Община земен tехническо заданиестраница18/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Акустична обстановка


Съгласно Закона за защита на шума в околната среда, РИОСВ контролира промишлени обекти, източници на шум в околната среда, с цел спазване на граничните стойности за нива на шум в съответните зони и територии, както и в най-близките места за въздействие. Задължение за провеждане на собствен мониторинг на шум в околната среда и представяне на резултатите от тях, имат единствено предприятията с издадени комплексни разрешителни по смисъла на Закона за опазване на околната среда. На територията на община Земен няма обекти с издадени комплексни разрешителни, както и промишлени източници с дейности, създаващи риск от наднормени нива на шум в околната среда. Въпреки това шумовото замърсяване в населените места е не по-маловажен проблем от останалите замърсители.

За община Земен източници на шум се явяват ЖП и автотранспорта. През територията на общината преминават пътища от ІІІ клас. Железопътният транспорт създава проблеми за град Земен.

Като цяло може да се отбележи, че на територията на общината не съществуват проблеми, свързани с осигуряването на нормална акустична обстановка за населението на общината. За подобряване на акустичното състояние на общината могат да се проведат различни мероприятия – извършване на ремонт на пътища и линейно засаждане на дървета по протежение на основните пътни артерии.

От ОУП да се изискат изследвания и при необходимост да се търсят подходящи решения.

 1. Радиация


РИОСВ – Перник измерва радиационния гама – фон като мощност на еквивалентната доза и стойностите му са в необходимия интервал. През годините досега не са констатирани значими промени в стойностите.

Чрез ОУП да се изискат необходимите изследвания и при необходимост да се търсят подходящи решения за възниквалия проблем.


 1. ПРИЛАГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА

 1. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО


Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват условията, при които може да се изменя планът, задължителните изисквания към подробните устройствени планове /ПУП/, допустимите натоварвания на териториите и др.

Правилата и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на общината да имат следните принципна структура и съдържание: • Видове устройствени зони, въведени с плана, и устройствените им режими - регламентация на устройствените зони /набор от дейности, граници, правила за устройство, нормативи за застрояване и т.н./;

 • Видове самостоятелни терени с устройствен режим, въведени с плана, и устройствените им режими, ако въвеждането на такива се налага;

 • Специални изисквания при устройството и застрояването на устройствените зони;

 • Специфични правила и нормативи за устройството на общинската територия /съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2 на ЗУТ/, както и на прилежащата морска акватория;

 • Последващо устройствено планиране на територията на общината;

 • Наблюдение, поддържане, отчитане на прилагането на плана;

 • Създаване на критерии за необходимостта от изменение на ОУПО.
 1. Последващо устройствено планиране


Общият устройствен план на общината, съгласно разпоредбите на ЗУТ, има значението на основа на цялостното устройство на територията, като неговите предвиждания са задължителни за последващите подробни устройствени планове. В този смисъл в правилата за прилагането му следва да се включат конкретни изисквания към подробното устройствено планиране, съобразно спецификата и потребностите на отделните територии и/или планираните операции.

С правилата за прилагане могат да се определят още допустимите отклонения от предвижданията на ОУПО, условията, при които той може да се изменя и други налагащи се изисквания.

Планът следва да определи целесъобразна последователност на изработването на последващите подробни планове, като отчете приоритетите в обществения интерес, мащабите на инвестиционната активност по територии и потенциалните заплахи за компрометиране на ресурси или публични мероприятия.

За изработване на подробните планове е необходимо да бъдат осигурени кадастрални карти. 1. Изисквания, свързани с етапното реализиране на устройствените мероприятия


ОУПО следва да съдържа раздел по въпросите на реализацията на основните устройствени мероприятия, свързани с публични инвестиции. Разделът трябва да отговори на следните изисквания:

- да посочи приоритетните задачи по системи и проблемни сфери: транспортна инфраструктура; системи на техническата инфраструктура; компенсационни мерки по отношение на околната среда; социални ангажименти на общинското ръководство; усвояване /урбанизиране/ на нови територии.

Приоритетността следва да отчита приети общински, областни и национални стратегии, планове и програми. Възможно е, въз основа на предвижданията на ОУПО, да се инициира промяна в цитираните документи.

Планът трябва още да определи взаимните връзки между приоритетите на отделните системи и проблемни сфери; да посочи най-общата последователност на реализиране на приоритетните задачи; да оцени пригодността на наличните подробни устройствени планове като основа за извършване на необходимото инвестиционно проектиране и да предложи програма за обновяване на плановата основа. 1. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ


Изработването на проекта за ОУПО се основава на проучванията и анализите, включени в настоящите Изисквания, както и на информация по отношение междувременно настъпилите промени във:

 • Фактическото земеползване /по-крупни промени на предназначението На поземлени имоти и инвестиционни реализации/;

 • Екологическата и физикогеоложката обстановка и състоянието на природните ресурси, в т.ч. данни от специализирани проучвания/замервания от страна на компетентните органи; изпълнени мероприятия, свързани с опазването на околната среда;

 • Промени в статута и/или режимите, отнасящи се за територии и обекти под особена териториално устройствена защита;

 • Планове, програми и др. документи, както и проекти за нови документи, имащи отношение към устройството на общинската територия;

 • Друга необходима информация, достъпна чрез общинската администрация.
 1. Общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;

 2. Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;

 3. Извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична, държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;

 4. Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

 5. Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

 6. Териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ.

 1. Каталог: files -> files
  files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
  files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
  files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
  files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
  files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
  files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
  files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
  files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница