Общинска администрация -асеновградстраница1/7
Дата31.03.2018
Размер1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АСЕНОВГРАДАКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Филтър: Актове , от акт N:3926 до акт N:4164
Към дата 22.06.2012 10:54:59

Приложение N:4

Към Чл.2, т.4 и Чл.23
N: по ред

Номер на акта

Дата на акта

Местонахождение


Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

Разпоредителни действия с имота

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3926


13.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Корията"

поз.им.№ 00702.5.362 по кад.картаПоземлен имот № 00702.5.362/нула,нула,седем,нула,две.пет.триста шестдесет и две/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 2617 кв.м /две хиляди шестотин и седемнадесет кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:друг вид нива, V категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

2

3927


13.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Динкарасъ"

поз.им.№ 00702.6.278 по кад.картаПоземлен имот № 00702.6.278 /нула,нула,седем,нула,две.шест.двеста седемдесет и осем/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 802 кв.м /осемстотин и два кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти, ІІІ категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

3

3928


13.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Динкарасъ"

поз.им.№ 00702.6.369 по кад.картаПоземлен имот № 00702.6.369 /нула,нула,седем,нула,две.шест.триста шестдесет и девет/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 900 кв.м /деветстотин кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти, ІІІ категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

4

3929


13.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Динкарасъ"

поз.им.№ 00702.6.379 по кад.картаПоземлен имот № 00702.6.379 /нула,нула,седем,нула,две.шест.триста седемдесет и девет/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 1887 кв.м /хиляда осемстотин осемдесет и седем кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:друг вид земеделска земя, ІІІ категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

5

3930


13.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Кавакалтъ"

поз.им.№ 00702.7.3 по кад.картаПоземлен имот № 00702.7.3 /нула,нула,седем,нула,две.седем.три/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 1228 кв.м /хиляда двеста двадесет и осем кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти, ІV категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

6

3931


13.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Кавакалтъ"

поз.им.№ 00702.7.12 по кад.картаПоземлен имот № 00702.7.12 /нула,нула,седем,нула,две.седем.дванадесет/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 1706 кв.м /хиляда седемстотин и шест кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти, ІV категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

7

3932


13.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Кавакалтъ"

поз.им.№ 00702.7.105 по кад.картаПоземлен имот № 00702.7.105 /нула,нула,седем,нула,две.седем.сто и пет/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 281 кв.м /двеста осемдесет и един кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:друг вид земеделска земя, Х категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

8

3933


13.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Динкарасъ"

поз.им.№ 00702.7.227 по кад.картаПоземлен имот № 00702.7.227 /нула,нула,седем,нула,две.седем.двеста двадесет и седем/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 160 кв.м /сто и шестдесет кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти, ІІІ категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

9

3934


13.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Кавакалтъ"

поз.им.№ 00702.7.269 по кад.картаПоземлен имот № 00702.7.269 /нула,нула,седем,нула,две.седем.двеста шестдесет и девет/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 345 кв.м /триста четиридесет и пет кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя ІІІ категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

10

3935


13.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Кавакалтъ"

поз.им.№ 00702.7.283 по кад.картаПоземлен имот № 00702.7.283 /нула,нула,седем,нула,две.седем.двеста осемдесет и три/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 7117 кв.м /седем хиляди сто и седемнадесет кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти, ІІІ категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

11

3938


15.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Капсида"

поз.им.№ 00702.8.19 по кад.картаПоземлен имот № 00702.8.19 /нула,нула,седем,нула,две.осем.деветнадесет/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 206 кв.м /двеста и шест кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти, ІІІ категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

12

3939


15.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Капсида"

поз.им.№ 00702.8.231 по кад.картаПоземлен имот № 00702.8.231 /нула,нула,седем,нула,две.осем.двеста тридесет и едно/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 228 кв.м /двеста двадесет и осем кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:друг вид земеделска земя, ІІІ категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

13

3940


15.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Чолдуба"

поз.им.№ 00702.4.50 по кад.картаПоземлен имот № 00702.4.50 /нула,нула,седем,нула,две.четири.петдесет/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 1552 кв.м /хиляда петстотин петдесет и два кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нелесопригодна площ-дървесна растителност, храсти, ІІІ категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

14

3941


15.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Бяла вода"

поз.им.№ 00702.9.14 по кад.картаПоземлен имот № 00702.9.14 /нула,нула,седем,нула,две.девет.четиринадесет/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 1712 кв.м /хиляда седемстотин и дванадесет кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, ІІІ категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

15

3942


15.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Бяла вода"

поз.им.№ 00702.9.103 по кад.картаПоземлен имот № 00702.9.103 /нула,нула,седем,нула,две.девет.сто и три/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 1921 кв.м /хиляда деветстотин двадесет и един кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, ІІІ категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

16

3943


15.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Катърли баир"

поз.им.№ 00702.10.48 по кад.картаПоземлен имот № 00702.10.48 /нула,нула,седем,нула,две.десет.четиридесет и осем/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 532 кв.м /петстотин тридесет и два кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти, ІV категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

17

3944


15.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Свети Илия"

поз.им.№ 00702.11.116 по кад.картаПоземлен имот № 00702.11.116 /нула,нула,седем,нула,две.единадесет.сто и шестнадесет/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 826 кв.м /осемстотин двадесет и шест кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти, ІІІ категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

18

3945


15.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Майръо"

поз.им.№ 00702.12.94 по кад.картаПоземлен имот № 00702.12.94 /нула,нула,седем,нула,две.дванадесет.деветдесет и четири/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 499 кв.м /четиристотин деветдесет и девет кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти, V категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

19

3946


27.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Майръо"

поз.им.№ 00702.12.98 по кад.картаПоземлен имот № 00702.12.98 /нула,нула,седем,нула,две.дванадесет.деветдесет и осем/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 539 кв.м /петстотин тридесет и девет кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти, V категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

20

3947


27.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Лакова"

поз.им.№ 00702.16.6 по кад.картаПоземлен имот № 00702.16.6 /нула,нула,седем,нула,две.шестнадесет.шест/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 4237 кв.м /четири хиляди двеста тридесет и седем кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, V категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

21

3948


27.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Лакова"

поз.им.№ 00702.16.34 по кад.картаПоземлен имот № 00702.16.34 /нула,нула,седем,нула,две.шестнадесет.тридесет и четири/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 661 кв.м /шестотин шестдесет и един кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, V категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

22

3949


27.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Лакова"

поз.им.№ 00702.16.36 по кад.картаПоземлен имот № 00702.16.36 /нула,нула,седем,нула,две.шестнадесет.тридесет и шест/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 2210 кв.м /две хиляди двеста и десет кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, V категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

23

3950


27.02.2012

гр. Асеновград,Област Пловдив, м."Баделема"

поз.им.№ 00702.18.1 по кад.картаПоземлен имот № 00702.18.1 /нула,нула,седем,нула,две.осемнадесет.едно/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 1190 кв.м /хиляда сто и деветдесет кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, ІІІ категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

24

3952


27.02.2012

с.Тополово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Турско гробе"

поз.им.№ 72789.107.37 по кад.картаПоземлен имот № 72789.107.37 /седем,две,седем,осем,девет.сто и седем.тридесет и седем/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 2916 кв.м /две хиляди деветстотин и шестнадесет кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива

чл.12, ал.5 от ЗОС

25

3953


28.02.2012

гр. Асеновград, Област Пловдив, м."Асенова крепост"

поз.им.№ 00702.24.19 по кад.картаПоземлен имот № 00702.24.19 /нула,нула,седем,нула,две.двадесет и четири.деветнадесет/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 1823 кв.м /хиляда осемстотин двадесет и три кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Х категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

26

3954


28.02.2012

гр. Асеновград, Област Пловдив, м."Асенова крепост"

поз.им.№ 00702.24.20 по кад.картаПоземлен имот № 00702.24.20 /нула,нула,седем,нула,две.двадесет и четири.двадесет/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 4180 кв.м /четири хиляди сто и осемдесет кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Х категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

27

3955


28.02.2012

гр. Асеновград, Област Пловдив, м."Асенова крепост"

поз.им.№ 00702.24.51 по кад.картаПоземлен имот № 00702.24.51 /нула,нула,седем,нула,две.двадесет и четири.петдесет и едно/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 1000 кв.м /хиляда кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Х категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

28

3956


28.02.2012

гр. Асеновград, Област Пловдив, м."Асенова крепост"

поз.им.№ 00702.24.71 по кад.картаПоземлен имот № 00702.24.71 /нула,нула,седем,нула,две.двадесет и четири.седемдесет и едно/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 517 кв.м /петстотин и седемнадесет кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: овощна градина, Х категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

29

3957


28.02.2012

гр. Асеновград, Област Пловдив, м."Чакъла"

поз.им.№ 00702.24.133 по кад.картаПоземлен имот № 00702.24.133 /нула,нула,седем,нула,две.двадесет и четири.сто тридесет и три/ по кад.карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 3495 кв.м /три хиляди четиристотин деветдесет и пет кв.м /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, Х категория

чл.12, ал.5 от ЗОС

30

3959


29.02.2012

с.Манастир, Община Лъки, Област Пловдив, м."Пранговото"

имот № 214017 по картата на землището на с.Манастир9048/9734 идеални части /девет хиляди нула четиридесет и осем върху девет хиляди седемстотин тридесет и четири идеални части /, равняващи се на 9.048 дка /девет цяло нула четиридесет и осем дка/от имот с № 214017 /двеста и четиринадесет нула седемнадесет/ по картата на възстановената собственост на землището на с.Манастир, Община Лъки с ЕКАТТЕ 46989 /четири, шест, девет, осем, девет/, местност "Пранговото".Целият имот е с площ от 9.734 дка / девет дка седемстотин тридесет и четири кв.м/, начин на трайно ползване: дървопроизводителна площ.

Имотът попада в отдел 379 /триста седемдесет и девет/, подотдел "с", вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора и е образуван от бивш имот № 214003 /двеста и четиринадесет нула нула три/


Каталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1751 до акт N: 2000


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница