Общински план за развитие на община дългополстраница1/13
Дата25.01.2018
Размер2.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

2014-2020 г.


ЮНИ 2014 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ.......................................................................................................4

І. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

1. Анализ на икономическото и социално развитие....................................6

1.1. Профил на общината – обща и сравнителна характеристика...........6

1.1.1. Географски характеристики, местоположение и граници......................6

1.1.2. Териториални и поземлени ресурси ........................................................7

1.2. Природно - ресурсен потенциал...............................................................8

1.2.1. Релеф, води, климат, почви и полезни изкопаеми..................................8

1.2.2. Защитени зони, природни забележителности и биоразнообразие........9

1.3. Културно-историческо наследство........................................................10

1.4. Селищна система и урбанизация...........................................................12

1.4.1. Селищна система .....................................................................................12

1.4.2. Общи характеристики на малките населени места в общината .........13

1.4.3. Жилищен фонд, домакинства и семейства............................................211.5. Развитие на човешките ресурси и социалната сфера........................22

1.5.1. Демографска характеристика .................................................................22

1.5.2. Пазар на труда – заетост и безработица ................................................25

1.5.3. Образование..............................................................................................27

1.5.4. Здравеопазване.........................................................................................28

1.5.5. Социални дейности, услуги и социално включване.............................29

1.5.6. Култура и културни дейности.................................................................30

1.5.7. Младежки дейности и спорт...................................................................321.6. Икономическо развитие..........................................................................32

1.6.1. Състояние на местната икономика, тенденции, конкурентоспособност

и предприемачество...........................................................................................32

1.6.2. Селско стопанство ...................................................................................36

1.6.3. Горско стопанство ...................................................................................40

1.6.4. Промишленост, търговия и услуги.........................................................42

1.6.5. Туризъм ....................................................................................................42

1.7. Техническа инфраструктура – свързаност и достъпност на

територията на община Дългопол................................................................45

1.7.1. Транспортно-комуникационна система..................................................45

1.7.2. Водоснабдяване и канализация ...............................................................45

1.7.3. Енергийни мрежи и газификация ...........................................................46

1.7.4. Телекомуникации .....................................................................................46

1.8. Опазване на околната среда – екологично състояние и рискове.....47

1.8.1. Състояние на води, въздух, почви, шум, радиация...............................47

1.8.2. Дейности по управление на отпадъците................................................48

1.9. Административен и финансов капацитет на Община Дългопол....50

1.9.1. Административен капацитет и структура на общинската

администрация ..................................................................................................50

1.9.2. Общински бюджет и финансов капацитет ..........................................512. Обобщен SWOT анализ..............................................................................52

ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ

3. Стратегия – визия, цели и приоритети за развитие на община

Дългопол за периода 2014 – 2020 г. .............................................................54

3.1. Визия и стратегически цели за развитие на общината.....................60

3.2. Приоритети, специфични цели и мерки………...................................62

ІV. Индикативна финансова таблица..........................................................73

V. Система от индикатори и действия за наблюдение и оценка............77

VІ. Прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на

информация и публичност.............................................................................83

Списък на използваните съкращения..................................86

Списък на таблиците, графиките, схемите.......................88

ПриложениЯ:

1. Програма за реализация на Общински план за развитие на община Дългопол 2014-2020 г.

2. Предварителната оценка на Общински план за развитие на община Дългопол 2014-2020 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският план за развитие на община Дългопол за периода 2014–2020 г. (ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности и ресурси на общината. Той е изготвен в рамките на проект: „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партньорство”, финансиран по ОП „Административен капацитет” (ОПАК), приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, Договор с рег.№ 13-13-163 от 27.11.2013 г.

Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020) одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на общината и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за регионално развитие. Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област Варна 2014-2020 г.; Регионалният план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020 г.; Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, общинският план отчита приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.

Хоризонтът на Общинския план за развитие е 7-годишен и съвпада с периода на действие на Областната стратегия за развитие на област Варна, Регионалния план за развитие на Североизточния район и с периода на програмиране на помощта от Европейските фондове. Освен хармонизацията на целите и приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС, съответствие е постигнато и по отношение на методите за управление, наблюдение, оценка, а също и при изготвянето на индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие от прилагането на мерките и изпълнението на ОПР.

Документът е съобразен с нормативната и институционална среда за неговото прилагане, изпълнение, наблюдение и оценка. Използването на интегрирания подход за планиране наложи целите и приоритетите на общинския план за развитие като стратегически документ да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията на общината.Основните задачи на плана за развитие на община Дългопол за периода 2014-2020 г. са:

 • Да направи задълбочен анализ на състоянието, процесите и тенденциите в общината във всички сфери, като по някои важни показатели се направи съпоставка със съседни общини, областта и страната.

 • Да осигури приемственост в генералната политика за развитие на общината по основни приоритети и цели и съгласуване и интегриране с всички действащи програмни и стратегически документи на Община Дългопол.

 • Да отрази желанието и виждането на населението, местния бизнес и административни структури, относно бъдещето на община Дългопол в дългосрочен аспект и как те си я представят в края на този стратегически период /визия за 2020 год./

 • Да очертае реалистична стратегия, развита в стратегически цели и основни приоритетни направления, специфични цели и мерки за постигане на целите.

 • Да набележи конкретните дейности и проекти за периода 2014-2020 година, чрез които ще се реализира плана, както и институционалното му и финансовото осигуряване.

 • Да спомогне за интегриране на всички заинтересовани местни страни в изпълнението на плана и послужи за мобилизиране и ефективно използване на собствените ресурси, както и за привличане на външни национални и международни ресурси в подкрепа осъществяването на набелязаните цели, мерки и дейности.

При разработването на ОПР са използвани следните методи:

 • Наблюдение – извършено при посещения на място и в Интернет.

 • Проучване – проучване на документи и получаване на директна информация от

различни дирекции и отдели в Общината, писма за получаване на данни до различни институции, изследване на опит, познания, мнения и събиране на предложения чрез въпросници и анкети и др.

 • Описание – създаване на писмени документи.

 • Анализ и Синтез – анализиране на базовата входяща информация и данни и

обобщаване на резултатите.

 • Оценка – оценка на социално-икономическото състояние и степен на развитие на

общината, оценка на възможностите за постигане на заложените цели, оценка на необходимите материални, човешки и финансови ресурси за изпълнение на плана.

 • Сравнение – сравняване на цифрови данните, факти, показатели и резултати от

проучването и наблюдението и на тяхна база изводи и формулировки в плана.

 • Работа в екип – разпределение на задачите по екперти и съглсуване действията на

екипа за изготвяне на ОПР с Общинската администрация на Дългопол.

 • SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите

за изпълнение на Общинския план за развитие на община Дългопол до 2020 г.

 • Индексен метод - сравняване равнището на даден статистически показател към

момента и неговото равнище в минал период или към минало време, прието за база.

 • Графични методи – за изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите, са

използвани геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии на равнината. ОПР съдържа цветни таблици, графики, фигури, диаграми и схеми.

Основните източници на данни и информация за разработването на ОПР са: 1. Общински план за развитие на община Дългопол 2007-2013 г.;

 2. Областна стратегия за развитие на област Варна 2014-2020 г.;

 3. Официални данни от ТСБ – Варна, Бюрото по труда, ДФЗ, РИОСВ, РЗИ и др. институции;

 4. Спавки, въпросници, анкети, попълнени от служители на Община Дългопол и граждани;

 5. Интернет сайтове – Община Дългопол, НСИ, АЗ, ОП, ИСУН и др.

Планът е разработен от eкспертен екип на „Динамик Салюшънс” ЕООД – гр. Шумен, с участието на всички заинтересовани страни и партньори, в условията на широка гражданска подкрепа, проведени обществени обсъждания, дискусии и осигуряване на публичност, прозрачност и информация. Общинският план за развитие на община Дългопол 2014-2020 г. има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия.

І. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

1. Анализ на икономическото и социално развитие

1.1. Профил на общината – обща и сравнителна характеристика

1.1.1. Географски характеристики, местоположение и граници


Фиг. 1: Карта на област Варна

Община Дългопол се намира в област Варна и е разположена в източната част на Върбишкия балкан (Източна Стара планина).

Граничи с общините: Долни чифлик, Провадия, Руен и Смядово, границите на Дългопол са ограничени и очертани от контурите на реките Луда и Голяма Камчия.

Релефът е полупланински и планински.

Територията на общината е 440,9 кв.км. и заема 11,5% от територията на област Варна и 3% от територията на Североизточен район на България (СИР, NUTS 2).

През територията на общината преминава ЖП линията Варна - София с отклонение за Шумен, както и пътят Провадия - Айтос, който осигурява връзка между Северна и Южна България.
Тези дадености, и редица други фактори, предопределят приоритетно ориентация към селското стопанство. Разположението на общината в рамките на област Варна и географската близост до Черно море създават благоприятни възможности за развитие на индустрията, търговията, туризма и комуникациите в региона.

Урбанистичната структура на община Дългопол се състои от 17 населени места, в т. ч. 1 град и 16 села. Административен център е град Дългопол.

Дългопол е разположен на 73 км от областния град Варна и на 425 км от столицата на страната град София.

Таблица 1: Разстояния в километри от Дългопол до някои градове в България


София

Пловдив

Русе

Шумен

Варна

Бургас

Добрич

425

296

180

57

73

90

110

Източник: Интернет - http://bgmaps.com/

Община Дългопол е една от 12-те общини в област Варна. Тя е на пето място по територия и по население сред общините в областта. В Дългопол живее 3% от населението на област Варна (14 389 души към 01.02.2011 г.) и едва 1,5% от населението на СИР. Най-голяма по територия е община Провадия (517,8 кв.км.). В община Варна живее 72% от населението в областта, след нея най- голяма концентрация на населението има в общините: Провадия, Аксаково и Долни чифлик. Най-малката община в областта по територия е Белослав, а по население е на шесто място с 11 023 жители.Средната гъстота на населението в община Дългопол (32,64 души на кв. км. за 2011 г.) е много по-ниска от средните стойности за област Варна (124,4), от средната гъстота за страната (66,34) и за СИР (66,69). По брой населени места (17), общините Дългопол, Долни чифлик и Аврен се нареждат на четвърто място след общините Провадия, Аксаково и Вълчи дол съответно с 25, 23 и 22 населени места.(Таблица 2)

Таблица 2: Основни данни за община Дългопол и останалите общини в област Варна

Район, област, община

Територия

кв. км

Население

брой

01.02.2011 г.1

Гъстота на населението за 2011 г.

(души на кв.км.)

Населени

места

(брой)

Градове

(брой)

Села

(брой)

България

111 001,9

7 364 570

66.34

5 304

253

5 051

Североизточен район

14 487

966 097

66.69

721

29

692

Област Варна

3 819

475 074

124.4

159

10

149

Аврен

353,7

8 574

24.24

17

-

17

Аксаково

460,5

20 426

44.36

23

1

22

Белослав

60,1

11 023

183.41

4

1

3

Бяла

161,8

3 242

20.04

6

1

5

Варна

237,5

343 704

1447.17

6

1

5

Ветрино

292,3

5 415

18.53

10

-

10

Вълчи дол

472,5

10 052

21.27

22

1

21

Девня

485,1

8 730

18.00

3

1

2

Долни чифлик

121,1

19 360

159.87

17

1

16

Дългопол

440,9

14 389

32.64

17

1

16

Провадия

517,8

22 934

44.29

25

1

24

Суворово

215,8

7 225

33.48

9

1

8

Източник: Национален статистически институт
1.1.2. Териториални и поземлени ресурси

Около 87% от територията на Дългопол се състои от горски и земеделски площи.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница