Общински план за младежтаДата25.11.2017
Размер372.73 Kb.
#35397
ОБЩИНА ДРЯНОВО

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

ЗА 2017 г.

Приет с Решение №227/30.01.2017г на Общински съвет – Дряново (Протокол №28)

Общинският план за младежта за 2017 г. определя целите и приоритетите на младежката политика на Община Дряново, в изпълнение на Закона за младежта и в съответствие с Националната стратегия за младежта (2010-2020). Планът е съобразен и с резултати от проведени проучвания, анализи на състоянието и потребностите на младите хора в страната и региона и статистически проучвания.

Настоящият план обхваща конкретни дейности, допринасящи за постигане на приоритетните цели за провеждане на младежката политика в общината.

Той цели създаването на възможности за пълноценно развитие на младите хора, изграждане на активна гражданска позиция у тях и включването им в процеса на вземане на решения.

Съгласно чл.16, ал.3 от Закона за младежта, Годишният общински план съдържа:
1. Анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната община

2. Приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за младите хора и мерки за постигането им

3. Описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на Националната стратегия за младежта

4. Организация и координация на дейностите за постигане на целите;

5. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта;

6. Реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.


Предвидените дейности в Общинския план за младежта са насочени към подрастващите и младите хора, на възраст между 15 до 29 години, без оглед на тяхната расова, етническа, религиозна, национална, социална или културна принадлежност.
I. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ДРЯНОВО
1. Демографска характеристика

Според действащото административно деление на Република България, община Дряново е в състава на административна област Габрово. В общината са разположени град Дряново и 62 малки селища.

Към 15.12.2016 г. общият брой на населението по постоянен адрес в община Дряново е 9801 души. Броят на младите хора е както следва:


 • 15 -19 години – 362, от тях живущи в град Дряново - 328 лица

 • 20 - 29 години – 1042, от тях живущи в град Дряново – 935 лица

Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в община Дряново през последните години намалява. Основните причини за това са отрицателният естествен прираст и миграционните процеси, протичащи на територията на цялата Габровска област.
2. Образование

Училищната мрежа на територията на община Дряново се състои от 3 учебни заведения, от които 2 са общински и 1 – държавно:

1. Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – 91 ученици;

2. СУ „Максим Райкович” – 478 ученици;

3. ВУИ „Св.Св. Кирил и Методий” - с. Керека – 17 ученици.

СУ ”Максим Райкович” е единственото средно училище на територията на общината, в което се обучават учениците от всички населени места от община Дряново. Всяка година училището формира прием гимназиален етап след 7-ми и 8-ми клас. В училището е формиран и Клуб по Информационни технологии, в който членуват ученици от 8 до 12 клас; Клуб на доброволеца. Занятията на клубовете се провеждат като извънкласна дейност, за която периодично се канят външни лектори, преподаватели и специалисти в сферата на компютърните технологии, графичния дизайн, уеб дизайна и пр. Деца в гимназиален етап участват в дейностите по проект на Организация „Амалипе“.

Професионалната гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ подготвя кадри в следните професионални направления: „Финанси, банково и застрахователно дело“; „Счетоводство и данъчно облагане“; „Стопанско управление и администрация“; „Пътувания, туризъм и свободно време“ „Приложна информатика“; Машиностроене, металообработване и металургия“ – самостоятелна форма на обучение; „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ - самостоятелна форма на обучение.

Гимназията е член на Академията на Централно Европейските Училища /АCES/ и поддържа активни международни контакти с професионални училища и образователни институции от всички европейски страни. Фондация FARE Net - Англия активно подкрепя спортните инициативи на училището. 

Предлаганите професии са съобразени с икономическия профил на габровския регион и дават възможност за професионална реализация на младежите.

ВУИ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Керека е единственото държавно училище на територията на общината, в което се обучават ученици с противообществени прояви, от цялата страна. Основната задача на възпитателното училище е ефективната корекционно-възпитателната дейност на деца с девиантно поведение.

В двете общински училища на територията на община Дряново действат ученически парламенти.

В съвременното образование в България възникват проблеми, които пряко касаят младите хора и живота им в училище. В интерес на училищните ръководства е да има Ученически съвети в учебните заведения, който да помагат при вземането на важни управленски решения (униформи, награждавания и наказания, правила, дейности и др.), засягащи учениците, за да бъдат максимално обективни и съвременни тези решения.

Предвид демографската криза в България, и в частност в област Габрово, както и ниската функционална грамотност, младежката заетост и гражданската активност на младите са основният двигател към подобряване на гражданското общество. Затова е важно училището да е не само място, където учениците получават теоретични знания по изучаваните на дисциплини, а и мястото, където да развиват и осъвършенстват базови умения и качества, благодарение на които да живеят по-успешен, независим и отговорен за обкръжаващата ги среда живот.

Създаването на ученически съвети/парламенти цели да се отключи у учениците желание за самоинициативност, гражданска активност и мнение, социална отговорност, дисциплина, самокритичност, увереност, екипна работа, лидерство, креативно, аналитично мислене и насочено мислене за разрешаване на проблеми.

От началото на учебната 2016/2017 г. в СУ „Максим Райкович” е възобновена дейността на Клуб „Дебати”. Училището е съучредител и член на Асоциация „Дебати”. Клубът работи активно в областта на гражданското образование, участва в националните състезания за ораторски речи и в състезания по дебати. Последният успешно реализиран от клуба ученически проект е „Единни в различието” от 2010 г. Възобновеният клуб е сформиран по Проект „Твоят час“, като занятията се провеждат веднъж седмично по 2 часа. Членовете на клуба работят по създаването на авторски речи по различни социално значими и граждански теми (трафик на хора, домашно насилие, взаимоотношения родители-деца и пр.), които в последствие разиграват в блиц-дебати.

Част от извънкласните дейности на училището са и различни клубове по интереси:


 • Клуб на знаещите „Алберт Айнщайн“, ръководител Теменужка Манева ;

 • Клуб на талантите „П.Ил.Чайковски“, ръководител Славчо Илиев;

 • Клуб „Млади възрожденци“, ръководител Симона Тотева ;

 • Клуб „Уеб дизайн“, ръководител Александър Македонски;

 • Клуб „Модерни танци“, ръководител Надежда Иванова;

 • Клуб БМЧК „Здраве“ , ръководител Дафинка Иванова.

Възможности за неформално обучение на младите хора от общината предлагат и школите и клубовете по изкуства към Народните читалища, спортните клубове, както и програмите за обучение към Дирекция „Бюро по труда“.

Преобладаващата част от младежите на възраст 20-29 години са завършили средно образование. От образователното ниво на младите хора, до голяма степен зависи мобилността им на пазара на труда, гарантираща по-добро заплащане, поддържане на по-висок жизнен стандарт и качество на живота.


3. Младежка заетост

Профилът на безработните младежи по професионален статус свидетелства за водещ дял на лицата без специалност и професия. Причини за младежката безработица са и липсата на професионален и трудов опит, липсата на ключови умения и трудови навици, преждевременното напускане на училище, както и загубата на трудова мотивация поради продължителен престой без работа.

Осигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото им трудово и социално реализиране. В сравнение с останалите европейски страни, младежите в България започват да търсят работа късно, най-често след завършване на образованието си и рядко съчетават работата и учението. Това се дължи и на липсата на гъвкави форми на заетост, като работа с намалено работно време или почасова заетост.

Необходими са методи за повишаване конкурентоспособността на младежите, чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа, което да улесни прехода от образование към заетост и едновременно с това да доведе до натрупване на ценен професионален опит.

Активирането на младежите и повишаването на тяхната заетост е сред основните приоритети на националната политика по заетостта.

През месец януари стартира схемата „Обучения и заетост за младите хора“ на Агенцията по заетостта, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Схемата бе осъществена на два етапа. В първия етап се осигури директна заетост на младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни. Във втория етап на заявилите участие в него безработни младежи се осигури първо обучение и преквалификация, а след това и подходяща заетост. След като вече са регистрирани в Дирекциите „Бюро по труда”, младежите получават насоки за използване възможностите за работа и обучение.

В рамките на първия етап от схемата, на работодателите са възстановени средствата за заплати и осигуровки на наетите от тях младежи за срок от 6 месеца.

На територията на община Дряново работи филиал на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово, където трудови посредници оказват методическа подкрепа, извършват професионално консултиране и насочване към свободни работни места на регистрираните младежи. Експертите осъществяват и информационни кампании във връзка с възможностите за кандидатстване по различни европейски и национални програми за младежка заетост и предприемачество.

По данни на Бюро по труда – гр. Дряново, към месец 31.12.2016 г., броят на регистрираните безработни млади хора е 49, като преобладава делът на младежите между 25 и 29 години със средно образование. В таблица 2 и таблица 3 е представена информация за безработните младежи по възрастови групи и степен на образование, както и по рискови групи.
Табл. 2

Показател
Степен на образование

Възраст на регистрираните безработни младежи

висше

средно

основно

Начално и по-ниско

Общ брой
В т.ч. средно, проф.

до 19 години вкл.

0

-

1

3

0

4

от 20 до 24 години

1

4

7

0

1

13

от 25 до 29 години

2

7

18

2

3

32

В работата с продължително безработните лица се срещат трудности, свързани с ниското образование, ниската квалификация и ниската мотивация за започване на работа. Лицата без образование, без специалност, са с най-голям дял в структурата на безработните. Тези групи са основен компонент на дълготрайно безработните лица, регистрирани в Бюро по труда – град Дряново. Те са слабо конкурентни на пазара на труда и затова са основни участници в програмите за заетост на пазара на труда. Те не отговарят на изискванията на работодателите и това предопределя продължителния престой без работа. Голяма част от регистрираните безработни лица от посочената група се регистрират за ползване услугите на други институции – Дирекция „Социално подпомагане“, Национален осигурителен институт, Болници и пр. Много младежи от ромски произход се регистрират във филиала, за да получават социални добавки.

През 2016 г., в Дирекция „Бюро по труда“ Габрово, филиал Дряново, на първичен пазар са устроени 56 лица на възраст до 29 години. Месечното равнище на безработица в Дирекция „Бюро по труда“ – филиал Дряново, за месец януари 2016 г. е 11.97%, а за месец декември 2016 г. е 8.39%.

През месец септември 2016 г., Община Дряново и Дирекция „Бюро по труда“ проведоха съвместно трудова борса, в която участваха 19 работодатели и 72 заинтересовани лица, търсещи работа.

Във връзка с Европейската гаранция за младежта са информирани 30 младежи до 29-годишна възраст от община Дряново, на които са изготвени трудови профили и портрети.

Информация за Проект „Нова възможност за младежка заетост“ е предоставена на 30 работодатели на територията на община Дряново.

Възможност за трудова реализация на младежите в Дряново са и националните и европейски програми за осигуряване на заетост: „Старт на кариерата”, „Подкрепа за заетост”, „Първа работа”, Програма „Шанс за работа“ на КНСБ и др.

През изминалата година Община Дряново е осигурила заетост на общо 39 младежи на възраст до 29 години, с различно ниво на образование, по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Схема „Обучения и заетост за младите хора“ и Схема „Независим живот”, НП „Старт в кариерата”.
Програма

Брой наети лица до 29 г.

ОП „Развитие на човешките ресурси”:

 • Схема „Независим живот”

 • Схема „Обучения и заетост за младите хора“
 • 4

 • 33

НП „Старт на кариерата”

 • 2


4. Здравословен начин на живот

Статистическите данни сочат, че при младите хора има ранна и висока заболеваемост и здравни проблеми, които рязко снижават и проблематизират тяхната трудоспособност, общия им тонус и жизнеспособност, енергичността и годността им за интеграция в обществената и трудова среда, вкл. и тяхната сила да раждат и отглеждат деца, да поемат родителска и гражданска отговорност и натоварване.


Основните причини за детската смъртност и особено при малцинствените групи, могат да се търсят в лошите материално-икономически условия на живот, затруднения достъп до здравни грижи и здравни ресурси и значително по-ниското образователно ниво. Водещо място като причина за хоспитализация сред децата и младежите са болестите на дихателната система, следвани от инфекциозни болести и паразитози, травми и отравяния и болести на храносмилателната система. Нараства процентът на млади хора, които употребяват алкохол, особено сред младежите на възраст от 15 до 24 години. Увеличава се делът на пушачите сред младежите, както и употребата на наркотици и психотропни вещества от млади хора. Според данни на ЕВРОСТАТ, през 2016 г., 1/3 от младежите в България, на възраст от 15 до 24 години, употребяват тютюневи изделия.

Половият живот започва на все по-ранна възраст. Запазва се високо нивото на ранната бременност, ражданията и абортите, особено сред младите хора под 20 години.

Затвърждава се тенденцията, когато, след напускане на училище, голяма част от младите хора на практика спират да спортуват, да поддържат физическа активност и добра форма. За голяма част от младите хора (около 17%), почивката на море или планина е недостъпна.

На територията на общината работят 2 медицински центъра за доболнична помощ, 7 общопрактикуващи лекари и 8 зъболекарски практики.

Медицинските специалисти от здравните кабинети в детската градина и в училищата работят по Националната програма за превенция на здравето и профилактика на болестите и оказват първа долекарска медицинска помощ на децата и учениците. Специалисти изнасят лекции относно здравословния начин на живот и хранене. В превенция на тютюнопушенето, алкохолните и наркотични зависимости се провеждат информационни кампании.

Община Дряново съдейства в прилагането на програми за профилактиката на заболяванията на опорно-двигателния апарат (остеопороза и плоскостъпие), рак на гърдата и пр.


Ежегодно в Дряново се провеждат различни спортни състезания и инициативи за популяризиране на масовия спорт, а всички училища се включват в ученическите спортни игри.

На територията на общината развиват дейност 6 спортни клуба, в които към м. януари 2017 година тренират 189 души:  • Спортен клуб по ориентиране "Бачо Киро-94";

  • Клуб по лека атлетика "Локомотив" – Дряново;

  • Футболен клуб "Локомотив-1927" – Дряново;

  • Тенис клуб „Кристи” – Дряново;

  • Спортен клуб на хора с увреждания „Успех - Дряново”;

  • Футболен клуб „Боруна“ – с. Царева ливада.

Община Дряново разполага с модернизирана спортна инфраструктура, достъпна, както за спортните клубове, развиващи дейност на територията на общината, така и за всички граждани, гости на града, включително и хора с увреждания.


Спортен комплекс "Локомотив" - Дряново разполага с:

 • Футболен терен с естествена тревна настилка с чимове, с дренажна и напоителна система – 72м. Х 105м.;

 • Игрище за футбол с изкуствена тревна настилка – 26м. Х 45м.;

 • Игрище за футбол и хандбал с акрилна настилка – 26м. Х 45м.;

 • Лекоатлетическа писта:
    - 6 коридора по 100м. с шамот;
    - 3 коридора по 300м. с шамот;
    - 1 коридор 400м. с  тартанова настилка;
    - Сектори за тласкане на гюле, дълъг и троен скок с тартанова настилка;

 • Игрище за волейбол и баскетбол с акрилна настилка – 20м. Х 30м.;

 • Тенис кортове (2 броя) с шамот – 12м. Х 24м.;

 • Кросфит площадка – 180 кв. м.;

 • Плувен басейн – 492 кв.м., малък басейн с пързалка – 127 кв.м.;

 • Вечерно осветление на малките игрища;

 • Оборудвани съблекални;

 • Система за отопление, вентилация и климатизация;

 • Административна сграда.


Стадион „Републиканец“ - Царева ливада разполага с:

 • Футболен терен с изкуствена тревна настилка, с размери 64м. Х 100.м.;

 • Трибуни с 815 седящи места;

 • Оборудван спортен и административен център с бани и съблекални;

 • Oтопление, вентилация и климатизация на затворените помещения;

 • Козирка и помещения за журналисти над ВИП ложата;

 • Пречиствателна станция;

 • Паркинг. 

Спортна зала Дряново е обособена като Център за рехабилитация и интегриране на хора с увреждания чрез физическа култура и спорт и разполага с: 

 • Закрита спортна зала:
  -      Многофункционално игрище с винилова настилка 40м. Х 20м.;
  -      Оборудване колективните спортове баскетбол, волейбол, футбол на малки врати, хандбал;
  -      264 зрителски места;

 • Зала за източни бойни изкуства с тепих;

 • Зала за аеробика;

 • Фитнес център;

 • Тенис маси - 2 бр.;

 • Обновени бани и съблекални;

 • Електрическа, ВиК, мълниезащитна и пожароизвестителна инсталация;

 • Вентилационна и климатизационна системи, както и локално отопление на пелети;

 • Административна част.


5. Достъп до информация и услуги

Все по-висок е процентът на младите хора, които ежедневно ползват Интернет, а това е един от най-достъпните и съвременни начини да бъдат добре информирани.

В Плановите документи за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. бяха възлагани дейности на общините, за много от които не се предвижда държавно финансиране. Въпреки това повечето от заложените дейности, свързани с провеждане на информационни кампании, спортни и културни мероприятия, насочени към младите хора, се изпълняват на общинско ниво. Проблем в по-малките общини, каквато е община Дряново, е слабата информираност на младите хора относно възможностите за национално и европейско финансиране на младежи и младежки организации, за стажове и ученически/студентски практики, както и възможностите за кариерно развитие. Държавата финансира определен брой младежки организации, за да популяризират програмите за обучение, квалификация и стартиране на бизнес сред младите хора у нас. Тези организации работят в обособени в по-големите градове в страната младежки центрове и организират различни мероприятия, които в крайна сметка не са достатъчно ефективни, а информацията достига до малка част от младите хора в България.

В Общинска администрация – Дряново има изграден център за информация и услуги на гражданите. В администрацията е разположен киоск-терминал, предоставящ свободен достъп на гражданите до информация, чрез интернет връзка. През последните 2 години функционират 3 информационни центъра в най-големите села на общината – Царева ливада, Гостилица и Ганчовец, разполагащи с широколентов интернет достъп за предоставяне на административни услуги, информация и здравни съвети.

В началото на 2015 г. бе създадена нова интернет страница на Община Дряново. Сега тя е по-функционална, съобразена със законовите изисквания за електронно управление, с детайлна и актуална информация за потребителите.

През месец декември 2015 г. започна издаването на общински вестник, който да информира гражданите за всички дейности, мероприятия, проекти и планове на местната администрация.

Младите хора имат осигурен безплатен достъп до интернет и нови информационни технологии във всички общински училища. Безплатен интернет достъп се предлага и в 90% от заведенията, хотелите и местата за настаняване на територията на общината.

Към НЧ „Развитие – 1869 г.” функционира Интернет център, в който се предлага обществен интернет достъп и се провеждат курсове за придобиване на компютърна грамотност.

Във всички 8 действащи читалища на територията на община Дряново са разкрити библиотеки, разполагащи с над 150 000 тома библиотечни единици и абонамент на периодичен печат. Библиотеките при НЧ „Развитие-1869г.“ – Дряново и НЧ „Хр. Ботев-1896г.“ са част от проекта „Глобални библиотеки“ и са оборудвани с компютърни конфигурации, мултимедия, аудио-системи, мултифункционални устройства.

Консултативният кабинет към МКБППМН, наред с превантивната си работа с деца и младежи в риск, провежда информационни кампании относно превенцията на отпадане от училище, насилието, СПИН и полово предавани болести, трафика на хора, употребата на наркотици и др. Кабинетът е снабден с компютър и интернет, както и със зала за тенис на маса и мини футбол.

Община Дряново, МКБППМН и БМЧК поддържат добри партньорски взаимоотношения с Младежки информационно-консултантски център – гр. Габрово, в който системно се организират срещи, консултации, лекции и други мероприятия, отнасящи се до личностното развитие и професионалната квалификация на младите хора. В процеса на своята работа служителите и доброволците от МИКЦ – Габрово планират и организират изнесени консултации във всички градове от областта, в т.ч. и в Дряново.

6. Гражданска активност и младежко доброволчество

Участието на младите хора в неправителствени организации е от особено значение, тъй като там младите се учат на важни за тяхното бъдеще практически умения, трупат знания и опит, които не могат да се придобият единствено във формалния модел на образователната система. Активното включване в различни инициативи дава възможност на младите да поемат отговорности за тяхното местно общество, да се грижат един за друг, както и да предприемат действия когато имат мнение по даден въпрос.

Както повечето от общините в България, така и Община Дряново полага усилия да ангажира все повече млади хора в обществения живот на населеното място. Една от добре утвърдените традиции е провеждането на инициативата "Мениджър за един ден". Ежегодно общинска администрация – Дряново е домакин на ученици от ПГИ „Рачо Стоянов”.

На територията на община Дряново са регистрирани три младежки организации: Младежки клуб „Българи”, Сдружение „МОГА” и Български младежки червен кръст. И трите работят с доброволци, като най-голям е броят на доброволците в БМЧК. За съжаление, през последната година, дейностите инциирани от младежките клубове в общината, са значително по-малко от предходните години.Младежки клуб „Българи” е сдружение с нестопанска цел за

осъществяване на дейност в обществена полза, което обединява младежи до 35 години и юридически лица на доброволен принцип.

В годините, дейността на клуба е била свързана с:


 • организиране на семинари, дискусии, кръгли маси, лагер-школи, консултации, състезания, изложби и др.

 • спортно-туристически дейности и услуги

 • осъществяване на контакти и сдружаване със сродни организации в страната и чужбина

Младежки клуб „Българи” е инициатор за създаването на първия Областен младежки съвет в България. Организацията е акредитирана за ЕДС (Европейска доброволческа служба).

Сдружение „Младежка Общност за Граждански Алтернативи” - „М.О.Г.А” – гр. Дряново е формирано на основата на доброволност на членството, изборност и периодична отчетност на ръководните органи. Множеството дейности, изпълнени от МОГА, са свързани с разнообразни форми на активност на децата и младите хора, с цел да ги стимулира да развиват демократично гражданско поведение.

На територията на община Дряново функционират 4 клуба на БМЧК - в СОУ „Максим Райкович”, в ПГИ „Рачо Стоянов” и два общински. Към всеки клуб има преподавател, който ръководи дейността и оказва методична помощ на доброволците.

БМЧК организира и активно участва в: • Анти СПИН кампании

 • Инициативи, посветени на борбата с тютюнопушенето

 • Инициативи, посветени на Международния ден на детето

 • Инициативи, посветени на Международния ден на Червения кръст

 • Инициативи съвместно с КАТ, свързани с безопасността на движението

 • Изготвяне на тематични витрини във фоайетата на училищата

 • Фондонабиране за топъл обяд за деца в нужда

Дейността на отделните клубове се координира от младежкия координатор на областната организация на БМЧК.

В община Дряново работят 11 читалища, 2 от които в гр. Дряново. В различните читалищни формации, клубове, вокални групи, танцови състав и школи по изкуствата участват значителен брой от младите хора от общината.7. Ролята на младите в превенцията на престъпността

В община Дряново действа Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Към нея активно работи Консултативен кабинет за социална превенция с 4 обществени възпитатели.

През 2016 г. са постъпили 19 преписки за извършени противообществени прояви на непълнолетни, от които са образувани 17 възпитателни дела. 16 от тях са разгледани и са наложени възпитателни мерки, а 5 са отложени за разглеждане през 2016 г.

Към края на 2016 г., на територията на община Дряново няма забелязани или установени непълнолетни, принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер.

Местната комисия не е насочвала деца, извършители на противообществени прояви към Дирекция „Социално подпомагане“ и отдел „Закрила на детето“.

МКБППМН активно работи с училищните комисии за първична превенция. Провеждат се различни кампании, с участие на младежи за превенция на престъпността, насилието, агресията.

Наркотрафикът и наркоразпространението са едни от най-доходните сфери на организираната престъпност. Причините, които обуславят тази престъпност, имат социален и икономически характер и застрашават съществена част от обществото. Това са едни от най-тежките престъпления против народното здраве, характеризиращи се с извършване на широкомащабни действия от големи престъпни групи, които се стремят към извличането на големи парични печалби за сметка на физическото и психическото здраве на хиляди млади хора. Всички основни показатели в борбата с наркопрестъпленията сочат чувствително завишаване. Броят на обвиняемите също значително е завишен, като от тях съответно и броят на непълнолетните обвиняеми лица.

Община Дряново, МКБППМН, органите на реда и образователните институции работят и търсят ефективни методи за превенция на употребата и разпространението на наркотични и упойващи вещества сред младите хора. През 2016 г., на територията на общината са проведени 6 броя специализирани операции по линия на установяване и разпространение на употреба на наркотични вещества от малолетни и непълнолетни лица. Констатирано и регистрирано е едно непълнолетно лице, притежаващо и употребяващо такива вещества.

Операциите, проведени по линия употреба и разпространение на ВНВ през 2016 г. и установяване на водачи на МПС, управляващи след употреба на опиати, са ежеседмични. Констатирани и регистрирани са трима младежи до 29-годишна възраст, за притежание на наркотични вещества, като едно от тях отглежда такива. Установени са 5 лица на възраст до 29 години, управляващи МПС след употреба на НВ. Общо за общината, през 2016 г. са констатирани 9 лица до 29 години, които притежават или употребяват НВ.

II. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Приоритетите за провеждане на общинската политика за младежта са в подкрепа на изпълнението на стратегическите приоритети на Националната стратегия за младежта (2012-2020 г.)Приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора

Специфична цел 1: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот на младите хора в община Дряново

Мярка 1. Засилване на връзките между образователните институции и бизнеса за улесняване на прехода от сферата на образованието към заетост

Мярка 2. Създаване на възможности за ученически практики и студентски стажове в общинската и държавната администрация

Мярка 3. Професионално ориентиране и подкрепа на младите хора за  решаване  на  проблеми, свързани с избора на професия или професионално развитие 

Мярка 4. Намаляване  броя  на  необхванатите  и  преждевременно  напусналите 

образователната система лица в задължителна училищна възрастСпецифична цел 2: Насърчаване на икономическата активност на младите хора

Мярка 1. Информиране и консултиране на младите хора относно възможностите за мотивационно и квалификационно обучение, изготвяне на индивидуални планове, както и насочване към подходящи свободни работни места, включително и по програми и мерки за заетост

Мярка 2. Консултиране на предприемчиви младежи с цел стартиране на собствен бизнес

Мярка 3. Осигуряване на възможност за придобиване на трудов стаж на безработни младежи чрез средствата по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с цел улесняване прехода между образование и заетост
Приоритет 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги

Специфична цел 1: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им.

Мярка 1. Организиране на общински информационни кампании, насочени към младите хора.

Мярка 2. Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз.

Специфична цел 2: Осигуряване на достъп до услуги за трудова реализация

Мярка 1. Подкрепа на личностното и обществено развитие на младите хора, включително развитие на жизнени умения, умения за семейно планиране и добро и отговорно родителстване.

Мярка 2. Организиране на свободното време на младите хора.

Специфична цел 3: Стимулиране на неформалното обучение сред младите хора

Мярка 1: Разширяване на възможностите за неформално обучение на младите хора чрез предлагане на услуги за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, здравословния начин на живот, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви.

Мярка 2. Разширяване на достъпа до европейските програми за учене през целия живот.
Специфична цел 4: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.

Мярка 1. Насърчаване и подпомагане участието на младежи в регионални, национални и международни конкурси, състезания, олимпиади в областта на науката, изкуството, спорта.

Мярка 2. Участие на младите хора в организираните от Община Дряново културни събития - фестивали, изложби и благотворителни инициативи.
Приоритет 3. Повишаване на гражданската активност

Специфична цел 1: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора.

Мярка 1: Насърчаване и подпомагане развитието на младежките организации.

Мярка 2: Осигуряване на подкрепа за реализиране на младежки кампании и инициативи.

Мярка 3: Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка гражданска активност.

Специфична цел 2: Насърчаване на гражданското образование и обучение.

Мярка 1. Популяризиране и обучение по защита на правата на човека, особено по въпросите на правата на детето, дискриминацията, равнопоставеността между половете, трудовите права на младите хора.

Мярка 2. Обучение на младежки лидери.

Специфична цел 3: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на национално, регионално, областно и общинско ниво.

Мярка 1 . Насърчаване на младежкото представителство на общинско ниво.

Мярка 2. Стимулиране на участието на младите хора и техните организации в опазването, подобряването и управлението на природното богатство.
Приоритет 4. Насърчаване на здравословния начин на живот

Специфична цел 1: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора

Мярка 1: Организиране и провеждане на мероприятия, утвърждаващи здравословния начин на живот сред младите хора.

Специфична цел 2: Повишаване на сексуалната култура сред младите хора

Мярка 1: Организиране и провеждане на мероприятия, свързани с повишаване на сексуалната култура на младите хора.

Мярка 2: Насърчаване на здравната просвета в училищата, включително и чрез подхода „Връстници обучават връстници“ с цел придобиване на знания и умения за здравословен начин на живот, безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики.

Специфична цел 3: Насърчаване на физическата активност и спорта сред

младите хора

Мярка 1. Организиране и провеждане на мероприятия за насърчаване на детския и младежкия спорт и туризъм.

Мярка 2: Провеждане на информационни кампании за повишаване спортната култура на младите хора


Приоритет 5. Развитие на младежкото доброволчество

Специфична цел 1: Създаване на повече доброволчески възможности сред младите хора

Мярка 1: Насърчаване на участието на младежи в доброволчески инициативи

Специфична цел 2: Гарантиране правата на младите доброволци

Мярка 1: Осигуряване на подходящо обучение и квалификация за младите доброволци, свързани с извършване на доброволчески дейности

Специфична цел 3: Популяризиране на доброволчеството

Мярка 1. Организиране и провеждане на доброволчески инициативи.
Приоритет 6: Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони

Специфична цел 1: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места

Мярка 1. Насърчаване на читалищата като средища за информация, неформално обучение, културно изразяване и гражданско участие в малките населени места.

Мярка 2. Въвеждане на мобилни форми за предоставяне на здравни и информационни услуги за младите хора в отдалечените и трудно достъпни райони.

Специфична цел 2: Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местно равнище

Мярка 1. Насърчаване на младежките инициативи в малките населени места


Приоритет 7: Развитие на междукултурния и международния диалог

Специфична цел 1: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толерантност и диалог.

Мярка 1: Изграждане на умения за работа в мултикултурна и мултинационална среда
Приоритет 8: Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение

Специфична цел 1: Осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното включване на младежите в риск, повишаване на качеството на социалните услуги за младите хора в неравностойно положение.

Мярка 1. Насърчаване на сътрудничеството между социалните работници, младежките работници и младежките лидери за приобщаване на младите хора в риск от социално изключване.
Приоритет 9: Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

Специфична цел 1: Ангажиране на местната власт, младежките организации и медиите в превенцията на правонарушенията, извършвани от младежи

Мярка 1. Организиране на информационни и образователни кампании за превенция на правонарушенията, извършвани от млади хора.

Специфична цел 2: Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора

Мярка 1. Организиране на кампании за пътна безопасност в училищата

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Годишният план за младежта за 2017 година на Община Дряново е разработен в резултат на планирани инициативи от Община Дряново, общинските училища на територията в Дряново и клубовете за извънкласни дейности в тях, младежките организации, като подлежи на актуализация през годината, на база новопостъпили предложения за дейности.

Общинската политика е насочена към създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и икономическия живот, както и приобщаването им в управлението на местно и регионално ниво чрез дейности, насърчаващи развитието им. Планът за младежта обединява усилията на отговорни институции и неправителствения сектор на местно ниво за планиране и реализиране на конкретни цели и дейности, насочени към изпълнение на държавната политика за младежта, регламентирана от Закона за младежта.

Дейност


Срок/ Период


Отговорни

институции


Приоритет 1 Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора


1.

Провеждане на срещи с млади хора, с цел предоставяне на информация за намиране на работно място


през цялата година

Дирекция

„Бюро по труда“2.

Организирана среща на учениците от Дряново с основатели, ръководители и лидери на младежки организации в Дряново, под формата на менторска програма

м. май

Община Дряново


3.

Отбелязване на седмицата на младежката активност
м. април

Община Дряново

МКБППМН


ОИЦ - Габрово


Приоритет 2 Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги

1.


Организиране на информационни срещи с учениците от последните класове за запознаване с европейските инструменти за младежта – Евродеск, Европас, ЕКВЕТ

м. април

Община Дряново

Училища

ИМКА - Габрово


2.

Организиране на мероприятия, на тема „Не на агресията”

м. септември

МКБППМН

3.

Провеждане на ателиета с деца от приемни семейства


м. септември-октомври

БМЧК

4.

Поддържане и развитие на школи по изкуствата, класове/клубове за народни танци, изобразително изкуство, музика, фотография и др. към читалищата

през цялата година

Читалища

5.

Училище за родители

през цялата година

МКБППМН

Община Дряново

ИМКА - Габрово


Приоритет 3 Повишаване на гражданската активност на младите хора

1.

Двудневно обучение на млади хора на тема „Гражданско образование“м. февруари

Клуб „Дебати“

Община Дряново2.

Работилница за мартеници
м. март

МКБППМН

СОУ „Максим Райкович”3.

Провеждане на младежки конкурс за колаж от фотографии на тема „Дряново в няколко кадъра“

м. октомври

Община Дряново


5.

Провеждане на младежки музикален конкурс за изпълнение на възрожденска песен

м. май

Община Дряново


Приоритет 4 Насърчаване на здравословния начин на живот

1.

Провеждане на обучение със здравните работници в училищата и с доброволците, както и провеждане на състезание, с цел унифициране на изискванията и добра подготовка за обучение на ученически екипи по първа помощ


през цялата година

БМЧК


2.

Отбелязване на световен ден за борба с наркоманиите; провеждане на обучение на тема „Превенция употребата на наркотици”


м. юни

МКБППМН


БМЧК


3.

Отбелязване на Световен ден за борба с тютюнопушенето


м. май

БМЧК

МКБППМН


4.

Провеждане на общинско обучение „Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално-рисково поведение; осъществяване на проекти, насочени към репродуктивното здраве

м. декември

БМЧК

5.

Провеждане на здравно-образователни кампании, лекции и обучения и изготвяне и отпечатване на материали

през цялата година

БМЧК

Община Дряново

МКБППМН


6.

Организиране на спортни инициативи

през цялата година

Община Дряново

МКБППМН


Спортни клубове

7.

Отбелязване на Деня на българския спорт

м. май

Община Дряново

МКБППМН


8.

Провеждане на театралната постановка „Спасителят“, с тематика, насочена към превенция на зависимостта от наркоманиите

м. април

Община Дряново

МКБППМН


Приоритет 5 Развитие на младежкото доброволчество

1.

Изграждане и прилагане на системи за набиране, мотивиране, обучение и задържане на доброволци

през цялата година

Община Дряново

Клуб „Дебати“

ИМКА - Габрово

БМЧК


2.

Отбелязване на Международния ден на доброволеца – 5-ти декември

м. декември

Община Дряново

Приоритет 6 Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони

1.

Организиране и провеждане на обучения за повишаване на капацитета и увеличаване броя на доброволците и младежките инициативи в малките населени места


м. март

Община Дряново

БМЧК


2.

Популяризиране на читалищната дейност и културните мероприятия в малките населени места от общината


през цялата година

Община Дряново

Читалища


3.

Отбелязване на 12 август – Международен ден на младежта


м. август

Община Дряново

Приоритет 7 Развитие на междукултурния и международния диалог

1.

Информационен ден за Европа и европейската интеграция


м. май

Община Дряново

2.

Провеждане на международен младежки фестивал м. септември


м. септември

Община Дряново

Национални младежки организации
Приоритет 8 Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение


1.

Провеждане на традиционна кампания на Община Дряново „Подари усмивка за Рождество“м. декември

Община Дряново

2.

Периодично организиране на акции за осигуряване на храна, учебни помагала и др. за нуждаещи деца и юноши.
целогодишно

Община Дряново


Приоритет 9 Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността


1.

Провеждане на демонстрации, тренинги и обучения за превенция на престъпленията от членовете на Младежкия авариен екип – Габрово


Няколко пъти през годината

БМЧК

2.

Провеждане на анкета сред учениците и младите хора за употребата на наркотични вещества и опиатипрез годината


Община Дряново

МКБППМНIV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Успешното изпълнение на Годишния план за младежта зависи от координацията между всички институции и организации, работещи по проблемите на младите хора: • Общинска администрация – Дряново

 • Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 • Младежки клуб „Българи”

 • Сдружение „МОГА”

 • БМЧК

 • Отдел "Закрила на детето" – Севлиево, изнесени работни места Дряново

 • Център за обществена подкрепа

 • РУП на МВР – Дряново

 • Училища на територията на община Дряново

 • Читалища на територията на община Дряново

 • Спортни клубове

 • Други неправителствени организации

Кметът на общината и общинският съвет си сътрудничат с териториалните структури на централните държавни органи и гарантират участието на младите хора при формулирането, изпълнението и отчитането на общинската политика за развитие на младежта.

Младежките организации осигуряват участие и представителство на младите хора при формулирането и изпълнението на общинската политика за младежта. Младежките организации работят в тясно сътрудничество с централните, регионалните и местни власти.
V. ДЕЙСТВИЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА, АКТУЛИЗАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

Кметът на община Дряново ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план, който подлежи на ежегодно актуализиране.

Наблюдението и актуализацията на плана се осъществява текущо чрез периодични срещи на ангажираните с младежката политика институции, младежките организации и групи млади хора, с оглед своевременното очертаване на основните цели и дейности.

Оценката анализира изпълнението на дейностите, заложени в общинския план и цялостното им въздействие върху младежката общност. Тя се извършва чрез отчитане на постигнатите индикатори - брой изпълнени инициативи от годишния план, брой млади хора, участвали в дейностите.


VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА

Кметът на общината осигурява отчетност, публичност и прозрачност на общинската политика за развитие на младежта.

Дейностите по плана ще се популяризират чрез средствата за масово осведомяване /интернет страница на Община Дряново, местен и регионален печат, интернет пространство и др./ и по линия на контактите, осъществявани при реализирането на различни проекти.
VII. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

За финансиране на дейности от Общинския план за младежта на община Дряново за 2017 г. са предвидени 1000.00 лв. от общинския бюджет. Останалите средства, необходими за осъществяване на предвидените мероприятия, ще бъдат осигурени от младежките организации и институциите – партньори чрез разработване на проекти, финансирани със средства на ЕС, национални програми и други донори, от собствени средства, спонсорство, дарения и др.
Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница