Общинска администрация сатовча област благоевградДата22.07.2016
Размер84.57 Kb.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

2950 с. САТОВЧА, ул. “Тодор Шопов” №37, тел. 07541 21-16,

факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg


У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Следните правила за прилагане на системата на делегирани бюджети на училищата на територията на община Сатовча, а именно:


СОУ - „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Сатовча

СОУ - „Христо Смирненски ” - с. Кочан

СОУ - „Христо Ботев” - с. Вълкосел

СОУ - „Св. Климент Охридски” - с. Слащен

ОУ - „Св. Св. Кирил и Методий” – с.Плетена

ОУ - „Св. Св. Кирил и Методий” - с.Долен

ОУ - „Светлина”- с. Крибул

ОУ - „Стефка Събчева” - с.Ваклиново

ОУ - „СВ. Паисий Хилендарски” - с. Боголин

ОУ - „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Туховище

ОУ - „Братя Миладинови” - с. Годешево

НУ - „Пейо Кр. Яворов” - с. Фъргово

НУ - „Васил Левски” - с. Осина

НУ - „Яне Сандански” - с. Жижево


Във връзка с прилагането на Чл.41а от ЗНП , Чл. 56 ал 1 до 3 от ПМС №3/15,01,2014 год. за изпълнението на ДБРБ за 2014 год.
1.Средствата се разпределят по формулата на база разходните стандарти, до размера приет от директорите на училища и утвърден от ПРБК / 82 % делегиране на база издръжка за брой ученик , 17.37 % - на базата на допълнителните компоненти на формулата, съгласно Чл.13 ал.1 до 4 от ПМС №3, и 0.63 % резерв за непредвидени разходи / .

2.Формирания резерв се разходва по формула приета от директорите на училища и утвърдена от ПРБК , а остатъка от този резерв към 15.11.2014 г. за съответната година се разпределя пропорционално на базата на брой ученик към същата дата на училищата от група „ Г „ за закупуване на дизелово гориво за отопление.

3.С оглед правилното разпределяне на средствата директорите декларират точния брой ученици към всяко последно число на месеца, заедно с представянето на отчетите по т.10 и в случаи на преместване на ученик в друго училище в общината – се извършва корекция в бюджетите на двете засегнати училища от месеца – следващ месеца на преместването.

4.Целевите средства - стипендии, транспорт на ученици и учители, учебници и помагала, здравни кабинети, КР и др. целеви средства /за които има отделно регламентиран ред и условия за разпределяне от МФ или МОМН, се използват за целите посочени в нормативните документи и разпоредителни писма.

5.Общината провежда процедура за превоз на ученици, съгласно броя на пътуващите ученици до 16 год. – заявени от директорите на приемните училища, съгласно Наредба № 2 на МИЕТ.

6.При извършване на текущ ремонт, директорът се задължава да предостави на ПРБК заверено копие от акта за извършени СМР – 7 дни преди изтичане на отчетния период, в който ПРБК назначава 3 – члена комисия за проверка и приемане на извършените разходи.

7.При доставка на материали и горива да се спазват изискванията на ЗОП и принципа на най ниската цена и добро качество.

8.Директорите разработват проектобюджета на училищата, по дейности и параграфи по приходната част формирана на базата на средствата съгласно приетата формула за разпределяне и от собствени приходи и разходната част по видове разходи, след,, което го предоставят за утвърждаване на ПРБК в срок до 31.03.2014. год.

9.Директорът уведомява ПРБК в срок до 3 дни след изтичане на отчетния период, за извършените компенсирани промени между отделните разходни параграфи с изключение на заложените и предварително одобрени с Решение на ОС средства за КР.

10.Директорите спазват стриктно рамката на приетия и утвърден бюджет по дейности и сроковете за отчитане както следва:

а/ месечен отчет за касовото изпълнение – до 3-то число на месеца следващ отчетния период, по параграфи по ЕБК.

б/ Тримесечен отчет - включващ оборотна ведомост и баланс – до 10-то число на месеца следващ отчетния период.

в/ Месечна рекапитулация за начислените РЗ и осигурителни вноски – до 10-то число на месеца следващ отчетния период.

г/ Справка за разходите за закуска на ученици – до 3-то число на месеца следващ отчетния период. / тримесечие / - без средищните училища.

д/ Справка по параграфи за допълнителни приходи от наеми, услуги, дарения и др. трансфери.

е/ Справка аз постъпилите средства по програма за временна заетост /ПВЗ/ и съответно направените разходи за РЗ и ДОО – до 3-то число на месеца

11.Директорите носят отговорност за поддръжката на сградния фонд- общинска собственост.

12.При реализирани икономии - директора прехвърля преходния остатък в следващата година,отнасяйки го в резерв, за капиталови разходи, текущ ремонт и др.

13.Реализира и отчита собствени приходи по параграфи от ЕБК, от наеми и други приходи от стопанисване на общинско имущество, от допълнително предоставени административни услуги, от спечелени проекти и дарения, като в сроковете предвидени за предоставяне на отчети ( т.10 ) – представя и аналитична информация за размера на допълнителните приходи.

14. Директорът сам определя и утвърждава структурата и броя на педагогическия и обслужващ персонал и преподавателската натовареност, обезпечавайки прилагането на учебния план, съобразно утвърдения бюджет на училището, сключва и прекратява трудови правоотношения.

15. Определя размера на индивидуалните заплати, допълнителните и др. плащания по КТ и др.нормативни документи, касаещи средствата за заплати – в рамките на делегирания бюджет.

16. Организира доставка на учебници и учебни помагала за учениците от 1-ви до 7-ми клас, спазвайки разпоредбите на ЗОП, ПМС №104/10.05.2003г. и ПМС №14/01.02.2008г.

17.Провежда търгове за доставка на стоки,услуги и ремонтно строителни работи съгласно ЗОП.

18. Училищата разработват и приемат СФУК и правила за прилагането им.

18.ПРБК намалява субсидията за съответното училище при намаляване броя на учениците до размера на средствата разпределени чрез формулата, пропорционално на месеците на база последната информация по системата АДМИН на МОМН.

20. Начисляват и внасят необходимите данъци и осигурителни вноски в сроковете предвидени по действащото в момента законодателство.

21. Предоставят необходимата информация на НАП, чрез декларации обр. 1 и обр. 6 в сроковете предвидени от Наредба № Н-8, както и необходимите справки за НСИ.

22. Директорите сключват договори за застраховане на сградния фонд на училищното заведение съгласно ЗОС.

23. Директорът утвърждава план за намаляване на разходите (в случаи на преразход над 1/12 част от годишния бюджет) и в 7 дневен срок уведомява ПРБК.

24. Кметът на общината може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

Изготвил:

Илиян Атипов – директор дирекция ФСДКПОТ и главен счетоводителОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

2950 с. САТОВЧА, ул. “Тодор Шопов” №37, тел. Централа 07541 21-16,

факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg

ЗАПОВЕД

067/ 21.02.2014г.

На основание § 5, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България,касаеща промените в Чл.41а на ЗНП, както и с предварителното обсъждане с директорите на учебни заведения на територията на община Сатовча и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

I. Следната формула и правила за разпределение на средствата за образование, определени с единните разходни стандарти за издръжка и разпределяни съгласно § 5 ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗДБРБ и Чл.41а на ЗНП, както следва :

СФ = ( 82 % х ЕРС х БУ) + ДК за УПР- { (2,61% х М1) + (1,97% х М2 ) + (3,68% х С1) + (3,41% х С2) + (2.04% х С3) + (4.88 % х С4) + (3,42% х С5) + (7,53 % х Г1) + (48.44% х Г2) +(21,39% х Г4) ) + ( 0.63% Р )
1.СФ – Средства по формулата

2. ЕРС – Единен разходен стандарт

3. БУ – Брой ученици

4. ДК-УПР – 17.37%–допълнителни компоненти на формулата за условно-постоянни разходи, които са:

- малко училище – до 20 ученици обучавани в стара учебна база – М1 ( възстановяване на разликата от 18 % от остатъка на училището, след основната компонента + 360 лв.на бр. ученик)

- други малки училища – до 20 ученици. – М2 ( възстановяване на разликата от 18 % от остатъка на училището, след основната компонента + 50 лв.на ученик )


- средно големи училища от 21 до 120 ученици отдалечено до 3 км. от средищно училище и по-малко от 50 ученици. – С1 ( възстановяване на разликата от 18 % от остатъка на училището, след основната компонента + 110 лв.на бр. ученик)
- средно големи училища от 21 до 120 ученици отдалечено до 3 км. от средищно училище и повече от 50 ученици. – С2( възстановяване на разликата от 18 % от остатъка на училището, след основната компонента)
- средно големи училища от 21 до 120 ученици отдалечено над 10км. от средищно училище, с осигурен специализиран транспорт и по-малко от 50 ученици. – С3 ( възстановяване на разликата от 18 % от остатъка на училището, след основната компонента + 50 лв.на ученик )
- средно големи училища от 21 до 120 ученици отдалечено от 5 до 10 км. от средищно училище и по-малко от 50 ученици и липса на удобен обществен или специализиран транспорт.- С4 ( възстановяване на разликата от 18 % от остатъка на училището, след основната компонента + 360 лв.на бр. ученик)
- средно големи училища от 21 до 120 ученици отдалечено над 20 км. от средищно училище и по-малко от 50 ученици. – С5 ( възстановяване на разликата от 18 % от остатъка на училището, след основната компонента + 110 лв.на бр. ученик)
- голямо училище от 121 до 250 ученици - Г1 ( възстановяване на разликата от 18 % от остатъка на училището, след основната компонента )
- голямо училище от 251 до 350 ученици – Г2 ( частично възстановяване на 90,1% от разликата от 18 % от остатъка на училището, след основната компонента )

- голямо училище над 350 ученици – Г3 ( частично възстановяване на 91,2% от разликата от 18 % от остатъка на училището, след основната компонента )5. Р – резерв за непредвидени и неотложни разходи0.63 %.
II.Формулата е задължителна за всички учебни заведения и не може да се променя до края на бюджетната година .
III.Средставата определени по формулата ще се превеждат от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити ( ПРБК) по банковите сметки на учебните заведения всеки месец до 10-то число.
IV. При промяна на броя на учениците ( при намаляване след последната информация по АДМИН) ПРБК удържа средствата и ги отнася в резерв.
V.Формираният резерв от 0.63 % да се изразходва само при следните случай:

1. При възникнали непредвидени ( не регулярни ) разходи произтичащи от:А) стихийни бедствия, които не се покриват от направените застраховки;
VI. Неизразходваните средства от резерва до 15.11.2014 год. на текущата година се разпределят пропорционално на брой ученик и се провеждат заедно с последната субсидия за м.12., но само в училищата с над 251 ученици, като същите се използват за закупуване на дизелово гориво за отопление.


Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

Изготвил:

Илиян Атипов – директор дирекция ФСДКПОТ и главен счетоводител


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница