Община земен tехническо заданиестраница2/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

УВОД


Община Земен се намира в границите на „Северна и Югоизточна България” от ниво NUTS I, Югозападен район за планиране от ниво NUTS II и е включена в административните граници на област Перник ниво NUTS III, съгласно общата класификация за статистически цели на териториалните единици NUTS и Закона за регионално развитие /ЗРР/ на Република България. Териториалната структура на община Земен, граничи с тези на общините Радомир, Ковачевци, Кюстендил, Брезник, Трън и Трекляно.

Фигура 1. Статистически райони според класификацията на териториалните единици за статистически цели в България /NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3/

Община Земен обхваща територия от 253 942 кв2. и заема 10,6 % от територията на област Перник. Тя е една от най-малките по площ общини заедно с Ковачевци в рамките на областта. В общината са разположени 18 населени места /град Земен и селата Беренде, Блатешница, Враня стена, Габровдол, Горна Врабча, Горна Глоговица, Дивля, Долна Врабча, Еловдол, Жабляно, Калотинци, Мурено, Одраница, Падине, Пещера, Раянци, Смиров.

За територията са в сила и предстоят да бъдат актуализирани система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие по смисъла на Закона за регионално развитие. Реализациите на предвижданията на стратегическите документи, включително евентуалното им финансиране по оперативни програми на ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена планова основа. За осигуряване на тази основа, Законът за устройство на територията регламентира възможността за изработване на общ устройствен план на община /ОУПО/, който обхваща населените места в общината и техните землища. Предназначението на този планов документ е дефинирано по-подробно в чл. 106 от ЗУТ.

Ръководството на община Земен, отчитайки първостепенната важност на описаните по-горе обстоятелства, оценява потребността от основаване на бъдещото управление на общинската територия върху Общ устройствен план и стартира процедура по изработването му. Настоящият документ включва данни за физическата среда и основните дейности на територията, респективно проблемите на тяхното функциониране, и формулира целите, задачите и изискванията към ОУП на община Земен, съобразно положителните тенденции в развитието и обществените приоритети.

За изработването на настоящото Задание са проведени редица проучвания, които въз основа на направените изводи, обосновават изискванията към проекта за ОУПО:


 • Природо-географски условия и ресурси;

 • Културно наследство;

 • Териториална структура и земеползване;

 • Демография и трудов потенциал;

 • Икономически активности - състояние и тенденции;

 • Селищна мрежа и населени места;

 • Социална инфраструктура;

 • Транспортна инфраструктура;

 • Енергийни системи, водоснабдяване и канализация;

 • Състояние на компонентите на околната средa.

Анализът на състоянието и резултатите от гореописаните проучвания ще бъдат използвани при изработването на общия устройствен план на община Земен.

Изводите от проучванията и изисквания към проекта за ОУП на община Земен и ще се разгледат в следващите глави на заданието.
 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУПО

 1. Цели на плана


Основната цел на Общия устройствен план на общината е цялостното устройство на територията на общината. С общия устройствен план на общината следва да се определи общата структура и преобладаващото предназначение на територията, видът и предназначението на техническата инфраструктура, регламенти за опазването на околната среда и обектите на културното наследство.

Имайки предвид принципите на устойчивото развитие постигането на основната цел се предпоставя от изпълнението на следните цели: • Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по Закона за регионалното развитие /ЗРР/, а именно: Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 – 2022 г.; Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране 2014 - 2020г.; Областна стратегии за развитие на област Перник 2005 - 2015 г.; Общински план за развитие на община Земен. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на ОПР;

 • Съобразяване на предвижданията на ОУПО с документи за стратегическото планиране на пространственото развитие, а именно: Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.; Регионалната схема за пространствено развитие на Югозападен район за планиране; Регионалната схема за пространствено развитие на област Перник; Концепцията за пространствено развитие на община Земен;

 • Създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез стимулиране на публично-частното партньорство;

 • Осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на културно наследство;

 • Развитие на основните функционални системи - “Обитаване”, “Труд”, “Обслужване”, “Отдих”;

 • Създаване на ОУПО като инструмент за ползване на финансовите ресурсите на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, включително JESSIKA /Съвместно европейско подпомагане за устойчиво развитие на градските ареали/. 1. Задачи на плана


Основаващи се на формулираните цели на ОУПО може да се изведат следните задачите:

 • Определяне на общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните и структурните части;

 • Определяне преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана;

 • Определяне на разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

 • Определяне на териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство;

 • Определяне на териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

 • Определяне на териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне;

 • Съгласуване на общия устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;

 • Създаване на Специфични правила и нормативи за прилагане на ОУПО;

 • Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на последователност на реализирането им във времето.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница