Общинска администрация враца устройствен правилник на Общинска администрация – Врацастраница1/2
Дата24.10.2018
Размер325 Kb.
#95738
  1   2ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

Устройствен правилник
на Общинска администрация – Враца
Глава първа
Общи положения

Чл. 1. С този правилник се уреждат основните въпроси, свързани с организацията на работа и функционалните задължения на административните звена в администрацията  на Община Враца.

 Чл. 2. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически неговата дейност, административното и правно обслужване на гражданите и юридическите лица. Осъществява производствата по установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси и обжалването на свързаните с тях актове.Чл. 3. При осъществяване на своята дейност общинската администрация се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, достъпност и прозрачност, отговорност и ефективност.

Глава втора
Кмет на общината
Раздел първи
Общи положения
Чл. 4. (1) Кметът на Общината е едноличен орган на изпълнителната власт

(2) Кметът на Общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Общината.

(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява Общината.

(4) В своята дейност кметът на Общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и интересите на населението.

Чл. 5. (1) При осъществяване на дейността си кметът на Общината се подпомага от четирима заместник-кметове, в съответствие с одобрената от Общинския съвет структура на общинската администрация.

(2) Кметът на Общината в случаите, разрешени от закона, може да делегира със заповед на заместник-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и други служители от Общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им. 
Раздел втори
Правомощия на кмета

 

Чл. 6. (1) Кметът на общината осъществява функциите си по ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 44, ал.1 от същия закон, като:

   • ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

   • насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

   • назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, от ЗМСМА налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

   • отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

   • организира изпълнението на общинския бюджет;

   • организира изпълнението на дългосрочните програми;

   • организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

   • организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

   • възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

   • поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

   • председателства съвета по сигурност;

   • възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

   • изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

   • представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

   • осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

   • утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

   • изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;

   • оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.

(2) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /чл.4, ал.5 от ЗМДТ/.

(3) Кметът установява с акт вземанията от такси съгласно чл.9б от ЗМДТ по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Чл. 7. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

Глава трета
Заместник-кметове на общината и секретар на общината 
Раздел първи
Заместник-кметове

  Чл. 8. Кметът на Общината назначава за срока на мандата си четирима

заместник-кметове в съответствие с приетата от Общинския съвет структура на общинската администрация:

·   Заместник – кмет по европейско финансиране и обществени поръчки

·   Заместник – кмет по устройство на територията

·   Заместник – кмет по образование, култура, спорт и туризъм

·   Заместник – кмет по здравеопазване и социални дейности           Чл. 9. Заместник-кметовете не са държавни служители.

Чл. 10. (1) Заместник-кметовете подпомагат кмета на Общината в изпълнение на неговите функции и правомощия, съобразно ЗМСМА, този правилник и възложените им правомощия.

(2) Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.

(3) Заместник-кметовете на Община не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Чл. 11. Заместник-кметът по устройство на територията ръководи, организира и контролира дейността на дирекция ”Устройство на територията, публична инфраструктура и околна среда”, като:

   • участва при изработването, обсъждането и приемането на стратегията и програмите за териториално-устройствено развитие, за архитектурно-художествено оформяне и за комплексното изграждане на жизнената среда на съответната селищна територия;

   • контролира поддържането на архив на одобрените устройствени планове, измененията им и архив на издадените строителни книжа;

   • контролира поддържането      на   определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;

   • отговаря  за техническото осигуряване на разработването на целеви програми за комплексно жилищно изграждане, водоснабдяване, канализация, благоустрояване и развитие на комуналните дейности;

   • контролира възлагането, изработването и поддържането на кадастралните планове на малките населени места в общината и схемите на подземната техническа инфраструктура;

   • осъществява контрол по прилагане на устройствените планове, разрешенията за строеж, определените строителни линии и нива, както и по спазването  на действащите нормативни актове за устройство на територията;

   • осъществява контрол по извършваното строителство, предлага налагането на административни наказания на нарушителите;

   • участва в комисии, свързани с дейността на Общината и прилага наредбите на Община Враца, приети от Общински съвет Враца;

   • осъществява контрол на системата за улично осветление, ремонт и поддръжка на УО;

   • съгласува   договори и контролира дейността по поддръжка на общинската пътна мрежа.

   • прави предложения, съгласува и    контролира проекти за участие в програми за външно финансиране на обекти;

   • ръководи планирането и изготвянето на програмите за проектиране и строителство, наблюдава изпълнението и отговаря за тяхната реализация;

   • контролира подготовката на материали за организиране и провеждане на обществени поръчки за проектиране и строителство на общински обекти;

   • контролира изпълнението и инвестирането на общинските обекти в сферата на строителството и техническата инфраструктура;

   • отговаря за изготвянето на графици за миене, метене, сметоизвозване и снегопочистване, като ги съгласува и контролира тяхното изпълнение;

   • упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи;

   • съгласува договорите за дейността по сметопочистване и сметоизвозване, поддържането на депата за твърди битови отпадъци и контролира тяхното изпълнение;

   • участва в изготвянето на програми, стратегии и други дългосрочни материали за устойчиво развитие на околната среда;

   • координира екологичната дейност на общината с държавните структури: РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, както и с неправителствените екологични и природозащитни организации;

   • координира взаимоотношенията на общината с министерства, ведомства, фирми и организации в направлението, за което отговаря;

   • разработва и координира политиката на общината по устройство на територията.

Чл. 12. Заместник-кметът по образование, култура, спорт и туризъм, ръководи и контролира дейността на дирекция “Образование, култура, спорт и туризъм”, като:

   • координира взаимоотношенията на общината с министерства, ведомства, фирми и организации в направлението, за което отговаря;

   • прави предложения за развитието на мрежата от учебни, детски заведения и други звена в сферата на образованието, наблюдава, подпомага и контролира тяхната дейност;

   • прави анализи и предложения, разработва програми и стратегии, свързани с политиката на общината в сферата на образованието;

   • ръководи и контролира дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и ръководи заседанията на пленарния й състав;

   • подписва кореспонденцията на МКБППМН, както и задължителната документация по смисъла и реда, предвиден в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

   • определя размера на възнаграждението на членовете на МКБППМН;

   • извършва подбор на кандидати за директори на детски заведения и дава мотивирано предложение на кмета за назначение:

   • разработва и координира политиката на общината за устойчиво развитие на туризма. Спомага за устройството на качествена туристическа дестинация – туристическа инфраструктура, изграждане на нови обекти и нови туристически услуги;

   • координира управлението на туристическата дестинация, функционирането на туристическите информационни центрове и информационното обслужване в туризма, създаването и внедряването на нови туристически продукти, провеждането на маркетингови проучвания, свързани с туризма, подпомага процеса на реклама и организира участия в туристически борси и изложения;

   • координира и разработва политиката на общината, свързана със спорта, физическото възпитание и социалния туризъм и оказва съдействие за изготвяне на краткосрочни и дългосрочни програми;

   • създава условия и за популяризиране на спортната дейност, усъвършенстване организацията на ползване и поддържане на спортно- материална база;

   • съдейства за изграждане на партньорство между местната власт, неправителствени организации и други структури на гражданското общество, включващи младежки групи, организации, асоциации, съвети и др.;

Чл. 13. Заместник-кметът по здравеопазване и социални дейности ръководи и контролира дейността на дирекция “Здравеопазване, социални и младежки дейности”, като:

 • координира взаимоотношенията на общината с министерства, ведомства, фирми и организации в направлението, за което отговаря;

 • прави предложения за развитието на здравеопазването и социалните дейности, наблюдава, подпомага и контролира тяхната дейност;

 • наблюдава, подпомага и контролира дейността на звената в доболничното здравеопазване, специализираните диспансери, училищното и детско здравеопазване;

 • наблюдава и координира дейностите в социалната сфера;

 • прави анализи и предложения, разработва програми и стратегии, свързани с политиката на общината в сферата на здравеопазването;

 • подпомага и насърчава инициативи, насочени към провеждане на държавната политика за работа с младежта;

Чл. 14. Заместник-кметът по европейско финансиране и обществени поръчки:

 • ръководи и контролира дейността на дирекция “Административно правни дейности” и дирекция “Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество;

 • координира и контролира по целесъобразност и законосъобразност процеса по организирането, провеждането и мониторинга на обществените поръчки в съответствие с делегираните му правомощия.;

 • координира и контролира процеса на подготовка на проекти по Оперативни програми, Европейски и международни програми за финансиране;

 • наблюдава, подпомага и контролира дейността на екипите по изпълнение на проектите на Община Враца;

 • контролира дейността на Звеното за изпълнение на проект: „Воден цикъл на гр. Враца”, координира и следи изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) с ОПРР 2007 – 2013 г.;

 • координира дейностите по международно сътрудничество и протоколни дейности по реализирането на проекти на общината по Европейски и международни програми;

 • организира и координира процеса на разработване на програми и стратегии, свързани с икономическото развитие и инвестиционната политика на общината, насърчаване на малкия и средния бизнес;

 • координира взаимоотношенията на общината с министерства, ведомства, фирми и организации по направлението, за което отговаря.Раздел втори
Секретар на общината
Чл. 15. (1) Кметът на общината назначава безсрочно секретар на общината.
            (2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование. За него важат изискванията на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

                        (3) Секретарят на общината:

 • организира дейността на общинската администрация;

 • отговаря за условията на работа на служителите и за организационно - техническото обзавеждане на службите;

 • организира деловодството, документооборота и общинския архив;

 • отговаря за службите по гражданска регистрация и административно обслужване;

 • отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;

 • следи за изготвянето, разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет и Кмета на общината;

 • отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;

 • подготвя и организира местните референдуми;

 • ръководи и организира дейността по атестирането на служителите в общинската администрация;

 • отговаря за организационно-техническата подготовка на изборите;

 • координира работата на изнесената общинска администрация в кметствата и населените места и се грижи за организационното укрепване на кметствата;

 • организира и контролира изпълнението на задачите, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Административно-процесуалния кодекс и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;

 • в рамките на компетентността на общината осъществява връзките и координацията в съвместната работа с органите на МВР и др. институции по въпросите на обществения ред;

 • организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на общинската администрация;

 • изпълнява и други задачи, определени от нормативни актове, решения на Общинския съвет и заповеди на кмета на общината.

(4) Секретарят на Община Враца ръководи и контролира работата на дирекция “Административно обслужване и информационни технологии”.

Раздел трети
Отдел “Вътрешен одит”

Чл. 16. Кметът на общината назначава вътрешни одитори съгласно изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор.

(1) Вътрешните одитори са длъжни да не разгласяват и да не предоставят информацията, станала им известна при или по повод осъществяването на дейността им, освен в случаите, предвидени в закон.
 (2) Вътрешните одитори имат право:

 • на свободен достъп до ръководството, целия персонал и всички активи на организацията във връзка с осъществяването на одитната дейност;

 • на достъп до цялата информация, включително класифицирана, според нивото им на достъп, както и до всички документи, включително и електронни, които се съхраняват в организацията и са необходими за осъществяването на одитната дейност;

 • да изискват от отговорните длъжностни лица сведения, справки, становища, документи и друга информация, необходима във връзка с одитната дейност;

 • да получават необходимото съдействие от ръководството и персонала на организацията при извършването на одит.

(3) Вътрешните одитори са длъжни да спазват стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор.

(4) Вътрешните одитори са длъжни да не разгласяват и да не предоставят информацията, станала им известна при или по повод осъществяването на дейността им, освен в случаите, предвидени в закон.

(5) При идентифициране на индикатори за измама вътрешните одитори докладват незабавно на ръководителя на организацията и дават предложение за предприемане на мерки и уведомяване на компетентните органи.

(6) Вътрешните одитори нямат право да осъществяват функции и дейности в организацията, различни от дейността по вътрешен одит.

(7) Стажант-одиторите имат всички права и задължения на вътрешни одитори, с изключение на правото самостоятелно да изготвят и подписват планове и доклади, свързани с изпълнението на конкретен одитен ангажимент.

(8) За неизпълнение на задълженията си по Закона за вътрешния одит в публичния сектор вътрешните одитори носят дисциплинарна отговорност.
Финансов контрольор

Чл. 17. Кметът на общината назначава финансов контрольор. За финансов контрольор се назначава дееспособен български гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не е лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

Финансовият контрольор трябва да има завършено висше икономическо образование със степен “магистър” или юридическо образование с придобита правоспособност и стаж в областта на счетоводството, финансите, правото, вътрешния или външния одит от 3 години.

При изпълнение на служебните си задължения финансовият контрольор има право да получава и да изисква всички данни и документи /вкл. и електронни/, необходими за осъществяване на дейността му. По негова преценка той може да извършва и проверки на място.

В дейността си финансовият контрольор прилага принципа на разделение на отговорностите по вземане на решения, осъществяване на контрол и осчетоводяване. Контрольорът е функционално независим и изпълнява следните функции: • упражнява постоянен предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, чрез извършване на проверки преди вземане на решения за поемане на задължения и преди извършване на разходи;

 • контролът се осъществява чрез проверка на документите и действията, свързани с поемането на задължение или с извършването на разходи;

 • преди поемането на задължението се проверяват:

- съответствието на задължението с бюджетните параграфи;

- наличието на бюджетен кредит;

- компетентността на лицето, което поема задължението;

- правилното изчисление на количествата и сумите;

- спазването на тръжните процедури и другите нормативни изисквания, свързани с поемане на задължението.


 • преди извършването на разхода се проверява:

- съответствието на разхода с поетото задължение;

- компетентността на лицето, разпоредило извършването на разхода;

- верността на първичните счетоводни документи, включително правилното изчисление на количествата и сумите по тях.


 • прави компетентни предложения и становища до Кмета на общината при вземане на управленски решения по финансови въпроси.


Глава четвърта
Общинска администрация
 
Раздел първи
Общи положения
Чл. 18. (1) Администрацията на Община Враца е обща и специализирана.
 (2) Администрацията e оорганизирана в дирекции и отдели, в съответствие с приетата от Общинския съвет структура (Приложение 1).

Чл. 19 (1) Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на физически и юридически лица.

(2) Общата администрация включва:

1. Отдел “Канцелария на кмета”

            2. Дирекция “Административно обслужване и информационни технологии”

                        2.1. Отдел “Гражданско състояние”

                        2.2. Отдел “Работа с кметствата,обслужване на Общинския съвет и АСД”

2.3. Отдел „Център за административно обслужване и информационни технологии”

2.4. Отдел „Човешки ресурси”

3. Дирекция „Финанси, икономически анализи, местни приходи и общинска собственост”  1. Отдел „Счетоводство”

  2. Отдел „Местни приходи”

  3. Отдел „Общинска собственост и икономика”

                        4. Дирекция “Административно правни дейности”

5. Дирекция “Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество”Чл. 20. (1) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на органите на местната власт.

(2) Специализираната администрация включва:

1. Главен архитект

2. Дирекция “Устройство на територията, публична инфраструктура и околна среда”

2.1. Отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството”  1. Отдел „Публична инфраструктура и околна среда”

3. Дирекция „Образование, култура, спорт и туризъм”

3.1. Отдел „Образование, възпитателни дейности и спорт”

3.2. Отдел „Култура, културно историческо наследство и туризъм”

4. Дирекция „Здравеопазване, социални и младежки дейности”

4.1. Отдел „Здравеопазване”

4.2. Отдел „Социални и младежки дейности”Чл. 21. (1) Дирекциите и отделите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

(2) Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.
Раздел втори

Функции на структурните звена в общата администрация
Чл. 22. Отдел “Канцелария на кмета” подпомага кмета на общината като извършва организационни и координиращи дейности, свързани с работата с медиите и международните контакти:

 • организира връзките на кмета с органите на местната и държавна власт, с политически, обществени организации и гражданите;

 • създава организация за провеждането на ежеседмичните заседания на ръководството на общината;

 • организира международните връзки и протоколното обслужване на кмета на общината;

 • организира и осигурява публичните прояви на кмета на общината;

 • извършва проверки по молби, жалби и сигнали на граждани, изготвя становища и отговори по тях;

 • организира връзките на кмета с медиите и обществеността;

 • организира предоставянето на редовна и изчерпателна информация на средствата за масово осведомяване;

 • участва в организирането и провеждането на кампании, пресконференции, презентации и др.;

 • осъществява методическа помощ и координация за формиране на единна общинска информационна политика.

Чл. 23. Дирекция “Административно обслужване и информационни технологии”:

(1) Отдел “Гражданско състояние”:

 • организира и извършва административното обслужване на населението, свързано с гражданското състояние и гражданската регистрация;

 • съставя актове по гражданско състояние – раждане, брак и смърт, като създава съответните електронни еквиваленти в Националния регистър за гражданско състояние;

 • пресъставя актове за гражданско състояние на български граждани, съставени в чужбина;

 • поддържа локална база данни „Население” като част от регистъра на населението, която се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/ или настоящ адрес в общината;

 • координира взаимодействието с държавни институции, чиято дейност е свързана с гражданското състояние и регистрация на населението – ГД “ГРАО”, ТЗ “ГРАО”, МВР, Съд; Агенция по вписванията и др.;

 • води преписките на органа по настойничество и попечителство;

 • оказва методическа помощ на кметовете на кметства и кметските наместници по отношение на гражданското състояние и регистрация;

 • обучава кметовете на кметства, кметските наместници и служителите в кметствата;

 • контролира правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и административното обслужване в кметствата.

 • участва в организационно – техническата подготовка на всички видове избори – списъци (част І; част ІІ), издаване на удостоверения, обработка на искания за гласуване, отстраняване на непълноти и грешки в избирателни списъци, отпечатване на приложения и др.;

 • оказва съдействие при определяне на контролните райони и преброителните участъци при провеждане на преброяване;

 • изготвя списъци и таблици.

(2) Отдел “Работа с кметствата, обслужване на Общински съвет и Административно-стопанска дейност”:

 • подпомага кмета на общината като извършва организационни и координиращи дейности, свързани с работата на общинската администрация с Общинския съвет и кметствата в община Враца;

 • оказва организационна и методическа помощ на кметовете на кметства и кметските наместници;

 • организира обучението на кметовете на кметства, кметските наместници и служителите в кметствата;

 • организира приемите и посещенията на ръководството на Общината в кметствата;

 • осигурява организационно-техническата подготовка на изборите и местните референдуми;

 • поддържа контакти и подпомага дейността на структурите на гражданското общество;

 • издава информационни бюлетини с актовете на Общинския съвет и Наредбите на Общината;

 • осигурява организационно и технически работата на Общинския съвет;

 • разработва програми за обучение на общинските съветници;

 • изготвя протокол от заседанията на Общинския съвет и поддържа картотека на Постоянните комисии и общинските съветници;

 • осигурява нормални условия за работа на служителите;

 • осигурява организационно-техническото обзавеждане на службите;

 • грижи се за поддържането на административната сграда на Общината, като осигурява хигиенизирането, ремонтните дейности, стопанисване и техническо поддържане на съоръженията и др.;

 • осигурява материално-техническото снабдяване в Общината;

 • осигурява транспортното обслужване на общинската администрация;

 • организира пропускателния режим и охраната на сградата на Общината;

 • планира и организира работата на Общинския съвет за отбрана;

 • координира взаимодействието на Кмета на Общината с органите на “Гражданска защита”, командването на Врачанския гарнизон и органите на МВР;

 • разработва плана за привеждане от мирно във военновременно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;

 • разработва военновременния план на общината и го актуализира;

 • поддържа пунктовете за управление на общината в техническа изправност;

 • организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината и районите за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни бедствия, аварии и катастрофи;

 • изготвя схема за оповестяване на членовете на постоянната общинска комисия за бедствия, аварии и катастрофи;

 • отговаря за привеждането в действие на нормативните актове на МС и МО, заповедите на областния управител и кмета на общината, свързани с отбранителната и мобилизационна готовност;

 • следи за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;

 • прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

 • разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;

 • извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;

 • осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;

 • следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в Общината;

 • разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

 • организира и провежда обучението на служителите в Общината в областта на защитата на класифицираната информация;

 • изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация; осъществява контрол при охраната на сградите, помещенията и съоръженията на общината;

 • ръководи регистратури за класифицирана информация.

(3) Отдел “Център за административно обслужване и информационни технологии”:

 • организира дейността на Общината по предоставяне на административни услуги;

 • координира работата на отделите и дирекциите по предоставянето на административни и технически услуги на гражданите;

 • анализира и прави предложения за подобряване административното и техническо обслужване на гражданите и юридическите лица;

 • предоставя информация за административните услуги, необходими документи и срокове за изпълнение;

 • поддържа в актуално състояние информационните табла в ЦАО;

 • организира и протоколира приемите на ръководството на Общината;

 • получава, обработва, регистрира, разпределя входящата и вътрешна кореспонденция. Обработва и изпраща изходящата кореспонденция;

 • подготвя приключена документация за архивиране;

 • поддържа компютърната техника в Община Враца, като при възникване на проблем или неизправност, своевременно я отстранява;

 • поддържа и управлява достъпа до интернет услуги в сградата на Община Враца;

 • предлага и внедрява антивирусни програми за защита на компютърната техника;

 • поддържа пощенски сървър и служебна електронна поща в общинската администрация;

 • актуализира с нови версии софтуерните продукти, използвани в Община Враца;

 • консултира служителите при работа с програмните продукти, свързани със служебните им задължения;

 • администрира и поддържа сървъри за бази данни;

 • управлява локалната мрежа на Общината и системите за информационна сигурност;

 • въвежда нови потребители, променя нива на достъп и пароли за модулите на използваните информационни системи;

 • прави корекции в технологичните карти на предоставяните административни услуги;

 • актуализира информацията на официалния сайт на Община Враца;

 • организира и осъществява дейността по класифициране, обработка и съхранение на документи в учрежденския архив на Община Враца;

 • организира подготовката и предаването на ценни документи в държавен архив.

           (4) Отдел „Човешки ресурси”:

 • организира и отговаря за създаването, съхраняването и актуализирането на служебните и трудови досиета на служителите в общината;

 • издава и заверява служебни и трудови книжки;

 • оформя документите при сключване, промяна или прекратяване на трудовото правоотношение в съответствие с трудовото законодателство, ЗДС и заповедите на Кмета;

 • организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация и звена и ги представя за одобряване от кмета на Общината;

 • организира разработването и актуализирането на длъжностни характеристики на служителите от общинската администрация, съгласува ги и ги представя за утвърждаване на секретаря на Община Враца;

 • подготвя обяви и конкурсни документи за провеждане на конкурси за държавен служител;

 • уведомява териториалното поделение на НАП за сключените, изменени и прекратени договори със служителите в общинската администрация;

 • организира атестирането на служителите в общинската  администрация;

 • организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите. Изготвя анализ на потребностите от обучение на служителите в Общинска администрация Враца. Води регистър на проведените обучения и получените сертификати от общинските служители;

 • участва в изготвянето на проект на структурата на общинската администрация;

 • консултира ръководителите на структурните звена в Общината по въпроси, свързани с човешките ресурси.

Чл. 24. Дирекция “Финанси, икономически анализи, местни приходи и общинска собственост”:

 • осъществява оперативно управление на бюджетните и извънбюджетни средства, в съответствие със законови и подзаконови актове и решения на Общинския съвет;

 • осъществява дейността по разработването, приемането и актуализацията на бюджета на Общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;

 • осъществява дейността по разработването на тригодишните бюджетни прогнози на Общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;

 • оказва методологична помощ на разпоредителите от по-ниска степен в процеса на планиране на бюджетни средства, законосъобразното и целесъобразно разпределение на бюджетните кредити;

 • извършва анализ по целесъобразното и законосъобразно разходване на бюджетни средства;

 • осигурява финансиране и контрол на утвърдените с бюджета разходи по второстепенни разпоредители;

 • обслужва финансирането и отчитането на разходите за капитални вложения на общината;

 • при изпълнение на служебните си задължения поддържа връзки с Министерство на финансите, органите на Сметната палата, Агенция за държавна финансова инспекция и Национална агенция за приходите;

 • участва и контролира подготовката на проекти за договори, в частта финансиране.

            (1) Отдел “Счетоводство”:

 • организира отчетността в системата на общината по приета и утвърдена счетоводна политика;

 • води отчетността на всички дълготрайни материални активи (ДМА) и краткотрайни материални активи (КМА);

 • извършва инвентаризации, съгласно утвърдените със Закона за счетоводството срокове;

 • организира обработката, съхранението и ползването на счетоводната информация в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти;

 • изготвя периодични /месечни и тримесечни/ счетоводни отчети на общината, които представя пред Министерството на финансите и Сметната палата;

 • участва в изготвянето на тримесечни и годишни отчети за касово изпълнение на бюджета на общината;

 • изготвя годишния счетоводен отчет на общината.

(2) Отдел “Местни приходи”:

 • приема и осчетоводява всички плащания за местни данъци и такси по данъчните сметки и партиди на задължените лица и фирми;

 • осъществява проверка и обработка на декларации и издава удостоверения по Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/. Осъществява данъчен контрол по ДОПК чрез ревизии и проверки;

 • предлага изменения в размерите на местните данъци и такси в граници, определени от законови и подзаконови нормативни актове;

 • изпълнява осъществяване на производствата по установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такси и обжалването на свързаните с тях актове имат правата и задълженията на орган по приходите.

Общински съвет Враца определя с наредба размера на местните данъци и такси, които се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугите, спазвайки принципите на чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси се извършва от служителите в отдел “Местни приходи” на Общинска администрация Враца по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за местните данъци и такси.            (3) Отдел “Общинска собственост и икономика”:

 • води картотека и съхранява цялостната документация на общинските и държавни имоти на територията на общината, съставя актове за общинска собственост;

 • прави разработки и предложения за рационално използване на имотите – общинска собственост;

 • проучва, комплектова и изпраща в Областна администрация преписки за деактуване на имоти държавна собственост;

 • издирва и актува незаети общински имоти;

 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти държавна собственост;

 • отписва имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало;

 • съхранява и допълва картотеката и регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;

 • обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, подготвя документите, свързани с тях;

 • обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;

 • приема и обработва молби за разполагане на временни търговски обекти и рекламно-информационни елементи на територията на общината и ги внася за разглеждане пред компетентните органи. Подготвя договори в съответствие с наредбите на общинския съвет;

 • изготвя проекти за решения на ОбС за извършване на разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;

 • организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с наредбата на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 • координира и контролира процедурите предвидени в ЗУТ, касаещи имотите общинска собственост;

 • извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;

 • изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински нежилищни и жилищни имоти;

 • изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите, заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки;

 • организира продажбата на обекти общинска собственост в съответствие с разпоредбите на ЗОС;

 • подготвя и организира процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със Закона за концесиите и наредбите на ОбС;

 • води на отчет редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти;

 • организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на общината;

 • води на отчет жилищния фонд на общината;

 • води картотеката на нуждаещите се от жилища граждани на общината и се грижи за нейното актуализиране;

 • подпомага дейността на местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

 • подпомага управителите на търговските дружества с общинско участие при изготвянето на бизнес-програми и осъществява контрол по тяхното изпълнение;

 • внася предложения до ОбС при необходимост от изменения на дружествените договори, капитала на дружествата и договорите за управление на търговските дружества с общинско участие;

 • води регистри на общинските дружества и на фирмите с общинско участие и координира дейността им;

 • обработва преписки на собственици на земеделски земи уреждани чрез Параграф 4 от ЗСПЗЗ, притежаващи документи за собственост и регистрирани в утвърдения План на новообразуваните имоти;

 • обработва преписки на ползватели на земеделски земи в зоната на Параграф 4;

 • обработва преписки на собственици на земеделски земи в зоната на Параграф 4 по решения на Поземлена комисия;

 • поддържа и актуализира Плановете на новообразуваните имоти в зоната на Параграф 4 и издава скици от тях;

 • осъществява контрол по правилното стопанисване на земята;

 • внася предложения в ОбС за начина на стопанисване на земеделски земи, които са общинска собственост;

 • води на отчет земеделския и горски фонд, собственост на общината.

Чл. 25. Дирекция “Административно правни дейности”:

 • Осъществява правно-нормативното обслужване на Общината по дирекции и отдели и контролира законосъобразността на индивидуалните административни актове.

 • Осигурява процесуално представителство на Общината пред органите на съдебната власт. Във връзка с упражняването на това си пълномощие, има право да изисква информация, документи и становища от всички служители в Общината, която се предоставя незабавно.

 • Дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и предложения до Общински съвет Враца и ги съгласува.

 • Дава мнение по проектите за заповеди на кмета на Общината, като ги съгласува.

 • Участва и контролира законосъобразното съставяне, изменение и прекратяване на договори и други актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудови правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на   виновните лица.

 • Анализира и обобщава резултатите от съдебните дела, за което информира ежемесечно кмета на Общината.

 • Дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения от физически и юридически лица.

 • Участва във всички конкурси и търгове, провеждани от Община Враца и в комисиите по процедури за обществени поръчки.

 • Изготвя искови молби, писмени защити, становища по образувани дела, подаване на жалби до въззивни и касационни инстанции, подаване на молби за издаване на удостоверения за актуално състояние за образуване на изпълнителни дела и други.

 • Разглежда актовете за установяване на административни нарушения съставени от контролно-проверяващите органи и изготвя мотивирани резолюции за налагане на административни наказания или за прекратяване на административно-наказателни производства.

 • Участва в постоянни комисии към общинската администрация и ОбС– Враца. Разработва и актуализира вътрешно-нормативната база на Община Враца.

 • Разработва информация за планираните обществени поръчки през годината.

 • Осъществява административна организация и контрол по целесъобразност и законосъобразност на цялостния процес по планирането,провеждането,възлагането и мониторинга на обществените поръчки.

 • Изготвя и комплектова документацията за възлагане на обществени поръчки и обезпечава комплектоването и изпращането на отговори по постъпили запитвания от участници/кандидати,закупили документация за участие в процедури по обществени поръчки.

 • Участие в комисии за разглеждане, оценка и класиране на офертите по процедури за възлагане на обществени поръчки.

 • Поддържане на архив от досиетата с всички документи, свързани с обществените поръчки.

 • Осъществява информационното огласяване на процедурите по възлагане на обществените поръчки.

 • Изпраща информацията, свързана с възлагането на всички обществени поръчки до Регистъра за обществени поръчки, съгласно ЗОП и Правилник за прилагане на ЗОП.

 • Изготвя справки за откритите процедури по ЗОП при поискване от Агенцията за обществени поръчки, Сметна палата, областен управител и други.  

 • Осигурява представител в комисиите по процедури за възлагане на концесии по Закона за концесиите и търгове по Закона за общинската собственост.

Чл. 26.  Дирекция „Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество”:

 • организира и координира дейността по разработването на проекти и кандидатстване за привличане на инвестиции по национални, оперативни и европейски програми и фондове.

 • осъществява международното сътрудничество и протоколни дейности, свързани с реализирането на проекти на общината по европейски програми и фондове

 • организира и координира процеса на определяне на основните приоритети в местното икономическо развитие, в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект, както и в разработването на основните документи в тази насока – стратегии, планове и програми;

 • координира и контролира работата на екипите за управление на проекти по оперативните програми, в съответствие с националните правила и европейските директиви;

 • координира дейността на общината с неправителствените организации, работещи в сферата на икономиката, бизнеса оперативните програми и фондове;

 • поддържа връзки с министерствата и управляващите органи на оперативните програми, държавните и регионални структури на изпълнителната власт в областта на своите компетенции.

 • осъществява връзки с неправителствени организации и местни структури по консултиране и разработване на проекти и кандидатстване по проекти и програми във връзка с привличане на инвестиции;

 • дава мнения и становища или участва в разработки по проблеми на инвестициите на територията на Общината;

 • участва при формулирането и осъществяването на дългосрочна секторна /отраслова/ икономическа политика на Общината – промишленост, земеделско производство, строителство, туризъм и др.;

 • поддържа и актуализира бази данни, отразяващи потенциала на общинската икономика, фирмите от малкия и средния бизнес, занаятите и туризма

 • участва в изготвянето на анализи за състоянието на основните отрасли в промишлеността и селското стопанство, които имат съществен дял в общинската икономика.

 • ръководи, организира и координира дейността по разработване на краткосрочен План за действие (за период от 2-3 години) в областта на икономическото развитие, в съответствие с Общинския план за развитие;

 • ръководи, организира и координира дейността по извършване на анализ и оценка на ресурсите на Общината, разработва цялостен маркетингов профил и периодично го актуализира;

 • разработва и поддържа маркетинговите материали на Общината;

 • изготвя и съдейства за прилагането на маркетинговата стратегия на общината с цел представяне на възможностите и потенциала й за привличане на инвестиции;

 • разработва и прилага програма за задържане на съществуващите фирми.


Каталог: pictures -> files
files -> Г е изготвен на база Програмата за управление 2008-2011, Програмата за реализация на плана през 2011 година. В тази програма
files -> Програмата е разработена в съответствие с : Общински план за развитие 2006 2013
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010 г
files -> С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2009 г
files -> Роект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца устойчива Враца
files -> С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2010 г
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
files -> Удостоверения за ползване на обекти IV и V кат-рия за 2009 г
files -> Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
files -> Справка за издадените удостоверения за ползване на готови сгради


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница