Общински план за развитие на община Брацигово (2014-2020) съдържание I. Въведение 6 II. Обща характеристика на община брацигово 11страница1/26
Дата28.08.2016
Размер2.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Общински план за развитие на община Брацигово (2014-2020)СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ 6

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 11

1.Местоположение и граници 11

2.Релеф 13

3.Полезни изкопаеми 14

4.Климат 14

5.Почви 14

6.Водни ресурси 15

7.Поземлени ресурси 16

III. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 16

2. Семейно положение 21

3. Деца в семействата 23

4. Етнодемографски характеристики на населението 24

5. Вероизповедание 25

6. Образование 26

7. Икономическа активност 27

IV. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 30

1.Развитие на икономиката – тенденции, процеси, проблеми 30

2.Стопански сектор 30

3.Промишленост 31

4.Селско стопанство и промишленост 31

5.Състоянието на общинското потребление и енергийните ресурси 37

6.Туризъм 41

V. СОЦИАЛНА СФЕРА 46

1. Образование 46

2. Социалните дейности в община Брацигово 51

VI. КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 61

1.Култура 61

2.Културно - историческо наследство 61

3.Музеи 62

4.Читалища 64

5.Културен календар на община Брацигово 65

VII. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 67

4. Електроснабдяване и състояние на електо-преносната мрежа 71

5. Газопреносна мрежа 74

6. Комуникационни мрежи, далекосъобщение и пощи 74

3.Жилищни сгради 77

IX. ОКОЛНА СРЕДА 78

2.Въздух 79

3. Води 81

4. Отпадъци 82

5. Почви и нарушени терени 84

6. Защитени територии и биоразнообразие 85

7. Находища 898. Защитени територии 89

9. Защитени местности (ЗМ) 91

10. Защитени зони 92

11. Шум 94

12. Радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения 95

XI. ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г 98

Стратегическа цел 1: Развитие на динамична и конкурентоспособнаикономика 99

Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване на общината, съчетано с опазване на околната среда 101

Стратегическа цел 3: Социално развитие 107

Стратегическа цел 4: Повишаване на административния капацитети подобряване на териториалното сътрудничество 112

XII. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА 113

Оценка на релевантността на стратегическите цели на ОПР 126

XIII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА 139

XIV. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 144

XV. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 146

Съкращения

АД - Акционерно дружество

АТЦ - Автоматична телефонна централа

ВЕИ - Възобновими енергийни източници

ГРАО - Главна дирекция „Гражданска

регистрация и административно обслужване“

ГПСВО - Градска пречиствателна станция за

отпадъчни води

ГФО - Годишен финансов отчет

ДМА - Дълготрайни материални активи

ДБТ - Дирекция Бюро по труда

ДСП - Домашен социален патронаж

ЕООД - Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЕК – Европейска комисия

ЕС - Европейски съюз

ЕТ - Едноличен търговец

ЗМ - Защитена местност

ЗРР - Закон за регионално развитие

ЗУТ – Закон за устройство на територията

КОПС - Комитет за опазване на природната среда

МДТ - Местни данъци и такси

МОСВ - Министерство на околната среда и водите

МС - Министерски съвет

МСП - Малки и средни предприятия

МТБ - Материално - техническа база

НСИ - Национален статистически институт

НСРР - Националната стратегия за регионално развитие

НПР БГ2020 - Националната програма за развитие България 2020;

НКПР - Националната концепция за пространствено развитие

НЧ - Народно читалище

ОДЗ - Обединено детско заведение

ООД - Дружество с ограничена отговорност

ОПР - Общински план за развитие

ОСР – Областна стратегия за развитие

ОС - Общински съвет

ОСПОЗ - От социални помощи към

осигуряване на заетост

ОУ - Основно училище

ОУП - Общ устройствен план

ПГАС - Професионална гимназия по архитектура и строителство

ПВТ - Подземно водно тяло

ПДК - Пределно допустими концентрации

ППЗРР - Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие

ПСОВ - Пречиствателна станция за отпадни води

ПУП - Подробен устройствен план

ПЧП - Публично - частно партньорство

РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите

ТБО - Твърди битови отпадъци

ТД - Туристическо дружество

ФСД - Финансово-счетоводна дейностI. ВЪВЕДЕНИЕ


Общинският план за развитие на община Брацигово за периода 2014-2020 г. е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията на общината, който се разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Пазарджик за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на общината, от една страна и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода до 2020 г., от друга страна.

Използваният подход, методите и принципите при разработването на Общинския план за развитие (ОПР) гарантират, че стратегическият документ е в съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България. Освен това планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината.

С разработването и приемането на общинските планове за развитие на общините в България през настоящия планов период като цяло е постигнат сериозен напредък в

управлението и планирането на развитието на общините до 2013 г., като се очаква с

изпълнението на тези планове да бъдат решени ключови въпроси на икономическото,

социалното и екологичното развитие на местните общности като равностойни партньори в регионалното развитие на страната и в ЕС.

Общинският план за развитие на община Брацигово като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели.

Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община Брацигово" по оперативна програма ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос I, подприоритет 1.3., бюджетна линия ВС051Р0002/13/1.3-07. 

Съответствието на общинския план за развитие с изискванията, залегнали в стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната политика, се отнася до това, в каква степен плановият документ, разработен и прилаган на местно ниво, отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на регионите и местните общности в ЕС.

Най-общо стратегическите цели на тази политика са насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на жизнения стандарт. Освен по отношение хармонизацията на целите и приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС, съответствие е необходимо да се търси и по отношение на методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на разработване и изпълнение на общинския план за развитие. Така например, биха могли да се използват утвърдените в европейската практика инструменти за определяне на физически и финансови индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие от прилагането на мерките и проектите в рамките на общинския план за развитие. Формите за предоставяне на информация и публичност, относно приемането и изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното устойчиво местно развитие, също така биха могли да се използват ефективно.

Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваността на основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво.

Стратегия Европа 2020 „Европа 2020“ е десетгодишната стратегия за растеж на ЕС, като нейната цел не се ограничава с преодоляването на кризата, която продължава да засяга много от нашите икономики. Нейната цел е да се отстранят недостатъците на нашия модел на растеж и да се създадат условия за различен тип растеж - по-интелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ. Петте основни цели, които ЕС трябва да постигне преди края на десетилетието, са в сферата на заетостта; образованието; научните изследвания и иновациите; социалното приобщаване и намаляването на бедността и климата, енергетиката.

Стратегията включва седем водещи инициативи, предоставящи рамка, чрез която ЕС и националните власти взаимно поддържат усилията си в области, подкрепящи приоритетите на „Европа 2020“ - като иновации, цифрова икономика, заетост, младеж, промишлена политика, бедност и ефективно използване на ресурсите.Българското правителство предвижда увеличение на заетостта на населението

между 20 и 64 години от 63 % през 2012 г. (според данни на Евростат) до 76 %.

Екологичните цели на националното ни развитие са намаляване на емисиите на

парникови газове с 20 % спрямо 1990, 16% относителен дял на енергията от

възобновяеми източници от крайното брутно енергийно потребление, подобряване на

енергийната ефективност с 25 % и намаляване на енергийната интензивност на БВП с

50 % до 2020 г. В социалната сфера, преждевременно напусналите училище трябва да

бъдат снижени до 11 %, докато дела на лицата с висше образование на възраст между

30 и 34 години следва да стане 36 %.

Националната програма за развитие: България 2020

Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. Визията, целите и приоритетите на НПР БГ2020 са дефинирани на базата на изготвен за целта социално-икономически анализ, както и на получените становища в рамките на публичните дискусии на всеки един етап от изработването на документа. Формулираните цели на правителствените политики ще осигурят постигането на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосрочен план.

НПР БГ2020 проследява актуалното състояние на факторите за икономическо

развитие и се стреми към равностойно разглеждане, но и приоритетно фокусиране на

някои от тях. Идентифицирани са следните основни фактори - човешки капитал,

заетост, физически капитал, инфраструктура, технологии и информационни системи.

На основата на проведените социално-икономически анализи и финансови прогнози,

НПР БГ2020 мотивира своите визия, три стратегически цели и осем приоритета.

Предложенията поставят акцент върху развитието на образованието и здравеопазването, достигане до по-високи равнища на заетостта, инфраструктурни

подобрения, приложение на иновативни подходи в икономиката, възстановяване на

аграрния сектор.

Национална стратегия за регионално развитие

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тя определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за

регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация

на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. НСРР

играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и

приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.Национална концепция за пространствено развитие

Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е средносрочен

стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на

националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено

ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната

стратегия за регионално развитие 2012 - 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни

законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво

пространствено, икономическо и социално развитие. НКПР изтъква важността на

успешната териториална интеграция на страната ни в европейското пространство чрез

развитието на български транспортни, екологични и културни оси и свързването им с

международни коридори. Акцент се поставя върху постигането и поддържането на

умерено полицентричната мрежа от градове, предпоставка за по-балансирано

териториално развитие и съживяване на селските и периферните райони.

Областна стратегия за развитие на област Пазарджик

Общинският план е в пряка йерархична зависимост от Областната стратегия за

Развитие на област Пазарджик за периода 2014-2020 г. е средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие, с който се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта. Формулирани са и необходимите нови цели и приоритети в синхрон с националните действия по приложението на стратегия „Европа 2020“. Неразделна част от ОСР е и индикативният разчет на необходимите финансови средства за реализиране на ОСР, изпълняващ ролята на финансова рамка за Общинския план за развитие на община Брацигово.

При разработването на ОПР на община Брацигово за периода 2014-2020 г. бяха съобразени следните насоки и изисквания:

• Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните

инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;

• Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните

политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните

възможности;

• Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и

програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на

интегрираното регионално и местно развитие;

• Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и

извършване на оценки;

• Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните

собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет,

фондовете на ЕС и други публични и частни източници. 


Каталог: doc obs
doc obs -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc obs -> [Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Брацигово]
doc obs -> Решение №76/31. 03. 2016 год. Тарифа
doc obs -> Отчет информация за дейността
doc obs -> Телефонна информация за общините в Република България
doc obs -> Н а р е д б а за организацията на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община – Брацигово
doc obs -> Програма на културните събития през 2017 година
doc obs -> Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г. Гр. Брацигово


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница