Община земен tехническо задание


ИКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОСТИ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИстраница7/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

ИКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОСТИ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ


Община Земен може да се определи като малка териториална структурна единица, разположена в приграничните райони на България. Социално-икономическото развитие на общината до голяма степен се предопределя от географското местоположение и изградените взаимовръзки с останалите населени места в общината/областта. Трябва да бъде отчетен и факта, че общината е в близост до границата със Сърбия и до столичния агломерационен ареал, което може да бъде разглеждано като добро геополитическо местоположение. Важно значение за развитието на икономиката на общината има железопътната гара, която минава през град Земен, и която в миналото е била предпоставка за формирането на града като транспортен и стопански възел. Общината попада в категорията изостанал селски и планински район.

По отношение на Брутния вътрешен продукт на област Перник, след 2009 година се наблюдава тенденция на постепенно нарастване.Фигура 17. Брутен вътрешен продукт в област Перник за периода 2009-2011 г. в млн. лв. /Източник: НСИ/

За 2011 година областта формира едва 2,2% от брутния вътрешен продукт на района, което се дължи на силното присъствие на област София /столица/. Югозападният район е най-прогресивно развиващия се в България, като покрива 75% от средното за ЕС-27 за БВП на човек от населението.

За 2011 година в областта произведеният брутен вътрешен продукт на човек от населението 6078.0, което спрямо другите области в района е по-високо само от това на област Кюстендил. В сравнение със София, произвежданият БВП на човек на населението е 4 пъти по-ниско.

Брутната добавена стойност бележи ръст от 11,8% за периода 2009-2011 година.

Фигура 18. Брутна добавена стойност в област Перник за периода 2009-2010 година /в млн. лв./ /Източник: Районите, областите и общините на България 2012 г./Фигура 19. Разпределение на БДС по сектори за 2011 година /%/ /Източник: Районите, областите и общините на България 2012 г./

Приносът на общината към развитието на земеделието може да се отчете като малък.

Икономиката на общината включва предимно микропредприятия до 9 заети. Средните нетни приходи от дейността на фирмите в общината са по-високи единствено от тези на община Ковачевци.

В областта се наблюдават териториални и социално-икономически диспаритети /различия/ между развитието на различните териториални единици. Община Земен се очертава като една от по-слабо развитите общини в областта.

През 2011 година се наблюдава повишаване на нетните приходи на предприятията. Задържането на тази тенденция и по-нататъшен принос ще бъде признак за излизане от стагнацията в общината. Свиването на пазара ограничава фирмите и техните инвестиции ДМА с цел ограничаване на разходите. Това повлиява върху качеството на продукцията и производителността на труда, както и върху конкурентоспособността на местните фирми и намирането на пазари за реализиране на продукцията.

По отношение съотношението на разходите по ДМА спрямо нетните приходи от продажби за 2011 г. община Земен има показатели по-високи от средните за страната.

Икономическата активност в община Земен е ниска и е необходимо да се създадат подходящи инструменти и политики за привличане на инвеститори и насърчаване на предприемачеството, което да стимулира местната икономика.

Общината има възможност да използва местните ресурси за развитие на туризма, което може да окаже благоприятно въздействие в обезлюдяващите се населени места в периферните райони на общината.

Анализ на икономиката по отрасли

Леката промишленост е в основата на развитието на местната икономика, докато селското стопанство има сравнително по-малко значение за общината.Селско стопанство

По отношение на условията за развитие в селското стопанство, те са по-благоприятни за развитието на животновъдството. Пресеченият релеф и тежките по механичен състав почви представляват пречка пред развитието на селското стопанство. Има благоприятни условия за отглеждане на овошки, лозя и картофи, но не и за развитие на интензивно земеделие

В пространствения обхват на общината стопанствата са дребни, разпокъсани и малко на брой. Кооперациите са малко, селското стопанство се движи основно от арендатори и самостоятелни земеделски производители.

Растениевъдството е представено от зърнени и технически култури – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, отглеждат се зеленчуци – домати, краставици, пипер, картофи и плодове – ябълки, круши, череши, ягоди.

Животновъдството е развито в малки частни стопанства, като се отглеждат предимно крави и овце. Местната фирма „Вамид 2002“ ООД – мандра, овцеферма и кравеферма. Фирмата е със затворен цикъл на производство – от фуража, през отглеждането на животните, добива и преработка на млякото, до собствена магазинна мрежа, като се развива и в областта на биопроизводството. По предназначение, за овцеферми са отредени 9 имота с площ 40 дка, за птицеферма – 1 с площ половин дка.

Има сформирана Местна Инициативна Група „МИГ Радомир-Ковачевци-Земен”, като членове на Сдружението са 21 физически лица, представители на гражданския сектор, бизнеса и публичната власт. Стратегията за местно развитие на МИГ „Радомир-Ковачевци-Земен” е одобрена за финансиране с договор от 2012 година.

Перспектива за развитие на територията на общината има биопроизводството, предпоставки за което са чистата и запазена околна среда. Съчетаването на земеделието и туризма също е възможност, която може да създаде работни места и да окаже позитивно влияние върху местната икономика.

Горското стопанство е от важно значение за общината. Планинският и полу-планински район, в който тя е разположена предполага наличието на горски ресурси, които да се използва за дърводобив, развитие на ловен туризъм, отдих и спорт.

Преобладават горите с издънков произход, разстроена структура и нискокачествена продуктивност. Около 20 – 22% от горския фонд се залесява, но горите се използват основно за дърводобив, за огрев и целулоза. Горските екосистеми в Община Земен се стопанисват от ДЛ Земен.

Територията, предназначена за нуждите на горското стопанство представлява 54% от територията на общината или 133425.703 дка, като е разпределена в 8033 имота.

Събирането и обработката на диви плодове, гъби и билки, както и пчеларството имат неразвит потенциал. В Земен има временни изкупвателни пунктове. Пчеларството е много перспективно, но са необходими инициативи за осигуряване на адекватни пазари на продукцията.Преработваща промишленост

Преработващата промишленост на територията на общината е представена от производство на вар и варови разтвори, каменно-трошечни материали, огнеупорна глина, строителни материали. Тези производства са базирани на наличните в общината нерудните полезни изкопаеми, а именно варовици, глина, хума, бигор и пр. По поречието на р. Струма и р. Треклянска се намират големи количества глина, които са подходящи за производство на тухли, керемиди и т.н.

Според Стратегията за местно развитие на МИГ на общините Радомир-Ковачевци-Земен, работещите фирми на територията на община Земен са 70.

Представител на местния бизнес е фирмата „Кариери и Вародобив – АД“. Фирмата има концесия за експлоатация на подземни богатства и варовици от находище „Земен“, участък „Турско усое“ с концесионна площ 186 025 кв. м. Произвежда се негасена вар, инертни материали, бетон и бетонови елементи. Продуктите се използват за пътно строителство, жилищни сгради, индустриални обекти и други инфраструктурни обекти.2 Фирмата осигурява 75 постоянни работни места. Добивът на вар за строителството е традиционен поминък за общината.

ЕТ "ЕМ - СТРОЙ" разполага с варово стопанство, произвежда и пакетира варови разтвори, занимава се и с извършване на строително-ремонтни дейности - изграждане на жилищни сгради, както и с търговия на строителни материали.

„ВЕС-Строй “ ЕООД работи по поддържане и почистване на общинската пътна мрежа.

Добивната промишленост е представена и от добив на глина. Находището се намира в района на с. Жабляно, като се добиват керамични и огнеупорни глини. Фирмата, която извършва дейността е „Жабляно АД“ .

Леката промишленост е представена от фирма „Спортпром шус“ ЕООД, с около 100 работници и специалисти. Годишно се произвежда около 700 хил. чифта чехли за износ в Италия.

„Елпром ИЕП“ АД, произвежда основно електроизолационни материали и електротехнически изделия от стъклени влакна. Фирмата се помещава и се стопанисва от „Елпром ИЕП“ АД, град София.

Фирмите са предимно микропредприятия в сферите на услугите. Необходима е диверсификация на икономиката и насърчаване на предприемачеството.Икономическите показатели предопределят слаби позиции на общината в Югозападния район за планиране и страната.

Нетните приходи от продажби в общината се формират главно от микро, предприятия.

С ОУПО е необходимо точно и ясно да се локализират всички производствени зони.. Да се определи възможността им за разрастване. Да се осигурят необходимите транспортни връзки, без да се нарушава структурата на населените места. Да се осигурят необходимите санитарно-хигиенни зони и да се търси решение на екологичните проблеми чрез правилата и нормативите и последващите устройствени планове.

Политиката на общината е насочена към създаване на възможности за инвестиране – предлагане на терени и други обекти общинска собственост, териториално-селищно устройство и други услуги.

При повишаване на качеството и разнообразието на туристическите услуги - създаване на еко пътеки, ловен и друг вид туризъм, могат да се създадат благоприятни условия за развитие на туризма и икономиката в пределите на общината.

Чрез ОУПО има възможност за изследване и определяне на такива места и пространства, подходящи за развитие на такъв тип дейност и обезпечаването им с необходимата транспортна и техническа инфраструктура.

С ОУПО да се определят територии благоприятни, с добра пътна и техническа инфраструктура, за ситуиране на обекти на туристическата инфраструктура.


 1. Каталог: files -> files
  files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
  files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
  files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
  files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
  files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
  files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
  files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
  files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница