждане, реконструкция, ремонт и рехабилитация на пътища на стойност не по-малка от 112 555 лева.

3.3 Участникът да разполага със следното техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката:

Самосвали – 2 бр.

Валяци – 2 бр.

челен товарач – 1 бр.

багер – 1 бр.

мини багер- 1 бр.

гудронатор- 1 бр.

асфалтополагач – 1 бр.

Техническото оборудването трябва да е собственост на участника или да му е предоставено за ползване от трети лица на валидно правно основание (договор за наем, лизинг, заем за послужване и др.)
3.4 Участникът трябва да разполага с екип от технически експерти за изпълнение на поръчката (ключов персонал), както следва:


 • Ръководител на обекта – строителен инженер , висше образование, образователна степен:магистър – 1 бр, с най-малко 5 годишен професионален опит при изпълнение на еднакви или сходни обекти с предмета на поръчката.
 • Отговорник по контрола на качеството- 1 бр, с най-малко 3 годишен професионален опит при изпълнение на еднакви или сходни обекти с предмета на поръчката.
 • Лицензиран координатор по безопасност и здраве – 1 бр. с най-малко 3 годишен професионален опит - при изпълнение на еднакви или сходни обекти с предмета на поръчката.3.5 Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството :

ISO 9001:2008 с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен;


3.6 .Участникът трябва да има въведена система за опазване на околната среда: ISO 14001:2004 с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен;

3.7.Участникът трябва да има въведена Система за за управление на здравето и безопасноста при работа : OHSAS 18001:2007 или еквивалентен.

Съгласно чл. 53, ал. 4 ЗОП Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, за опазване на околната среда или за управление на здравето и безопасността при работа.4. Доказателства за изпълнение на поставените от възложителя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците, техническите възможности и квалификация:
1. За доказване на финансов ресурс в размер на не по-малко от 70 000 лева участникът следва да представи един или няколко от следните документи:

1.1. Удостоверениe от банкa;1.2 Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
* Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
*Ако годишния финансов отчет или някоя от съставните му части са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра, участникът не ги представя, а представя писмена информация за тяхното публикуване
2.. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет години), считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. Информацията се посочва по години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Към списъка се прилага един или няколко от посочените по-долу документи:
2.1. Писмено посочване за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
2.2.удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или
2.3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
*За строителство с предмет, еднакъв или сходен по естество и обем на стоителните работи, какъвто е предметът на поръчката, възложителят ще приема: изграждане, реконструкция, ремонт и рехабилитация на пътища на стойност не по-малка от 112 555 лева.

3. Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП за техническото оборудване предвидено за изпълнение на поръчката.
4.Списък по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП на ангажираните специалисти, посочени като ключов персонал, при изпълнението на поръчката, с посочване на образованието, квалификацията и професионалния им опит.
5. Данни за собствени или наети технически лица, които участника ще използва за изпълнение на строителството, предмет на поръчката.
6. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години, освен когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице;
7. Заверено Копие от Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен документ.
8.Заверено копие от Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен документ.
9.Заверено копие от Сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалентен документ.

Сертификатите следва да са с обхват строително-монтажни работи, предмет на поръчката.


VI.Гаранции
1. Условия и размер на гаранцията за участие:

. Гаранцията за участие е в размер на 1% от посочената обща прогнозна стойност на поръчката и трябва да бъде представена, в една от следните форми:

- парична сума, платима по следната банкова сметка на Община Земен.

Банка: ДСК

BIC BG08STSA93003300610701

IBAN- STSABGSF

- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по указания образец (съгласно приложение към документацията ) и валидна 60 (шестдесет) дни след крайния срок за подаване на офертите.

Забележка: В случай, че участникът не представи в оригинал документа за банкова гаранция, се отстранява от по-натъшно участие в процедурата.

Гаранциите за участие в процедура се задържат и освобождават от Възложителя при условията на чл.61-62 от ЗОП.. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора
Преди подписването на договора, участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:
- гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на Община Земен:
Банка: ДСК

BIC BG08STSA93003300610701

IBAN- STSABGSF

- оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя по указания образец (съгласно приложение към документацията) и валидна най-малко 60 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.


Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проекто-договора.

Забележка: Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
VII.УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Общи изисквания към изготвяне на офертите на участниците:
Участниците трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на ЗОП и с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

Всеки участник има право да представи само една оферта.Забележка:

*Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

*Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение, подало оферта за възлагане на обществената поръчка.

*Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници и да подават самостоятелни оферти;*Нарушаване на тези изисквания ще има за последица отстраняване на участника/участниците.
Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език, написани на пишеща машина или компютър, без поправки и/или изтривания.
Всички документи, които са ксерокопия, трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат.
Документите трябва да бъдат подредени съобразно посочените по-долу изисквания, всички страници трябва да са номерирани последователно.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
Възложителят не приема и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на чл.57, ал. 1 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите.
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА


 1. Списък на представените документи и информация, подписан от участника.

 2. Представяне на участника, което включва:

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

в) Доказателства за регистрацията на участника в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон за изпълнение на строежи II-ra група, ІII /трета / категория строежи по чл.137, ал.1, т.3, б. “в” от ЗУТ.


 1. При участници обединения – копие на договора за обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединениетo, и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Когато в договора не са посочени членовете на обединението, които ще изпълняват строителните работи, предмет на поръчката, и документ, подписан от всички лица в обединението, в който са посочени членовете, чрез които обединението ще изпълнява строителните дейности, предмет на поръчката.

 2. Документ, че участникът има право да изпълнява строежи II категория, от III група;

 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;

 4. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

 6. Проекто-договор- непопълнен, парафиран с подпис на всяка страница.

 7. Удостоверениe от банкa или годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен (за доказване на финансов резурс в размер на не по-малко от 70 000 лева)

*Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

*Ако годишния финансов отчет или някоя от съставните му части са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра, участникът не ги представя, а представя писмена информация за тяхното публикуване;


10. Копие от застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
11. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет години), считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. Информацията се посочва по години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Към списъка се прилага .един или няколко от посочените по-долу документи:

 • Писмено посочване за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството,

или • удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт

или
копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.


12. Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП за техническото оборудване предвидено за изпълнение на поръчката.
13. Списък по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството.ю
14.Списък по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП на ангажираните специалисти при изпълнението на поръчката, с посочване на образованието, квалификацията и професионалния им опит.
15. Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството, предмет на поръчката.

16.Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години, освен когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице;


17. Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен;
18.Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен;
19. Сертификат за внедрена система за за управление на здравето и безопасноста при работа : OHSAS 18001:2007;
20. Предложение за изпълнение на поръчката, което включва:

1. Работна програма за организация и изпълнение на строителството, която се състои от:

а/Обяснителен текст за технологичната последователност на строителните процеси и управление на риска – Приложение по образец към документацията.


  1. б/ Графична част, съдържаща линеен календарен план-график на строителните работи, който определя:

 • начало на строителни работи (СМР),

 • срокове за завършване на отделните видове строителни работи

 • общо времетраене на дейностите

 • краен срок за приемане на обекта
  1. в/. Диаграма на работната ръка. Диаграма на работната ръка посочва заетата работна ръка във времето (специалисти и работници).

2.Предлаган Срок за изпълнение на поръчката;


3.Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП, ако е приложимо.

21.Ценовото предложение,което съдържа:
 1. Предлагана цена

 2. Остойностена от участника Количествено-стойностна сметка на отделните видове СМР, предмет на поръчката по образец Приложение към документацията. Остойностената Количествено-стойностна сметка се представя на хартиен носител и на CD или флаш-памет във формат PDF.

 3. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда и са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

*Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, декларацията, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, се представя само от участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството.


22. Декларация за предлаган гаранционен срок.

23.Нотариално заверено пълномощно, когато участникът не се представлява от законния си представител.


В случай, че участникът предвижда подизпълнител:
а)Писмено посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;

б) Декларация от подизпълнителя по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.


Забележка:
*Kогато участник е обединение, което не е юридическо лице, всяко ФЛ или ЮЛ, което участва в обединението представя следните документи:

 1. Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

2. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП.

Документите, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 ЗОП се представят само от участника/участниците в обединението, чрез който/които обединението доказва съотвествието си с тези критерии.

Останалите документи се представят от участника/ците, които ще изпълняват дейностите, свързани със строителството.

3.Срок на валидност на офертите:

Срокът за валидност на офертите е 60 календарни дни, считано от крайната дата, определена за тяхното получаване от възложителя.VIII. Критерий за оценка на офертите.Показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест; Методика за разглеждане, оценяване и класиране на офертите.
Офертите на участниците, които са пълни и отговарят на всички предварително обявени изисквания, ще се допуснат до разглеждане и класиране по цена.
Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”.

Всяка оферта, която е допусната до оценяване, получава комплексна оценка (КО), която се формира от получените точки по отделните показатели, както следва:Показател – П

(наименование)

Максимално възможен бр. точки

Относителна тежест в КО

1. Техническо предложение –П1

100

50%

2. Ценово предложение –П2

100

50%Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” (КО), за всеки участник е: КО = П1х 50 % + П2х 50 %

Комплексната оценка се изчислява, след като се разгледат и оценят показателите, от които се формира комплексната оценка.
Методика за разглеждане и класиране на офертите.
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и на изискванията на ЗОП подлежат на комплексна оценка за определяне на „икономически най-изгодната оферта”.
1. Оценка по Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1

Показател П1 – Техническо предложение е с относителна тежест в комплексната оценка 50 %
Показател Техническо предложение-П1 се състои от два подпоказатели:

 1. Подпоказател А: Технологична последователност на строителните процеси, който е с максимален брой точки 60 при определяне на оценката по П1 (Техническо предложение)
 1. Подпоказател Б : Управление на риска, който е с максимален брой точки 40 при определяне на оценката по П1 (Техническо предложение)

За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П1 е 100 точки;


Показател П1 се определя от сбор на подпоказатели А и Б:

П1 = А + Б, Където:
Подпоказател

Макс. бр. Точки

А.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

60

Б.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

40

ОБЩО:

100

Всеки един от техническите подпоказатели (А и Б), от които се формира общата оценка на показател П1, се оценява поотделно.
  1. Оценяване на офертата по Подпоказател А: Технологична последователност на строителните процеси:

Оценката по този подпоказател се поставя въз основа на представеното от участника:

1.Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

3. Организация и подход на изпълнение;

4. Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката;

5.Съответствие на диаграмата за разпределение на работната ръка с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката;


Брой точки, които може да получи съответната офертата при оценяването й по подпоказател А: “Технологична последователност на строителните процеси “са 60 (шестдесет) точки, 30 (тридесет) точки и 10 (десет) точки.
При оценяване на офертата по Подпоказател А за целите на настоящата методика, използваните по-долу определения следва да се тълкуват, както следва:

Ясно“ посочване на отделните етапи и видове СМР : Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;

Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания; „Детайлно“да се счита за синоним на „подробно“.

Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“Офертата получава 60 точки, когато в техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание.

-Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение.

-От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора, оборудване и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на предмета на поръчката и предложения в офертата начин за нейното изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката и посочените материали отговарят на качеството съгласно приложимите за тези материалио стандарти.

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график и диаграма на работната ръка.
Офертата получава 30 (тридесет) точки, когато в техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани по- общо и окрупнено;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана;

-Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта не е най-подходяща , за да се гарантира изпълнение на строителството до посочената в документацията крайна дата за неговото изпълнение.

- Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, но не е посочил приложимите стандарти за качество на тези материали.


Офертата получава 10 (десет) точки, когато е налице някое от следните обстоятелства:

-Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;

-Участникът не е описал всички етапи на изпълнение;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката;

- Налице е констатирано пълно несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график и диаграма на работната ръка.


Формиране на оценката по подпоказател А:
Всеки член на комисията поставя оценка на всяка оферта, допусната до оценяване, като определя броя точки, които поставя на офертата съгласно настоящата методика и излага мотиви за поставената оценка.
Оценката, която получава всяка оферта по подпоказател А, се определя като средноаритметична стойност от оценките, поставени от членовете на комисията на съответната оферта се представя в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Получената оценка по подпоказател А участва във формиране на общата оценка на съответната оферта по Показател П 1 “ Техническо предложение”


1.2.Оценяване на офертата по подпоказател Б: Управление на риска:

Оценката по този подпоказател се поставя, като се вземат предвид предложенията на участниците за управление на дефинираните по-долу рискове от възложителя , които могат да възникнат при изпълнението на договора и да повлият върху изпълнението на поръчката или върху качеството на предлаганите технологии и/или организация на изпълнение на строежа, или на отделни строителни и монтажни работи:

1. Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.

4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

5. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

За целите на настоящата методика, факторите, които ще се вземат предвид при оценяване на офертите по подпоказател Б „Управление на риска” са:1. Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове;

2.Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

3.Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;

4.Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.
Брой точки, които може да получи съответната офертата при оценяването й по подпоказател Б: „Управление на риска” са 40 (четиридесет) точки, 20 (двадесет) точки и 5 (пет) точки.
Офертата получава 40 (четиридесет) точки, когато в техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;


Офертата получава 20 (двадесет) точки, когато в техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му.
Офертата получава 5 (пет) точки, когато в техническата оферта е налице едно от следните обстоятелства:

- Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;

- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
Формиране на оценката по подпоказател Б:
Всеки член на комисията поставя оценка на всяка оферта, допусната до оценяване, като определя броя точки, които поставя на офертата съгласно настоящата методика и излага мотиви за поставената оценка.
Оценката, кото получава всяка оферта по подпоказател Б се определя като средноаритметична стойност от оценките, поставени от членовете на комисията на съответната оферта и се представя в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.
Получената оценка по подпоказател Б участва във формиране на общата оценка на съответната оферта по Показател П 1 “ Техническо предложение”

1.3.Обща оценка по Показател 1

След като са изготвени оценките по подпоказател А и подпоказател Б, се изготвя общата оценка по П1.


Общата оценка по показател П1 се формира от сбора на оценките по двата подпоказателя, в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая, а именно:
П1= Получената оценка на офертата по Подпоказател А „Технологична последователност на строителните процеси” + получената оценка на офертата по Подпоказател Б „Управление на риска”.

2.Оценка по Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2

Максимален брой точки по показателя – 100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.


Важно: Ценовите предложения на всички участници се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

При разлика между посочената цена с цифри и посочената цена словом, се приема изписаната цена с думи.


Между посочената обща цена за изпълнение на СМР и посочената цена на отделните видове СМР в количествено-стойностната сметка не може да има разлика.
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, която е по-висока от посочената в настоящата документация прогнозна стойност за изпълнение на обществената поръчка.

3.Изготвяне на комплексна оценка:
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.
След като са оценени офертите по П1 и П2 се изчислява комплексната оценка на всяка оферта по формулата:
КО = П1х 50 % + П2х 50 %
4.Определяне на икономически най-изгодна оферта:
За икономически най-изгодна оферта се класира офертата получила най-голям брой точки по направената комплексна оценка съгласно тази методика.
Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 точки.
Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. Ако определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, на основание чл. 71, ал. 4 от ЗОП за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
В случай, че офертата не може да се определи по реда на чл.71, ал.4 от ЗОП, на основание чл.71, ал.5 от ЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане и класиране на офертите, провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

IX. Краен срок за получаване на офертите.Отваряне на офертите
Краен срок за получаване на офертите : 16.06.2015г. до 14.30 часа на адрес: в деловодството на Община Земен на адрес: гр. Земен, п.к. 2240, община Земен, обл. Перник, ул."Христо Ботев"№ 3
Отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени в 11,00 часа на 17.05.2015 г., в сградата на Община Земен от комисия, назначена от Възложителя по реда на ЗОП.


Х.НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ
По всички неуредени въпроси относно настоящата обеществена поръчка се прилагат разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП.

РАЗДЕЛ ВТОРИ- ПРИЛОЖЕНИЯ:

Образците на документи, съдържащи се в раздел втори са препоръчителни образци за изготвяне на офертата, с изключение на количествено-стойностната сметка, която трябва да се попълни (остойности) от участника по образеца, приложен към документацията.


Възложителят ще приема всеки документ, който е представен от участник в процедурата в различна форма от приложените към документацията препоръчителни образци, ако същият отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация.
Забележка: При представяне на банкова гаранция в друг образец от приложените образци към документацията, същата трябва да е издадена при същите условия и срок на валидност, каквито са посочени в приложения образец за съответната банкова гаранция.

Приложение № 1 – Техническо задание


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
  2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
  2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
  2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
  2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
  2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
  2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
  2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


  Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница